ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
15102.02.2023 г.Частнаи чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 7,332 / седем дка триста тридесет и два кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, мера, четвърта категория на земята. Имотът е образуван от ПИ 053003.с.Гергевец, местност "Под корията", поземлен имот с идентификатор 14800.76.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-138/05.03.2020 год. на изп. директор на АГКК.053034, 053033, 053001, 000176, 053039, 000261365.50 лв.50 / 09.12.2003 г. НеИзтегли файла
15102.02.2023 г.Частнаи чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 2996/ две хиляди деветстотин деветдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, мера, четвърта категория на земята. Имотът е образуван от ПИ 053003.с.Гергевец, местност "Под корията", поземлен имот с идентификатор 14800.76.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-138/05.03.2020 год. на изп. директор на АГКК.053034, 053033, 053001, 000176, 053039, 000261365.50 лв.50 / 09.12.2003 г. НеИзтегли файла
10602.02.2023 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 782 кв.м. (седемстотин осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.455 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ IV-455 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.1, 47980.501.456, 47980.501.461, 47980.501.462, 47980.501.463, 47980.501.4641 630,90 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
6802.02.2023 г.ЧастнаЧл.56,ал.1, 1от ЗОС и Решение № 396 от 11.12.1998 г. на ПК гр. Сливен поземлен имот с площ от 9338 кв. мс.Малко Чочовени, поземлен имот с идентификатор 46694.15.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-152/05.03.2020 г.на изпълнителен директор на АГКК, местност "Герменлика", предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 015001 344,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10702.02.2023 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 888 кв.м. (осемстотин осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ XIV-465 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.452, 47980.501.453, 47980.501.464, 47980.501.15, 47980.501.61 852,00 лева  НеИзтегли файла
29902.02.2023 г.Частнаот ЗОС и чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 4494 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделски и начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта категория на земята, псело Селиминово, местност "Куртев сетлик", поземлен имот с идентификатор 66041.66.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-159/05.03.2020 г. на изп. директор на АГКК,66041.70.480, 66041.65.33, 66041.65.4631051,60 лв.АОС № 53 от 02.12.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
458302.02.2023 г.Публичнаот ЗОС, чл. 19, ал.1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 8-СЛ от 31.07.2008 год.на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ одобрено със Заповед №ОД-62 от 27.11.2008 год. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 122 453 (сто двадесет и две хиляди четиристотин петдесет и три) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище, девета категория на земята.гр. Сливен, местност "Речиченски път", ПИ 67338.828.24 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, номер по предходен план: 028011.67338.828.23, 67338.828.28, 67338.828.19, 67338.828.33, 67338.822.100.1420.50 лв.АОС № 1456/12.03.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
458101.02.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 557 кв.м. (петстотин петдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.01.2023 г., номер по предходен план: 2894013. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4013 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.170, 67338.420.169, 67338.420.151, 67338.420.167, 67338.420.127, 67338.420.126, 67338.420.12510 224,80 лв.АОС № 4024/11.09.2019 г. НеИзтегли файла Посети връзката
458201.02.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 641 кв.м. (шестстотин четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.409.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2859867. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.9867 на м. "Руините", одобрен със Заповед № РД-01-00010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.477, 67338.409.385, 67338.409.503, 67338.409.5016 643,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10501.02.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и заповед № РД-11-09-001/26.01.2021г. на Областен управител Сливен. Поземлен имот с площ от 631 кв.м. (шестстотин тридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ X-224 в кв.3 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г. на ОбС Сливен/47980.501.217, 47980.501.218, 47980.501.223, 47980.501.15, 47980.501.2251 052,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
29831.01.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 20519 / двадесет хиляди петстотин и деветнадесет кв.м. / дка, начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, м.Горен караджаз, ПИ 66041.11.39 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 011039.66041.11.638, 66041.11.632, 66041.19.102, 66041.11.319, 66041.11.18, 66041.11.57.287,30 лв.АОС № 9/01.12.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
457930.01.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 531 кв.м. (петстотин тридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.616 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма67338.433.259, 67338.433.218, 67338.433.32, 67338.433.216.57,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
458030.01.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 487(четиристотин осемдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ/.Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.432.537 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма67338.433.283, 67338.433.286, 67338.433.285, 67338.433.233, 67338.433.284.52.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
