ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
27911.07.2018 г.Публична, чл.60, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ.. Поземлен имот с площ от 10.565 / десет дка петстотин шестдесет и пет кв.м. / дка, начин на трайно ползване: пасище с храсти, осма категория на земятас.Селиминово, местност "Горен Караджаз", ПИ 011066 по КВС на с.Селиминово, получен след разделяне на ПИ 011038.000632, 000520, 000817, 000032, 000319, 011048.АОС № 126/21.09.2010 г. НеИзтегли файла
383509.07.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 993/деветстотин деветдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1474гр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.231 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.434.230, 67338.434.241, 67338.434.255, 67338.434.232, 67338.434.225.  НеИзтегли файла Посети връзката
383409.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен и договор от 15.05.2018 г. за създаване на съсобствен урегулиран поземлен имот и определяне квотите на съсобственост 43/1992 ид.ч. (четиридесет и три върху хиляда деветстотин деветдесет и две ид. ч.) от поземлен имот , целият с площ 1992 кв.м. (хиляда деветстотин деветдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.433 (УПИ III-242,243,244, кв.204, м. "Дюлева река", одобрен със Заповед № РД 15-524/27.03.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния Директор на АК. Стари идентификатори: 67338.416.263, 67338.416.242, 67338.416.243, 67338.416.244 .67338.416.229, 67338.416.223, 67338.416.245, 67338.416.434, 67338.416.263, 67338.416.241  НеИзтегли файла Посети връзката
383909.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-027/04.06.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 9902 кв.м. (девет хиляди и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв."Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.541.46 (УПИ III, кв. 221 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.540.1, 67338.541.15, 67338.541.16, 67338.541.17, 67338.541.18, 67338.541.19, 67338.541.20, 67338.541.21, 67338.541.22, 67338.541.44, 67338.541.45, 67338.541.47, 67338.541.48, 67338.541.56, 67338.541.57, 67338.545.97  НеИзтегли файла Посети връзката
384009.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-027/04.06.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 354 кв.м. (триста петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.541.57 (УПИ II, кв. 221 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.540.1, 67338.541.22, 67338.541.46 .67338.541.46, 67338.540.1, 67338.541.22  НеИзтегли файла Посети връзката
383609.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-027/04.06.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 989 кв.м. (деветстотин осемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.541.56 (УПИ I, кв. 221 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.541.46 .67338.541.22, 67338.540.1, 67338.541.46  НеИзтегли файла Посети връзката
383309.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 970 кв.м. (деветстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.413.548 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.5044 на м. "Гюргюнлюка", одобрен със заповед № РД-11-09-02/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.413.547, 67338.413.567, 67338.413.550, 67338.413.549, 67338.413.544, 67338.413.545  НеИзтегли файла Посети връзката
384209.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 882 кв.м. (осемстотин осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.1947 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.70, 67338.416.362, 67338.416.184, 67338.416.182  НеИзтегли файла Посети връзката
383709.07.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 882 кв.м. (осемстотин осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.1947 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.70, 67338.416.362, 67338.416.184, 67338.416.182  НеИзтегли файла Посети връзката
383809.07.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: нямагр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.614 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.434.646, 67338.434.179, 67338.434.178, 67338.434.177, 67338.434.199, 67338.434.171, 67338.434.170  НеИзтегли файла Посети връзката
383205.07.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,47 кв.м. (шестдесет и четири цяло и четиридесет и седем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,735 (едно цяло седемстотин тридесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 25 (двадесет и пет) с площ от 3,60 кв.м. (три цяло и шестдесет кв.м.).гр.Сливен, кв."Дружба", бл.22, вх.Д, ет.9, ап.25, идентификатор 67338.560.112.5.25 по действащата кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-4803-12.06.2018г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.112.на същия етаж: 67338.560.112.5.26; под обекта: 67338.560.112.5.23, 67338.560.112.5.22; над обекта: нямаАОС № 1433 от 13.02.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
383103.07.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,97 (нула цяло и деветдесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 31 (тридесет и едно) с площ от 2,43 кв.м. (две цяло и четиридесет и три кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.524.82.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.82.на същия етаж: 67338.524.82.2.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.524.82.2.5АОС № 273 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
