ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
402512.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-036/26.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен 89/205 ид.ч. (осемдесет и девет върху двеста и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 205 кв.м. (двеста и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Патриарх Евтимий" № 10, поземлен имот с идентификатор 67338.546.160 (част от УПИ X-160,168, кв. 214 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-407/26.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.159, 67338.546.161, 67338.546.162, 67338.546.167, 67338.546.168, 67338.546.169, 67338.546.179, 67338.546.158  НеИзтегли файла Посети връзката
402612.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-036/26.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 167 кв.м. (сто шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Патриарх Евтимий", поземлен имот с идентификатор 67338.546.168 (част от УПИ X-160,168, кв. 214 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-407/26.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.160, 67338.546.167, 67338.546.179, 67338.546.169  НеИзтегли файла Посети връзката
402411.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894013. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4013 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.170, 67338.420.169, 67338.420.151, 67338.420.167, 67338.420.127, 67338.420.126, 67338.420.125  НеИзтегли файла Посети връзката
9309.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-040/09.08.2019г. на Областния управител - обл. Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 398,5 (триста деветдесет и осем цяло и пет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ VII-59, кв.8 по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Заповед № 606/01.08.1984г.на ОбС-Сливен, изменен със Заповед № РД-15-1687/07.06.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ VI-56, улица, УПИ XVII-59,УПИ XVI и УПИ XI-58  НеИзтегли файла
402109.09.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПРЗ на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 35,32 кв.м. (тридесет и пет цяло и тридесет и два кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,00 (един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 52 (петдесет и две) с площ от 3,42 кв.м.(три цяло и четиридесет и два кв.м.). Сградата е построена през1979г., конструкция ППП.гр. Сливен, ж.к. кв."Българка", бл.28, ет.12, ап.54, идентификатор 67338.525.150.1.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.150.на същия етаж: 67338.525.150.1.53, 67338.525.150.1.55; под обекта: 67338.525.150.1.49; над обекта: 67338.525.150.1.59АОС № 1082 от 13.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
9409.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-040/09.08.2019г. на Областния управител - обл. Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ XVII-59, кв.8 по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Заповед № 606/01.08.1984г. на ОбС - Сливен, изменен със Заповед № РД-15-1687/07.06.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ VII-59, улица, и УПИ VIII  НеИзтегли файла
402209.09.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадасет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,75 (едно цяло и седемдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 3 (три) с площ от 4,93 кв.м. (четири цяло и деветдесет и три кв.м.).гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.12, вх.Б, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.523.110.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-164/21.03.2013г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.523.110.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.110.на същия етаж: 67338.523.110.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.523.110.2.6АОС № 450 от 22.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
402309.09.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 65,70 кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,51 (едно цяло и петдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 3 (три) с площ от 5,24 кв.м. (пет цяло и двадесет и четири кв.м.).Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.1, вх.В, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.523.12.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.523.12.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.12.на същия етаж: 67338.523.12.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.523.12.2.6АОС № 203 от 03.06.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
26009.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1579/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1600 (хиляда и шестстотин) кв.м., отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Самуилово, общ. Сливен.Обл. Сливен , общ. Сливен, с. Самуилово, УПИ IV, кв.17, по действащия план на с. Самуилово, общ. Сливен е одобрен със Заповед № РД-15-813/17.04.1990г., изменен със Заповед № РД-15-18/08.01.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ II, улица, УПИ V, улица и УПИ IIIАОС № 128/21.02.2003г. НеИзтегли файла
6209.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-022/05.06.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строинтелство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 17, УПИ І-87 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.от двете страни улици, УПИ ІІ-84, УПИ ІХ-87  НеИзтегли файла
6309.09.2019 г.Частна, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-022/05.06.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 720 кв.м. (седемстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 17, УПИ ІХ-97 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.УПИ І-87, УПИ ІІ-84, УПИ VІІІ-86 и улица  НеИзтегли файла
401804.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 94/564 ид.ч. (деветдесет и четири върху петстотин шестдесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 564 кв.м. (петстотин шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "арх. Йордан Йорданов" № 26, поземлен имот с идентификатор 67338.546.18 (имот № 1496, кв. 210 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-1274/25.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.100, 67338.546.56, 67338.546.19, 67338.546.17  НеИзтегли файла Посети връзката
