ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
1300003.06.2020 г.Частнаи Решение № 22-Д от 12.04.2010 г. на ОС "Земеделие" гр. Сливен поземлен имот с площ от 6195 /шест хиляди сто деветдесет и пет кв.м/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива /угар, орница/ , пета категория на земятас.Сотиря, местност "Под селото", поземлен имот с идентификатор 68117.9.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-161/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК68117.9.253, 68117.10.152, 68117.104.2, 68117.9.251, 68117.105.83, 68117.9.165758.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
700003.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.3 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-012 от 03.04.2020 г. на ОУ - гр. Сливен Поземлен имот с площ 84 кв.м. (осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Ново село", ул."Балатон", поземлен имот с идентификатор 67338.520.88 (част от УПИ I, кв.354 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК.67338.520.872553,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
422102.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 905 кв.м. (деветстотин и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.общ. Сливен, гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.441.12. УПИ XIV-495. кв.1 по плана на м. "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-25/07.01.2020г.67338.441.33, 67338.441.496, 67338.441.119 142,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
422202.06.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.441.12. УПИ XIII-496. кв.1 по плана на м. "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-25/07.01.2020г.67338.441.495, 67338.441.33, 67338.303.35, 67338.441.115 657,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
421828.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 9 091 кв.м. (девет хиляди деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.559.119 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.559.51, част от УПИ I, кв.623 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-344/14.02.2020 г. на кмета на Община Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1109, 67338.1.1134, 67338.1.110795 425,60 лв.АОС № 1309/21.05.2002 г. АОС № 2210/27.05.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421928.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 3 139 кв.м. (три хиляди сто тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.559.120 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.559.51, УПИ IV, кв.623 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-344/14.02.2020 г. на кмета на Община Сливен.67338.559.44, 67338.559.92, 67338.559.93, 67338.559.46, 67338.559.47, 67338.559.48, 67338.559.49, 67338.559.120, 67338.559.52, 67338.559.222 238,40 лв.АОС № 1309/21.05.2002 г. АОС № 2210/27.05.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
422028.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 731 кв.м. (седемстотин тридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Любен Каравелов" №18, поземлен имот с идентификатор 67338.508.77 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ XIII, кв.96 по ПУП на кв."Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-2337/20.09.2019 г. на кмета на община Сливен.67338.508.69, 67338.508.70, 67338.508.71, 67338.508.76, 67338.508.98, 67338.508.78Земя - 28 713,70 лв. Сгради - 41 105,90 лв.АОС № 2546/19.02.2009 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421728.05.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 272/872 ид.ч. (двеста седемдесет и две върху осемстотин седемдесет и две ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 872 кв.м. (осемстотин седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО"Изгрев", м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 5161. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.422.29 на м. "Каменка", одобрен със заповед № РД-11-09-02/26.04.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.421.287, 67338.422.30, 67338.422.106, 67338.422.28, 67338.421.259.3 104,70 лв. (три хиляди сто и четири лв.и 70 ст.)  НеИзтегли файла Посети връзката
12328.05.2020 г.Публичнаи чл 59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1133 (хиляда сто тридесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина.с.Струпец, местност "Гьола", поземлен имот с идентификатор 69986.28.69 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-165/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00006981387.57.151, 81387.57.140, 81387.57.15285947.80 лева№ 116/04.12.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421327.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 5 478 кв.м. (пет хиляди четиристотин седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1106 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1107, 67338.1.113462 528,10 лв.АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421427.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 5 478 кв.м. (пет хиляди четиристотин седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1107 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ II, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1107, 67338.1.113485 824,90 лв.АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421527.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 7 519 кв.м. (седем хиляди петстотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1108 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1108, 67338.1.1134, 67338.1.1106103 768,30 лв.АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421627.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 091 кв.м. (девет хиляди деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1114 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IX, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1109, 67338.1.1134, 67338.1.1107Земя - 89 135,00 лв. Сграда - 15 292,10 лв.АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
26427.05.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ХІV-26 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ ХІІІ-25, от трите страни: улици2516,40 лева  НеИзтегли файла
