ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
363308.09.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповеди №РД-11-11-044/15.08.2017г. и РД-11-11-049/29.08.2017г. на Областен Управител на Област Сливен 74,90/397 ид.ч. (седемдесет и четири цяло и деветдесет върху триста деветдесет и седем идеални части) от поземлен имот целия с площ от 397 кв.м. (триста деветдесет и седем кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.)гр. Сливен, ЦГЧ, ул. "Драган Цанков №4б, позпоземлен имот с идентификатор 67338.532.182, номер по предходен план: УПИ VIII-5141, кв. 147 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед №РД-15-992/19.07.2012г. на кмета на община Сливен ). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК.67338.532.181, 67338.532.180, 67338.532.184, 67338.532.183, 67338.532.276, 67338.533.75  НеИзтегли файла Посети връзката
363408.09.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповеди №РРД-11-11-044/15.08.2017г. и РД-11-11-049/29.08.2017г. на Областен Управител на Област Сливен 2,60/14 ид.ч. (две цяло и шестдесет върху четиринадесет идеални части) от поземлен имот целия с площ от 14 кв.м. (четиринадесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.)гр. Сливен, ЦГЧ, ул. "Драган Цанков №4б, поземлен имот с идентификатор 67338.532.276 (част от НУПИ VIII-5141, кв. 147), стар идентификатор: 67338.532.182. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.67338.533.75, 67338.532.181, 67338.532.182, 67338.532.183  НеИзтегли файла Посети връзката
363204.09.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.7 и чл. 59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 4879 /четири хиляди осемстотин седемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 54.97гр. Сливен, местност "Хасанова могила", ПИ67338.854.97 по по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-31 / 19.04.2006 год. на изпълнителния директор на АК67338.854.96, 67338.854.121,67338.854.98,67338.854.126,67338.854.54АОС №1578 от 23.01.2004 год. НеИзтегли файла
363029.08.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 1079 кв. м (хиляда седемдесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.110, по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план:1738 . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.110, на местност"Гюнюза и Башчардак" , одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017г. на Областен управител на Област Сливен.67338.435.129, 67338.435.128, 67338.435.127, 67338.435.111, 67338.435.80, 67338.435.109.  НеИзтегли файла Посети връзката
363129.08.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 1022 кв. м (хиляда двадесет и две кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.219, по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план:1971 . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.219, на местност"Гюнюза и Башчардак" , одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017г. на Областен управител на Област Сливен.67338.435.249, 67338.435.220, 67338.435.202, 67338.435.215, 67338.435.216.  НеИзтегли файла Посети връзката
362922.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 41/241 ид.ч. (четиридесет и една върху двеста четиридесет и една ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 241 кв.м. (двеста четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "19-ти февруари" № 10, поземлен имот с идентификатор 67338.505.108 (имот пл. № 895, кв. 37, кв."Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.505.107, 67338.505.110, 67338.505.109, 67338.505.91  НеИзтегли файла Посети връзката
362821.08.2017 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2, от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА поземлен имот с площ от 4926 кв. м (четири хиляди деветстотин двадесет и шест кв.м) с трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."Република", ул."Д-р Захари Димитров"" № 27, поземлен имот с идентификатор 67338.516.211 (част от УПИ І, кв. 325 - по ПУП на кв. "Република", одобрен с решение №309/30.09.2004г. на Общински съвет-Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.516.200, 67338.516.204, 67338.516.203, 67338.516.202.  НеИзтегли файла Посети връзката
362717.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 28.07.2017 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 41/241 ид.ч. (четиридесет и една върху двеста четиридесет и една ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 241 кв.м. (двеста четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Московска" № 9, поземлен имот с идентификатор 67338.545.328 (УПИ XIX, кв. 212 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-1228/26.08.2009 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.505.107, 67338.505.110, 67338.505.109, 67338.505.91  НеИзтегли файла Посети връзката
362616.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 16/414 ид.ч. (шестнадесет върху четиристотин и четиринадесет ид.ч.) от поземлен имот, целия с площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. Ново село-изток, поземлен имот с идентификатор 67338.522.57 (УПИ XV-57, кв. 741 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-230/26.03.1996г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.522.56, 67338.522.53, 67338.522.46, 67338.522.58  НеИзтегли файла Посети връзката
362511.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 300 кв.м. (триста кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м.).гр. Сливен, кв."Клуцохор", ул. "Харкан" №103, поземлен имот с идентификатор 67338.539.58, номер по предходен план: 1876 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.539.55, 67338.539.59, 67338.539.73, 67338.539.57  НеИзтегли файла Посети връзката
362310.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 3780 кв.м. (три хиляди седемстотин и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.233 (част от УПИ I, кв. 481 - по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № 15-136/05.03.1998 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.563.40, 67338.563.232, 67338.563.109, 67338.563.46, 67338.563.44, 67338.563.47, 67338.563.45, 67338.563.42  НеИзтегли файла Посети връзката
362110.08.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 268 /двеста шестдесет и осем/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихгр. Сливен, местност "Дъбака", поземлен имот с идентификатор 67338.432.614 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Стар идентификатор: няма67338.432.614, 67338.432.705, 67338.432.265, 67338.432.277  НеИзтегли файла Посети връзката
362410.08.2017 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ и чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.232 (УПИ XXII, кв. 479 - по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № 15-136/05.03.1998 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.563.4, 67338.563.109, 67338.563.31, 67338.563.233, 67338.563.40, 67338.563.18  НеИзтегли файла Посети връзката