9303.07.2018 г.Частначл.60, ал.3 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, § 42 от ЗИД на ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 2297 (две хиляди двеста деветдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 14275.501.370.1 с площ 193 (сто деветдесет и три) кв.м., брой етажи: 1 (един) и нтп: сграда за детско заведение. Сградата е построена през 1973г., конструкция: монолитна. Удостоверение изх.№ 0820-66 от 25.05.2015г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТна гл.архитект на Община Сливен.с.Гавраилово, ул."Каменица" №2, идентификатор 14275. 501.370 / кв. 27, п-л ІІ по действащ ПУП/. Кадастралната карта на с.Гавраилово, общ.Сливен е одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.14275.501.608, 14275.501.369, 14275.502.632, 14275.501.371, 14275.501.616  НеИзтегли файла Посети връзката
382902.07.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.21, ал.9 от ЗУТ и Заповед № РД 15-1934/16.12.2009 г. и РД-15-2010/22.12.2009г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 301 кв.м. (триста и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.513.270 (УПИ XXII, кв. 103- по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД 15-1096/08.08.2012 г. на кмета на Община Сливен), стар идентификатор: 67338.513.262, номер по предходен план: 67338.513.262. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния /продължава на гърба/67338.513.173, 67338.513.271, 67338.513.159, 67338.513.269, 67338.513.189  НеИзтегли файла Посети връзката
383002.07.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.21, ал.9 от ЗУТ и Заповед № РД 15-1938/16.12.2009 г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 38 кв.м. (тридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.513.271 (УПИ XXVIII, кв. 103 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД 15-1096/08.08.2012 г. на кмета на Община Сливен), стар идентификатор: 67338.513.262, номер по предходен план: 67338.513.262. Действащата67338.513.173, 67338.513.159, 67338.513.270  НеИзтегли файла Посети връзката
382725.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 774 кв.м. (седемстотин седемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1905. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.149 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.152, 67338.435.151, 67338.435.147  НеИзтегли файла Посети връзката
382825.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 532 кв.м. (петстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1906. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.152 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.153, 67338.435.158, 67338.435.159, 67338.435.151, 67338.435.149, 67338.435.147  НеИзтегли файла Посети връзката
382025.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.345 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3165. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.345 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.344, 67338.436.395, 67338.436.394, 67338.436.346, 67338.436.328  НеИзтегли файла Посети връзката
382125.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.346 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3162. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.346 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.394, 67338.436.393, 67338.436.392, 67338.436.347, 67338.436.328, 67338.436.345  НеИзтегли файла Посети връзката
382225.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 516 кв.м. (петстотин и шетнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3161. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.347 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.346, 67338.436.393, 67338.436.392, 67338.436.541, 67338.436.328  НеИзтегли файла Посети връзката
382325.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.541 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.541 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.451, 67338.436.392, 67338.436.542, 67338.436.347, 67338.436.328  НеИзтегли файла Посети връзката
382425.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 395 кв.м. (триста деветдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.392 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3160. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.392 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.393, 67338.436.451, 67338.436.541, 67338.436.347, 67338.436.346  НеИзтегли файла Посети връзката
382525.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 438 кв.м. (четиристотин тридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.393 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3163. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.393 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.394, 67338.436.451, 67338.436.392, 67338.436.347, 67338.436.346  НеИзтегли файла Посети връзката
382625.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 541 кв.м. (петстотин четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.394 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 3164. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.436.394 на м. "Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.436.395, 67338.436.451, 67338.436.393, 67338.436.346, 67338.436.345, 67338.436.344  НеИзтегли файла Посети връзката
381921.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Решение № 446 от 30.01.2009 г. на Общински съвет - Сливен за одобрен ОУП за гр. Сливен 406/2006 ид.ч. (четиристотин и шест върху две хиляди и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2006 кв.м. (две хиляди и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 347.67338.565.284, 67338.565.342, 67338.565.254, 67338.565.286, 67338.565.281  НеИзтегли файла Посети връзката
381820.06.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 52,21 кв.м. (петдесет и две цяло и двадесет и един кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,95 (едно цяло и деветдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо избено помещение №13 тринадесет) с площ от 3,07 кв.м. (три цяло нула седем кв.м.). Сградата е построена през 1967г., конструкция скелетно-монолитна.гр. Сливен, кв."Република", бл.40, ет.8, ап.39, идентификатор 67338.516.329.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение: няма. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.516.329.на същия етаж: 67338.516.329.1.40; под обекта: 67338.516.329.1.34; над обекта: 67338.516.329.1.44АОС № 1340 от 01.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
