ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Имот цена
Цена определена от Общински съвет
Крайна цена
Пазарна цена
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
301.01.2004 г.Отсъпено право на ползване        202521.12.2006 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1332 кв.м. ( хиляда триста тридесет и два кв.м.), начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.)гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.557.73 . Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-1266/02.11.2006 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.564.69, 67338.564.14, 67338.564.21, 67338.564.15
РД-15-45825.03.2016 г.Право на прокарванеправо на прокарване-чл.193,ал.4 от ЗУТПраво на прокарване през общ.имоти   590лв.590лв.590лв.8629.01.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ от 18907 / осемнадесет хиляди деветстотин и седем / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за ловна база и стрелбище, с начин на възстановяване: съществуваща собственост.с.Злати войвода, поземлен имот с идентификатор № 30990.29.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33/22.06.2007 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър. Номер на имота по предходен план № 0.8130990.29.320, 30990.29.176, 30990.29.296, 30990.29.288, 30990.29.325, 30990.29.324
РД-15-197811.09.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  100510051005266114.09.2010 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 745 кв.м.(седемстотин четирдесет и пет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Обл.Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, кв."Клуцохор" поз. имот № 67338.542.29 (УПИ II,кв.192).Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-67338.542.9; 67338.541.1; 67338.542.15
РД 15-220014.08.2018 г.ДелбаРешение № 1064/29.03.2018 г. на ОбС-Сливенчл.36, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.36 от ЗСВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗОИН     367307.11.2017 г.Частна569/1000 ид.ч. (петстотин шестдесет и девет върху хиляда ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1000 кв.м. (хиляда кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2640. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2640 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.248, 67338.419.268, 67338.419.267, 67338.419.264, 67338.419.250, 67338.559.107
РД-15-51507.04.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  140140140266114.09.2010 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 745 кв.м.(седемстотин четирдесет и пет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Обл.Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, кв."Клуцохор" поз. имот № 67338.542.29 (УПИ II,кв.192).Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-67338.542.9; 67338.541.1; 67338.542.15
РД-15-135609.06.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  230230 лв.230327517.03.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 2562 кв.м. (две хиляди петстотин шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, "ЦГЧ", поземлен имот с идентификатор 67338.531.176 (УПИ II, кв. 160 - по ПУП на гр. Сливен одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1518/23.02.2015г. на началника на СГКК-Сливен.67338.531.125, 67338.531.95, 67338.531.126, 67338.531.104, 67338.531.100, 67338.531.99, 67338.531.96, 67338.531.98, 67338.531.101, 67338.531.103
РД-15-69818.05.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  150150150340008.02.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 4775 кв.м. (четири хиляди седемстотин седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Клуцохор", ул."Текстилец", поземлен имот с идентификатор 67338.540.347 (кв. 514 - по ПУП на кв. "Клуцохор" одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.540.344, 67338.566.1, 67338.566.2, 67338.566.28, 67338.540.346, 67338.540.348, 67338.540.349
РД-15-208828.09.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"БТК" ЕАД  166,57166,57166,57336231.08.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1877 кв.м. (хиляда осемстотин седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Клуцохор", бул. "Шести септември", поземлен имот с идентификатор 67338.544.222 ( част от УПИ VI, кв. 176 - по ПУП на кв. "Клуцохор" одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.544.229, 67338.544.224, 67338.545.1, 67338.544.225, 67338.544.220, 67338.544.219, 67338.544.218
РД-15-208828.09.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"БТК" ЕАД  166,57166,57166,57336131.08.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1193 кв.м. (хиляда сто деветдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Клуцохор", бул. "Стефан Караджа", поземлен имот с идентификатор 67338.546.102 ( част от УПИ I, кв. 206 - по ПУП на кв. "Клуцохор" одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.104, 67338.546.100, 67338.546.101, 67338.546.103, 67338.546.105, 67338.546.106
РД-15-51407.04.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  150150150288029.02.2012 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 10 656 кв.м. (десет хиляди шестотин петдесет и шест кв.м.) с трайно предназначение на територията:урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, п.к.8800, бул."Панайот Хитов" , поз.имот № 67338.526.7 (УПИ VII, кв.388). Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед №КД-14-20-248/13.07.2010г. на Началник на СГКК-Сливен.67338.526.4, 67338.526.5, 67338.526.8, 67338.526.6, 67338.526.15, 67338.526.147, 67338.526.13, 67338.526.292, 67338.526.12, 67338.526.11, 67338.526.10, 67338.526.288, 67338.526.1.