362210.08.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 268 /двеста шестдесет и осем/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихгр. Сливен, местност "Дъбака", поземлен имот с идентификатор 67338.432.615 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма67338.432.614, 67338.432.705, 67338.432.265, 67338.432.277  НеИзтегли файла Посети връзката
18704.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 505 кв.м. (петстотин и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХІV по действащия план, одобрен с решение № 667 от 27.04.2017г. ноа ОбС Сливен.УПИ ХVІ, УПИ ХV и от двете страни: улици  НеИзтегли файла
18804.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 457 кв.м. (четиристотин петдесет и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХV по действащия план, одобрен с решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ ХVІ, УПИ Х-530, УПИ ХІІ, улица и УПИ ХVІ  НеИзтегли файла
18904.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 845 кв.м. (осемстотин четиридесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХVІ по действащия план, одобрен с решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ІХ-530, УПИ ХV, УПИ ХІV и улица  НеИзтегли файла
19004.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХVІІ по действащия план, одобрен с решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ ХVІІІ и УПИ ХVІ  НеИзтегли файла
19104.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХVІІІ по действащия план, одобрен с решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ХХІІІ, УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ  НеИзтегли файла
18403.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Жельо войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ Х-530, улици, УПИ ХІІ и УПИ ХV  НеИзтегли файла
18503.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 872 кв.м. (осемстотин седемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Жельо войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХІІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ ХV, УПИ ХІ, улица, УПИ ХІІІ и улица  НеИзтегли файла
18603.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 441 кв.м. (четиристотин четиридесет и един кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода.с.Желю войвода, кв. 96, УПИ ХІІІ по действащия план одобрен с решение 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.от трите страни: улици и УПИ ХІІ  НеИзтегли файла
362002.08.2017 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-040/13.07.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 422 кв.м. (четиристотин двадесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв."Клуцохор", ул."Баба Тонка" № 52-а, поземлен имот с идентификатор 67338.545.112 (УПИ XXIII-112, кв. 216 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с решение №1854/25.06.2015г. на Общински съвет-Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.545.111, 67338.545.110, 67338.545.124  НеИзтегли файла Посети връзката
17302.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 578 кв.м. (петстотин седемдесет и осем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ І по действащия план, одобрен с Решение №667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ ІІ и УПИ ХІ  НеИзтегли файла
17402.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ ІІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОБС сливен.улица, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХІ и УПИ І  НеИзтегли файла
17502.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 534 кв.м. (петстотин тридесет и четири кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ ІІІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.от двете страни: улица, УПИ ІV, УПИ ІІ  НеИзтегли файла
17602.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м. (петстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ ІV по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ ІІІ, улица, УПИ V и УПИ ХІ  НеИзтегли файла
17702.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 575 кв.м. (петстотин седемдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ V по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ ІV, улица, УПИ VІ и УПИ Х  НеИзтегли файла
17802.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 409 кв.м. (четиристотин и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ VІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ V, улица, УПИ VІІ и УПИ ІХ  НеИзтегли файла
17902.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 405 кв.м. (четиристотин и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ VІІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ VІ, улица, УПИ VІІІ и улица  НеИзтегли файла
18002.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 506 кв.м. (петстотин и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ VІІІ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ VІІ и от трите страни: улици  НеИзтегли файла
18102.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 469 кв.м. (четиристотин шестдесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ ІХ по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС СливенУПИ Х, УПИ VІ, УПИ VІІ и улица  НеИзтегли файла
18202.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 669 кв.м. (шестстотин шестдесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ Х по действащия план, одобрен с Решение № 667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.,УПИ ХІ, УПИ V, УПИ ІХ и улица  НеИзтегли файла
18302.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 527 кв.м. (петстотин двадесет и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 139, УПИ ХІ по действащия план, одобрен с Решение №667 от 27.04.2017г. на ОбС Сливен.УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ Х и улица  НеИзтегли файла
361901.08.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот, с площ от 1187 кв.м (хиляда сто осемдесет и седем кв.м), с трайно предназначение на територията" урбанизирана и начин на трайно ползване:ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, кв."Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.537.201 (УПИ І, кв.239 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със заповед №РД 15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.537.200, 67338.301.201, 67338.537.202, 67338.537.198, 67338.537.130.  НеИзтегли файла Посети връзката
25531.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 70, УПИ VІ-640 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ V, улица, УПИ VІІ-639 и УПИ ХVІ  НеИзтегли файла
6731.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-041 от 17.07.2017 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 5, УПИ І-53 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.08.1984г.от двете страни: улици, УПИ ІІ-54, УПИ ХІV-53  НеИзтегли файла
6831.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-041/17.07.2017г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 790 кв.м.(седемстотин и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 5, УПИ ХІV-53 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.08.1984г.УПИ І-53, УПИ ІІ-54, УПИ ХІІІ-53, улица  НеИзтегли файла
