ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
400512.07.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-452/24.06.1997 г. на Областен Управител на Област Бургас Самостоятелен обкт в сграда с площ от 54,78 кв.м. (петдесет и четири цяло седемдесет и осем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,83 (едно цяло осемдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, прилежащо складово помещение. Сградата е построена през 1968 г., конструкция - пълзящ кофраж.гр. Сливен, кв."Кольо Фичето", бл.5, ет.6, ап.28, идентификатор 67338.517.89.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.517.89.на същия етаж: 67338.517.89.1.29, 67338.517.89.1.27; под обекта: 67338.517.89.1.23; над обекта: 67338.517.89.1.33АОС № 1215 от 26.02.2002 г. НеИзтегли файла Посети връзката
13210.07.2019 г.Публичначл.59, ал.2 , чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС и чл.61, ал.4 от ЗУТ Урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м. (седемстотин кв.м.), отреден за благоустрояване и озеленяване по действащия план на с. Бинкос, общ. Сливен.с. Бинкос, кв.10, УПИ ІI по действащия план, одобрен със заповед РД 15-700/14.03.2019 г.УПИ I и улициАОС № 7/31.10.2000 г. НеИзтегли файла
13110.07.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1582/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 2640 кв.м. (две хиляди шестстотин и четиридесет кв.м.), отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Бинкос, общ.Сливен, ведно с построените в имота сгради: 1. Едноетажна масивна сграда за административно обслужване със застроена площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет кв.м.), построена през 1970 г. 2. Полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет кв.м.), построена през 1970 г. Удостоверение изх.№ 0820-157(1) от 04.07.2019 г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ от гл.архитект на Община Сливен.с. Бинкос, кв.10, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед РД 15-700/14.03.2019 г.УПИ ІІІ и улицаАОС № 6/31.10.2000 г. и АОС № 7/31.10.2000 г. НеИзтегли файла
400410.07.2019 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.61, ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ от 566 кв.м. (петстотин шестдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр.Сливен, м."Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 по кадастралната карта и кад. регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, представляващ УПИ XXXIІI, кв.40, отреден "За озеленяване" по действащия план, одобрен със заповед РД 15-473/06.05.1994 г. на кмета на Община Сливен.УПИ I и улици  НеИзтегли файла Посети връзката
400309.07.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обкт в сграда с площ от 62,50 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,36 (едно цяло тридесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 23 (двадесет и три) с площ от 3,06 кв.м. (три цяло нула шест кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.3, вх.Б, ет.8, ап.23, идентификатор 67338.523.32.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-6027-10.06.2019 г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.32.на същия етаж: 67338.523.32.1.24, 67338.523.32.1.22; под обекта: 67338.523.32.1.20; над обекта: нямаАОС № 212 от 04.06.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400204.07.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 719/седемстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 14гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.431.147 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.13, 67338.431.16, 67338.431.19, 67338.431.339, 67338.431.18  НеИзтегли файла Посети връзката
40002.07.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.27 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
400101.07.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС Поземлен имот с площ от 332 кв.м. (триста тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 11, сграда с идентификатор 67338.508.86.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.86 .67338.508.64, 67338.508.87, 67338.508.91, 67338.508.85  НеИзтегли файла Посети връзката
399924.06.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 311 кв.м. (триста и единадесет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.237 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: УПИ III, кв. 458 по ПУП на кв."Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-1575/16.05.2019 г. на кмета на община Сливен.67338.563.47, 67338.563.91, 67338.563.90, 67338.563.88АОС № 336/08.10.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400024.06.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-137.26.07.2004г. на Областен управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 468 кв.м. (четиристотин шестдесет и осем кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.238 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: УПИ I, кв. 458 по ПУП на кв."Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-1575/16.05.2019 г. на кмета на община Сливен.67338.563.237, 67338.563.239, 67338.563.98, 67338.563.47АОС № 1671/10.08.2004 г. НеИзтегли файла Посети връзката
6120.06.2019 г.ЧастнаЧл.56,ал.1, 1от ЗОС, ПР № 3-СЛ от 17.07.2008 г.на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 6,586 /шест дка петстотин осемдесет шест кв.м/с начин на трайно ползване: др.нестопанска територия и начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Малко Чочовени, м."Кьосурлука", ПИ 000181 по КВС на с.Малко Чочовени000109, 000100, 000177, 000106  НеИзтегли файла
10119.06.2019 г.Частнаи § 42 от ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, УПИ І-333, кв.36 по действащият подробен устройствен план на с.Тополчане, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г.улица, улица, УПИ II-332, УПИ XI-793  НеИзтегли файла
399718.06.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 145 кв.м. (сто четиридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, бул."Георги Данчев" № 1-А, поземлен имот с идентификатор 67338.530.211 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.530.163, УПИ XX, кв. 445 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-567/14.04.2016 г. на кмета на община Сливен.67338.530.212, 67338.554.3, 67338.530.181АОС № 647/27.08.1999 г.; АОС № 2723/05.05.2011 г. НеИзтегли файла Посети връзката