РД 15-220014.08.2018 г.ДелбаРешение № 1064/29.03.2018 г. на ОбС-Сливенчл.36, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.36 от ЗСВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗОИН     367407.11.2017 г.Частна223/392 ид.ч. (двеста двадесет и три върху триста деветдесет и две ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 392 кв.м. (триста деветдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2920452. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.452 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.249, 67338.419.264, 67338.419.365, 67338.419.251, 67338.559.107
РД 15-156015.11.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  440440440350126.08.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1732 кв.м. (хиляда седемстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.551.103 (УПИ I, кв.300 - по ПУП на ЦГЧ одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-4565-09.06.2016 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.551.52, 67338.551.75, 67338.552.1, 67338.551.69, 67338.551.70, 67338.551.88, 67338.551.97, 67338.551.98, 67338.551.74
РД 15-171816.12.2016 г.ДелбаРешение № 458/17.11.2016г. на ОбС-Сливенчл.36, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.36 от ЗСПЕТРАНКА МИХАЛЕВА ИЛИЕВА     350608.09.2016 г.Частна236/836 ид.ч. (двеста тридесет и шест върху осемстотин тридесет и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 836 кв.м. (осемстотин тридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.418.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2923507. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3507 на м."Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.418.1, 67338.418.174, 67338.418.217, 67338.418.176
РД 15-161425.11.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Топлофикация Сливен" ЕАД  15701570 345022.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."ЦГЧ", ул. "Дунав", поземлен имот с идентификатор 67338.531.178 (част от УПИ I, кв. 163 - по ПУП на кв. "ЦГЧ" одобрен със заповед: РД-15-1552/05.09.2008г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-380/28.09.2010г. на началника на СГКК-Сливен.67338.531.94, 67338.531.179, 67338.531.149, 67338.531.150, 67338.531.95, 67338.531.151
РД-15-253916.12.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  113301133011330337228.09.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1510 кв.м. (хиляда петстотин и десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.558.113 ( УПИ IV, кв. 608 - по ПУП на кв. "Дружба" одобрен със заповед: РД-15-1230/02.11.2004г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-323/29.07.2009 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.558.66, 67338.558.40
РД-15-253916.12.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  113301133011330311819.02.2014 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 14056 кв.м. (четиринадесет хиляди и петдесет и шест) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. Дружба, поземлен имот с идентификатор 67338.558.40 (част от УПИ І, кв. 608) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-26/28.01.2010г. на началник на СГКК-Сливен67338.558.76, 67338.558.77, 67338.558.123, 67338.558.80, 67338.558.82, 67338.558.81, 67338.560.1, 67338.558.83, 67338.558.114, 67338.558.84, 67338.558.85, 67338.558.32, 67338.558.33
РД-15-248409.12.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  805805805337428.09.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1516 кв.м. (хиляда петстотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.558.112 ( УПИ I, кв. 680 - по ПУП на кв. "Дружба" одобрен със заповед: РД-15-1230/02.11.2004г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-322/28.07.2009 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.558.66
РД-15-248309.12.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  117011701170337328.09.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1807 кв.м. (хиляда осемстотин и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв."Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.558.114 ( УПИ V, кв. 608 - по ПУП на кв. "Дружба" одобрен със заповед: РД-15-1230/02.11.2004г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-325/29.07.2009 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.558.40, 67338.558.83
РД-15-73513.03.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  140140 лв.140324626.01.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 6617 кв.м. (шест хиляди шестстотин и седемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.606.20 ( УПИ I, кв. 74). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.606.8, 67338.606.34, 67338.606.23, 67338.606.24, 67338.606.25, 67338.606.19, 67338.606.22, 67338.606.21
РД 15-108127.04.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"ЕВН България Енергоразпределение " ЕАД  48304830 лв.4830 лв.324729.01.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 6866 кв.м. (шест хиляди осемстотин шестдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Сини камъни", поземлен имот с идентификатор 67338.523.74 ( УПИ I, кв. 581). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1709/25.02.2014г. на началника на СГКК-Сливен.67338.523.7, 67338.523.87, 67338.523.82, 67338.523.108, 67338.523.138, 67338.523.69, 67338.523.70, 67338.523.71, 67338.523.72, 67338.523.73, 67338.523.75, 67338.523.76
РД-15-112604.05.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  390390 лв.390327210.03.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 4672 кв.м. (четири хиляди шестстотин седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.542.24 (УПИ I, кв. 227 - по ПУП на кв. "Клуцохор" одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.542.22, 67338.542.15, 67338.538.27, 67338.542.27, 67338.538.1, 67338.542.17, 67338.542.25, 67338.542.26, 67338.542.23
РД 15-161425.11.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Топлофикация Сливен" ЕАД  15701570 345122.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 544 кв.м. (петстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."ЦГЧ", ул. "Дунав", поземлен имот с идентификатор 67338.531.179 (част от УПИ II, кв. 163 - по ПУП на кв. "ЦГЧ" одобрен със заповед: РД-15-1552/05.09.2008г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-380/28.09.2010г. на началника на СГКК-Сливен.67338.531.94, 67338.531.126, 67338.531.180, 67338.531.149, 67338.531.178, 67338.531.153
