ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
404214.11.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 696/шестстотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: нямагр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.289 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.434.228, 67338.434.229, 67338.434.230, 67338.434.227  НеИзтегли файла Посети връзката
18312.11.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 702 кв.м. (седемстотин и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м)с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК / кв. 40, УПИ І по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.6, 81387.5.482,1387.5.481,1387.68.14АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
404104.11.2019 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61 от ЗУТ Поземлен имот с площ 500 кв.м. ( петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за др.вид озеленени площи.гр. Сливен, кв."Пром зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.420 (за който се отрежда: УПИ XXXIX, кв. 20 - по ПУП на кв."Пром.зона", одобрен със Заповед № РД 15-1822/02.07.2019 г. на Кмета на Община Сливен, отереден за озеленяване и благоустрояване). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: няма, предходен идентификатор 67338.603.175.67338.603.418, 67338.603.175  НеИзтегли файла Посети връзката
19304.11.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС и Решение № 346/08.06.1998г. на ОСЗ-Сливен Поземлен имот с площ от 0,497 дка (четиристотин деветдесет и седем кв.м.), земеделска територия, с начин на трайно ползване: пасище, мера, седма категория на земята.землището на с.Раково, м."Машатлъка", поземлен имот с № 010044 по КВС на с.Раково. Имотът е образуван от ПИ № 010036.010043, 000290, 000211,010035АОС № 13/19.07.1999г. НеИзтегли файла
8701.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-048/15.10.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1 090 кв.м. (хиляда и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Панаретовци, общ.Сливен.с Панаретовци, кв. 5, УПИ XІ по действащия план, одобрен със заповед № 522 от 20.07.1984г.УПИ XІIІ-29, УПИ Х-28, улица и УПИ XІI  НеИзтегли файла
40731.10.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.155 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.155, 68117.122.181, 68117.122.24, 68117.122.178, 68117.122.903,  НеИзтегли файла Посети връзката
403929.10.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т 7 от ЗОС, Договор № 944 от 17.09.2019г. за прехвърляне на собственост и чл.61 от ЗУТ Поземлен имот с площ 45 кв.м. (четиридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за др.вид озеленени площи.гр. Сливен, кв."Пром зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.419 (за който се отрежда: УПИ XVII, кв. 20 - по ПУП на кв."Пром.зона", одобрен със Заповед № РД 15-1822/02.07.2019 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: няма, предходен идентификатор 67338.603.194.67338.603.418, 67338.603.175  НеИзтегли файла Посети връзката
404029.10.2019 г.Частначл.2, ал.1, т 7 от ЗОС, Договор № 8 от 10.10.2019г. за доброволна делба Поземлен имот с площ 1305 кв.м. (хиляда триста и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгл. пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)гр. Сливен, м."Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.703. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1015, предходен идентификатор 67338.433.287.67338.433.233, 67338.433.702, 67338.433.288, 67338.433.498АОС № 2918/29.05.2012г. НеИзтегли файла Посети връзката
403828.10.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 265/1765 ид.ч. (двеста шестдесет и пет върху хиляда седемстотин шестдесет и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1765 кв.м. (хиляда седемстотин шестдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.87 (за който са отредени: УПИ II-87 УПИ III-87, кв. 25 - по ПУП на м."Селището", одобрен със Заповед № РД 15-473/06.05.1994 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 264 .67338.441.58, 67338.441.59, 67338.441.86, 67338.441.109, 67338.441.108, 67338.441.94  НеИзтегли файла Посети връзката
403723.10.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 50,28 кв.м. (петдесет цяло и двадесет и осем кв.м.), ведно с 1,19 (едно цяло и деветнадесет) % ид. части от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №58 (петдесет и осем) с площ от 4,02 кв.м. (четири цяло и нула две кв.м.). Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.29, ет.6, ап.35, идентификатор 67338.564.48.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: няма . Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 67338.564.48.1, разположена в поземлен имот 67338.564.48.на същия етаж: 67338.564.48.1.34; под обекта: 67338.564.48.1.29; над обекта: 67338.564.48.1.41АОС № 1363 от 14.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