401904.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-014/22.03.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1758 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, ул. "Одрин", поземлен имот с идентификатор 67338.531.71 (част от УПИ VI, кв. 152 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-1974/11.07.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-388/12.01.2018 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.531.68, 67338.531.69, 67338.531.75, 67338.531.74, 67338.531.195, 67338.531.72, 67338.531.70, 67338.531.59АОС № 3869/13.09.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
402004.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-014/22.03.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 702 кв.м. (седемстотин и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.531.195 (част от УПИ VIII, кв. 152 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-1974/11.07.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.531.71, 67338.531.74, 67338.531.73, 67338.531.125, 67338.531.72АОС № 3869/13.09.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401703.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 4403 кв.м. (четири хиляди четиристотин и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.208 (част от УПИ II, кв. 569 - по ПУП на кв. "Българка" одобрен със заповед: РД-15-1490/02.11.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.132, 67338.557.1, 67338.525.124, 67338.557.35, 67338.525.207, 67338.525.122, 67338.525.34, 67338.525.123, 67338.525.120АОС № 3417/18.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401603.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 374 кв.м. (триста седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.207 ( УПИ V, кв. 569 - по ПУП на кв. "Българка" одобрен със заповед: РД-15-1490/02.11.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.120, 67338.525.208, 67338.525.171, 67338.525.34АОС № 3417/18.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401502.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 3619 кв.м. (три хиляди шестстотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.560.68 (УПИ II, кв. 620 - по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-1969/23.07.2019 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-738/29.08.2008 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.560.48, 67338.560.62, 67338.560.217, 67338.560.66, 67338.560.69АОС № 1194/05.02.2002 г. и АОС № 1155/21.11.2001 г. НеИзтегли файла Посети връзката
25902.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Самуилово.с.Самуилово, общ.Сливен, кв. 74, УПИ ІІІ-67 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улици от двете страни, УПИ ІV-29, УПИ ІІ-28, УПИ І-27  НеИзтегли файла
13327.08.2019 г.Частнаот ЗОС и чл.25 от ЗСПЗЗ  с.Бинкос, ПИ 000056 по КВС на с. Бинкос   НеИзтегли файла Посети връзката
3022.08.2019 г.ЧастнаЧл.56, ал.1,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет кв.м.), отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Новачево, общ. Сливен.с. Новачево, кв.13, УПИ XI по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-723/09.08.1994 г. , РД 15-171/25.01.2019 г.УПИ VIII-161,УПИ X-159, улица, УПИ XII-160  НеИзтегли файла
401420.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 12/341 (дванадесет върху триста четиридесет и една) ид.части от поземлен имот, целия с площ от 341 кв.м. (триста четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, ул. "Черно море" № 2, поземлен имот с идентификатор 67338.518.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план 6883, представляващ УПИ III-177, кв.373 по ПУП на кв.Ново село, одобрен със Заповед № РД-15-735/14.08.1995г. на кмета на Община Сливен.67338.518.175, 67338.518.225, 67338.518.182, 67338.518.181, 67338.518.171, 67338.518.178.  НеИзтегли файла Посети връзката
401320.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, СО "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.383 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.441.456, 67338.441.455, 67338.441.454, 67338.441.382, 67338.441.467, 67338.440.315.  НеИзтегли файла Посети връзката
28712.08.2019 г.ПубличнаЧл.56, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.61, ал.4 от ЗУТ и Решение № 1628/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 16200 кв.м. (шестнадесет хиляди и двеста кв.м.), отреден За парк по действащия план на с. Селиминово, общ. Сливен.с. Селиминово, кв.34, УПИ XXXII по действащия план, одобрен със заповед РД 15-1747/18.06.2019 г.от трите страни улици, от запад дере  НеИзтегли файла
401208.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 06.08.2019 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 10/230 ид.ч. (десет върху двестотин и тридесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 230 кв.м. (двеста и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул.Баба Тонка № 9, поземлен имот с идентификатор 67338.545.262 (УПИ VII-262, кв. 213 по ПУП на кв.Клуцохор, одобрен със Заповед № РД 15-1952/16.12.2009 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.545.261, 67338.545.263, 67338.545.255, 67338.545.271.  НеИзтегли файла Посети връзката
401007.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-031/05.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 473 кв.м. (четиристотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ул. "Г.С.Раковски № 10", поземлен имот с идентификатор 67338.534.22 (част от УПИ I, кв. 144 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.534.21, 67338.534.23, 67338.534.27  НеИзтегли файла Посети връзката
401107.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-031/05.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 233 кв.м. (двеста тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, "ЦГЧ", поземлен имот с идентификатор 67338.534.21 (част от УПИ I, кв. 144 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.534.23, 67338.534.22, 67338.534.27, 67338.534.20  НеИзтегли файла Посети връзката
20406.08.2019 г.ПубличнаЧл.56, ал.1, чл.59, ал.2, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.61, ал.4 от ЗУТ и Решение № 1577/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 4760 кв.м. (четири хиляди седемстотин и шестфедет кв.м.), отреден за озеленяване и спорт по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.104, УПИ VIII по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-3044/19.12.2018 г.УПИ XVIII, УПИ XXI, от двете страни улици, УПИ IX - 919АОС № 18/07.12.1999 г. НеИзтегли файла
20006.08.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1577/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 973 кв.м. (деветстотин седемдесет и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.104, УПИ XVIIІ по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-3044/19.12.2018 г.Улица, УПИ XIX , УПИ XX, УПИ XXI, УПИ VIII, УПИ VI-920 в кв. 104АОС № 18/07.12.1999 г. НеИзтегли файла
20106.08.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1577/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 790 кв.м. (седемстотин и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.104, УПИ XІX по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-3044/19.12.2018 г.От двете страни улици, УПИ XX, УПИ XVIIIАОС № 18/07.12.1999 г. НеИзтегли файла
20206.08.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1577/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 703 кв.м. (седемстотин и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.104, УПИ XX по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-3044/19.12.2018 г.УПИ XIX,улица, УПИ XXI, УПИ XVIIIАОС № 18/07.12.1999 г. НеИзтегли файла
20306.08.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1577/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.104, УПИ XXI по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-3044/19.12.2018 г.УПИ XX, улица, УПИ VIII, УПИ XVIIIАОС № 18/07.12.1999 г. НеИзтегли файла
20506.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Решение № 1578/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1540 кв.м. (хиляда петстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Желю Войвода, общ. Сливен.с. Желю Войвода, кв.60, УПИ I по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-1975/27.12.1988 г. , РД 15-2955/10.12.2018 г.От всички страни улици  НеИзтегли файла
400905.08.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11- 502/25.06.1997 г. на Областен Управител на Област Бургас Самостоятелен обект в сграда с площ от 83,03 кв.м. (осемдесет и три цяло и нула три кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,20 (две цяло и двадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, прилежащо складово избено помещение № 2 с площ от12,18 кв.м. (дванадесет цяло и осемнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1993 г., конструкция - ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Българка", бл.37, вх. Б, ет.1, ап.2, идентификатор 67338.525.102.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.102.на същия етаж: 67338.525.102.2.1 ; под обекта: няма ; над обекта: 67338.525.102.2.4АОС № 1065 от 09.07.2001 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400802.08.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11- 569/30.03.1997 г. на Областен Управител на Област Бургас Самостоятелен обкт в сграда с площ от 62,49 кв.м. (шестдесет и два цяло четиридесет и девет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,90 (едно цяло деветдесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, прилежащо складово избено помещение № 5 с площ от 2,54 кв.м. (две цяло петдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1981 г., конструкция - ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх. Г, ет.2, ап.5, идентификатор 67338.560.47.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.47.на същия етаж: 67338.560.47.1.6, 67338.560.47.1.4 ; под обекта: 67338.560.47.1.3 , 67338.560.47.1.2 , 67338.560.47.1.1 ; над обекта: 67338.560.47.1.8 , 67338.560.47.1.7АОС № 346 от 12.10.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400625.07.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 25.07.2019 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 239/649 ид.ч. (двеста тридесет и девет върху шестстотин четиридесет и девет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 649 кв.м. (шестстотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв.Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.703.522 (УПИ I-444, кв. 111 по ПУП на кв.Речица, м."Юрта", одобрен с Решение № 858/30.04.2003 г. на ОбС гр.Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.703.449, 67338.703.445, 67338.703.451, 67338.703.311.  НеИзтегли файла Посети връзката
400725.07.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 25.07.2019 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 143/868 ид.ч. (сто четиридесет и три върху осемстотин шестдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 868 кв.м. (осемстотин шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв.Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.703.530 (УПИ VIII-449, кв. 111 по ПУП на кв.Речица, м."Юрта", одобрен с Решение № 858/30.04.2003 г. на ОбС гр.Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.703.450, 67338.703.446, 67338.703.445, 67338.703.311, 67338.703.444.  НеИзтегли файла Посети връзката
400512.07.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-452/24.06.1997 г. на Областен Управител на Област Бургас Самостоятелен обкт в сграда с площ от 54,78 кв.м. (петдесет и четири цяло седемдесет и осем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,83 (едно цяло осемдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, прилежащо складово помещение. Сградата е построена през 1968 г., конструкция - пълзящ кофраж.гр. Сливен, кв."Кольо Фичето", бл.5, ет.6, ап.28, идентификатор 67338.517.89.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.517.89.на същия етаж: 67338.517.89.1.29, 67338.517.89.1.27; под обекта: 67338.517.89.1.23; над обекта: 67338.517.89.1.33АОС № 1215 от 26.02.2002 г. НеИзтегли файла Посети връзката
13210.07.2019 г.Публичначл.59, ал.2 , чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС и чл.61, ал.4 от ЗУТ Урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м. (седемстотин кв.м.), отреден за благоустрояване и озеленяване по действащия план на с. Бинкос, общ. Сливен.с. Бинкос, кв.10, УПИ ІI по действащия план, одобрен със заповед РД 15-700/14.03.2019 г.УПИ I и улициАОС № 7/31.10.2000 г. НеИзтегли файла