457827.01.2023 г.Частначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 215 562 кв.м. (двеста и петнадесет хиляди петстотин шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид нива.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Сливенски кър", поземлен имот с идентификатор 67338.76.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 176013.67338.76.29, 67338.76.30, 67338.76.1, 67338.76.25, 67338.76.14, 67338.76.15, 67338.51.1, 67338.76.24, 67338.609.2, 67338.606.7, 67338.76.22, 67338.606.3, 67338.605.455.32 743,90 лв.АОС № 1773/16.05.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
15019.01.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-003/10.01.2023г. на ОУ на Област Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 715 кв.м. (седемстотин и петнадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.с.Гергевец, кв. 9, УПИ ІІ по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.08.1984г.улици от двете страни, УПИ ІІІ-61 и УПИ VІІІ2570,30 лева  НеИзтегли файла
457518.01.2023 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 1037( хиляда тридесет и есдем/) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ов. градинагр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.428.95 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 428.002, предишен идентификатор: няма. 50.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
457618.01.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 430 кв.м. (четиристотин и тридесеткв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.11.2022 г., номер по предходен план: 2920436, квартал: 284, предишен идентификатор: няма.67338.419.87, 67338.419.88, 67338.419.85, 67338.419.684344.00 лв.АОС № 2348/07.08.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
457718.01.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 325(триста двадесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.359 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.11.2022 г., номер по предходен план: 2920459, квартал: 284, предишен идентификатор: 67338.419.102.67338.419.111, 67338.419.108, 67338.419.117, 67338.419.116, 67338.419.115, 67338.419.113, 67338.419.112, 67338.419.1103283.30 лв.АОС № 3012/28.02.2013 г. НеИзтегли файла Посети връзката
457410.01.2023 г.Частначл.59, ал.2 и Договор № 1250 от 13.10.2022г. за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ Поземлен имот с площ 976 (деветстотин седемдесет и шест) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.134 по действащата кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК, последно изменение от 17.10.2022г., идентичен с УПИ II-134, кв.572 по ПУП на кв.Българка, гр.Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-1423/19.08.2022г. на кмета на Община Сливен.67338.525.135, 67338.525.139, 67338.525.188, 67338.525.132.26 406,70 лв.АОС № 4472/30.05.2022г. АОС № 1057/25.06.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
457309.01.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,43 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и три кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,10 (едно цяло и десет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №20 (двадесет) с площ от 3,63 кв.м. (три цяло и шестдесет и три кв.м.). Сградата е построена през 1981 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.4, вх.В, ет.7, ап.20, идентификатор 67338.558.36.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-12596-25.11.2022г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.523.109.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.109.на същия етаж: 67338.558.36.1.19, 67338.558.36.1.21; под обекта: 67338.558.36.1.17, 67338.558.36.1.16, 67338.558.36.1.18; над обекта: 67338.558.36.1.23, 67338.558.36.1.2419980,60 леваАОС № 977 от 21.05.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
457209.01.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 559 /петстотин петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване:за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Плоски рът", поземлен имот с идентификатор 67338.434.611 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.67338.434.270, 67338.434.242, 67338.434.254, 67338.434.27114.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
457129.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-081/16.11.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 261 кв.м. (двеста шестдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Кръстю Пастухов" № 1, поземлен имот с идентификатор 67338.563.211 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 23.04.2021 г., УПИ IV, кв.494 по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община Сливен.67338.563.208, 67338.563.209, 67338.563.210, 67338.563.212, 67338.564.335 331,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
457029.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-073/24.10.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 642 кв.м. (шестстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Сини камъни", поземлен имот с идентификатор 67338.524.38 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ IV, кв.588 по ПУП на кв. "Сини камъни", одобрен със Заповед № РД 15-140/23.02.2001 г. на Кмета на Община Сливен.67338.524.37, 67338.524.80, 67338.524.17917 370,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456923.12.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 332 кв.м.(триста тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.11.2022 г., номер по предходен план: 2920494. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.494 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.2, 67338.419.64, 67338.419.61, 67338.419.623 789,60 лв.АОС № 2489/16.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
456823.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 857 кв.м. (осемстотин петдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2801309. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1309 на м. "Градището", одобрен със Заповед № РД-01-0006/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.403.350, 67338.403.339, 67338.403.3419 782,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456722.12.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/град Сливен, местност "Тасмата", поземлен имот с идентификатор 67338.433.284 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1012. 53.70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