403623.10.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,15 кв.м. (шестдесет и четири цяло и петнадесет кв.м.), ведно с 2,08 (две цяло нула осем) % ид. части от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №15 (петнадесет) с площ от 2,88 кв.м. (две цяло и осемдесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1986г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.37, вх.Б, ет.5, ап.15, идентификатор 67338.559.40.2.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-906-10.11.2008г. на началника на СГКК Сливен . Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.559.40.2, разположена в поземлен имот 67338.559.40.на същия етаж: 67338.559.40.40.2.14; под обекта: 67338.559.40.40.2.12; над обекта: 67338.559.40.40.2.18АОС № 1489 от 03.06.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
403515.10.2019 г.Частначл.59, ал.1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-1365/30.11.1998 г. на ОУ- Бургас Поземлен имот с площ: 317 кв.м. (триста и седемнадесет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Таньо войвода" №6, поземлен имот с идентификатор 67338.544.220 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 166, УПИ V, кв. 176 по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-607/29.07.1996 г. на кмета на община Сливен.67338.544.215, 67338.544.225, 67338.544.222, 67338.544.219АОС № 531/12.02.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
40610.10.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия ПУП на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 41, УПИ ІІ-229 по действащия план, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ІІІ-288, УПИ ІV-286, УПИ ХХІ-231 и УПИ І-230  НеИзтегли файла
40510.10.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.178 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.24, 68117.122.26, 68117.122.178, 68117.122.23  НеИзтегли файла Посети връзката
403009.10.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), ведно с 1,40 (едно цяло и четиридесет) % ид. части от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 4 (четири) с площ от 2,89 кв.м. (две цяло и осемдесет и девет кв.м.). Сградат е построена през 1988г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Българка", бл.33, вх.А, ет.2, ап.4, идентификатор 67338.525.104.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 67338.525.104.1, разположена в поземлен имот 67338.525.104.на същия етаж: 67338.525.104.1.5; под обекта: 67338.525.104.1.1; над обекта: 67338.525.104.1.7АОС № 830 от 25.09.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
403109.10.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,43 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и три кв.м.), ведно с 0,88 (нула цяло и осемдесет и осем) % ид. части от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 14 (четири) с площ от 3,19 кв.м. (три цяло и деветнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.8, вх.Г, ет.5, ап.14, идентификатор 67338.558.97.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.558.97.1, разположена в поземлен имот 67338.558.97.на същия етаж: 67338.558.97.1.13, 67338.558.97.1.15; под обекта: 67338.558.97.1.11, 67338.558.97.1.12; над обекта: 67338.558.97.1.17, 67338.558.97.1.18АОС №1117 от 20.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
403209.10.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), ведно с 2,07 (две цяло нула седем) % ид. части от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №9 (девет) с площ от 3,75 кв.м. (три цяло и седемдесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.2, вх.Г, ет.3, ап.9, идентификатор 67338.558.50.2.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-14220-21.11.2014г. на началника на СГКК Сливен . Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.558.50.2, разположена в поземлен имот 67338.558.50.на същия етаж: 67338.558.50.2.8; под обекта: 67338.558.50.2.6; над обекта: 67338.558.50.2.12АОС № 470 от 28.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
403309.10.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 63,57 шестдесет и три цяло и петдесет и седем щв.м.) кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,13 (две цяло и тринадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 7,03 кв.м. (седем цяло и нула три) и таванско помещение № 1 (едно) с площ от 4,70 кв.м. (четири цяло и седемдесет кв.м.). Сградата е построена през 1965г., конструкция- скелетно монолитна.гр. Сливен, кв."Република", бл.38, вх.Б, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.516.256.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/09.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.516.256.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.516.256.на същия етаж: 67338.516.256.2.2; под обекта: няма; над обекта: няма; над обекта: 67338.516.256.2.8, 67338.516.256.2.7АОС № 1396 от 12.12.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
7509.10.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §42 то ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-045/13.09.2019г. на Областен Управител Урегулиран поземлен имот с площ 1000 кв.м. (хиляда кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, с отреждане "за жилищно строителство".с.Бозаджии УПИ VI-6, кв.12 по действащия план на с.Бозаджии, одобрен със Заповед № РД 15-2040/09.08.1990г. на кмета на Община Сливен.От север-УПИ V-6, от изток- улица, от юг-лица, от запад- УПИ VII-5  НеИзтегли файла
