ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
435515.06.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 967 кв.м. (деветстотин шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-20-78/22.03.2010 г. на началника на СГКК - Сливен. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1306 на м. "Градището", одобрен със заповед № РД-01-0006/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.403.347, 67338.403.405, 67338.403.406, 67338.403.350, 67338.403.36711 037,70 лв.АОС № 2325/17.07.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435315.06.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 1 346 кв.м. (хиляда триста четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за спортна зала.гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.149 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.561.117, 67338.561.118, 67338.561.119, УПИ VI, кв.653 по ПУП на кв. "Младост", одобрен със Заповед № РД 15-438/09.03.2021 г. на Кмета на Община Сливен.67338.561.5, 67338.561.7, 67338.561.115, 67338.561.11636 417,40 лв.АОС № 2293/24.06.2008 г. АОС № 2294/24.06.2008 г. АОС № 2295/24.06.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435415.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 348 кв.м. (триста четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.487по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.701.181, 67338.701.180, УПИ XVII, кв.34 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповед № РД 15-15/07.01.2021 г. на Кмета на Община Сливен.67338.701.184, 67338.701.183, 67338.701.181, 67338.701.179, 67338.701.4887 084,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
435215.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 250/1250 ид.ч. (двеста и петдесет върху хиляда двеста и петдесет ид.части) от поземлен имот, целия с площ 1250 кв.м. (хиляда двеста и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО"Изгрев", м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2833076. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.3076 на м. "Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.415.211, 67338.415.207, 67338.415.192, 67338.415.203, 67338.415.205.2 591,20 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и един лв. и двадесет ст.)  НеИзтегли файла Посети връзката
435014.06.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 430/четиристотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно пар.4/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1947гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.179 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.453, 67338.435.180, 67338.435.17812.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11114.06.2021 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Камен, общ.Сливен.с.Камен,кв. 28, УПИ VІ-171 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-873/19.05.2021г.УПИ VІІ-173, 172, УПИ V-170 и улици от двете страни1592,60 лева  НеИзтегли файла
434914.06.2021 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 418/четиристотин и осемнадесет/ кв.м. с трайно предназначение урбанизиран и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност Моллова гора, поземлен имот с идентификатор 67338.409.100 по кадастралната карта , одобрена със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.06.2021 г.67338.409.267, 67338.409.97, 67338.409.99, 67338.409.1014661.50 лв.АОС 2319 / 02.07.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435114.06.2021 г.Частначл.56, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.25, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м с трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване: друг вид нивагр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.173 по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-13 / 19.042006 год. на изпълнителния директор на агенция по кадастър, придишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 427.12967338. 427.129*, 67338.427.147, 67338.427.148, 67338.428, 67338.427.1257.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
434708.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-022/03.06.2021г. на Областния Управител на Област Сливен. Поземлен имот с площ: 825 кв.м. (осемстотин двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв."Речица", ул. "Кубрат" №9, поземлен имот с идентификатор 67338.702.503 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Зап.№ КД-14-20-358/02.08.2007г., номер по предходен план: 761, УПИ IV-503, кв.97 по ПУП на кв."Речица", одобрен със Заповед № РД 15-162 и 163 от 20.03.2000г. на Кмета на Община Сливен.67338.702.504, 67338.702.510, 67338.702.511, 67338.702.512, 67338.702.502, 67338.702.498.18 339,80 лева-за земята  НеИзтегли файла Посети връзката
434808.06.2021 г.Частначл.59, ал.2 и чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 375 кв.м. (триста седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 03.06.2021г., номер по предходен план: 2870039, кв.321.67338.409.193, 67338.409.191, 67338.409.190, 67338.409.188.3 886,80лв.АОС № 2163/21.05.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
434403.06.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1104 /хиляда и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2929гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.557 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение на КККР, засягаща поземления имот е от 27.03.2019 г.67338.437.752, 67338.437.760 ,67338.437.746, 67338.437.55231.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
434503.06.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,50 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №14 (четиринадесет), с площ от 2,12 кв.м. две цяло и дванадесет кв.м.). Сградата е построена през 1987 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.41, вх.Б, ет.5, ап.14, идентификатор 67338.559.29.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 21.05.2021г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.559.29.2, разположена в поземлен имот 67338.559.29.на същия етаж: 67338.559.29.2.13, 67338.559.29.2.15; под обекта: 67338.559.29.2.11, 67338.559.29.2.12; над обекта: 67338.559.29.2.17, 67338.559.29.2.16, 67338.559.29.2.1821316,30 леваАОС № 1490 от 03.06.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
