ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
487223.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 814 /осемстотин и четиринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1682гр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.465 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със заповед № КД-14-20-406/27.06.2011 г. на началника на СГКК - Сливен67338.434.470, 67338.434.717, 67338.434.463, 67338.434.46420.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9322.04.2024 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 59 от ЗОС поземлен имот с площ 39995 /тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градинасело Скобелево, местност "Червената могила", поземлен имот с идентификатор 66812.23.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-160/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 023045.66812.23.9, 66812.23.94, 66812.23.41, 66812.23.479718.80 лв.АОС №26/17.01.2002 г. НеИзтегли файла Посети връзката
10319.04.2024 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС 1410/1469 (хиляда четиристотин и десет върху хиляда четиристотин шестдесет и девет) ид.части от поземлен имот, целият с площ от 1469 кв.м. (хиляда четиристотин шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, ведно с построените в него сгради : Сграда с идентификатор 14275.501.117.1 с площ 226 кв.м. (двеста двадесет и шест кв.м.) , брой етажи: 1 (един), предназначение: здравно заведение ; Сграда с идентификатор 14275..501.117.2 с площ 132 кв.м. (сто тридесет и два кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда за детско заведение. Сградите са построени през 1961г., конструкция: монолитна. Удостоверение изх.№ 0РД04-638 от 18.04.2024г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ на гл.архитект на Община Сливен.с.Гавраилово, ул."Каменица" № 8, идентификатор 14275.501.117 по кадастралната карта на с.Гавраилово, общ.Сливен е одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.( кв. 11, УПИ VІІ по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-175 от 14.03.2001г.)14275.501.616, 14275.501.663, 14275.501.119, 14275.501.116земя: 4607,90 лева; сграда 1-13647,20 лева; сграда 2-7970,90 леваАОС № 3 от 20.02.1998г. и АОС № 23 от 21.06.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
487019.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ 254/754 (двеста петдесет и четири върху седемстотин петдесет и четири) идеални части от поземлен имот с идентификатор 67338.433.288, целият с площ 754 (седемстотин петдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.288 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 11.03.2024г.,предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1016.67338.433.703, 67338.433.702, 67338.433.496, 67338.433.498, 67338.433.28927.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
487119.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ 147/747 (сто и десет върху седемстотин четиридесет и седем) идеални части от поземлен имот с идентификатор 67338.433.289, целият с площ 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/.град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.289 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 11.03.2024г.,предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1017.67338.433.288, 67338.433.496, 67338.433.498, 67338.433.29015.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
36019.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 723 кв.м. (седемстотин двадесет и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 82, УПИ Х по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ІХ, улица и УПИ ХІ2975,20 леваАОС № 341 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
486918.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 751 кв.м. (седемстотин петдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.723 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.437.526, номер по предходен план: 437526. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.437.723 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.437.722, 67338.437.500, 67338.437.511, 67338.437.53121,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486817.04.2024 г.Публичначл.59, ал.1, чл. 2, ал.1, т. 2, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед №РД-11-11-201/02.12.2004г. на Областен управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 5 053 кв.м. (пет хиляди петдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ж.к.."Дружба" №76, ДГ "Детски рай" - филиал, поземлен имот с идентификатор 67338.560.219, предишен идентификатор: 67338.560.55;67338.560.31;67338.560.30, предишен идентификатор:8926 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ II, кв. 617 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед №РД-15-140/23.02.2001г. на кмета на община Сливен.67338.560.26, 67338.560.29, 67338.560.55, 67338.560.69122 889 лв. - земя и 1 273 842,60 лв. - сграда1281/26.04.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
486717.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 2 257 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.139, номер по предходен план: 1180 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 06.02.2015г.67338.565.152, 67338.565.395, 67338.565.132, 67338.565.138, 67338.565.343, 67338.565.141, 67338.565.14039 526,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486416.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 243/843 (двеста четиридесет и три върху осемстотин четиридесет и три) ид.части от поземлен имот 67338.427.136, целия с площ 843 (осемстотин четиридесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе.град Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6508.67338.427.142, 67338.427.143, 67338.427.135,67338.428.125, 67338.427.17911.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
30816.04.2024 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и Решение №1056/19.10.2005г. на ОСЗГ - Сливен 138/3512 /сто тридесет и осем върху три хиляди петстотин и дванадесет/ ид.ч. от поземлен имот, целия с площ от 3512 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 4село Селиминово, местност "Коджа ада", поземлен имот с идентификатор 66041.65.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 - 159/05.03.2020 Г. нва изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 16.02.2023 г.66041.65.416, 66041.65.53, 66041.65.58, 66041.65.6732.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486616.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС 44/325 ид.ч. (четиридесет и четири върху триста двадесет и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Хан Крум" № 50, поземлен имот с идентификатор 67338.543.110 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 93, УПИ XI-110, кв.184 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с Решение № 170/13.03.2001 г. на ОбС-Сливен67338.543.108, 67338.543.106, 67338.544.1, 67338.543.111, 67338.543.112, 67338.543.1091 184,80 лв.АОС № 4710/30.10.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