381619.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1174 (хиляда сто седемдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 1806. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.20 на местност "Гюнюза и Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.19, 67338.435.12, 67338.435.11, 67338.435.10, 67338.435.542, 67338.435.21, 67338.435.61  НеИзтегли файла Посети връзката
381719.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 1805. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.20 на местност "Гюнюза и Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.61, 67338.435.20, 67338.435.542, 67338.435.26  НеИзтегли файла Посети връзката
381414.06.2018 г.Публичначл.59, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА, чл.21, ал.9 от ЗУТ и Заповеди №№ РД 15-1932/16.12.2009 г. и РД 15-2010/22.12.2009 г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 273 кв.м. (двеста седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.513.280 (УПИ I, кв. 133 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД 15-2156/21.10.2013 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.159, 67338.513.281, 67338.513.282, 67338.513.192, 67338.513.279, 67338.534.1, 67338.509.111АОС № 3263/17.02.2015 г. НеИзтегли файла Посети връзката
381514.06.2018 г.Публичначл.59, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.21, ал.9 от ЗУТ и Заповед № РД 15-1934/16.12.2009 г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 109 кв.м. (сто и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.513.281 (УПИ XXVIII, кв. 133 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД 15-2156/21.10.2013 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.159, 67338.513.186, 67338.513.282, 67338.513.280АОС № 3262/17.02.2015 г. НеИзтегли файла Посети връзката
38213.06.2018 г.Частнаот ЗОС, ПР № 7-СЛ от 24.07.2008 год. и Заповед № ОД - 62 от 27.11.2008 год. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен поземлен имот с площ от 3.484 /три дка четиристотин осемдесет и четири кв.м/, начин на трайно ползване: нива, пета категория на земятаПИ000220 по КВС на с. Сотиря, местност "Реката"000223 000243 000242 000225 000226 000227 000229 000230 000231 000065  НеИзтегли файла
381212.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 942 (деветстотин четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1768гр. Сливен, местност "Башчардак", ПИ 67338.435.92 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.435.94, 67338.435.659, 67338.435.661, 67338.435.660  НеИзтегли файла Посети връзката
381312.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1816гр. Сливен, местност "Башчардак", ПИ 67338.435.31 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28, 67338.435.61, 67338.435.37, 67338.435.656  НеИзтегли файла Посети връзката
11611.06.2018 г.Публичначл.59, ал.2 и чл.3, ал. 2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и Решение № 989/25.01.2018г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ от 4078 ( четири хиляди седемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробище.с.Струпец, поземлен имот 000169 по КВС. Имотът е образуван от имот 000166.000266, 000267, 066025, 000188, 000202АОС 22/17.11.2005г. НеИзтегли файла
11711.06.2018 г.Публичначл.59, ал.2 и чл.3, ал. 2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и Решение № 989/25.01.2018г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ от 122 ( сето двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробище.с.Струпец, поземлен имот 000266 по КВС. Имотът е образуван от имот 000166.000169, 000202, 066023, 000267.АОС 22/17.11.2005г. НеИзтегли файла
11811.06.2018 г.Публичначл.59, ал.2 и чл.3, ал. 2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и Решение № 989/25.01.2018г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ от 612 ( шестстотин и дванадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробище.с.Струпец, поземлен имот 000267 по КВС. Имотът е образуван от имот 000166.000266, 066024, 000169АОС 22/17.11.2005г. НеИзтегли файла
381106.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 5663 (пет хиляди шестстотин шестдесет и три) кв.м , трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. Дружба, поземлен имот с идентификатор 67338.559.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план:квартал 636, парцел І ( УПИ І, кв.636 - по ПУП на кв."Дружба", одобрен със заповед № РД-15-424/20.04.2005г. на Кмета на Община Сливен).67338.559.107, 67338.606.8, 67338.559.62.  НеИзтегли файла Посети връзката
381006.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 01.06.2018 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 7/231 ид.ч. (седем върху двеста тридесет и една ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 231 кв.м. (двеста тридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Булаир" № 59-а, поземлен имот с идентификатор 67338.502.166 (УПИ III, кв. 82 - по ПУП на кв."Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-425/20.04.2005 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-424/06.08.2012 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.502.1, 67338.502.110, 67338.502.109, 67338.502.165  НеИзтегли файла Посети връзката
380605.06.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 2790 /две хиляди седемстотин и деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1800гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.33 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.34, 67338.435.61, 67338.435.48, 67338.435.49, 67338.435.542, 67338.435.2  НеИзтегли файла Посети връзката