434603.06.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,24 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет и четири кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,78 (едно цяло и седемдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №1 (едно), с площ от 3,76 кв.м. (три цяло и седемдесет и шест кв.м.). Сградата е построена през 1981 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх.Г, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.560.47.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-4848- 28.04.2021г. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.560.47.1, разположена в поземлен имот 67338.560.47.на същия етаж: 67338.560.47.1.2; под обекта: няма; над обекта:67338.560.47.1.419384,90 леваАОС № п343 от 12.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
434327.05.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 815 /осемстотин и петнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2928гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.552 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение на КККР, засягаща поземления имот е от 30.07.2020 г.67338.437.553, 67338.437.752, 67338.437.508, 67338.437.557, 67338.437.74623.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
434118.05.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 14 452 кв.м. (четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Стоян Заимов", поземлен имот с идентификатор 67338.562.14 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, част от УПИ I, кв.709 по ПУП на кв. "Стоян Заимов", одобрен с Решение № 1268/25.01.2007 г. на ОбС - Сливен. 351 472,60 лв.АОС № 1748/16.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
434218.05.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-009/04.03.2021 г. на ОУ - Сливен Поземлен имот с площ: 14 452 кв.м. (четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.532.286 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КК, засягащо поземления имот е със Заповед 18-10815-09.11.2020 г. на началника на СГКК - Сливен, част от кв.116 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на Кмета на Община Сливен.67338.562.1, 67338.562.11, 67338.562.12, 67338.562.13, 67338.562.15, 67338.562.18, 67338.562.19, 67338.562.22, 67338.562.23, 67338.562.24, 67338.562.59, 67338.606.3437 500,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
22717.05.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 913 кв.м. (деветстотин и тринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за обект комплекс за образование, ведно с построената в имота масивна сграда с идентификатор 81387.501.250.1 със застроена площ 95 кв.м., брой етажи 2, предназначение: сграда за детско заведение.с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК (кв. 30, УПИ VІ-250 по действащ ПУП, одобрен с решение № 287/31.07.2008г.)81387.501.461, 81387.501.249, 81387.501.251, 81387.501.462сграда: 6550,50 лева; земя: 3282,10 леваАОС № 45 от 21.03.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
22817.05.2021 г.Публичначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 810 кв.м. (осемстотин и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за друг обществен обект, комплекс , ведно с построената в имота масивна сграда с идентификатор 81387.501.251.1 със застроена площ 79 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда.с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.251 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК (кв. 30, УПИ VІІ-251 по действащ ПУП, одобрен с решение № 287/31.07.2008г.)81387.501.252, 81387.501.462, 81387.501.250, 81387.501.249сграда: 1273,60 лева; земя: 2666,60 леваАОС № 45 от 21.03.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
434013.05.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,63 кв.м. (сто и четири цяло и шестдесет и три кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,49 (едно цяло и четиридесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №1 (едно), с площ от 9,71 кв.м. (девет цяло и седемдесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, ж.к. кв."Дружба", бл.39, вх.В, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.558.87.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.558.87.1, разположена в поземлен имот67338.558.87.на същия етаж: 67338.558.87.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.558.87.1.332860,70 леваАОС №761 от 22.03.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
433513.05.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и чл.25 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 844 кв.м. (осемстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2021г., номер по предходен план: 2839785, кв.361.67338.413.308, 67338.413.313, 67338.413.312, 67338.413.311, 67338.413.305, 67338.413.306 и 67338.413.307.9 633,80 лв.АЧОС № 2229 от 09.06.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
433813.05.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 291/891 ид.ч. (двеста деветдесет и един върху осемстотин деветдесет и един ид.части) от поземлен имот, целия с площ 891 кв.м. (осемстотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО"Изгрев", м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.417.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2882249. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.2249 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.417.225, 67338.417.216, 67338.417.214, 67338.417.177.3 627,00 лв. (три хиляди шестстотин двадесет и седем лв.ю)  НеИзтегли файла Посети връзката
433613.05.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и чл.25 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 459 кв.м. (четиристотин петдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2021г., номер по предходен план: 2839786, кв.361.67338.413.307, 67338.413.309 и 67338.413.305.5 239,20 лв.АЧОС № 2228 от 09.06.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
