Навигация
Цветова схема по вид територия

Вид територия по Наредба № 3

Урбанизирана - 1

Територия на транспорта -2

Земеделска -3

Горска -4

Територия, заета от води и водни обекти - 5

Защитена - 6