РД-15-134405.06.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Близу Медия енд Броудбенд" ЕАД  130130 лв.130327725.03.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 2840 кв.м. (две хиляди осемстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."ЦГЧ", ул."Цар Самуил" №1, поземлен имот с идентификатор 67338.531.107 (УПИ II, кв. 159 - по ПУП на кв. "ЦГЧ" одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.531.105, 67338.531.110, 67338.531.111, 67338.531.109, 67338.531.108
РД-15-176011.02.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  157015701570330219.05.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 604 кв.м. (шестстотин и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.187 (част от УПИ I, кв. 575 - по ПУП на кв. "Българка" одобрен със заповед: РД-15-145/26.02.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-331/18.06.2012г. на началника на СГКК-Сливен.67338.525.147, 67338.525.150, 67338.525.152, 67338.527.9, 67338.525.186
РД-15-196608.09.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  230230 333716.07.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1030 кв.м. (хиляда и тридесет) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, кв. Българка, поземлен имот с идентификатор 67338.525.196, номер по предходен план: УПИ IV, кв. 561 по ПУП на кв. Българка, одобрен със заповед №РД-15-2153/20.11.2014г.. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.525.73, 67338.525.166, 67338.525.74, 67338.525.78
РД-15-176411.08.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"БТК" ЕАД  143014301430325910.02.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 648 кв.м. (шестстотин четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "ЦГЧ", поземлен имот с идентификатор 67338.551.101 ( УПИ I-2, кв.284) по Скица-проект №15-39485/30.01.2015г. за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор: 67338.551.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК.67338.551.2, 67338.551.7, 67338.551.8, 67338.551.102, 67338.551.5
РД-15-234916.11.2015 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  233023302330266114.09.2010 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 745 кв.м.(седемстотин четирдесет и пет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Обл.Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, кв."Клуцохор" поз. имот № 67338.542.29 (УПИ II,кв.192).Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-67338.542.9; 67338.541.1; 67338.542.15
РД 15-65009.05.2016 г.ДелбаРешение №164/31.03.2016г. на ОбС- Сливенчл.36, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.36 от ЗСМАРКО ТОДОРОВ СУЛТАНОВ     339110.12.2015 г.Частна400/1000 ид.ч. (четиристотин върху хиляда ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 1000 кв.м. (хиляда кв.м. ), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби" , поземлен имот с идентификатор 67338.419.313 . Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.419.314, 67338.419.315, 67338.419.134, 67338.419.312, 67338.419.299
РД 15-65009.05.2016 г.Делба        339110.12.2015 г.Частна400/1000 ид.ч. (четиристотин върху хиляда ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 1000 кв.м. (хиляда кв.м. ), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби" , поземлен имот с идентификатор 67338.419.313 . Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.419.314, 67338.419.315, 67338.419.134, 67338.419.312, 67338.419.299
РД-15-51307.04.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  140140140316925.06.2014 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 3279 кв.м. (три хиляди двеста седемдесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване .гр.Сливен, кв. Даме Груев, поземлен имот № 67338.564.8 (УПИ I, кв.469). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-7444/26.05.2014г. на Началник на СГКК-Сливен.67338.563.7; 67338.564.77; 67338.564.52; 67338.563.1
РД-15-53111.04.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  40404019930.08.2013 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот с площ от 320 (триста и двадесет) кв.м., отреден за трафопост по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.Самуилово, кв. 75, УПИ І. Действащият ПУП на кв.75, с.Самуилово, общ.Сливен е одобрен с Решение № 564/26.05.2006г.УПИ ІІ и улици от двете страни
РД-15-72927.05.2016 г.Отсъпено право на ползванечл.8 и чл.39 от ЗОС, чл.11, ал.2 и чл.13, ал.1 от Закон за пчеларството и чл.49, ал.3,т.6 от НПУРОИучр. на възмездно право на ползване за срок от 10 години 2164 лв. 2164 лв.2164 лв. (по 216,40 лв на година)2164 лв811.01.2000 г.ЧастнаДруга производствена база, представляваща имот №000254 по плана за земеразделяне на землището на с. Младово, общ. Сливен с площ от 4.246 дка (четири дка двеста четиридесет и шест кв.м.)с.Младово, общ. Сливен, имот №000254Изток: нива Запад: нива Север: полски път Юг: нива
РД-15-95208.07.2016 г.Право на прокарванечл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.64 и чл.67 от ЗЕПраво на прокарване през общ.имоти   няманяманяма16907.03.2016 г.ПубличнаПоземлен имот с площ от 136,216 / сто тридесет и шест дка двеста и шестнадесет кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, мера, седма категория на земята, с начин на възстановяване: в нови границис.Горно Александрово, местност "Келемите", ПИ 000017 по картата на възстановената собственост на с.Горно Александрово131001, 000022, 132011, 132022, 132021, 132011, 132008, 132007, 000031
РД-15-100222.07.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  160160160309529.10.2013 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 132 кв.м. (сто тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.гр. Сливен, кв.Промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 67338.603.377, номер по предходен план: квартал 21, парцел LXXXIX. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК. Последно изменение със заповед: КД-14-20-501/11.10.2013г. на Началник на СГКК-Сливен.67338.603.23; 67338.603.376.