7609.10.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §42 то ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-045/13.09.2019г. на Областен Управител 370/1920 ид.части (триста и седемдесет върху хиляда деветстотин и двадесет ид.ч.) от урегулиран поземлен имот с обща площ 1920 кв.м. (хиляда деветстотин и двадесет кв.м.), с неуредени регулационни отношения по западната граница, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с отреждане "за жилищно строителство".с.Бозаджии, УПИ V-6, кв.12 по действащия план на с.Бозаджии, одобрен със Заповед № РД 15-2040/09.08.1990г. на кмета на Община Сливен.От север-улица, от изток- улица, от юг-УПИ VI-6, от запад- НУПИ IV-5  НеИзтегли файла
403409.10.2019 г.Частначл.59 и чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС Поземлен имот с площ 262 кв.м. (двеста шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.322 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план : 2920442, кв.511, парцел XXV-422 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.321, 67338.419.320, 67338.419.134, 67338.419.323АОС № 2343/07.08.2008 НеИзтегли файла Посети връзката
402908.10.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС Поземлен имот с площ 427 кв.м. (четиристотин двадесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Моллова гора", СО "Изгрев", поземлен имот с идентификатор 67338.407.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2870047. Номер по плана на новообразуваните имоти на м."Моллова гора" 67338.287.47, одобрен със Заповед № РД-01-008/08.01.2002г. на Областен управител на Област Сливен.67338.407.46,67338.407.50АОС №2166 от 21.05.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
40203.10.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1000 /хиляда/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.18 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.16, 68117.122.155, 68117.122.191, 68117.122.900л  НеИзтегли файла Посети връзката
40303.10.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 845 /осемстотин четиридесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.19 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.20, 68117.122.921, 68117.122.14  НеИзтегли файла Посети връзката
40403.10.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 845 /осемстотин четиридесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.23 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.20, 68117.122.921, 68117.122.14  НеИзтегли файла Посети връзката
402801.10.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 28,76 кв.м. (двадесет и осем цяло и седемдесет и шест кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,63 (нула цяло и шестдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Сградата е построена през 1978г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.16, ет.11, ап.62, идентификатор 67338.563.182.1.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-7594-23.07.2019г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 11 в сграда с идентификатор 67338.563.182.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.563.182.на същия етаж: 67338.563.182.1.63, 67338.563.182.1.61; под обекта: 67338.563.182.1.57, 67338.563.182.1.56; над обекта: 67338.563.182.1.68АОС № 1374 от 18.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
20627.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 7,ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 520/2335 (петстотин и двадесет върху две хиляди триста тридесет и пет) ид.части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2335 кв.м.( две хиляди триста тридесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 46, УПИ V-251 по действащия ПУП, одобрен със заповед РД-15-1975/27.12.1988г.от двете страни улици, УПИ VІ-252 и УПИ ІV-250  НеИзтегли файла
402718.09.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 83,00 кв.м. (осемдесет и три кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,77 (едно цяло и седемдесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 15 (петнадесет) с площ от 4,28 кв.м. (четири цяло и двадесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1989г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Българка", бл.33, вх.В, ет.8, ап.15, идентификатор 67338.525.104.3.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.525.104.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.104.на същия етаж: 67338.525.104.3.16; под обекта: 67338.525.104.3.13; над обекта: нямаАОС № 808 от 24.07.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
402512.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-036/26.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен 89/205 ид.ч. (осемдесет и девет върху двеста и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 205 кв.м. (двеста и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Патриарх Евтимий" № 10, поземлен имот с идентификатор 67338.546.160 (част от УПИ X-160,168, кв. 214 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-407/26.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.159, 67338.546.161, 67338.546.162, 67338.546.167, 67338.546.168, 67338.546.169, 67338.546.179, 67338.546.158  НеИзтегли файла Посети връзката