380705.06.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1652 /хиляда шестстотин петдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1919гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.155 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.157, 67338.435.154, 67338.435.147, 67338.435.148, 67338.435.542, 67338.435.2  НеИзтегли файла Посети връзката
380805.06.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 435156гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.665 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.165, 67338.435.157, 67338.435.664, 67338.435.542  НеИзтегли файла Посети връзката
380905.06.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1017 /хиляда и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1797гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.47 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.61, 67338.435.54, 67338.435.53, 67338.435.48  НеИзтегли файла Посети връзката
380304.06.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ и чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 958 кв.м. (деветстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.537.202 (УПИ II, кв. 239 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със Заповед № 15-170/13.03.2001 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.537.198, 67338.539.1, 67338.301.201, 67338.537.201  НеИзтегли файла Посети връзката
380404.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-021/20.04.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1329 кв.м. (хиляда триста двадесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, "ЦГЧ", поземлен имот с идентификатор 67338.513.288 (част от УПИ XXV, кв. 70 - по ПУП на "ЦГЧ" одобрен със Заповед № РД 15-524/27.04.2010 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-178/02.06.2007 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.513.1, 67338.513.20, 67338.513.161, 67338.513.14, 67338.513.15, 67338.513.17, 67338.513.18, 67338.513.287  НеИзтегли файла Посети връзката
380504.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-022/03.05.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 825 кв.м. (осемстотин двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, "ЦГЧ", бул. "Хаджи Димитър", поземлен имот с идентификатор 67338.550.13 (УПИ XXIV, кв. 281 - по ПУП на "ЦГЧ" одобрен със Заповед № РД 15-1175/21.12.2011 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-525/23.10.2013 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.550.11, 67338.550.19, 67338.550.88, 67338.549.106, 67338.548.35, 67338.550.12  НеИзтегли файла Посети връзката
380204.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС-Сливен и договор от 26.03.2018 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 99/958 ид. ч. (деветдесет и девет върху деветстотин петдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 958 кв.м. (деветстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, м."Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.423 (УПИ VII-27, кв.209 по ПУП на м. "Дюлева река", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-15-2506/11.12.2015 г. на Кмета на Община Сливен).Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, стар идентификатор: 67338.416.27, номер по предходен план: 2881872.67338.416.28, 67338.416.1, 67338.416.26, 67338.416.33, 67338.416.32  НеИзтегли файла Посети връзката
380101.06.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 950. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.218 на м. "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.433.259, 67338.433.219, 67338.433.32, 67338.433.217  НеИзтегли файла Посети връзката
380031.05.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 45,66 кв.м. (четиридесет и пет цяло и шестдесет и шест кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,74 (едно цяло и седемдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо избено помещение №4 (четири) с площ от 7,73 кв.м. (седем цяло и седемдесет и три кв.м.) и прилежащо таванско помещение № 4 (четири) с площ от 3,67 кв.м. (три цяло и шестдесет и седем кв.м. Сградата е построена през 1965г., конструкция скелетно-монолитна.гр. Сливен, кв."Република", бл.38, вх.А, ет.1, ап.4, идентификатор 67338.516.256.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-2539-28.03.2018г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.516.256.на същия етаж: 67338.516.256.1.17, 67338.516.256.1.3; под обекта: няма; над обекта: 67338.516.256.1.8, 67338.516.256.1.7АОС № 1395 от 12.12.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
379821.05.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 88,42 кв.м. (осемдесет и осем цяло и четиридесет и две кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 9,64 (девет цяло и шестдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 4 (четири), с площ от 15 кв.м.(петнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1990г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.3, вх.А, ет.4, ап.12, идентификатор 67338.525.14.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.14.на същия етаж: 67338.525.14.1.11; под обекта: 67338.525.14.1.9; над обекта: нямаАОС № 406 от 12.11.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
379921.05.2018 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 101,79 кв.м. (сто и едно цяло и седемдесет и девет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,51 (две цяло и петдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №35 (тридесет и пет), с площ от 6,74 кв.м.(шест цяло и седемдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.10, ет.10, ап.37, идентификатор 67338.525.43.1.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31 от 19.04.2004г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.43.на същия етаж: 67338.525.43.1.38; под обекта: 67338.525.43.1.33; над обекта: 67338.525.43.1.41АОС № 987 от 23.05.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 196 (9782 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
194
195
196
Следваща
[Условие]Създаване на филтър