РД-15-96308.07.2016 г.Право на прокарванеРеш.242/26.05.2016г. и Реш.275/30.06.2016г.на ОбС-Сливен и чл.34, ал.7 от ЗОСУчредяване на безсрочен сервитут   13000 лв13000лв3483 лв17120.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ от 0,970 / деветстотин и седемдесет кв.м. / дка, начин на трайно ползване: дървопроизводителна площ.с.Горно Александрово, местност "Дядо Кънева келемя", ПИ 130006 по КВС на с.Горно Александрово, имотът е образуван от ПИ 130001.130008, 000022, 130009, 000022.
РД-15-100322.07.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.64 от ЗЕЕВН България Електроразпределение АД  120120120343521.03.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1952 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.559.111 (УПИ I, кв. 637 - по ПУП на кв."Дружба" одобрен със заповед: РД-15-140/23.02.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1670-01.03.2016г. на началника на СГКК - Сливен.67338.559.108, 67338.559.110, 67338.606.8, 67338.559.107
РД-15-96308.07.2016 г.Право на прокарванеРеш.242/26.05.2016г. и Реш.275/30.06.2016г.на ОбС-Сливен и чл.34, ал.7 от ЗОСУчредяване на безсрочен сервитут   13000лв.13000 лв.3483 лв.17220.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ от 0,151 / сто петдесет и един кв.м. / дка, начин на трайно ползване: дървопроизводителна площ.с.Горно Александрово, местност "Дядо Кънева келемя", ПИ 130007 по КВС на с.Горно Александрово, имотът е образуван от ПИ 130001.000022, земл.граница, 130009.
РД-15-96316.07.2016 г.Право на прокарванеРеш.242/26.05.2016г. и Реш.275/30.06.2016г.на ОбС-Сливен и чл.34, ал.7 от ЗОСУчредяване на безсрочен сервитут   13000 лв.13000 лв.3483 лв.17020.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ от 0,141 / сто четиридесет и един кв.м. / дка, начин на трайно ползване: дървопроизводителна площ.с.Горно Александрово, местност "Големия бозалък", ПИ 131002 по КВС на с.Горно Александрово, имотът е образуван от ПИ 131001.000017, 131003, 000022.
РД-15-221921.09.2117 г.Право на прокарванечл.193, ал.4 от ЗУТПраво на прокарване през общ.имотиВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ВЪЛЧЕВ  11041104110419203.06.2015 г.ПубличнаПоземлен имот с площ от 9,754 / девет дка седемстотин петдесет и четири кв.м. / дка, начин на трайно ползване: пасище с храсти, осма категория на земята, начин на възстановяване: в нови границис.Селиминово, ПИ 000027 по КВС на с.Селиминово000171, 016039, 016038, 000179, 000230, 000028, 000242, 016037, 000241, 000043, 000146, 016018, 000031, 000600, 000173, 000364, 000087.
