ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
438023.09.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 1072 кв.м. (хиляда седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.409 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Представляващ УПИ VI, кв.25 по ПУП на м.Градището. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1128 и 67338.280.1129 на м. "Градището", одобрен със Заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.403.227, 67338.403.237, 67338.403.230, 67338.403.186, 67338.403.18910 829,80 лв.АОС № 24320/06.04.2021 г., АОС № 4321/06.04.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
9517.09.2021 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 742 кв.м. седемстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ ІХ-460 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.461, 47980.501.15, 47980.501.459, 47980.501.458, 47980.501.457, 47980.501.4561704,20 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
8915.09.2021 г.Частнаи чл.59, ал.1, чл.60, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 164/сто шестдесдет и четири кв.м/, с начин на трайно ползване:за друг производствен , складов обектс.Панаретовци, местност "Алчака", поземлен имот с идентификатор 55333.62.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-156 / 05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.08.2021 г. Предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 001384, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 55333.62.384.1 със застроена площ 52 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда земя: 259.80 лв. и сграда: 712.70 лв.АОС 78 от 26.05.2015 г. НеИзтегли файла Посети връзката
437909.09.2021 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 39,45 кв.м. (тридесет и девет цяло и четиридесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,18 (едно цяло и осемнадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №6 (шест) с площ от 2,81 кв.м. (две цяло и осемдесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1972г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.10, вх.Б, ет.4, ап.15, идентификатор 67338.563.203.2.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.20016г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.563.203.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.563.203.на същия етаж: 67338.563.203.2.16, 67338.563.203.2.14; под обекта: 67338.563.203.2.12, 67338.563.203.2.11; над обекта: 67338.563.203.2.1918386,70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
29509.09.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 42, УПИ ХІІІ-520 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г.УПИ ХІV-519, УПИ ІІІ-501,УПИ ХІІ-521 и улица1960,80 лева  НеИзтегли файла
437802.09.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,05 (едно цяло и нула пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №10 (десет), с площ от 2,37 кв.м.( две цяло и тридесет и седем кв.м.). Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.4, ап.16, идентификатор 67338.524.82.2.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 25.08.2021г. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.524.82.2, разположена в поземлен имот 67338.524.82.на същия етаж: 67338.524.82.2.15; под обекта: 67338.524.82.2.11, 67338.524.82.2.12; над обекта: 67338.524.82.2.19, 67338.524.82.2.2023622,10 леваАОС № 277 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
437625.08.2021 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 4 223 кв.м. (четири хиляди двеста двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.240 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо имота е със Заповед 18-5751/27.05.2021 г. на началника на СГКК - Сливен, част от УПИ I, кв.486 по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община Сливен.67338.563.103, 67338.563.106, 67338.563.107, 67338.563.109, 67338.563.150, 67338.563.151, 67338.563.47, 67338.563.97, 67338.563.98114 257,50 лв.АОС №2774/08.07.2011 г. АОС №1724/26.01.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
437725.08.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 534 кв.м. (петстотин тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3950 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.133, 67338.419.134, 67338.419.136, 67338.419.141, 67338.419.1429 802,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
42724.08.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ 160/760 ид.ч от Поземлен имот с площ от 760 /деветстотин и осем/ , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски културис.Сотиря, местност "Дългата нива", поземлен имот с идентификатор 68117.510.417 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-06 / 21.06.2006 г.на Областен управител.на Област Сливен стар идентификатор: 7792 19.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
437523.08.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-032/15.07.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 262 кв.м. (двеста шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.564.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо имота е със Заповед КД-14-20-388/10.08.2007 г. на началника на СГКК - Сливен, част от УПИ III, кв.475 по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община Сливен.67338.564.16, 67338.564.18, 67338.564.19, 67338.564.21, 67338.564.26, 67338.564.27, 67338.564.28, 67338.564.30, 67338.564.31, 67338.564.32, 67338.564.52, 67338.564.72166 105,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