3127.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-014/21.05.2020г. на ОУ- гр. Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Новачево, общ.Сливен.с.Новачево, кв. 9, УПИ VІІ-77 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-723 от 09.08.1994г.УПИ VІ-76, извън рег.план, УПИ VІІІ-78 и улица3420,00 лева  НеИзтегли файла
421226.05.2020 г.Публичначл.2,ал.1, т.2 от ЗОС, чл.19, ал.1, т.4б от ЗВ, Приемо-предавателен протокол от 23.01.2017г. за предоставяне на активи публ.общ.собственост на Община Сливен от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК Сливен" ООД Поземлен имот с площ 101 915 (сто и една хиляди деветстотин и петнадесет) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, ведно с изградените в имота сгради и съоръжения: Продължава на гърба, в графа 11 забележкигр. Сливен, местност "Аракара коруч", поземлен имот с идентификатор 67338.168.46, стар идентификатор 67338.168.42, 67338.168.43, 67338.168.41, номер по предходен план 67338.168.42, 67338.168.41, 67338.168.43. Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК, последно изменение със Заповеде № КД-14-20-372/08.06.2011г. на началника на СГКК-Сливен.67338.168.5, 67338.168.47, 67338.168.48, 67338.168.9, 67338.168.39, 67338.168.40, 67338.168.3, 67338.168.6, 67338.168.7, 67338.168.81 337 124,80 лв.-земя и 471 741,10 лв.-сградиАОС № 2773/07.07.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
420926.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 59 579 кв.м. (петдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и шест кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идент. 67338.553.36.67338.553.18, 67338.553.19, 67338.562.61, 67338.562.60, 67338.562.72, 67338.562.42, 67338.562.29, 67338.562.1, 67338.562.4, 67338.562.71, 67338.553.39, 67338.553.1, 67338.553.35Земя - 1 782 513,90 лв. Сгради - 4 194 900,2 лв.АОС №1908/09.01.2006 г. АОС №3185/04.07.2014 г. АОС №4144/18.03.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421026.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 14971 кв.м. (четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и един кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.38 (УПИ II, кв.721 - по ПУП на кв. "Стоян Заимов", одобрен с Решение: № 1294/10.05.2011 г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идент. 67338.553.36.67338.553.4, 67338.553.39, 67338.553.37Земя - 447 932,30 лв. Сгради - 809 872,30 лв.АОС №1908/09.01.2006 г. АОС №3185/04.07.2014 г. АОС №4144/18.03.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
421126.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 14 945 кв.м. (четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.37 (УПИ I, кв.721 - по ПУП на кв. "Стоян Заимов", одобрен с Решение: № 1294/10.05.2011 г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идент. 67338.553.36.67338.553.4, 67338.553.38, 67338.553.39, 67338.553.35Земя - 447 154,40 лв. Сгради - 1 121 118,60 лв.АОС №1908/09.01.2006 г. АОС №3185/04.07.2014 г. АОС №4144/18.03.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
13126.05.2020 г.ПубличнаЧл.56,ал.1 от ЗОС, чл.25 от ЗСПЗЗ, ПР № 3-СЛ на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен  с.Глушник, местност "Средната пътека", поземлен имот с идентификатор 15237.2.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение касаещо имота е от 14.05.2020 г. 106.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
13226.05.2020 г.ПубличнаЧл.56,ал.1 от ЗОС, чл.25 от ЗСПЗЗ, ПР № 3-СЛ на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 1713 /хиляда седемстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002158 с начин на възстановяване: в нови граници.с.Глушник, местност "Средната пътека", поземлен имот с идентификатор 15237.2.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение касаещо имота е от 14.05.2020 г.15237.2.159, 15237.2.165, 15237.2.66, 15237.201.8, 15237.2.140,15237.2.201, 15237.2.141,346.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
13326.05.2020 г.ПубличнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ от 1713 /хиляда седемстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002158 с начин на възстановяване: в нови граници.с.Глушник, местност "Средната пътека", поземлен имот с идентификатор 15237.2.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение касаещо имота е от 14.05.2020 г.15237.2.159, 15237.2.165, 15237.2.66, 15237.201.8, 15237.2.140,15237.2.201, 15237.2.141,5683.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
420722.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ от 41 кв.м. (четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1117 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ ХІІ, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1134, 67338.1.1116, 67338.1.1118468,00 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420522.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ от 7900 кв.м. (седем хиляди и деветстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1115 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ Х, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1116, 67338.1.1134, 67338.1.1114, 67338.1.1113, 67338.1.1112, 67338.1.111190173,80 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420622.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ от 7671 кв.м. (седем хиляди шестстотин седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1116 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ ХІ, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1118, 67338.1.1117, 67338.1.1134, 67338.1.1115, 67338.1.1112, 67338.1.1111, 67338.1.111287559,90 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420822.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ от 8016 кв.м. (осем хиляди и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1118 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ ХІІІ, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1117, 67338.1.1134, 67338.1.1116, 67338.1.1111, 67338.1.1110, 67338.1.110991497,80 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
