ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
398517.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2602 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.206, 67338.404.207, 67338.404.205, 67338.404.103  НеИзтегли файла Посети връзката
398617.05.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 116 кв.м. (сто и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.233 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2603 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.231, 67338.419.233, 67338.419.235, 67338.419.157  НеИзтегли файла Посети връзката
21902.05.2019 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.3 и чл. 59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 1046 /хиляда четиридесет и шест/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Казъл чаир", поземлен имот с идентификатор 81387.45.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-34/22.06.2007 год.на изпълнителния директор на агенцията по кадастър, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 04503081387.57.130, 81387.57.152, 81387.57.132, 81387.57.151АОС 72 от 01.04.2004 год. НеИзтегли файла Посети връзката
39702.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 1.615 /един дка шестстотин и петнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:територии предназначени за селското стопанство.Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот 68117.11.6562 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.11.9503, 68117.11.6605, 68117.11.6609, 68117.11.6610.  НеИзтегли файла Посети връзката
39802.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 1.105 /един дка сто и пет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:територии предназначени за селското стопанство.Сотиря, местност "Мандрата", поземлен имот 68117.503.25 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.11.6563, 68117.11.1, 68117.11.6561.  НеИзтегли файла Посети връзката
39902.05.2019 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:ниви /орна земя/Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.502.12 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.503.123, 68117.503.28, 68117.503.26, 68117.503.26, 68117.503.23, 68117.503.24  НеИзтегли файла Посети връзката
39623.04.2019 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот 68117.11.6608 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
9223.04.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ 10,245 (десет дка двеста четиридесет пет кв.м.)дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, поземлен имот с идентификатор № 040035 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван след обединяване на имоти 040002, 040020, 040026, 040028, 040030 и 040032.000232, 040030, 040002, 040028АОС № 58/09.11.2005г., АОС № 86/18.12.2018г., АОС № 87/18.12.2018г., АОС № 88/18.12.2018г., АОС № 89/18.12.2018г., АОС № 90/18.12.2018г. НеИзтегли файла
398122.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 819/осемстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1940гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.576 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.195, 67338.435.194, 67338.435.192, 67338.435.189,  НеИзтегли файла Посети връзката
398222.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 496 /чтиристотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих , стар идентификатор: 67338.435.221, номер по предходен план: 435221гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.134 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.249,67338.435.677,67338.435.229,67338.435.222,67338.435.202,67338.435.220,67338.435.577,  НеИзтегли файла Посети връзката
398322.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2899гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.456 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.455, 67338.437.511, 67338.437.454,  НеИзтегли файла Посети връзката
398422.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2899гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.455 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.455, 67338.437.511, 67338.437.454,  НеИзтегли файла Посети връзката
11218.04.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС и чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ от 11,945 дка ( единадесет дка деветстотин четиридесет и пет кв.м) с начин на трайно ползване: гробище.Глуфишево, ЕКАТТЕ 15206, ПИ 001382 по КВС на с.Глуфишево. Имотът е образуван след обединяване на ПИ 001381, 000138 и 000150.000138, 000150АОС № 31/09.11.2005г., АОС № 110/27.06.2017г., АОС № 111/27.11.2017г. НеИзтегли файла
21818.04.2019 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 904 кв.м. (деветстотин и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване до (10м)с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.373 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК. ( кв. 22, УПИ ХІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение №287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.484, 81387.501.372, 81387.501.139, 81387.501.371  НеИзтегли файла Посети връзката
28517.04.2019 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 844 / осемстотин четиридесет и четири/ кв.м., начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082048 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082018.082008, 082010, 082011, 082013, 082012, 082014, 000402, 015001, 015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007, 015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015013, 015014, 015015, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021, 015022, 015115, 015023, 015024, 015025, 015026, 015027, 000081, 000086, 015038, 015039, 015040, 015041, 015042, 015044, 000085, 016001, 000018, земл.гр., 000633.АОС № 284/03.12.2018 г. НеИзтегли файла
28617.04.2019 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 510,670 / петстотин и десет дка шестстотин и седемдесет кв.м./ дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082049 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082018.082049, 000633, 082049, 000018АОС № 284/03.12.2018 г. НеИзтегли файла
397916.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 18.03.2019г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 3/308 ид.ч. (три върху триста и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 308 кв.м. (триста и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Мак Гахан" № 12-14, поземлен имот с идентификатор 67338.513.250 (УПИ XXIII, кв. 133 - по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2156/21.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.208, 67338.513.212, 67338.513.227, 67338.513.209  НеИзтегли файла