433713.05.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и чл.25 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 335 кв.м. (триста тридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 12.04.2021г., номер по предходен план: 2870156, кв.326.67338.409.257, 67338.409.127, 67338.409.260 и 67338.409.2593 823,80 лв.АЧОС № 2305 от 26.06.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
433913.05.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 368/20.11.2008г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 943 кв.м. (деветстотин четиридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.04.2021г., номер по предходен план: 2870040, кв.321.67338.409.193, 67338.409.191, 67338.409.196, 67338.409.320, 67338.409.195 и 67338.409.18810 763,80лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
22513.05.2021 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 787 кв.м. (седемстотин осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.535 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК ( кв. 32, УПИ VІ-430 по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-2448 от 19.08.2020г.).81387.501.426, 81387.501.499, 81387.501.427, 81387.501.536, 81387.501.4292829,10 леваАОС № 20 от 11.02.1997г. НеИзтегли файла
22613.05.2021 г.Частнаал.1, чл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК (кв. 32, УПИ ХІ-430 по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-2448 от 19.08.2020г.).81387.501.499, 81387.501.535, 81387.501.476, 81387.501.4292057,60 леваАОС № 20 от 11.02.1997г. НеИзтегли файла Посети връзката
9513.05.2021 г.Публичнаи чл. 60, ал.3 от ЗОС поземлен имот с площ от 36604/тридесет и шест хиляди шестстотин и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: язовирс. Злати войвода, местност "Узун белмя", поземлен имот с идентификатор 30990.51.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-33/22.06.2007 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план 0.31030990.51.340, 30990.51.304, 30990.51.328, 30990.51.30250894.20 лв.АПОС №90 от 05.09.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
28013.05.2021 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС поземлен имот с площ 15864 дка, тпт: земеделска, нтп: овощна градинас.Самуилово, местност "Кованлъка", поземлен имот с идентификатор 65303.31.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-158/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК 4640.20 лв.АОС № 28 / 31.03.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
433110.05.2021 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ: 366 кв.м. (триста шестдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Добри Димитров" № 31, поземлен имот с идентификатор 67338.520.9 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 29.03.2021 г., УПИ VII, кв.351 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен.67338.520.8, 67338.520.11, 67338.520.29 902,50 лв.АОС № 2785/16.08.2011 г. НеИзтегли файла Посети връзката
433410.05.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 1 054 кв.м. (хиляда петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Дебела кория", поземлен имот с идентификатор 67338.590.65 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2021 г., УПИ VIII, кв.2 по ПУП на кв. "Дебела кория", одобрен с Решение № 406/15.12.2008 г. на Общински съвет - Сливен.67338.590.49, 67338.590.51, 67338.590.70, 67338.590.6621 950,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
433310.05.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 56 282 кв.м. (петдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за трасета за вело и мотоспорт.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1132 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.8 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1143, 67338.1.1133, 67338.1.1144642 425,30 лв.АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
433210.05.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 99/1099 идеални части ( деветдесет и девет върху хиляда деветдесет и девет идеални части) от поземлен имот, целия с площ 1099 кв.м. (хиляда деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на ККР, засягащо поз. имот е от 30.03.2015 г., номер по предходен план: 2923943, кв.293. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3943 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.390, 67338.419.391, 67338.419.134, 67338.419.128, 67338.419.149, 67338.419.150, 67338.419.151, 67338.419.1521 453,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9423.04.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 789 /седемстотин осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/с. Злати войвода, местност "Тюржемен", поземлен имот с идентификатор 30990.100.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/22.06.2007 г. на изпълнителния директор на АК и по плана на новообразуваните имоти, землище с. Злати войвода, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/26.01.2021 г.на Областен управител.на Област Сливен предишен идентификатор: 30990.97.14, 30990.97.13, 30990.97.12 стар идентификатор: 10031330990.100.312, 30990.97.14, 30990.97.13, 30990.97.1281.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
433022.04.2021 г.Публичначл.2,ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1, т.4а от ЗВ и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 8746 (осем хиляди седемстотин четриридесет и шест) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.гр. Сливен, местност "Бършен", поземлен имот с идентификатор 67338.90.5, номер по предходен план: 0.864. Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК.67338.90.71523,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432919.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 903 (деветстотин и три) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.418.330 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2920418, кв.286. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.418 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.418.331, 67338.418.329, 67338.418.325, 67338.419.2.9359,40 лв.АОС № 2394/25.11.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
27919.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 240 кв.м. (двеста и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 74, УПИ VІІІ-673 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ VІІ-32, улица, УПИ ІХ-674, УПИ Х-76 и УПИ ХІ-331078,40 лева  НеИзтегли файла