437423.08.2021 г.Публичнаот ЗОС, чл. 19, ал. 3 и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010 год.на комисията по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ одобрено със Заповед №ОД-141 от 29.10.2010 год. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 59160 (петдесет и девет хиляди сто и шестдесет/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасищегр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.2 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, номер по предходен план 89.167338.92.43, 67338.91.5, 67338.90.13, 67338.90.14, 67338.89.3, 67338.1.1008, 67338.93.2, 67338.93.3257.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
437319.08.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1083/хиляда осемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1948гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.178 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2020 год. 31.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
437110.08.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 410 кв.м. (четиристотин и десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.150 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.07.2021 г., УПИ IV-150, кв.293 по плана на м. "Лозарски връх", гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-901/18.08.2011 г. на кмета на Община Сливен.67338.419.151, 67338.419.127, 67338.419.128, 67338.419.149, 67338.419.1714 679,90 лв.АОС № 2340/07.08.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
437210.08.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 208/808 ид.ч. (двеста и осем върху осемстотин и осем ид.части) от поземлен имот, целия с площ 808 кв.м. (осемстотин и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 07.10.2020 г., номер по предходен план: 5352. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.422.221 на м. "Каменка", одобрен със заповед № РД-11-09-02/26.04.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.422.220, 67338.422.223, 67338.422.222, 67338.422.217, 67338.422.2192 592,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
437009.08.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-041/02.08.2021г. на Областния Управител на Област Сливен. Поземлен имот с площ: 542 кв.м. (петстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Московска" №17а, поземлен имот с идентификатор 67338.545.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 30.03.2021г., номер по предходен план: 773, УПИ X-158, кв.200 по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-1199 от 24.11.2011г. на Кмета на Община Сливен.67338.545.159, 67338.545.165, 67338.545.173, 67338.545.157, 67338.545.154.20 270,80 лева-за земята  НеИзтегли файла Посети връзката
6923.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 3175 кв.м. (три хиляди сто седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.с.Ковачите, идентификатор 37530.502.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на ИД на АК. адрес : с.Ковачите, ул."Сини камъни" № 13. кв. 73, УПИ Іпо действащ ПУП, одобрен с Решение № 124/28.02.2008г. на Общ. съвет Сливен.37530.502.6, 37530.502.27292,30 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
436923.07.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 45,88 кв.м. (четиридесет и пет цяло и осемдесет и осем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,80 нула цяло и осемдесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №39 (тридесет и девет) с площ от 7,19 кв.м.( седем цяло и деветнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1986 г., конструкция ЕК.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.27, вх.Б, ет.8, ап.39, идентификатор 67338.560.98.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 15.07.2021г. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.560.98.2, разположена в поземлен имот 67338.560.98.на същия етаж: 67338.560.98.2.38, 67338.560.98.2.40; под обекта: 67338.560.98.2.34, над обекта: няма19867,40 леваАОС № 327/01.09.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
436822.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1126 (хиляда сто двадесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.82по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 14.07.2021г., номер по предходен план: 2811510. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1510 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.81, 67338.404.103, 67338.404.115, 67338.404.77, 67338.404.83, 67338.303.122.11 670,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
436720.07.2021 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1, т.4, б. "г" от Закона за водите и Заповед РД-02-14-1164 от 06.11.2019 г. на Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройство Поземлен имот с площ от 3277 кв.м. (три хиляди двеста седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, бул. "Шести септември", поземлен имот с идентификатор 67338.535.21 (УПИ XII, кв. 94 по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-883/19.06.2007 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.07.2021 г.67338.535.11, 67338.535.14, 67338.535.16, 67338.535.18, 67338.535.19, 67338.535.20, 67338.535.22, 67338.535.27, 67338.543.1, 67338.544.229143 201,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
