ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
424703.08.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,81 (едно цяло и осемдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №24 ( двадесет и четири), с площ от 3,17 кв.м. (три цяло и седемнадесет кв.м.) Сградата е построена през 1991 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.1, вх.А, ет.8, ап.24 , идентификатор 67338.558.57.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед 18-7019-02.09.2016г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.558.57.1, разположена в поземлен имот 67338.558.57.на същия етаж: 67338.558.57.1.23; под обекта: 67338.558.57.1.21; над обекта: няма22640,10 леваАОС № 492 от 19.01.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
424803.08.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,24 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет и четири кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,88 (едно цяло и осемдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №22 ( двадесет и две), с площ от2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.) Сградата е построена през 1981 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх.Г, ет.8, ап.22, идентификатор 67338.560.47.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед КД-14-20-282/29.05.2013г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор р 67338.560.47.1, разположена в поземлен имот р 67338.560.47на същия етаж: 67338.560.47.1.23; под обекта: 67338.560.47.1.19; над обекта: 67338.560.47.1.2520543,40 леваАОС № 355 от 12.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
424530.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 1199 кв.м.(хиляда сто деветдесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.13 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 833.67338.433.498, 67338.433.262, 67338.433.251, 67338.433.252, 67338.433.253, 67338.433.261.323.70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
424630.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 3003 (три хиляди и три) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.433.620 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 12.67338.433.32, 67338.301.162, 67338.433.16, 67338.433.7, 67338.433.620, 67338.433.12.92.10 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
424422.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.410.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2856225. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.6225 на м."Руините", СО "Изгрев", одобрен със заповед № РД-01-0010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.383, 67338.409.382, 67338.409.387, 67338.409.386, 67338.409.3857305,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9421.07.2020 г.Публичначл.3 ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Удостоверение № РД 46-8/09.01.2019г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 10 409 кв.м. ( десет хиляди четиристотин и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк, ведно с построените в имота сгради, както следва: Продължава на гърба:с.Мечкарево, м. "Мешата", поземлен имот с идентификатор 47980.501.490 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Мечкарево, одобрени със Заповед № РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК. Предишен идентификатор: 47980.501.451 и 47980.28.11.47980.28.43, 47980.28.5, 47980.28.7, 47980.28.8, 47980.501.293, 47980.28.10, 47980.501.29413 739,90лв. - земя; 473,40 лв. - сградиАОС № 66/15.11.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
42020.07.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 27,248 /двадесет и седем дка двеста четиридесет и осем кв.м/ с начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория на земята с начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Сотиря, поземлен имот с идентификатор 68117.108.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-161/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00007468117.888.9901, 68117.106.166, 68117.108.46, 68117.108.19, 68117.108.171, 68117.108.42, 68117.108.45, 68117.108.20272,40 лв.АПОС № 412 от 25.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
42120.07.2020 г.Частнаот ЗОС, ПР № 7-СЛ/24.07.2008г. на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-62 от 27.11.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 27,248 /двадесет и седем дка двеста четиридесет и осем кв.м/ с начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория на земята с начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Сотиря, поземлен имот с идентификатор 68117.108.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-161/05.03.2020 г., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000171108045, 108042, 108046, 000171, 108046, 000007, 108045, 108020568.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424316.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1022 (хиляда деветдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922583. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2583 на м. "Барутни погреби", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.184, 67338.419.177, 67338.419.176, 67338.419.172, 67338.419.170, 67338.419.168, 67338.419.987, 67338.419.186.18 760,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424216.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 479 кв.м. (четиристотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Миллова гора", СО "Изгрев", поземлен имот с идентификатор 67338.409.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот от 13.07.2020г. Номер по предходен план: 2875706, номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.5706, кв. 322 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № 01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.172, 67338.409.171, 67338.409.170, 67338.409.25, 67338.409.174, 67338.409.1755 467,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424114.