398016.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 18.03.2019г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 14/211 ид.ч. (четиринадесет върху двеста и единадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 211 кв.м. (двеста и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Иван Александър" № 17, поземлен имот с идентификатор 67338.513.286 (УПИ IV, кв. 133 - по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2156/21.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.513.159, 67338.513.195, 67338.513.264, 67338.513.282, 67338.513.285  НеИзтегли файла
397812.04.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 39,45 кв.м. (тридесет и девет цяло и четиридесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,18 (едно цяло и осемнадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №6 (шест) с площ от 2,81 кв.м. (две цяло и осемдесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1972г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.10, вх.Б, ет.4, ап.15, идентификатор 67338.563.203.2.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.20016г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.563.203.на същия етаж: 67338.563.203.2.16, 67338.563.203.2.14; под обекта: 67338.563.203.2.12, 67338.563.203.2.11; над обекта: 67338.563.203.2.19АОС № 1388 от 21.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
397712.04.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,61 кв.м. (сто и четири цяло и шестдесет и един кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,33 (две цяло и тридесет и три) % ид.ч. от общите части на сградат и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 13 (тринадесет) с площ хот 4,39 кв.м. (четири цяло и тридесет и девет кв.м.).Сградата е построена през 1985г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.38, вх.А, ет.7, ап.13, идентификатор 67338.559.34.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.559.34.на същия етаж: 67338.559.34.1.14; под обекта: 67338.559.34.1.11; над обекта: 67338.559.34.1.15АОС № 527 от 10.02.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
9412.04.2019 г.Частначл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 7, ал. 1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 155 кв.м. (сто петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.с.Гавраилово, ул."Георги Кирков" №17-А, идентификатор 14275.502.509 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-36 от 02.06.2006г. на ИД на АК (УПИ ХІІ, кв.38 по действащ ПУП, одобрен със заповед РД-175/14.03.2001г.)17275.502.640, 17275.502.503, 17275.502.663  НеИзтегли файла Посети връзката
397611.04.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 753/седемстотин петдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1815гр. Сливен, местност "Барутни погреби", ПИ 67338.420.245 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.31, 67338.435.61,67338.435.25, 67338.435.29  НеИзтегли файла Посети връзката
397510.04.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 57,40 кв.м. (петдесет и седем цяло и четиридесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,86 (нула цяло и осемдесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 3 (три) с площ от 1,72 кв.м. (едно цяло и седемдесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1974г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Младост", бл.1, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.561.12.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.561.12.на същия етаж: 67338.561.12.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.561.12.1.12АОС № 553 от 17.03.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
6010.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-015/26.03.2019г. на ОУ Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 2020 кв.м. (две хиляди и двадесет кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 37, УПИ VІ-203 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.УПИ ІХ-200, УПИ V-202 и от двете страни улици  НеИзтегли файла
800108.04.2019 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.10, ал.1 от ЗЗТ и Протоколно решение № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен, Поземлен имот с площ от 60310/шетстдесет хиляди триста и десет/ кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр.Сливен, м."Дългия рът", ПИ 67338.303.34 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със заповед КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен, номер по предходен план 184.1.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
397404.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 364 кв.м. (триста шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.451 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.76, 67338.419.77, 67338.419.78, 67338.419.98, 67338.419.80, 67338.419.68  НеИзтегли файла Посети връзката
397301.04.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-011/11.02.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв.Българка, поземлен имот с идентификатор 67338.525.56 ( УПИ II, кв. 559- по ПУП на кв.Българка, одобрен със Заповед № РД 15-145/26.02.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.68, 67338.525.58, 67338.525.74, 67338.525.55, 67338.525.59АОС № 1104/18.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
9127.03.2019 г.Частнаи ПР № 9-СЛ от 26.05.2009г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-30 от 21.07.2009 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 4321 (четири хиляди триста двадесет и един) кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване:нива.с.Злати войвода, местност "Бахчата", ПИ № 30990.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33/22.06.2007 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър. Номер по предходен план 04600130990.501.703, 30990.501.794, 30990.501.795, 30990.46.29, 30990.46.21, 30990.46.24, 30990.46.20, 30990.99.2АОС № 4/11.11.1997г. НеИзтегли файла Посети връзката
39525.03.2019 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 892 (осемстотин деветдесет и два) кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски култури.с.Сотиря, местност "Дългата нива", поземлен имот с идентификатор № 68117.510.323 по плана на новообразуваните имоти на м."Дългата нива", землище с.Сотиря, одобрен със Заповед №РД-11-09-06 от 21.06.2006г. на Областен управител. Стар идентификатор № 772968117.510.322, 68117.510.428, 68117.510.324.  НеИзтегли файла Посети връзката
397222.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 и чл.60, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м."Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.464 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.23, 67338.419.58, 67338.419.21, 67338.419.20, 67338.419.19, 67338.419.375, 67338.419.374  НеИзтегли файла Посети връзката