402612.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-036/26.07.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 167 кв.м. (сто шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Патриарх Евтимий", поземлен имот с идентификатор 67338.546.168 (част от УПИ X-160,168, кв. 214 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-407/26.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.160, 67338.546.167, 67338.546.179, 67338.546.169  НеИзтегли файла Посети връзката
402411.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894013. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4013 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.170, 67338.420.169, 67338.420.151, 67338.420.167, 67338.420.127, 67338.420.126, 67338.420.125  НеИзтегли файла Посети връзката
9309.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-040/09.08.2019г. на Областния управител - обл. Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 398,5 (триста деветдесет и осем цяло и пет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ VII-59, кв.8 по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Заповед № 606/01.08.1984г.на ОбС-Сливен, изменен със Заповед № РД-15-1687/07.06.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ VI-56, улица, УПИ XVII-59,УПИ XVI и УПИ XI-58  НеИзтегли файла
402109.09.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПРЗ на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 35,32 кв.м. (тридесет и пет цяло и тридесет и два кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,00 (един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 52 (петдесет и две) с площ от 3,42 кв.м.(три цяло и четиридесет и два кв.м.). Сградата е построена през1979г., конструкция ППП.гр. Сливен, ж.к. кв."Българка", бл.28, ет.12, ап.54, идентификатор 67338.525.150.1.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.150.на същия етаж: 67338.525.150.1.53, 67338.525.150.1.55; под обекта: 67338.525.150.1.49; над обекта: 67338.525.150.1.59АОС № 1082 от 13.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
9409.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-040/09.08.2019г. на Областния управител - обл. Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ XVII-59, кв.8 по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Заповед № 606/01.08.1984г. на ОбС - Сливен, изменен със Заповед № РД-15-1687/07.06.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ VII-59, улица, и УПИ VIII  НеИзтегли файла
402209.09.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадасет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,75 (едно цяло и седемдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 3 (три) с площ от 4,93 кв.м. (четири цяло и деветдесет и три кв.м.).гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.12, вх.Б, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.523.110.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-164/21.03.2013г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.523.110.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.110.на същия етаж: 67338.523.110.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.523.110.2.6АОС № 450 от 22.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
402309.09.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 65,70 кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,51 (едно цяло и петдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 3 (три) с площ от 5,24 кв.м. (пет цяло и двадесет и четири кв.м.).Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.1, вх.В, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.523.12.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.523.12.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.12.на същия етаж: 67338.523.12.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.523.12.2.6АОС № 203 от 03.06.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
26009.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.60, ал.1 от ЗОС и Решение № 1579/30.05.2019г. на Общински съвет - Сливен Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1600 (хиляда и шестстотин) кв.м., отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Самуилово, общ. Сливен.Обл. Сливен , общ. Сливен, с. Самуилово, УПИ IV, кв.17, по действащия план на с. Самуилово, общ. Сливен е одобрен със Заповед № РД-15-813/17.04.1990г., изменен със Заповед № РД-15-18/08.01.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ II, улица, УПИ V, улица и УПИ IIIАОС № 128/21.02.2003г. НеИзтегли файла
6209.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-022/05.06.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строинтелство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 17, УПИ І-87 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.от двете страни улици, УПИ ІІ-84, УПИ ІХ-87  НеИзтегли файла