456016.12.2022 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1, изр. първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение №41/29.02.2000 г. на Общински съвет - Сливен Поземлен имот с площ от 953 кв.м. (деветстотин петдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.440.255 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.11.2022 г., номер по предходен план: 46, УПИ II-255, кв.28 по ПУП на м. "Селището", СО "Селището", одобрен със Заповед № РД-15-473/06.05.1994г.67338.440.253, 67338.440.254, 67338.440.41010 252,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
23616.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. (деветстотин и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 31, УПИ ХІІІ-698 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1635/05.11.1993г.УПИ ХІV-697, УПИ ХІ-701, УПИ ХІІ-700, УПИ ХVІ и улица3415,10 лева  НеИзтегли файла
456116.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1426 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 12.02.2009 г., номер по предходен план: 2822935. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.282.2935 на м. "Андреева чешма", одобрен със заповед № РД-01-0003/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.415.638, 67338.415.634,67338.415.603, 67338.415.94, 67338.415.91, 67338.415.8914 780,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456216.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 560 кв.м. (петстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.409.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2855775. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.5775 на м. "Руините", одобрен със Заповед № РД-01-00010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.339, 67338.409.338, 67338.409.320, 67338.409.336.6 392,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456316.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 640 кв.м. (шестстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Тасмата", поземлен имот с идентификатор 67338.433.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 947. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.215 на м."Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.433.498, 67338.433.259, 67338.433.216, 67338.433.32, 67338.433.214.69,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456416.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 624 кв.м. (шестстотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 948. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.216 на м."Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.433.259, 67338.433.217, 67338.433.32, 67338.433.215.67,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456516.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 512 кв.м. (петстотин и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 949. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.217 на м."Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.433.259, 67338.433.218, 67338.433.32, 67338.433.216.55,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
456616.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 568 кв.м. (петстотин шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.219 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 951. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.219 на м."Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.433.259, 67338.433.220, 67338.433.32, 67338.433.218.61,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
455915.12.2022 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1, изр. първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение №41/29.02.2000 г. на Общински съвет - Сливен Поземлен имот с площ от 1184 кв.м. (хиляда сто осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.440.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 28.11.2022 г., номер по предходен план: 182, УПИ IV-76, кв.6 по ПУП на м. "Селището", СО "Селището", одобрен със Заповед № РД-15-473/06.05.1994 г.67338.440.149, 67338.440.75, 67338.440.77, 67338.440.8112 737,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
455814.12.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 663 кв.м. (шестстотин шестдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2844570. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.4570 на м. "Дълбоки дол", одобрен със Заповед № РД-01-0004/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.412.136, 67338.412.138, 67338.412.556, 67338.412.132, 67338.412.134.6 523,90лв.АОС № 4537/31.10.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
455609.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 584 кв.м. (петстотин осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.421.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2903890. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.3890 на м. "Гюргюнлюка", одобрен със Заповед № РД-11-09-02/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.421.126, 67338.421.128, 67338.421.287, 67338.421.291, 67338.421.124.5746,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
455709.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 711 кв.м. (седемстотин и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2811507. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1507 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.303.122, 67338.404.85, 67338.404.1038 115,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10307.12.2022 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 752 кв.м. (седемстотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.462 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ XI-46462 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.455, 47980.501.456, 47980.501.461, 47980.501.15, 47980.501.463, 47980.501.4641 570,20 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