23219.04.2021 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 76, УПИ VІІ-768 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1635 от 05.11.1993г.УПИ VІІІ-767, УПИ ХІ766, УПИ VІ-269 и от двете страни улици5751,70 лева  НеИзтегли файла
432516.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 876 (осемстотин седемдесет и шест) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876712 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6712 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.6, 67338.409.4, 67338.409.3, 67338.409.19999.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432616.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1001 (хиляда и един) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876711 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6711 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.7, 67338.409.5, 67338.409.4, 67338.409.2, 67338.409.111425.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432716.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1745 (хиляда седемстотин четиридесет и пет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2876710 кв.478. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.6710 на местност "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.8, 67338.409.50, 67338.409.5, 67338.409.6, 67338.409.119918.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432816.04.2021 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 290/двеста и деветдесет/ кв.м. с трайно предназначение урбанизирана и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.247 по кадастралната карта , одобрена със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Агенция по кадастъра.67338.416.246, 67338.416.251, 67338.416.263, 67338.416.2482929.70 лв.АОС 2511 от 17.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
432415.04.2021 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 308/триста и осем/ кв.м. с трайно предназначение урбанизирана и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.55 по кадастралната карта , одобрена със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Агенция по кадастъра.67338.419.58, 67338.419.54, 67338.419.56, 67338.419.573515,60 лв.АОС 2473 от 16.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
29215.04.2021 г.Частначл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/04.11.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1070 кв.м. (хиляда и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 35, УПИ ІХ-414 по действащия план, одобрен с Решение № 250 от 25.04.1979г.улица, УПИ VІІІ-413, улица и УПИ Х-4144002,90 лева  НеИзтегли файла
29315.04.2021 г.Частначл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/04.11.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 830 кв.м. (осемстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 35, УПИ Х-414 по действащия план, одобрен с Решение № 250 от 25.04.1979г.от трите страни улици и УПИ ІХ-4143105,00 лева  НеИзтегли файла
432315.04.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, предишен идентификатор: 67338.435.386, номер по предходен план: 435593гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.593 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.453, 67338.435.59419.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9313.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-018/07.04.2021 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ от 649 кв.м. (шестстотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застроявани (до 10м).с.Злати войвода, идентификатор 30990.501.538 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-33/22.06.2007г. на ИД на АК, адрес : с.Злати войвода, ул."Хаджи Димитър" № 26 ( кв. 42, УПИ І-538 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 288/31.07.2008г. на ОбС Сливен).30990.501.722, 30990.501.439, 30990.501.723, 30990.501.7161183,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
432209.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 993(деветстотин деветдесет и три, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.408.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2875612, квартал 471. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.5612 на м. "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.408.171, 67338.408.170, 67338.408.177, 67338.408.175, 67338.408.17311985.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
431906.04.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-39/07.03.2005г. на Областния Управител на Област Сливен. Поземлен имот с площ: 308 кв.м. (триста и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Пирот" №2, поземлен имот с идентификатор 67338.531.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., УПИ VIII, кв. 164 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-1552/05.09.2008г. на Кмета на Община Сливен.67338.531.137, 67338.531.192, 67338.531.140, 67338.531.13615 122,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
9206.04.2021 г.Частнаот ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 889 /семстотин осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4с. Злати войвода, местност "Тюржемен", поземлен имот с идентификатор 30990.100.216 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Злати войвода, одобрен със Заповед № РД-11-09-002/26.01.2021 г.на Областен управител.на Област Сливен предишен идентификатор: 30990.97.6, 30990.97.5 стар идентификатор: 10021630990.100.215, 30990.17.143, 30990.100.217, 30990.100.20882.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
432006.04.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС - Сливен. Поземлен имот с площ 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията:урбанизизрана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 08.03.2021г. Номер по предходен план: 2801129, номер по плана на новообразуваните имоти: 403.228, кв.25 по ПУП одобрен с Решение № 807/22.12.2005г.67338.403.229, 67338.403.230, 67338.403.237, 67338.403.2274 280,70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 212 (10578 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
210
211
212
Следваща
[Условие]Създаване на филтър