Навигация
Цветова схема по начин на трайно ползване

Начин на трайно ползване по Наредба № 3

1000  Ниско застрояване  (до 10 m)

 1010   Средно застрояване (от 10 до 15 m)

1020   Високо застрояване (над 15 m)

1030   Комплексно застрояване

1040   Незастроен имот за жилищни нужди

1050   За друг вид застрояване

1100   За обект, комплекс за здравеопазване

1110   За обект, комплекс за образование

1120  За обект, комплекс за култура и изкуство

1130   За обект, комплекс за социални грижи

 1140   За административна сграда, комплекс

1150   За обект за детско заведение

 1160   За търговски обект, комплекс

1170   За обект комплекс за битови услуги

1190   За култова, религиозна сграда, комплекс

1200    Незастроен имот за обществена сграда, комплекс

1210   За друг обществен обект, комплекс

1300   Oбществен селищен  парк, градина

1350   Гробищен парк

1370   За друг вид озеленени площи

1400   Стадион

1410   За спортна зала

1420   Спортно игрище

1490   Незастроен имот за спортен обект

1500   За други видове спорт

1600   За вилна сграда

1610   За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

1620   За почивен лагер

1630   За туристическа база, хижа

1650   За курортен хотел, почивен дом

1660   За къмпинг, мотел

1700   За електроенергийното производство

1710   За топлоенергийното производство

1720   За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти

1730   За черната и цветната металургия

1740   За машиностроителната и машинообработващата промишленост

1760   За дърводобивната и дървообработващата промишленост

1800   За текстилната промишленост

1830   За хранително-вкусовата промишленост

1850   За складова база

1860   За база за селскостопанска или горскостопанска техника

1880   За стопански двор

1890   За животновъден комплекс

1910   Незастроен имот за производствен, складов обект

1920   За друг вид производствен, складов обект

2020   За исторически паметник, историческо място

2100   За първостепенна улица

2110   За второстепенна улица

2120   За алея

2130   За кръстовище

2140   За площад

2150   За паркинг

2170   За линии на релсов транспорт

2180   За депо за релсов транспорт

2190   За автогараж

2210   За път от републиканската пътна мрежа

2220   За местен път

2230   За селскостопански, горски, ведомствен път

2240   За автогара, автоспирка

2250   За бензиностанция, газостанция

2270   За железопътна гара, спирка

2280   За ремонт и поддържане на транспортни средства

2310   За друг поземлен имот за движение и транспорт

2400   За съоръжение на водопровод

2420   За съоръжение на електропровод

2450   За съоръжение на топлофикационен провод

2460   За съоръжение на съобщителен провод

2470   За съоръжение на друг вид провод

2500   Нива

2510   Зеленчуковa градина

2530   Оранжерия с трайна конструкция

2550   Неизползвана нива (угар, орница)

2560   Изоставена орна земя

2570   Друг вид нива

2600   Овощна градина

2610   Лозе

2640   Разсадник

2650   Изоставено трайно насаждение

2660   Друг вид  трайно  насаждение

2700   Ливада

2720   Изоставена ливада

2730   Друг вид ливада

2800   Пасище

2810  Мера 

2830   Друг вид земеделска земя

 2900   Иглолистна гора

 2910   Широколистна гора

2950   Друг вид дървопроизводителна гора

3000   Голина

3010   Поляна

3040   Друг вид недървопроизводителна горска площ

3050   Друг вид горски имот

3100   Водно течение, река

3110   Езеро

3120   Блато

3140   Язовир

3150   Водоем

3160   Рибарник

3190   Напоителен канал

3200   Отводнителен канал

3220   За извор на прясна вода

3240   За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение

3250   За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

3400   Резерват

3410   Природна забележителност

3540   За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив

3600   Хвостохранилище

3640   Депо за вторични суровини

3680   За друг вид отпадъци

3700   Деградирала орна земя

3810   За друг вид имот със специално предназначение и ползване

3900   Скали

3930   Дере

3960   Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

4000   Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване