ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
432516.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 876 (осемстотин седемдесет и шест) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876712 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6712 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.6, 67338.409.4, 67338.409.3, 67338.409.19999.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432616.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1001 (хиляда и един) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876711 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6711 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.7, 67338.409.5, 67338.409.4, 67338.409.2, 67338.409.111425.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432716.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1745 (хиляда седемстотин четиридесет и пет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876710 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6710 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.8, 67338.409.50, 67338.409.5, 67338.409.6, 67338.409.119918.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432816.04.2021 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 290/двеста и деветдесет/ кв.м. с трайно предназначение урбанизирана и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.247 по кадастралната карта , одобрена със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Агенция по кадастъра.67338.416.246, 67338.416.251, 67338.416.263, 67338.416.2482929.70 лв.АОС 2511 от 17.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
432415.04.2021 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 308/триста и осем/ кв.м. с трайно предназначение урбанизирана и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.55 по кадастралната карта , одобрена със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Агенция по кадастъра.67338.419.58, 67338.419.54, 67338.419.56, 67338.419.573515,60 лв.АОС 2473 от 16.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
29215.04.2021 г.Частначл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/04.11.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1070 кв.м. (хиляда и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 35, УПИ ІХ-414 по действащия план, одобрен с Решение № 250 от 25.04.1979г.улица, УПИ VІІІ-413, улица и УПИ Х-4144002,90 лева  НеИзтегли файла
29315.04.2021 г.Частначл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/04.11.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м. (осемстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 35, УПИ Х-414 по действащия план, одобрен с Решение № 250 от 25.04.1979г.от трите страни улици и УПИ ІХ-4143105,00 лева  НеИзтегли файла
432315.04.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, предишен идентификатор: 67338.435.386, номер по предходен план: 435593гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.593 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.453, 67338.435.59419.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9313.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-018/07.04.2021 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ от 649 кв.м. (шестстотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застроявани (до 10м).с.Злати войвода, идентификатор 30990.501.538 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-33/22.06.2007г. на ИД на АК, адрес : с.Злати войвода, ул."Хаджи Димитър" № 26 ( кв. 42, УПИ І-538 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 288/31.07.2008г. на ОбС Сливен).30990.501.722, 30990.501.439, 30990.501.723, 30990.501.7161183,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
432209.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 993(деветстотин деветдесет и три, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.408.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2875612, квартал 471. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.5612 на м. "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.408.171, 67338.408.170, 67338.408.177, 67338.408.175, 67338.408.17311985.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9206.04.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 889 /семстотин осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4с. Злати войвода, местност "Тюржемен", поземлен имот с идентификатор 30990.100.216 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Злати войвода, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/26.01.2021 г.на Областен управител.на Област Сливен предишен идентификатор: 30990.97.6, 30990.97.5 стар идентификатор: 10021630990.100.215, 30990.17.143, 30990.100.217, 30990.100.20882.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431906.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-39/07.03.2005г. на Областния Управител на Област Сливен. Поземлен имот с площ: 308 кв.м. (триста и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Пирот" №2, поземлен имот с идентификатор 67338.531.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., УПИ VIII, кв. 164 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-1552/05.09.2008г. на Кмета на Община Сливен.67338.531.137, 67338.531.192, 67338.531.140, 67338.531.13615 122,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
432006.04.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС - Сливен. Поземлен имот с площ 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията:урбанизизрана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 08.03.2021г. Номер по предходен план: 2801129, номер по плана на новообразуваните имоти: 403.228, кв.25 по ПУП одобрен с Решение № 807/22.12.2005г.67338.403.229, 67338.403.230, 67338.403.237, 67338.403.2274 280,70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
432106.04.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС - Сливен. Поземлен имот с площ 680 кв.м. (шестстотин и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 08.03.2021г. Номер по предходен план: 2801128, номер по плана на новообразуваните имоти: 403.229, кв.25 по ПУП одобрен с Решение № 807/22.12.2005г.67338.403.186, 67338.403.230, 67338.403.228, 67338.403.227, 67338.403.189.7 048,10 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
431705.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 976/12.08.2010 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 339 (триста тридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2890392, УПИ VIII-173, кв.504 по ПУП на м/"Барутни погреби". Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.392 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.267, 67338.420.172, 67338.420.174, 67338.420.121.5650,80 лв.АОС № 2459/12.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
431805.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 976/12.08.2010 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 511 (петстотин и единадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894014, УПИ XIV-169, кв.504 по ПУП на м."Барутни погреби". Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4014 на м. "Погребите", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.168, 67338.420.151, 67338.420.171, 67338.420.170.9380,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431602.04.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 517 /петстотин и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3069гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.226 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.436.224, 67338.436.223, 67338.436.237,67338.436.227,67338.436.22513.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
27829.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Обслужваща сграда към футболно игрище - едноетажна масивна със ЗП 302, 32 кв.м. (триста и два цяло и тридесет и два кв.м.), находяща се урегулиран поземлен имот, отреден за стадион по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен. Сградата е въведена в експлоатация с удостоверение № 144/23.12.2016г. на Главен архитект на Община Сливен. За терена е съставен АОС № 74 от 07.12.1999г.с.Самуилово, кв. 69, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед РД-15-813/17.04.1990г.улица и извън регулационния план22607,90 лева  НеИзтегли файла
42629.03.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 908 /деветстотин и осем/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:параграф 4с.Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот с идентификатор 68117.502.2 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 862968117.502.1, 68117.502.45, 68117.502.3, 68117.502.46.171.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431525.03.2021 г.Частнаал.1, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 513/1513 ид. части (петстотин и тринадесет върху хиляда петстотин и тринадесет ид.ч.) от поземлен имот, целия с площ от 1513 (хиляда петстотин и тринадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 08.01.2009г., номер по предходен план: 2811604. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1604 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.134, 67338.404.282, 67338.404.132, 67338.404.139.5855,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431423.03.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1000/хиляда/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно пар .4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 502гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.432.509 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР, номер по плана на новообразуваните имоти 67338.432.509 на м. "Чинтулово", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.432.278, 67338.432.614,67338.432.615,67338.432.265, 67338.432.264, 67338.432.263140 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
6822.03.2021 г.Частнаот ЗОС, Решение №372 / 07.09.1998 г. на ОС "Земеделие" гр. Сливен и чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 827/осемстотин двадесет и седем/кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасищес.Ковачите, местност "Гермята", поземлен имот с идентификатор 37530.117.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-17/29.03.2006 год. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър стар идентификатор: няма номер по предходен план: 11700237530.117.1, 37530.117.3, 37530.502.619, 37530.502.62093.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431322.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2948.67338.437.715, 67338.437.771, 67338.437.463, 67338.437.462, 67338.437.459.25.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431215.03.2021 г.Частначл.59, ал.1; чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение №321/25.02.1998г. на ПК - гр. Сливен. Поземлен имот с площ: 149 кв.м. (сто четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.560.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 628-III, УПИ III, кв. 627 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед РД 15-140/23,02,2001г. на кмета на Община Сливен.67338.560.133, 67338.560.135, 67338.560.1374 031.30 лв.АОС № 502/28.01.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
431011.03.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 101,79 кв.м. (сто и едно цяло и седемдесет и девет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,45 (две цяло и четиридесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №39 (тридесет и девет), с площ от 4,74 кв.м. (четири цяло и седемдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1983 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.10, ет.10, ап.40, идентификатор 67338.525.43.1.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 10 в сграда с идентификатор 67338.525.43.1, разположена в поземлен имот 67338.525.43.на същия етаж: 67338.525.43.1.39; под обекта: 67338.525.43.1.36; над обекта: 67338.525.43.1.4444794,90 леваАОС № 986 от 23.05.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
431111.03.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 724 /седемстотин двадесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предходен идентификатор: 67338.437.481, номер по предходен план: 437481гр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.338 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.742,67338.437.489, 67338.437.466,67338.437.134.19.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
7811.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-008 от 25.02.2021г. на ОУ Сливен. Урегулиран поземлен имот с площ от 1080 кв.м. (хиляда и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Николаево, общ.Сливен.с.Николаево, кв. 7, УПИ ІІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1919/19.12.1988г.УПИ І, улица, УПИ ІІІ-38, УПИ ХІ-38 и улица2480,50 лева  НеИзтегли файла
21411.03.2021 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1430 кв.м. (хилядя четиристотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 72, УПИ VІІ-731 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1975/27.12.1988г.от двете страни улици, УПИ VІІІ-731, УПИ ІХ-729 и УПИ VІ-7308086,70 лева  НеИзтегли файла
430804.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1383 (хиляда триста осемдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 23.02.2021г., номер по предходен план: 2811509. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1509 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.103, 67338.404.82, 67338.404.84, 67338.303.122.14334,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
430904.03.2021 г.Частнаал.1, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 04.03.2021г., номер по предходен план: 2810293. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.293 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.145, 67338.404.462, 67338.404.147, 67338.404.115.3057,60 лв.АОС № 2250/18.06.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
430502.03.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Поземлен имот с площ: 5068 кв.м. (пет хиляди шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв. "Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.97 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 01.04.2020 г., УПИ I, кв.562 по ПУП на кв. "Българка", одобрен със Заповед № РД 15-145/26.02.2001 г. на кмета на община Сливен.67338.525.86, 67338.525.70, 67338.525.98, 67338.525.95, 67338.525.96Земя - 123 253,80 лв. Сгради - 890 460,60 лв.АОС № 1191/01.02.2002 г. НеИзтегли файла Посети връзката