6309.09.2019 г.Частна, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-022/05.06.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 720 кв.м. (седемстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 17, УПИ ІХ-97 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.УПИ І-87, УПИ ІІ-84, УПИ VІІІ-86 и улица  НеИзтегли файла
401804.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 94/564 ид.ч. (деветдесет и четири върху петстотин шестдесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 564 кв.м. (петстотин шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "арх. Йордан Йорданов" № 26, поземлен имот с идентификатор 67338.546.18 (имот № 1496, кв. 210 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-1274/25.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.546.100, 67338.546.56, 67338.546.19, 67338.546.17  НеИзтегли файла Посети връзката
401904.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-014/22.03.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1758 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, ул. "Одрин", поземлен имот с идентификатор 67338.531.71 (част от УПИ VI, кв. 152 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-1974/11.07.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-388/12.01.2018 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.531.68, 67338.531.69, 67338.531.75, 67338.531.74, 67338.531.195, 67338.531.72, 67338.531.70, 67338.531.59АОС № 3869/13.09.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
402004.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-014/22.03.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 702 кв.м. (седемстотин и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.531.195 (част от УПИ VIII, кв. 152 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-1974/11.07.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.531.71, 67338.531.74, 67338.531.73, 67338.531.125, 67338.531.72АОС № 3869/13.09.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401703.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 4403 кв.м. (четири хиляди четиристотин и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.208 (част от УПИ II, кв. 569 - по ПУП на кв. "Българка" одобрен със заповед: РД-15-1490/02.11.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.132, 67338.557.1, 67338.525.124, 67338.557.35, 67338.525.207, 67338.525.122, 67338.525.34, 67338.525.123, 67338.525.120АОС № 3417/18.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401603.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 374 кв.м. (триста седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.207 ( УПИ V, кв. 569 - по ПУП на кв. "Българка" одобрен със заповед: РД-15-1490/02.11.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.120, 67338.525.208, 67338.525.171, 67338.525.34АОС № 3417/18.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
401502.09.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 3619 кв.м. (три хиляди шестстотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.560.68 (УПИ II, кв. 620 - по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-1969/23.07.2019 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-738/29.08.2008 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.560.48, 67338.560.62, 67338.560.217, 67338.560.66, 67338.560.69АОС № 1194/05.02.2002 г. и АОС № 1155/21.11.2001 г. НеИзтегли файла Посети връзката
25902.09.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Самуилово.с.Самуилово, общ.Сливен, кв. 74, УПИ ІІІ-67 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улици от двете страни, УПИ ІV-29, УПИ ІІ-28, УПИ І-27  НеИзтегли файла
13327.08.2019 г.Частнаот ЗОС и чл.25 от ЗСПЗЗ  с.Бинкос, ПИ 000056 по КВС на с. Бинкос   НеИзтегли файла Посети връзката
3022.08.2019 г.ЧастнаЧл.56, ал.1,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет кв.м.), отреден за обществено обслужване по действащия план на с. Новачево, общ. Сливен.с. Новачево, кв.13, УПИ XI по действащия план, одобрен със заповеди РД 15-723/09.08.1994 г. , РД 15-171/25.01.2019 г.УПИ VIII-161,УПИ X-159, улица, УПИ XII-160  НеИзтегли файла
401420.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 12/341 (дванадесет върху триста четиридесет и една) ид.части от поземлен имот, целия с площ от 341 кв.м. (триста четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, ул. "Черно море" № 2, поземлен имот с идентификатор 67338.518.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план 6883, представляващ УПИ III-177, кв.373 по ПУП на кв.Ново село, одобрен със Заповед № РД-15-735/14.08.1995г. на кмета на Община Сливен.67338.518.175, 67338.518.225, 67338.518.182, 67338.518.181, 67338.518.171, 67338.518.178.  НеИзтегли файла Посети връзката
401320.08.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, СО "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.383 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.441.456, 67338.441.455, 67338.441.454, 67338.441.382, 67338.441.467, 67338.440.315.  НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 203 (10118 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
201
202
203
Следваща
[Условие]Създаване на филтър