Навигация
Цветова схема по вид собственост

Вид Собственост


Няма данни -0

Държавна публична - 1

Държавна частна - 2

Общинска публична - 3

Общинска частна -4

Частна -5

Частна кооперативна - 6

Частна обществени организации - 7

Частна чужди физически и юридически лица - 8

Частна международни организации - 9

Частна религиозни организации - 10

Съсобственост - 11

Изключителна държавна собственост - 12

Стопанисвана от държавата по чл.14а от ЗВСГЗГФ - 97

Държавна собственост по чл.6 от ЗВСГЗГФ – 98

Стопанисвано от общината - 99