430702.03.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Поземлен имот с площ: 4435 кв.м. (четири хиляди четиристотин тридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Стоян Заимов", поземлен имот с идентификатор 67338.562.42 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ III, кв.700 по ПУП на кв."Стоян Заимов", одобрен с Решение № 1268/25.01.2007 г. на ОбС - Сливен.67338.562.29, 67338.562.31, 67338.562.43, 67338.562.43, 67338.562.72, 67338.553.40Земя - 107 859,20 лв. Сгради - 1 237 261,50 лв.АОС № 1441/20.02.2003 г. НеИзтегли файла Посети връзката
430402.03.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Поземлен имот с площ: 2759 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Александър Екзарх" №2, поземлен имот с идентификатор 67338.533.35 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ I, кв.127 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на община Сливен.67338.533.34, 67338.533.33, 67338.533.109, 67338.533.75, 67338.533.53, 67338.533.36Земя - 108 373,50 лв. Сгради - 1 061 001 лв.АОС № 1410/20.01.2003 г. НеИзтегли файла Посети връзката
430602.03.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Поземлен имот с площ: 6151 кв.м. (шест хиляди сто петдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.43 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-20-106/09.04.2010 г. на началника на СГКК - Сливен, УПИ II, кв.662 по ПУП на кв. "Младост", одобрен с Решения №№ 667/30.07.2002 г. и 699/26.09.2002 г. на ОбС - Сливен.67338.561.32, 67338.561.35, 67338.561.38, 67338.561.82, 67338.561.28Земя - 149 592,30 лв. Сгради - 752 268,90 лв.АОС № 1412/20.01.2003 г. НеИзтегли файла Посети връзката
430201.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-004/08.02.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 181 кв.м. (сто осемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Гаговец" № 3-а, поземлен имот с идентификатор 67338.518.55 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 29.04.2020 г., част от УПИ XXI-55,56, кв.369 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен.67338.518.35, 67338.518.54, 67338.518.53, 67338.518.81, 67338.518.567 109,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
430301.03.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-004/08.02.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 175 кв.м. (сто седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Гаговец" № 3, поземлен имот с идентификатор 67338.518.56 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 12.08.2013 г., част от УПИ XXI-55,56, кв.369 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен.67338.518.35, 67338.518.55, 67338.518.81, 67338.518.58, 67338.518.576 186,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
17823.02.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-006/17.02.2021г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 465 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Горно Александрово, общ.Сливен.с.Горно Александрово, кв. 30, УПИ VІІІ-51 по действащия ПУП, одобрен със заповед РД-15-1381/29.09.1988г.УПИ І-49, 50, УПИ ІІ-52, УПИ VІІ и улица1060,20 лева  НеИзтегли файла
7123.02.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 15, УПИ VІІ по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.01984г.УПИ VІ, улица, УПИ ХІІ и УПИ VІІ2067,10 лева  НеИзтегли файла
430117.02.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 600 (шестстотин) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.616 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 67338.435.465, номер по предходен план: 435465.67338.435.6608, 67338.435.616, 67338.435.462, 67338.435.461, 67338.435.48118.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10517.02.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 2.647 /два дка шестстотин четиридесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот 72816.104.64 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10406472816.105.9017.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10617.02.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 2.206 /два дка двеста и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот 72816.104.67 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10406772816.104.36, 72816.104.32, 72816.104.33, 72816.104.34, 72816.104.35, 72816.104.632,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10717.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 337 /триста тридесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот 72816.104.70 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10406472816.104.46, 72816.104.38, 72816.104.32, 72816.104.6510.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10817.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот 72816.104.75 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 26472816.104.22, 72816.104.737.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10917.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.104.78 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10407872816.104.22, 72816.104.7361.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11017.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 7.532 /седем дка петстотин тридесет и два кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.105.72 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 326, 32772816.104.57, 72816.104.31, 72816.104.30, 72816.104.29, 72816.104.77, 72816.104.32, 72816.104.76, 72816.104.736,60лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11117.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 812 /осемстотин и дванадесет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.105.112 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 34472816.105.119, 72816.105.71, 72816.105.902,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11217.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 812 /осемстотин и дванадесет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.105.114 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10511472816.105.119, 72816.105.71, 72816.105.904.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11317.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 592 /петстотин деветдесет и два/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.105.123 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10512372816.105.79, 72816.105.63, 72816.105.122, 72816.105.80, 72816.105.904.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11417.02.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 551 /петстотин петдесет и един/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Тополчане, местност "Орешака", поземлен имот с идентификатор 72816.105.124 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Тополчане, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/14.03.2019 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 10512472816.105.47, 72816.105.53, 72816.105.48, 72816.105.466.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
5216.02.2021 г.Частнаи чл.59, ал.1 от ЗОС  Поземлен имот с идентификатор 32915.41.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-54/25.08.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000144 за ПИ 32915.41.144 - 515.90 лв., за ПИ 32915.41.144.1 - 1063.20 лв., за ПИ 32915.41.144.2 - 31.30 лв.22/18.04.2007 г. НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 211 (10541 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
209
210
211
Следваща
[Условие]Създаване на филтър