28219.07.2021 г.Публичнал.2, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, от ЗСПЗЗ и Решение № 409/26.02.1999г. на ПК гр.Сливен Поземлен имот с площ 70702 (седемдесет хиляди седемстотин и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, четвърта категория на земятас.Самуилово, местност "Драката", поземлен имот с идентификатор 65303.34.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-158/05.03.2020 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.07.2021г., номер по предходен план034021.65303.888.9901, 65303.34.20, 65303.34.353 65303.34.19, 65303.34.18, 65303.34.17, 65303.34.16, 65303,.34.15, 65303.34.14, 65303.34.10, 65303.33.47, 65303.34.244772.40 лв.АОС № 35/ 31.03.1999 г., АО(С № 172/20.04.2012г., АОС № 232/08.04.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
28319.07.2021 г.Публичначл.2, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, от ЗСПЗЗ и Решение № 409/26.02.1999г. на ПК гр.Сливен Поземлен имот с площ 16682 (шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, четвърта категория на земятас.Самуилово, местност "Драката", поземлен имот с идентификатор 65303.34.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-158/05.03.2020 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.07.2021г., номер по предходен план034022.65303.34.24, 65303.34.123, 65303.33.47.1042.60 лв.АОС № 35/ 31.03.1999 г., АОС № 173/20.04.2012г., АОС № 233/16.04.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
29413.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1250 кв.м. (хиляда двеста и петдесет кв.м.), от реден за месопреработвателно предприятие и магазин за хранителни стоки по действащия план на с.Селиминово, общ.Сливен.с.Селиминово, кв. 26, УПИ ХV по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-3140 от 19.12.2019г. на кмета на Община Сливен.УПИ ХІV, от двете страни улици и УПИ ХVІ4493,50 лева  НеИзтегли файла
436609.07.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,07 (две цяло и нула седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №18 (осемнадесет), с площ от 2,14 кв.м.( две цяло и четиринадесет кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.37, вх.А, ет.6, ап.18, идентификатор 67338.559.40.1.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-4842-28.04.2021г. на Началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 67338.559.40.1, разположена в поземлен имот 67338.559.40.на същия етаж: 67338.559.40.1.17; под обекта: 67338.559.40.1.15, 67338.559.40.1.14; над обекта: 67338.559.40.1.20, 67338.559.40.1.2120944,40 леваАОС № 1720 от 13.01.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
28108.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 437 кв.м. (четиристотин тридесет и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 76, УПИ ХІ по действащия план, одобрен с Решение № 566/25.03.2021г. на ОбС Сливен.УПИ ХІІ, улица, УПИ ІІІ и УПИ ІІ1798,30 лева  НеИзтегли файла
436508.07.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 262кв.м. (двеста шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.562.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо имота е от 07.07.2021 г., част от УПИ I, кв.708 по ПУП на кв. "Стоян Заимов", одобрен с Решение № 1268/25.01.2007 г. на ОбС - Сливен.67338.562.1, 67338.562.9, 67338.562.77, 67338.562.3, 67338.562.67 088,70 лв.АОС № 1747/16.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
14208.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 720 кв.м. (седемстотин и двадесет кв.м.), отреден за казан за ракия по действащия план на с.Стара река, общ.Сливен.с.Стара река, кв. 53, УПИ ІІІ по действащия план, одобрен със заповед №РД-15-988 от 03.06.2021г.на кмета на Община Сливен.УПИ ІІ, извън рег.план и улица1503,40 лева  НеИзтегли файла
22908.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 42 от ПЗР къмЗ ИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/01.07.2021 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ от 991 кв.м. деветстотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, ул." 9-ти септември" № 3А, идентификатор 81387.501.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК. ( кв.23, УПИ VІІ-145 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.146, 81387.501.376, 81387.501.457, 81387.501.148, 81387.501.1473238,60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
23008.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 42 от ПЗР към З ИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-028/01.07.2021 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ от 899 кв.м.( осемстотин деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, ул." Осми март" № 3, идентификатор 81387.501.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК. (кв.23, УПИ ХVІ-376 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.146, 81387.501.142, 81387.501.144, 81387.501.457, 81387.501.1453363,20 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
436205.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 439 кв.м. (четиристотин тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.348 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1096.67338.540.308, 67338.565.394, 67338.565.347, 67338.565.6, 67338.565.205, 67338.540.3448 058,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