361727.07.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище , апртамент, ведно с 1,06 (едно цяло нула шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 23 (двадесет и три) с площ от 2,49 кв.м. (две цяло и четиридесет и девет кв.м.).Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.2, ап.8, идентификатор 67338.524.82.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.82.на същия етаж: 67338.524.82.2.7; под обекта: 67338.524.82.2.4; над обекта: 67338.524.82.2.11, 67338.524.82.2.12АОС № 274 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
361827.07.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 101,79 кв.м. (сто и едно цяло и седемдесет и девет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,46 (две цяло и четиридесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 43 (четиридесет и три) с площ от 5,56 кв.м. (пет цяло и петдесет и шест кв.м.)гр. Сливен, кв."Българка", бл.10, ет.11, ап.44, идентификатор 67338.525.43.1.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.43.на същия етаж: 67338.525.43.1.43; под обекта: 67338.525.43.1.40; над обекта: 67338.525.43.1.48АОС № 984 от 23.05.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
361624.07.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 883 кв. м ( осемстотин осемдесет и три кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Плоски рът", поземлен имот с идентификатор 67338.434.226 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-20-406/27.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план:1467. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.434.226, на местност "Плоски рът", одобрен със заповед № РД-11-09-02 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.434.220, 67338.434.227, 67338.434.230, 67338.434.221.  НеИзтегли файла Посети връзката
361320.07.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 559 кв. м. (петстотин петдесет и двет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.266 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 995. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.266, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.496, 67338.433.267, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.248, 67338.433.265  НеИзтегли файла Посети връзката
361420.07.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 479 кв. м. (четиристотин седемдесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, местност "Пандар бунар", поземлен имот с идентификатор 67338.433.267 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 996. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.267, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.496, 67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266  НеИзтегли файла Посети връзката
361520.07.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 464 кв. м. (четиристотин шестдесет и четири кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, местност "Пандар бунар", поземлен имот с идентификатор 67338.433.268 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 997. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.268, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.496, 67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267  НеИзтегли файла Посети връзката
361018.07.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и заповед: РД-11-11-122/12.07.2005г. на Областен Управител - Сливен Поземлен имот с площ: 308 кв.м. (триста и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв."Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.558.6 (УПИ I, кв. 605 - по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със заповед: РД 15-1563/15.11.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.558.1, 67338.558.8, 67338.558.7, 67338.558.5АОС № 1800/14.07.2005г. и АОС № 3487/11.07.2016г. НеИзтегли файла Посети връзката
361118.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 1340/2340 ид.ч. (хиляда триста и четиридесет върху две хиляди триста и четиридесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2340 кв.м. (две хиляди триста и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Кироолу", поземлен имот с идентификатор 67338.439.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-450/18.07.2011г. на началника на СГКК-Сливен, номер по предходен план: 42. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.439.38 на м. "Кироолу", одобрен със заповед № РД-11-09-04/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.439.39, 67338.439.36, 67338.439.37, 67338.439.56, 67338.439.57, 67338.439.42  НеИзтегли файла Посети връзката
361218.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 606/1606 ид.ч. (шестстотин и шест върху хиляда шестстотин и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1606 кв.м. (хиляда шестстотин и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.411.243 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2846077. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.6077 на м. "Дълбоки дол", одобрен със заповед № РД-01-0004/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.411.242, 67338.411.244, 67338.422.105, 67338.411.241  НеИзтегли файла Посети връзката
11414.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 36, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822/15.10.1992г., изменен със заповед № РД-270/26.09.2016г.улици от двете страни, УПИ ІІ и УПИ ХVІІІ  НеИзтегли файла
360914.07.2017 г.Частначл.59, ал.2 , чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповеди №№ РД-116/24.06.1999г., РД-117/24.06.1999г. и РД-118/24.06.1999г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 663 кв.м. (шестстотин шестдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м.).гр. Сливен, кв. Ново село, ул. "Ген. Кирил Ботев" №1, поземлен имот с идентификатор 67338.530.207 (УПИ VIII, кв. 435 по ПУП на кв. Ново село, одобрен със заповед № РД 15-701/18.05.2017г. на Кмета на Община Сливен) Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.530.108, 67338.530.112, 67338.530.182, 67338.530.102679/07.12.1999г., 680/07.12.1999г., 684/16.12.1999г., 2957/10.10.2012г., 3355/20.08.2015г.и 3356/20.08.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
360614.07.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 959/1559 ид.ч. (деветстотин петдесет и девет върху хиляда петстотин петдесет и девет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1559 кв.м. (хиляда петстотин петдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.432.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 482. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.432.254 на м. "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.432.613, 67338.432.255, 67338.432.192, 67338.432.253, 67338.432.612.  НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 191 (9503 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
189
190
191
Следваща
[Условие]Създаване на филтър