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 790 (седемстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922535. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2535 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.21, 67338.419.58, 67338.419.19, 67338.419.375, 67338.419.22.8188,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424009.07.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесеткв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,55 (нула цяло и петдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №8 осем), с площ от 2,53 кв.м. (две цяло и петдесет и трикв.м.) Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.В, ет.3, ап.10, идентификатор 67338.524.83.2.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед 18-2840-16.03.2020г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.524.83.2, разположена в поземлен имот 67338.524.83.11на същия етаж: 67338.524.83.2.9, 67338.524.83.2.11; под обекта: 67338.524.83.2.6, 67338.524.83.2.5, 67338.524.83.2.7; над обекта: 67338.524.83.2.1411955,70 леваАОС № 294 от 28.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
41809.07.2020 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 429 кв.м. (четиристотин двадесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 52, УПИ ІV-436 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен, изменен със заровед № РД-15-1145 от 22.04.2020г. на кмета на Община Сливен.УПИ V-434, 435, УПИ VІ-433,435, 436, извън рег.план и улица1765,40 леваАОС № 415 от 16.03.2020г. НеИзтегли файла
41909.07.2020 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 941 кв.м. (деветстотин четиридесет и един кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 52, УПИ V-434,435 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен, изменен със заповед № РД-15-1145 от 22.04.2020г. на кмета на Община Сливен.УПИ ІІІ-433, УПИ VІ-433, 435, 436, УПИ ІV-436 от двете страни улици3872,30 леваАОС № 416 от 16.03.2020г. НеИзтегли файла
21109.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-019/30.06.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 15, УПИ ІІ-141 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1975/27.12.1988г.УПИ Х-139, УПИ І-140, улици от двете страни6542,50 лева  НеИзтегли файла
21209.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-019/30.06.2020 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1800 кв.м. (хиляда и осемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 15, УПИ ІІІ-141 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1975/27.12.1988г.УПИ Х-139, УПИ ІІ-141, УПИ, улица и УПИ ІV-1427407,20 лева  НеИзтегли файла
23009.07.2020 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1200 кв.м. (хиляда и двеста кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 9, УПИ VІ-8 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1635/05.11.1993г.УПИ ІV-9, УПИ V -10, улица, УПИ VІІ-7, УПИ ІІІ-34506,00 лева  НеИзтегли файла
423807.07.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 339 кв.м. (триста тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.47 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2920449.67338.419.46, 67338.419.157, 67338.419.364, 67338.419.493 869,50 леваАЧОС № 2337/07.08.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
423907.07.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 374 кв.м. (триста седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.419.195, 67338.419.193, 67338.419.155, 67338.419.1576 865,50 леваАЧОС № 2478/16.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
423703.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с §4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ 419/2419 ид.ч. (четиристотин и деветнадесет върху две хиляди четиристотин и деветнадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2419 кв.м. (две хиляди четиристотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2811570, предишен идентификатор: няма.67338.404.352, 67338.404.353, 67338.404.358, 67338.404.383, 67338.404.382, 67338.404.381, 67338.404.36210973.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
423403.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 996/деветстотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2911гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.291 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.500, 67338.437.511 ,67338.437.48623.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
423503.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 816/осемстотин и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2554гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.403 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.328, 67338.437.306 ,67338.437.307, 67338.437.25115.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
423603.07.2020 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с §4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 768 кв.м.(седемстотин шестдесет и осем кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, местност "Лозарски връх", поземлен имот 67338.419.274 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 292263167338.419.244, 67338.419.278, 67338.419.275, 67338.419.243.10335.00 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
422929.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 601 кв.м. (шестстотин и един кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.560.199 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.560.119. УПИ VII, кв. 625 по плана на кв. "Дружба", гр. Сливен. ПУП одобрен със Заповед № РД-15-578/17.05.2010г.67338.560.120, 67338.560.118, 67338.560.198, 67338.560.10916 260,70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