10421.05.2020 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 220/1180 (двеста и двадесет върху хиляда сто и осемдесет) ид.части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1180 кв.м. (хиляда сто и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, кв. 7, УПИ ХІІ-73 по действащия план, одобрен със заповед №156 от 27.02.1984г.УПИ ХІІІ-73, УПИ ХІ-73 и от двете страни улици988,60 лева  НеИзтегли файла
11321.05.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 590 кв.м. (петстотин и деветдесет кв.м), отреден ца църква по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 45, УПИ І по действащия ПУП, одобрен със заповед № РД-15-672 от 20.03.2020г.от трите страни улици1231,90 лева  НеИзтегли файла
419920.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 10 142 кв.м. (десет хиляди сто четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1109 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IV, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1118, 67338.1.1134, 67338.1.1110, 67338.1.1133, 67338.1.1108115 764,80 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420020.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 8 826 кв.м. (осем хиляди осемстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1110 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ V, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1109, 67338.1.1118, 67338.1.1116, 67338.1.1111, 67338.1.1133100 743,50 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420120.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 8 632 кв.м. (осем хиляди шестстотин тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1111 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VI, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1110, 67338.1.1118, 67338.1.1116, 67338.1.1115, 67338.1.1112, 67338.1.113398 529,10 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
420220.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 8 437 кв.м. (осем хиляди четиристотин тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1112 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VII, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1111, 67338.1.1116, 67338.1.1115, 67338.1.1114, 67338.1.1113, 67338.1.113396 303,30 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
419820.05.2020 г.Частначл.59, ал.2, от ЗОС Поземлен имот с площ 11 кв.м. (единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, Централна градска част, поземлен имот с идентификатор 67338.534.64 ( УПИ I, кв. 734- по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2460/11.10.2019 г. на кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.547.13, 67338.534.65, 67338.534.52, 67338.534.37528,80 лв.АОС № 2470/16.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
420320.05.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 8 212 кв.м. (осем хиляди двеста и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1113 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VIII, кв.13 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1112, 67338.1.1115, 67338.1.1114, 67338.1.113393 735,10 леваАОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
419618.05.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 60, ал.3 от ЗОС Самостоятелен обект в сграда с площ от 42,10 кв.м. (четиридесет и две цяло и десет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,45 (едно цяло ичетиридесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №14 (четиринадесет), с площ от 7,63 кв.м. (седем цяло и шестдесет и три кв.м.) Сградата е построена през 1974 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.4, вх.А, ет.5, ап.14, идентификатор 67338.525.16.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.525.16.1, разположена в поземлен имот 67338.525.16.на същия етаж: 67338.525.16.1.15, 67338.525.16.1.13; под обекта: 67338.525.16.1.11; над обекта: няма17771,60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
419518.05.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл.60, ал.3 от ЗОС Самостоятелен обект в сграда с площ от 39,45 кв.м. (тридесет и девет цяло и четиридесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,56 (две цяло и петдесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №17 (седемнадесет), с площ от 4,76 кв.м. (четири цяло и седемдесет и шест кв.м.) Сградата е построена през 1973 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.11, вх.А, ет.3, ап.10, идентификатор 67338.563.221.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед КД-14-20-754/05.12.2011г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.563.221.1, разположена в поземлен имот 67338.563.221.на същия етаж: 67338.563.221.1.11, 67338.563.221.1.9; под обекта: 67338.563.221.1.6; над обекта: 67338.563.221.1.14, 67338.563.221.1.1317245,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
419718.05.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 60, ал.3 от ЗОС Самостоятелен обект в сграда с площ от 66,60 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шестдесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 3,49 (три цяло и четиридесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №14 (четиринадесет), с площ от 6,80 кв.м. (шест цяло и осемдесет кв.м.) Сградата е построена през 1974 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.13, вх.Б, ет.4, ап.11, идентификатор 67338.563.197.2.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.563.197.2, разположена в поземлен имот 67338.563.197.на същия етаж: 67338.563.197.2.10, 67338.563.197.2.12; под обекта: 67338.563.197.2.8; над обекта: 67338.563.197.2.1428958,20 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
419311.05.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 627/шестстотин двадесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 49гр. Сливен, местност "Кироолу", ПИ 67338.439.33 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.439.57, 67338.439.37, 67338.439.38.11091.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
419411.05.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Суха чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 283475467338.413.502, 67338.413.504, 67338.413.511, 67338.413.498, 67338.413.499, 67338.413.5016392.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