13110.07.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1582/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 2640 кв.м. (две хиляди шестстотин и четиридесет кв.м.), отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Бинкос, общ.Сливен, ведно с построените в имота сгради: 1. Едноетажна масивна сграда за административно обслужване със застроена площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет кв.м.), построена през 1970 г. 2. Полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 60 кв.м. (шестдесет кв.м.), построена през 1970 г. Удостоверение изх.№ 0820-157(1) от 04.07.2019 г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ от гл.архитект на Община Сливен.с. Бинкос, кв.10, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед РД 15-700/14.03.2019 г.УПИ ІІІ и улицаАОС № 6/31.10.2000 г. и АОС № 7/31.10.2000 г. НеИзтегли файла
400410.07.2019 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.61, ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ от 566 кв.м. (петстотин шестдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр.Сливен, м."Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.361 по кадастралната карта и кад. регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, представляващ УПИ XXXIІI, кв.40, отреден "За озеленяване" по действащия план, одобрен със заповед РД 15-473/06.05.1994 г. на кмета на Община Сливен.УПИ I и улици  НеИзтегли файла Посети връзката
400309.07.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обкт в сграда с площ от 62,50 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,36 (едно цяло тридесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 23 (двадесет и три) с площ от 3,06 кв.м. (три цяло нула шест кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.3, вх.Б, ет.8, ап.23, идентификатор 67338.523.32.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-6027-10.06.2019 г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.32.на същия етаж: 67338.523.32.1.24, 67338.523.32.1.22; под обекта: 67338.523.32.1.20; над обекта: нямаАОС № 212 от 04.06.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400204.07.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 719/седемстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 14гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.431.147 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.13, 67338.431.16, 67338.431.19, 67338.431.339, 67338.431.18  НеИзтегли файла Посети връзката
40002.07.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.27 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
400101.07.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС Сграда със застроена площ: 148 кв.м. (сто четиридесет и осем кв.м.), брой етажи: 2 (два) и сутерен със застроена площ: 148 кв.м. (сто четиридесет и осем кв.м.), с предназначение: заведение за социални грижи, масивна конструкция, въведена в експлоатация с удостоверение № 135/20.05.2019 г. на гл. арх. на Община Сливен.гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 11, сграда с идентификатор 67338.508.86.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.86 .67338.508.64, 67338.508.87, 67338.508.91, 67338.508.85  НеИзтегли файла Посети връзката
399924.06.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 311 кв.м. (триста и единадесет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.237 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: УПИ III, кв. 458 по ПУП на кв."Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-1575/16.05.2019 г. на кмета на община Сливен.67338.563.47, 67338.563.91, 67338.563.90, 67338.563.88АОС № 336/08.10.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
400024.06.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-137.26.07.2004г. на Областен управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 468 кв.м. (четиристотин шестдесет и осем кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.238 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: УПИ I, кв. 458 по ПУП на кв."Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-1575/16.05.2019 г. на кмета на община Сливен.67338.563.237, 67338.563.239, 67338.563.98, 67338.563.47АОС № 1671/10.08.2004 г. НеИзтегли файла Посети връзката
6120.06.2019 г.ЧастнаЧл.56,ал.1, 1от ЗОС, ПР № 3-СЛ от 17.07.2008 г.на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 6,586 /шест дка петстотин осемдесет шест кв.м/с начин на трайно ползване: др.нестопанска територия и начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Малко Чочовени, м."Кьосурлука", ПИ 000181 по КВС на с.Малко Чочовени000109, 000100, 000177, 000106  НеИзтегли файла
10119.06.2019 г.Частнаи § 42 от ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, УПИ І-333, кв.36 по действащият подробен устройствен план на с.Тополчане, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г.улица, улица, УПИ II-332, УПИ XI-793  НеИзтегли файла
399718.06.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 145 кв.м. (сто четиридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, бул."Георги Данчев" № 1-А, поземлен имот с идентификатор 67338.530.211 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.530.163, УПИ XX, кв. 445 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-567/14.04.2016 г. на кмета на община Сливен.67338.530.212, 67338.554.3, 67338.530.181АОС № 647/27.08.1999 г.; АОС № 2723/05.05.2011 г. НеИзтегли файла Посети връзката
399818.06.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 619 кв.м. (шестстотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, бул."Георги Данчев" № 1, поземлен имот с идентификатор 67338.530.212 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.530.163, УПИ XIII, кв. 445 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-567/14.04.2016 г. на кмета на община Сливен.67338.530.212, 67338.554.3, 67338.530.181АОС № 647/27.08.1999 г.; НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 202 (10088 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
200
201
202
Следваща
[Условие]Създаване на филтър