422829.06.2020 г.ЧастнаЧл.56, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1256 кв.м. (хиляда двеста петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", местност "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 11. УПИ XII-11, кв.1 по плана на местност "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-437/06.05.1994г.67338.441.495, 67338.441.33, 67338.441.496, 67338.303.35, 67338.303.32, 67338.441.1012 688,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
12426.06.2020 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м. (седемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 34, УПИ І-180 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822/15.10.1992г.от двете страни улици, УПИ ІІ-82, УПИ ХІІІ-1801461,60 лева  НеИзтегли файла
9226.06.2020 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 175/1175 (сто седемдесет и пет върху хиляда сто седемдесет и пет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1175 кв.м. (хиляда сто седемдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен.с.Драгоданово, кв. 44, УПИ ІІ-238 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1382/29.09.1988г.улица, УПИ І-362, извън рег. план и УПИ ІІІ-238399,00 леваАОС № 62 от 13.04.2007г. НеИзтегли файла
26926.06.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 455 кв.м. (четиристотин петдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 8, УПИ ХV-78 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улица, УПИ І-77, УПИ ІІІ-677 и УПИ ХІV-792044,50 леваАОС № 119 и № 120 от 22.02.2002г. НеИзтегли файла
27026.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв.м. (четиристотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 8, УПИ VІІ-68 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ ХІ-83, УПИ VІ-680, улица и УПИ VІІІ-6811608,20 лева  НеИзтегли файла
27126.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м. (петстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с. Самуилово, кв. 74, УПИ ХІ-33 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улица, УПИ VІІ-32, УПИ VІІІ-673 и УПИ Х-762381,60 лева  НеИзтегли файла
423324.06.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 720 кв.м. (седемстотин и двадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.1947 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.70, 67338.416.362, 67338.416.184, 67338.416.1828 218,40 лв.АОС № 3837/09.07.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
423222.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД 11-11-011/26.03.2020г. на ОУ - Област Сливен Поземлен имот с площ 105 кв.м. (сто и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ул. "Райна Княгиня" №27, поземлен имот с идентификатор 67338.512.214 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 4261, за който е отреден: УПИ XXII-214, кв. 55 - по ПУП на ЦГЧ - север, одобрен със Заповед № РД 15-1190/26.08.2005 г. на Кмета на Община Сливен .67338.512.194, 67338.512.213, 67338.512,215, 67338.515.94 588,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
423022.06.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2833188. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.1945 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.97, 67338.416.93, 67338.416.70, 67338.416.4294 911,20 лв.АЧОС № 4186 от 27.04.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
423122.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 268/1268 ид.ч. (двеста шестдесет и осем върху хиляда двеста шестдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1268 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО "Изгрев", местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2643. Номер по плана на новообразуваните имоти УПИ X - 246, кв. 501 на местност "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-15-556/13.06.2011 г. на Кмета на Община Сливен.67338.419.247, 67338.419.272, 67338.419.273, 67338.419.274, 67338.419.275, 67338.419.245, 67338.419.2414467,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
26516.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 330 кв.м. триста и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 74, УПИ І-27 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.от двете страни улици, УПИ ІІІ-671 и УПИ ІІ-281482,90 лева  НеИзтегли файла
26616.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 315 кв.м. (триста и петнадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ІІ-662 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улица, УПИ І-661, улица и УПИ ІІІ-6631415,50 лева  НеИзтегли файла
26716.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ІІІ-663 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ІІ-662, улица и УПИ ІV-664,6651482,90 лева  НеИзтегли файла
26816.06.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 320 кв.м. (триста и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 8, Х-683 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.от двете страни улици, УПИ ХІ-83 и УПИ ІХ-6821316,80 леваАОС № 124 от 22.02.2002г. НеИзтегли файла
422716.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т 7 от ЗОС, Договор № 11 от 05.06.2020г. за доброволна делба, вписан с акт № 275, т.I, вх.рег.№ 2461/08.06.2020г. в Сл. по вписванията Поземлен имот с площ 683 кв.м. (шестстотин осемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, м."Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.388 (УПИ VII-288, кв.450, одобрен със Заповед № РД 15-324/12.02.2020г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор 67338.422.288.67338.422.387, 67338.422.289, 67338.422.265, 67338.422.266, 67338.422.267, 67338.422.269, 67338.422.270, 67338.422.2727796,00 лв.АОС № 4074/03.02.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