РД 15-133106.10.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"БТК" ЕАД  303030343907.04.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 1696 кв.м. (хиляда шестстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Ново село", поземлен имот с идентификатор 67338.530.149 (част от УПИ II, кв. 437 - по ПУП на кв. "Ново село" одобрен със заповеди: РД-15-735/14.08.1995г. и РД-15-358/12.03.2010г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-332/28.05.2011г. на началника на СГКК-Сливен.67338.530.198, 67338.530.143, 67338.554.3, 67338.530.151, 67338.530.140
РД 15-165606.12.2016 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Пропърти Инвестмънт Груп БГ" ООД  569569 315910.06.2014 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 7 313 кв.м. (седем хиляди триста и тринадесет) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояванегр. Сливен, Централна градска част, поземлен имот с идентификатор 67338.531.175, номер по предходен план: УПИ III, кв. 152 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-6266/10.05.2014г. на началник на СГКК-Сливен67338.531.68, 67338.531.59, 67338.531.81, 67338.531.69, 67338.531.125, 67338.531.75, 67338.531.86, 67338.531.80, 67338.531.85, 67338.531.84, 67338.531.155, 67338.531.82, 67338.531.62, 67338.532.224, 67338.531.61, 67338.532.230, 67338.531.63, 67338.531.60, 67338.531.64, 67338.531.65, 67338.532.255, 67338.531.66
РД 15-26922.02.2017 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТЕВН България Електроразпределение АД  205205205266114.09.2010 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 745 кв.м.(седемстотин четирдесет и пет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.Обл.Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, кв."Клуцохор" поз. имот № 67338.542.29 (УПИ II,кв.192).Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-67338.542.9; 67338.541.1; 67338.542.15
РД 15-65709.05.2017 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКРОСНАБДЯВАНЕ" АД  704704704330015.05.2015 г.ЧастнаПоземлен имот с площ от 770 (седемстотин и седемдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, п.к.8800, кв."Сини камъни", поз.имот № 67338.524.177 (УПИ II, кв.597 - по ПУП на кв."Сини камъни", одобрен със заповед № РД-15-733/15.07.2011г.на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изпълнителния директор на АК.67338.524.120, 67338.524.178,67338.524.112, 67338.524.80.
РД 15-143012.07.2017 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Електроразпределение - ЮГ" ЕАД  101010101010356527.02.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 4 212 кв.м. (четири хиляди двеста и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, парк "Юнак", поземлен имот с идентификатор 67338.557.71 (УПИ II, кв. 674 - по ПУП на спортен парк "Юнак", одобрен с решение № 230/05.06.2008г. на ОбС-Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009г. на началника на СГКК-Сливен.67338.557.64, 67338.557.65, 67338.557.68, 67338.557.56
РД 15-203021.08.2017 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Електроразпределение - ЮГ" ЕАД  440440440358731.05.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.564.72 (УПИ IV, кв. 475 - по ПУП на кв. "Даме Груев" одобрен със заповед: РД-15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.564.29, 67338.564.30, 67338.564.32, 67338.564.52
РД 15-213801.09.2017 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Електроразпределение - ЮГ" ЕАД  475475475349525.07.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 2137 кв.м. (две хиляди сто тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.221 (УПИ XIV, кв. 23 - по ПУП на кв. "Промишлена зона" одобрен със заповед: РД-15-727/20.08.2003 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.603.222, 67338.605.172, 67338.603.219
РД 15-14019.01.2018 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"Електроразпределение-Юг" ЕАД  390390390275013.06.2011 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 2594 кв.м.(две хиляди петстотин деветдесет и четири кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, п.к. 8800 кв."Даме Груев", поз.имот № 67338.564.53 (УПИ V,кв.490). Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена сас Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-269/20.04.2011г. на Началник на СГКК-Сливен.67338.564.73; 67338.564.56; 67338.564.57; 67338.564.54; 67338.564.55; 67338.564.50; 67338.564.45; 67338.564.52; 67338.564.51.
РД 15-44316.03.2018 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД  225622562256372208.01.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 4946 кв.м. (четири хиляди деветстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.188 (част от УПИ III, кв. 572 - по ПУП на кв. "Българка", одобрен със Заповед № РД 15-1238/19.05.2015 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-151/15.03.2013 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.563.220, 67338.563.204, 67338.605.14, 67338.563.213
РД 15-44316.03.2018 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД  225622562256372308.01.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 587 кв.м. (петстотин осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.17 (част от УПИ I, кв. 658 - по ПУП на кв. "Младост", одобрен с Решение № 667/30.07.2002 г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.561.7, 67338.561.18, 67338.561.27, 67338.561.15, 67338.561.16
РД 15-44316.03.2018 г.Право на прокарване чл.193, ал.4 от ЗУТ"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД  225622562256372308.01.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с площ 587 кв.м. (петстотин осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.17 (част от УПИ I, кв. 658 - по ПУП на кв. "Младост", одобрен с Решение № 667/30.07.2002 г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.561.7, 67338.561.18, 67338.561.27, 67338.561.15, 67338.561.16
       ∑: 13631463,39         
Страница 1 от 24 (1186 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
22
23
24
Следваща
[Условие]Създаване на филтър