419211.05.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 12473 /дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1140 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.233.1, номер по предходен план: квартал: 8, парцел: II.67338.1.1130, 67338.1.1057, 67338.1.1056, 67338.1.1059, 67338.1.112963212.90 лв.АОС 3939/18.12.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
419108.05.2020 г.Частначл.59, ал.2, от ЗОС Поземлен имот с площ 147 кв.м. (сто четиридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, Централна градска част, поземлен имот с идентификатор 67338.534.65 ( УПИ II, кв. 734- по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2460/11.10.2019 г. на кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.547.13, 67338.534.38, 67338.534.41, 67338.534.52, 67338.534.647 066,10 лв.АОС № 2470/16.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
419004.05.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 18,77 кв.м. (осемнадесет цяло и седемдесет и седем кв.м.), с предназначение: гараж, ведно с 0,30 (нула цяло и тридесет) % ид.части от общите части на сградата и ОПС. Сградата е построена през 1978г., конструкция ППП.гр. Сливен, ж.к. кв."Българка", бл.22, гараж 63, идентификатор 67338.525.133.1.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.20006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 67338.525.133.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.133.на същия етаж: 67338.525.133.1.64, 67338.525.133.1.62; под обекта: няма, над обекта: 67338.525.133.1.16517,10 леваАОС № 1074 от 09.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
418829.04.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 49,30 кв.м. (четиридесет и девет цяло и тридесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,45 (едно цяло и четиридесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №1 (едно), с площ от 3,86 кв.м. (три цяло и осемдесет и шест кв.м.) Сградата е построена през 1977 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.9, вх.В, ет.5, ап.14, идентификатор, 67338.525.48. 3.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.525.48.3, разположена в поземлен имот 67338.525.48.на същия етаж: 67338.525.48.3.13, 67338.525.48.3.15; под обекта: 67338.525.48.3.11; над обекта: няма21438,20 леваАОС № 579 от 10.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
418929.04.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 70,00 кв.м. (седемдесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,62 (едно цяло и шестдесет и два) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №9 (девет), с площ от 2,86 кв.м. (две цяло и петдесет кв.м.) Сградата е построена през 1969 г., конструкция ПК.гр. Сливен, кв."К.Фичето", бл.6, ет.1, ап.1, 67338.517.88.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.517.88.1, разположена в поземлен имот 67338.517.88.,на същия етаж: 67338.517.88.1.1; под обекта: няма; 67338.517.88.1.833775,10 леваАОС № 1220 от 26.02.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
25428.04.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 25, ал.1,изречение първо от ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1017 /хиляда и седемнадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Саръ йолу", поземлен имот с идентификатор 81387.31.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-34/22.06.2007 год.на изпълнителния директор на агенцията по кадастър, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 03100481387.57.133, 81387.57.152, 81387.57.135, 81387.57.151632.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
418727.04.2020 г.Частнаот ЗОС и чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 420/четиристотин и двадесет/ кв.м. с трайно предназначение урбанизиран и начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м/гр. Сливен, местност "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.226 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-709 от 21.01.2020г. на Началник на СГКК - Сливен, номер по предходен план: 2890382. Номер по плана на новообразуваните имоти на м. "Барутни погреби" - УПИ XXVII - 226, кв. 507№67338.420.227, №67338.420.224, №67338.420.225, №67338.420.208, №67338.420.246, №67338.420.2457 285,40 лв.АЧОС № 2416 от 01.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
418627.04.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 506 кв.м. (петстотин и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.416.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.1945 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.97, 67338.416.93, 67338.416.70, 67338.416.4295 510,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
418522.04.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 753/седемстотин петдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1815гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.62 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.31, 67338.435.61,67338.435.25, 67338.435.2980.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
18910.04.2020 г.Частнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 500 /петстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, седме категория на земятагр. Кермен, местност "Азмака", поземлен имот с идентификатор 36779.62.534 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-150/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00053435660.18.4, 35660.18.4823.80 лв.АОС 27/14.05.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
19010.04.2020 г.Частна,чл.25, ал.1 изреч. първо от ЗСПЗЗ, и чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 3300 /три хиляди и триста/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: деградирала орна земя, десета категория на земятагр. Кермен, местност "Азмака", поземлен имот с идентификатор 36779.62.535 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-150/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00053536779.62.535, 36779.62.81827.50 лв.АОС 28/14.05.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 208 (10362 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
206
207
208
Следваща
[Условие]Създаване на филтър