422415.06.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,06 (две цяло и нула шест % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №2 (две), с площ от 2,64 кв.м. (две цяло и шестдесет и четири кв.м.) Сградата е построена през 1983 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, ж.к. ."Дружба", бл.2, вх.Г, ет.4, ап.12, идентификатор 67338.558.50.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед 18--3127-24.03.2020г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.558.50.2, разположена в поземлен имот 67338.558.50.на същия етаж: 67338.558.50.2.11; под обекта: 67338.558.50.2.8, 67338.558.50.2.9; над обекта: 67338.558.50.2.14, 67338.558.50.2.1523213,40 леваАОС № 472 от 28.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
422515.06.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,20 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,98 (едно цяло и деветдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №3 (две), с площ от 2,88 кв.м. (две цяло и осемдесет и осем кв.м.) Сградата е построена през 1988 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.37, вх.Б, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.559.40.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със запове 18-3156-25.03.2020г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.559.40.2, разположена в поземлен имот 67338.559.40.на същия етаж: 67338.559.40.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.559.40.2.6,67338.558.50.2.520467,00 леваАОС № 1525 от 03.10.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
22415.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-016/03.06.2020 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ от 1048 кв.м. (хиляда и четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, ул. "Иван Гинчев (Йонко)" №3, идентификатор 81387.501.198 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК ( кв. 25, УПИ ІХ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.497, 81387.501.386, 81387.501.387, 81387.501.466, 81387.501.1973737,40 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
422615.06.2020 г.Частначл.59, ал.2, от ЗОС Поземлен имот с площ 358 кв.м. (триста петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.291 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 28710767338.408.234, 67338.408.158, 67338.408.156, 67338.408.17711668.30 лв.АОС №2258/20.06.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
422112.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 905 кв.м. (деветстотин и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.общ. Сливен, гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.441.12. УПИ XIV-495. кв.1 по плана на м. "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-25/07.01.2020г.67338.441.33, 67338.441.496, 67338.441.119 142,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
422212.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.441.12. УПИ XIII-496. кв.1 по плана на м. "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-25/07.01.2020г.67338.441.495, 67338.441.33, 67338.303.35, 67338.441.115 657,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10611.06.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 177.013/сто седемдесет и седем и тринадесет кв.м/, с начин на трайно ползване:нива, трета категория на земятаЧокоба, местност "До могилите", поземлен имот с идентификатор 81534.33.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000064000617, 023034, 023033, 023032, 023031, 023030, 023029, 023028, 023021, 023020, 023019, 0230451648.70 лв.АПОС № 100 от 22.01.2018 год. НеИзтегли файла Посети връзката
11411.06.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 1249 /хиляда двесдта четиридесет и девет кв.м/, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирГлуфишево, местност "Караорман", поземлен имот с идентификатор 15206.46.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-139/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00031481534.33.65, 15206.46.3145526.80 лв.АПОС № 7 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
8511.06.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 4187 /четири хиляди сто осемдесет и седем кв.м/, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирБиково, поземлен имот с идентификатор 04039.53.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-132/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00011015206.46.313, 81534.33.65, 81534.33.64, 15206.39.44749612.20 лв.АПОС № 8 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
9111.06.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 37585 /тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и пет кв.м/, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирСкобелево, поземлен имот с идентификатор 66812.21.430 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-160/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00043004039.53.127, 04039.53.86, 04039.53.239, 04039.53.130, 04039.53.266, 04039.53.12853044.20 лв.АПОС № 23 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
17611.06.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 40185 /четиридесет хиляди сто осемдесет и пет кв.м/, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирГорно Александрово, поземлен имот с идентификатор 16688.132.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-142/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:13200566812.22.505, 66812.21.431, 66812.21.93, 66812.21.42926685.10 лв.АПОС № 61 от 21.12.2007 г. НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 209 (10415 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
207
208
209
Следваща
[Условие]Създаване на филтър