399818.06.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 619 кв.м. (шестстотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, бул."Георги Данчев" № 1, поземлен имот с идентификатор 67338.530.212 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.530.163, УПИ XIII, кв. 445 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-567/14.04.2016 г. на кмета на община Сливен.67338.530.212, 67338.554.3, 67338.530.181АОС № 647/27.08.1999 г.; НеИзтегли файла Посети връзката
399504.06.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 642 кв.м. (шестстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозеОбл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 426.064, 65. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.426.225 на м. "Рамануша", одобрен със заповед № РД-11-09-04/18.05.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.389, 67338.435.672, 67338.435.358, 67338.435.383, 67338.435.596  НеИзтегли файла Посети връзката
399604.06.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 316 кв.м. (триста и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозеОбл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 426.063. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.426.224 на м. "Рамануша", одобрен със заповед № РД-11-09-04/18.05.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.426.63, 67338.426.225, 67338.426.66, 67338.426.60  НеИзтегли файла Посети връзката
8303.06.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и Решение № 822/31.08.2017г. на ОбС Сливен Поземлен имот с площ 3,570 дка (три дка петстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градинас.Панаретовци, м. "Бозалъка", поземлен имот с идентификатор 048028 по КВС. Имотът е образуван от имот № 048015.048030, 000365, 048014, 048029АОС №59/10.09.2007г. НеИзтегли файла
8403.06.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-22/13.12.2017г. на комисията за зем. земи Поземлен имот с площ 1,214 дка (един дка двеста и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Панаретовци, м. "Бозалъка", поземлен имот с идентификатор 048029 по КВС. Имотът е образуван от имот № 048015.048030, 000365, 048014, 048029АОС №59/10.09.2007г. НеИзтегли файла
8503.06.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Заповед № РД 15-250/08.02.2019г. на кмета на Община Сливен, Решение № КЗЗ-22/13.12.2017г. на комисията за зем.земи Поземлен имот с площ 3,209 дка (три дка двеста и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Панаретовци, м. "Бозалъка", поземлен имот с идентификатор 048031 по КВС. Имотът е образуван от имот № 048016.048030, 048029, 000270, 000272, 048018  НеИзтегли файла
8603.06.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Заповед № РД 15-248/08.02.2019г. на кмета на Община Сливен, Решение № КЗЗ-22/13.12.2017г. на комисията за зем.земи Поземлен имот с площ 57 кв.м. ( петдвесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Панаретовци, м. "Бозалъка", поземлен имот с идентификатор 057011 по КВС. Имотът е образуван от имот № 057004.000272, 057012, 000270  НеИзтегли файла
399430.05.2019 г.Публичначл.59, ал.2, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ и чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" и Договор № 847/08.01.2019 г. за прехвърляне на собственост Поземлен имот с площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.537.208 (УПИ II, кв. 239 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със Заповед № 15-2995/12.12.2018 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.537.201, 67338.537.202 .67338.537.198, 67338.539.1, 67338.537.207АОС № 3803/04.06.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
2930.05.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.7 от ЗОС и договор от 27.03.2019г., вписан в АВ вх.рег. № 1928/04.04.2019г., акт №77, том VІІ, дв.вх.рег.1925/2019г. Реално обособена част от едноетажна сграда "Поща и кметство", със застроена площ от 26,90 кв.м. (двадесет и шест цяло и деветдесет кв.м.), включваща две помещения, находяща се всеверната част на сградата, заедно със съответната част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, отреден за кметство по плана на с.Новачево, общ.Сливен.с.Новачево, кв. 6, УПИ ХІІ по плана на с.Новачево, одобрен със заповед РД-15-723/09.08.1994г.на обекта: изток-помещение на БП; запад-помещение на кметството; север-вътрешен двор; юг-общ коридор и помещение на кметството на УПИ: УПИ ХІ-15, УПИ Х; УХИ ХІ-195 и УПИ Х  НеИзтегли файла
398929.05.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 35,35 кв.м. (тридесет и пет цяло и тридесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,96 (нула цяло и деветдесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 28 (двадесет и осем) с площ от 2,31 кв.м. (две цяло и тридесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1980 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.27, ет.8, ап.34, идентификатор 67338.525.148.1.34 по кадастралната карта и кадастрастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.148.на същия етаж: 67338.525.148.1.33, 67338.525.148.1.35; под обекта: 67338.525.148.1.29; над обекта: 67338.525.148.1.39АОС № 395 от 19.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
399029.05.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обкт в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,31 (едно цяло тридесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 3 (три) с площ от 3,84 кв.м. (три цяло и осемдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1987г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.21, вх.Г, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.560.50.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-8638-04.11.2015г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.50.на същия етаж: 67338.560.50.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.560.50.1.5, 67338.560.50.1.6АОС № 511 от 08.02.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