10407.12.2022 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ XII-463 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.454, 47980.501.455, 47980.501.462, 47980.501.15, 47980.501.464, 47980.501.4531 453,20 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
13706.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 2544 кв.м. (две хиляди петстотин четиридесет и четири кв.м.), отреден за съвет и поща по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.с.Глушник, кв. 13, УПИ ІV по действащия ПУП, одобрен със заповед № РД-15-1462 от 30.07.1991г.УПИ ІІІ, от двете страни: улици и дере5311,90 лева  НеИзтегли файла
10506.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1700 кв.м. (хиляда и седемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Младово, общ.Сливен.с.Младово, кв. 4, УПИ І-4 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1361/21.09.1989г.от двете страни: улици, извън рег.план и УПИ ІІ-43549,60 лева  НеИзтегли файла
10606.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1590 кв.м. (хиляда петстотин и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Младово, общ.Сливен.с.Младово, кв. 4, УПИ ІІ-4 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1361/21.09.1989г.УПИ І-4, извън рег.план, УПИ ІІІ-5 и улица3319,90 лева  НеИзтегли файла
455302.12.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 54,62 кв.м. (петдесет и четири цяло и шестдесет и два кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 3,22 (три цяло и двадесет и два) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №7 ( седем) с площ от 7,11 кв.м. (седем цяло и единадесет кв.м.). Сградата е построена през 1961 г., конструкция монолитна стоманобетонна.гр. Сливен, ул."Драган Цанков", бл.1, вх.В, ет.2, ап.7, идентификатор 67338.533.74.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 29.11.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 67338.533.74.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.533.74.на същия етаж: 67338.533.74.3.6, 67338.533.74.3.8 ; под обекта: 67338.533.74.3.3; над обекта: 67338.533.74.3.1141828,30 леваАОС № 1177 от 25.01.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
455402.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1067 кв.м. (хиляда шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 6353. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.422.200 на м. "Каменка", одобрен със Заповед № РД-11-09-02/26.04.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.422.201, 67338.422.199, 67338.430.10, 67338.422.183.10499,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
455502.12.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 534/1134 ид.ч. (петстотин тридесет и четири върху хиляда сто тридесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1134 кв.м. (хиляда сто тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2602. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.437.303 на м."Гюнюза и Башчардак", одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017г. на Областния Управител на Област Сливен.67338.437.302, 67338.437.312, 67338.437.328, 67338.437.318, 67338.437.311 67338.437.310, 67338.437.295.15,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
455230.11.2022 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, Заповед № РД 15-974/10.06.2022г. на кмета на Община Сливен и Решение № КЗЗ-07/26.05.2022г. на Комисията за зем.земи, при МЗ-София Поземлен имот с площ 22 045 (двадесет и две хиляди четиридесет и пет) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.гр. Сливен, местност "Бършен", поземлен имот с идентификатор 67338.90.16, предишен идентификатор: 67338.90.14, 67338.90.5. Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК.67338.90.13, 67338.89.23, 67338.89.3, 67338.89.22237 168,90 лв.АОС № 4330/22.04.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
454929.11.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,07 (две цяло и нула седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №10 (десет) с площ от 3,75 кв.м. (три цяло и седемдесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1983 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.2, вх.Г, ет.4, ап.10, идентификатор 67338.558.50.2.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-10517-06.10.2022г. на Началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.558.50.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.50.на същия етаж: 67338.558.50.2.11; под обекта: 67338.558.50.2.7; над обекта: 67338.558.50.2.1322985,80 леваАОС № 471 от 28.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
455029.11.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,04 (едно цяло нула четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №4 ( четири) с площ от 2,67 кв.м. (две цяло и шестдесет и седем кв.м.). Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.Г, ет.5, ап.20, идентификатор 67338.524.83.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 25.11.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.524.83.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.83.на същия етаж: 67338.524.83.1.19; под обекта: 67338.524.83.1.15, 67338.524.83.1.16; над обекта: 67338.524.83.1.23, 67338.524.83.1.2423471,70 леваАОС № 306 от 30.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
455129.11.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №13 ( тринадесет) с площ от 4,10 кв.м. (четири цяло и десет кв.м.). Сградата е построена през 1984 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.12, вх.В, ет.5, ап.13, идентификатор 67338.523.109.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 25.11.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.523.109.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.109.на същия етаж: 67338.523.109.1.14; под обекта: 67338.523.109.1.10; над обекта: 67338.523.109.1.17, 67338.523.109.1.1623196,30 леваАОС № 461 от 22.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 220 (10986 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
218
219
220
Следваща
[Условие]Създаване на филтър