435905.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 999 (деветстотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Област Сливен, община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.718 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.437.502, номер по предходен план: 437502.67338.437.715, 67338.437.771, 67338.437.463, 67338.437.462, 67338.437.459.28.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
436005.07.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 541(петстотин четиридесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.418.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2923579. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3579 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.418.331, 67338.418.329, 67338.418.325, 67338.419.2.6743.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
436305.07.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 365 кв.м. (триста шестдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти.гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.540.307 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ II, кв.515 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с Решение № 163/29.03.2012 г. на ОбС - Сливен.67338.540.306, 67338.540.308, 67338.540.344, 67338.540.304, 67338.540.30510 047,10 лв.АОС № 1/02.10.1996 г. НеИзтегли файла Посети връзката
436405.07.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ: 600 кв.м. (шестстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Речица", ул."Девичково" №61, поземлен имот с идентификатор 67338.701.9 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ III, кв.11 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162 и № РД 15-163 от 20.03.2000 г. на кмета на Община Сливен.67338.701.8, 67338.701.225, 67338.701.10, 67338.701.2812 214,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
436105.07.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 884/осемстотин осемдесет и четири/ кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/.гр. Сливен, местност "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.76 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен , одобрени със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.06.2021 г., номер по предходен план: 2849561, квартал 312, предишен идентификатор: няма№67338.412.369, №67338.412.368, №67338.412.370, №67338.412.371, №67338.412.36610670.20 лв.АОС № 3385 от 19.11.2015 г. НеИзтегли файла Посети връзката
9601.07.2021 г.Публичнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС поземлен имот с площ от 36604/тридесет и шест хиляди шестстотин и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: язовирсело Злати войвода, местност "Узун белмя", поземлен имот с идентификатор 30990.51.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-33/22.06.2007 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър., последно изменение на КККР засягащо поземления имот е със заповед 18-3372 - 25.03.2021 г. на началник на СГКК - Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план 0.31030990.51.340, 30990.51.304, 30990.51.328, 30990.51.30250894.20 лв.АПОС №90 от 05.09.2018 г. и АПАПОС №95 от 13.05.2021 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435824.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 158 (сто петдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Република", поземлен имот с идентификатор 67338.516.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор:67338.516.333, номер по предходен план: УПИ VIII, кв.330, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-986/03.06.2021 г. на кмета на Община Сливен.67338.516.349, 67338.516.332, 67338.516.333, 67338.516.348.5259,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10124.06.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 408/25.02.1999 г. на ПК - Сливен Поземлен имот с площ 4246 (четири хиляди двеста четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.с.Младово, поземлен имот с идентификатор 48708.50.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-153/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 000254.48708.50.12, 48708.50.11, 48708.50.10, 48708.50.253, 48708.50.362, 48708.49.387.5604,70 лв.АОС № 8/11.01.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
10224.06.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 408/25.02.1999 г. на ПК - Сливен Поземлен имот с площ 72 (седемдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за складова база.с.Младово, поземлен имот с идентификатор 48708.50.362 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-153/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 000362.48708.50.25495,00 лв.АОС № 12/19.01.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
7224.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-024/16.06.2021 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 846 кв.м. (осемстотин четиридесет и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 16, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.01984г.от двете страни улици, УПИ ІІ и УПИ ХІІ1943,10 лева  НеИзтегли файла