399229.05.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 11 366 кв.м. (единадесет хиляди триста шестдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.480 (УПИ V, кв.94 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповед № РД 15-55/10.01.2019 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, стар идентификатор: 67338.701.428 .67338.701.48, 67338.701.371, 67338.701.394, 67338.701.395, 67338.701.481, 67338.844.10АОС № 2363/31.10.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
399329.05.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 300 кв.м. (триста кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.481 (УПИ VI, кв.94 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповед № РД 15-55/10.01.2019 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, стар идентификатор: 67338.701.428 .67338.701.480, 67338.701.395, 67338.844.10АОС № 2363/31.10.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
399129.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-012/26.02.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 310 кв.м. (триста и десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67338.532.178.1 със застроена площ 114 кв.м. (сто и четиринадесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда за детско заведение и сутерен с площ 35 кв.м. (тридесет и пет кв.м.), масивна конструция; Удостоверение изх. № ОРД 04-96/11.02.2019 г. по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ на гл. арх. на Община Сливен.гр. Сливен, ул. "Сливница" № 15, поземлен имот с идентификатор 67338.532.178 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.532.189  НеИзтегли файла Посети връзката
22022.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Заповед № РД 15-1207/25.04.2019г. на кмета на Община Сливен, във връзка с Решение № 215/24.09.1996г. на ОСЗ-Сливен Поземлен имот с площ 9293 кв.м. (девет хиляди двеста деветдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихс.Чинтулово, м. "Оришлика", поземлен имот с идентификатор 81387.3.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор 81387.3.1. Планът на новообразуваните имоти е одобрен със Заповед № РД-11-09-006/20.11.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен.81387.66.3, 81387.66.6, 81387.3.6, 81387.67.12, 81387.68.11  НеИзтегли файла Посети връзката
22122.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Заповед № РД 15-1207/25.04.2019г. на кмета на Община Сливен, във връзка с Решение № 215/24.09.1996г. на ОСЗ-Сливен Поземлен имот с площ 48836 кв.м. (четиридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихс.Чинтулово, м. "Оришлика", поземлен имот с идентификатор 81387.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор 81387.3.1. Планът на новообразуваните имоти е одобрен със Заповед № РД-11-09-006/20.11.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен.81387.66.3, 81387.66.6, 81387.3.6, 81387.67.12, 81387.68.11  НеИзтегли файла Посети връзката
22222.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Заповед № РД 15-1207/25.04.2019г. на кмета на Община Сливен, във връзка с Решение № 215/24.09.1996г. на ОСЗ-Сливен Поземлен имот с площ 2485 кв.м. (две хиляди четиристотин осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихс.Чинтулово, м. "Оришлика", поземлен имот с идентификатор 81387.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор 81387.3.1. Планът на новообразуваните имоти е одобрен със Заповед № РД-11-09-006/20.11.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен.81387.501.322, 81387.501.323, 81387.501.324, 81387.501.280, 81387.3.9, 81387.3.2, 67338.431.368, 67338.431.364, 81387.3.8, 81387.3.6, 81387.3.7  НеИзтегли файла Посети връзката
398821.05.2019 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 и т.3, чл. 59, ал. 1 и чл.60, ал.1 от ЗОС, във връзка с Решение №1494 от 21.03.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен  гр. Сливен, местност "Бършен", поземлен имот с идентификатор 67338.90.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 90.8, АОС №1792 от 16.06.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
398720.05.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,03 (едно цяло нула три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 12 (дванадесет) с площ от 2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, ж.к. "Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.6, ап.21, идентификатор 67338.524.82.2.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-2731-13.03.2019г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намир в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.82.на същия етаж: 67338.524.82.2.22; под обекта: 67338.524.82.2.17, 67338.524.82.2.18; над обекта: 67338.524.82.2.25, 67338.524.82.2.26АОС № 282 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
398617.05.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 753/седемстотин петдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1815гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.27 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.31, 67338.435.61,67338.435.25, 67338.435.29  НеИзтегли файла Посети връзката
398517.05.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2834гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.411 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.410, 67338.437.435,67338.437.434, 67338.437446, 67338.437.407, 67338.437.290  НеИзтегли файла Посети връзката
21902.05.2019 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.3 и чл. 59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 1046 /хиляда четиридесет и шест/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Казъл чаир", поземлен имот с идентификатор 81387.45.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-34/22.06.2007 год.на изпълнителния директор на агенцията по кадастър, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 04503081387.57.130, 81387.57.152, 81387.57.132, 81387.57.151АОС 72 от 01.04.2004 год. НеИзтегли файла Посети връзката