5822.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-013/05.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1100 кв.м. (хиляда и сто кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 23, УПИ ІV-122 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.улици от двете страни и УПИ V-122 и УПИ ІІІ-113  НеИзтегли файла
5922.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-013/05.2019 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1040 кв.м. (хиляда и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 23, УПИ V-122 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.,УПИ ІV-122, улица, УПИ VІ-121 и УПИ ІІІ-113  НеИзтегли файла
397018.03.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 30837 /тридесет хиляди осемстотин тридесет и седем/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кубашкото", ПИ 67338.180.6 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 180001, стар идентификатор 67338.180.167338.605.188, 67338.180.3, 67338.180.7, 67338.180.2, 67338.605.280АПОС № 3940/18.12.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
397118.03.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 19832 /деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и два/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кубашкото", поземлен имот с идентификатор 67338.180.7 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 180001, стар идентификатор 67338.180.167338.180.4, 67338.180.5, 67338.180.2, 67338.180.6, 67338.180.3АПОС № 3940/18.12.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
11418.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 92.141 /деветдесет и два дка сто четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Остър камък", ПИ 037002 по КВС на с. Чокоба000613, 000181, 000616, 019051, 019042  НеИзтегли файла Посети връзката
11018.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 92.141 /деветдесет и два дка сто четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019095 по КВС на с. Чокоба000613, 000181, 000616, 019051, 019042  НеИзтегли файла Посети връзката
11118.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Казлача", ПИ 021045 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
10618.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г.  с.Чокоба, местност "Под бахчата", ПИ 018023 по КВС на с. Чокоба   НеИзтегли файла Посети връзката
10718.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 2.489 /два дка четиристотин осемдесет и девет кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта категория на земятас.Чокоба, местност "Под бахчата", ПИ 018032 по КВС на с. Чокоба000612, 018062, 018024  НеИзтегли файла Посети връзката
10818.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019048 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
10918.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019087 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
11218.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 211.447 /двеста и единадесет дка четиристотин четиридесет и седем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Крачола", ПИ 024001 по КВС на с. Чокоба000310, 000186, 024002, 024019, 024020, 024021, 024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024018.  НеИзтегли файла Посети връзката
10518.03.2019 г.Публичнаи чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.25, ал1 от ЗСПЗЗ, Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "До могилите", ПИ 000088 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
11318.03.2019 г.Публичнаи чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 211.447 /двеста и единадесет дка четиристотин четиридесет и седем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Остър камък", ПИ 034002 по КВС на с. Чокоба000310, 000186, 024002, 024019, 024020, 024021, 024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024018.  НеИзтегли файла Посети връзката
396914.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1053 кв.м. ( хиляда петдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв."Ново село", поземлен имот с идентификатор 67338.401.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план 2809567.67338.404.206, 67338.404.207, 67338.404.205, 67338.404.103  НеИзтегли файла Посети връзката
396713.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,50 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет кв.м.), с предназаначение: жилище, апартамент, ведно с 3,29 (три цяло и двадесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 4,28 кв.м. (четири цяло и двадесет и осем кв.м.). Сградата е подтроена през 1988г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.31, вх.В, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.524.153.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.153.на същия етаж: 67338.524.153.1.2; под обект: няма; над обекта: 67338.524.153.1.3АОС № 583 от 17.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
396813.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 61,28 кв.м. (шестдесет и едно цяло и двадесет и осем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,30 (едно цяло и тридисет)% ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 2 (две) с площ от 2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.).Сградата е построена през 1980 г., конструкция ШПК.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.25, вх.Б, ет., ап.2, идентификатор 67338.524.125.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-715/19.12.2012г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.125.на същия етаж: 67338.524.125.2.1, 67338.524.125.2.3; под обекта: няма; над обекта: 67338.524.125.2.5АОС № 251 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
396613.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,82 % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №6 (шест) с площ от 2,54 кв.м. (две цяло и петдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1982 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.19, вх.Г, ет.2, ап.6, идентификатор 67338.560.60.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-402/08.10.2010г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.60. АОС № 375 от 15.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
9113.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 855 (осемстотин петдесет и пет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ V в кв.3 по плана на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Реш. № 606/01.08.1984г.на ОбС-Сливен, изменен със заповед № РД-15-257/21.03.2005г. на кмета на Община Сливен. Със Заповед № РД-11-09-003/20.11.2018г. на ОУ на Област Сливен е одобрен план на новообразуваните имоти по пар.4 отПРЗ на ЗСПЗЗ.   НеИзтегли файла
19506.03.2019 г.Частнаи чл.25, ал.1 изр.първо от ЗСПЗЗ  с.Зайчари, ПИ 000602 по картата на въззстановената собственост на с. Зайчари   НеПосети връзката
             
Страница 1 от 201 (10019 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
199
200
201
Следваща
[Условие]Създаване на филтър