14124.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1200 кв.м. (хиляда и двеста кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Стара река, общ.Сливен.с.Стара река, кв. 22, УПИ ХХ-269 по действащия план, одобрен със заповед №1070 от 28.11.1986г.УПИ ХІХ-268, улица, УПИ ХХІ-271 и извън рег.план2736,00 лева  НеИзтегли файла
435723.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1004 (хиляда и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 22.06.2021г., номер по предходен план: 2811508. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1508 на м. "Среди дол", одобрен със Заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.103, 67338.404.83, 67338.404.85, 67338.303.122.10 406,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
5322.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Ичера, идентификатор 32915.501.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-54/25.08.2009г. на ИД на АК. / кв. 34, УПИ ХV по ПУП, одобрен с Решение № 975/12.08.2010г. на ОбС Сливен/.32915.501.534, 32915.501.536, 32915.501.457, 32915.501.4171104,60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
5422.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 754 кв.м. (седемстотин петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Ичера, идентификатор 32915.501.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-54/25.08.2009г. на ИД на АК. / кв. 34, УПИ ХІІІ по ПУП, одобрен с Решение № 975/12.08.2010г. на ОбС Сливен/.32915.501.535, 32915.501.536, 32915.501.533, 32915.501.417, 32915.501.57, 32915.501.5411574,40 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
5522.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 814 кв.м. (осемстотин и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Ичера, идентификатор 32915.501.535 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-54/25.08.2009г. на ИД на АК. / кв. 34, УПИ ХІІ по ПУП, одобрен с Решение № 975/12.08.2010г. на ОбС Сливен/.32915.501.101, 32915.501.109, 32915.501.108, 32915.501.106, 32915.501.536, 32915.501.541, 32915.501.534, 32915.501.5411699,60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
435616.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 20/425 ид.ч. (двадесет върху четиристотин двадесет и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Сава Доброплодни" № 22, поземлен имот с идентификатор 67338.514.222 (УПИ IV, кв. 111 - по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.03.2021 г., номер по предходен план: 1759.67338.514.221, 67338.514.229, 67338.514.236, 67338.514.301, 67338.514.80982,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
435515.06.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 967 кв.м. (деветстотин шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-20-78/22.03.2010 г. на началника на СГКК - Сливен. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1306 на м. "Градището", одобрен със заповед № РД-01-0006/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.403.347, 67338.403.405, 67338.403.406, 67338.403.350, 67338.403.36711 037,70 лв.АОС № 2325/17.07.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435315.06.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 1 346 кв.м. (хиляда триста четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за спортна зала.гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.149 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.561.117, 67338.561.118, 67338.561.119, УПИ VI, кв.653 по ПУП на кв. "Младост", одобрен със Заповед № РД 15-438/09.03.2021 г. на Кмета на Община Сливен.67338.561.5, 67338.561.7, 67338.561.115, 67338.561.11636 417,40 лв.АОС № 2293/24.06.2008 г. АОС № 2294/24.06.2008 г. АОС № 2295/24.06.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
435415.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 348 кв.м. (триста четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.487по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.701.181, 67338.701.180, УПИ XVII, кв.34 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповед № РД 15-15/07.01.2021 г. на Кмета на Община Сливен.67338.701.184, 67338.701.183, 67338.701.181, 67338.701.179, 67338.701.4887 084,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
435215.06.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 250/1250 ид.ч. (двеста и петдесет върху хиляда двеста и петдесет ид.части) от поземлен имот, целия с площ 1250 кв.м. (хиляда двеста и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО"Изгрев", м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2833076. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.3076 на м. "Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.415.211, 67338.415.207, 67338.415.192, 67338.415.203, 67338.415.205.2 591,20 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и един лв. и двадесет ст.)  НеИзтегли файла Посети връзката
435014.06.2021 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 430/четиристотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно пар.4/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1947гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.179 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.453, 67338.435.180, 67338.435.17812.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 213 (10620 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
211
212
213
Следваща
[Условие]Създаване на филтър