39702.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 1.615 /един дка шестстотин и петнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:територии предназначени за селското стопанство.Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот 68117.11.6562 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.11.9503, 68117.11.6605, 68117.11.6609, 68117.11.6610.  НеИзтегли файла Посети връзката
39802.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 1.105 /един дка сто и пет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:територии предназначени за селското стопанство.Сотиря, местност "Мандрата", поземлен имот 68117.503.25 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.11.6563, 68117.11.1, 68117.11.6561.  НеИзтегли файла Посети връзката
39902.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:ниви /орна земя/Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.502.12 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.503.123, 68117.503.28, 68117.503.26, 68117.503.26, 68117.503.23, 68117.503.24  НеИзтегли файла Посети връзката
39623.04.2019 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот 68117.11.6608 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
9223.04.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ 10,245 (десет дка двеста четиридесет пет кв.м.)дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, поземлен имот с идентификатор № 040035 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван след обединяване на имоти 040002, 040020, 040026, 040028, 040030 и 040032.000232, 040030, 040002, 040028АОС № 58/09.11.2005г., АОС № 86/18.12.2018г., АОС № 87/18.12.2018г., АОС № 88/18.12.2018г., АОС № 89/18.12.2018г., АОС № 90/18.12.2018г. НеИзтегли файла
398122.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 819/осемстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1940гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.576 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.195, 67338.435.194, 67338.435.192, 67338.435.189,  НеИзтегли файла Посети връзката
398222.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 496 /чтиристотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих , стар идентификатор: 67338.435.221, номер по предходен план: 435221гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.134 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.249,67338.435.677,67338.435.229,67338.435.222,67338.435.202,67338.435.220,67338.435.577,  НеИзтегли файла Посети връзката
398322.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2899гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.456 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.455, 67338.437.511, 67338.437.454,  НеИзтегли файла Посети връзката
398422.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2899гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.455 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.455, 67338.437.511, 67338.437.454,  НеИзтегли файла Посети връзката
11218.04.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС и чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ от 11,945 дка ( единадесет дка деветстотин четиридесет и пет кв.м) с начин на трайно ползване: гробище.Глуфишево, ЕКАТТЕ 15206, ПИ 001382 по КВС на с.Глуфишево. Имотът е образуван след обединяване на ПИ 001381, 000138 и 000150.000138, 000150АОС № 31/09.11.2005г., АОС № 110/27.06.2017г., АОС № 111/27.11.2017г. НеИзтегли файла
21818.04.2019 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 904 кв.м. (деветстотин и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване до (10м)с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.373 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК. ( кв. 22, УПИ ХІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение №287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.484, 81387.501.372, 81387.501.139, 81387.501.371  НеИзтегли файла Посети връзката
28517.04.2019 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 844 / осемстотин четиридесет и четири/ кв.м., начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082048 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082018.082008, 082010, 082011, 082013, 082012, 082014, 000402, 015001, 015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007, 015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015013, 015014, 015015, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021, 015022, 015115, 015023, 015024, 015025, 015026, 015027, 000081, 000086, 015038, 015039, 015040, 015041, 015042, 015044, 000085, 016001, 000018, земл.гр., 000633.АОС № 284/03.12.2018 г. НеИзтегли файла
28617.04.2019 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 510,670 / петстотин и десет дка шестстотин и седемдесет кв.м./ дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082049 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082018.082049, 000633, 082049, 000018АОС № 284/03.12.2018 г. НеИзтегли файла
397916.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 18.03.2019г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 3/308 ид.ч. (три върху триста и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 308 кв.м. (триста и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Мак Гахан" № 12-14, поземлен имот с идентификатор 67338.513.250 (УПИ XXIII, кв. 133 - по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2156/21.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.208, 67338.513.212, 67338.513.227, 67338.513.209  НеИзтегли файла
398016.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 18.03.2019г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 14/211 ид.ч. (четиринадесет върху двеста и единадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 211 кв.м. (двеста и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Иван Александър" № 17, поземлен имот с идентификатор 67338.513.286 (УПИ IV, кв. 133 - по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2156/21.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.159, 67338.513.195, 67338.513.264, 67338.513.282, 67338.513.285  НеИзтегли файла
             
Страница 1 от 202 (10051 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
200
201
202
Следваща
[Условие]Създаване на филтър