486516.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 942 кв.м. (деветстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 12.04.2024 г., номер по предходен план: 2893989. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.3989 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.121, 67338.420.110, 67338.420.119, 67338.420.75, 67338.420.28810 752,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
35915.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 496 кв.м. (четиристотин деветдесет и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 71, УПИ ІХ по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.от двете страни : улици, УПИ Х и УПИ VІІІ2041,10 леваАОС № 356 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
12315.04.2024 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, кв. 7, УПИ ІІІ-771 по действащия план, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г. и заповед № РД-15-43/09.01.2023г.от двете страни: улици , УПИ ІV-772 и УПИ ХVІІІ-7712017,60 лева  НеИзтегли файла
12415.04.2024 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и четири кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, кв. 7, УПИ ХVІІІ-771 по действащия план, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г. и заповед № РД-15-43/09.01.2023г.улица, УПИ ІІІ-771, УПИ ІV-772 и УПИ ІІ-7692085.00 лева  НеИзтегли файла
14315.04.2024 г.Публичнаот ЗОС, ПР № 3-СЛ/17.07.2008г. на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен и чл.25 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 7743 /седем хиляди седемстотин четиридесет и три кв.м/ с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията:земеделска, трета категория на земята.с.Глушник, местност "Клисите", с идентификатор 15237.4.221 по кадастралната карта на на с.Глушник, одобрена със Заповед № РД-18-140/05.3.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 004221.15237.198.31, 15237.198.44, 15237.4.224, 15237.4.405, 15237.4.228, 15237.3.308.479,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486312.04.2024 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ 395 кв.м. (триста деветдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Орта синур", поземлен имот с идентификатор 67338.406.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2864378.67338.406.518, 67338.406.520, 67338.406.5274 508.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485811.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 800 кв.м. (осемстотин кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план:1029.67338.565.3, 67338.565.11, 67338.565.5, 67338.565.394.12660,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485911.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 697 кв.м. (шестстотин деветдесет и седем кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план:1069.67338.565.6, 67338.565.8, 67338.565.11, 67338.565.3, 67338.565.347.11030,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486011.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 932 кв.м. (деветстотин тридесет и два кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план:1070.67338.565.9, 67338.565.205, 67338.565.11, 67338.565.7, 67338.565.6.14748,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486111.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 2076 кв.м. (две хиляди седемдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план:1071.67338.565.437, 67338.565.205, 67338.565.438, 67338.565.11, 67338.565.8.32852,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
486211.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1232 кв.м. (хиляда двеста тридесет и два кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план:1119.67338.565.438, 67338.565.439, 67338.565.13, 67338.565.442, 67338.565.394, 67338.565.11.19496,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485608.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-017/12.03.2024 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 891 кв.м. (осемстотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Кошарите" № 22, поземлен имот с идентификатор 67338.703.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2024 г., УПИ I, кв.2 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162 и 163/20.03.2000 г. на Кмета на Община Сливен.67338.800.11, 67338.703.2, 67338.703.33, 67338.702.28, 67338.702.2718 556,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485508.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 220/1570 ид.ч. (двеста и двадесет върху хиляда петстотин и седемдесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1570 кв.м. (хиляда петстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.418.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2883501.67338.406.538, 67338.406.536, 67338.406.402.2 742,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485708.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-013/05.03.2024 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 271 кв.м. (двеста седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Поп Харитон" № 10, поземлен имот с идентификатор 67338.516.267 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 03.10.2017 г., УПИ IX, кв.334 по ПУП на кв. "Република", одобрен с Решение № 309/30.09.2004 г. на Общински съвет Сливен.67338.516.276, 67338.516.268, 67338.516.266, 67338.516.265, 67338.516.26410 135,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485104.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 1 490 073 кв.м. (един милион четиристотин и деветдесет хиляди седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 67338.1.1149.1 със застроена площ 23 кв.м. (двадесет и три кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда със специално предназначение, масивна конструция, построена през 1980 г.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1149 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.1.1143, УПИ I, кв.8 по ПУП на индустриален парк "Бършен", за имота одобрен със Заповед № РД 15-250/14.02.2024 г. на кмета на Община Сливен.67338.1.1128, 67338.1.1132, 67338.1.1133, 67338.1.1136, 67338.1.1140, 67338.1.1144, 67338.1.114817 008 289,30 лв. - земя и 2 764,10 лв. - сградаАОС № 4267/17.09.2020 г. АОС № 4088/12.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
485204.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 6 031 кв.м. (шест хиляди тридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1148 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.12.2023 г., предишен идентификатор: 67338.1.1143, УПИ V, кв.8 по ПУП на индустриален парк "Бършен", за имота одобрен със Заповед № РД 15-250/14.02.2024 г. на кмета на Община Сливен.67338.1.1149, 67338.1.1144, 67338.1.113368 840,20 лв.АОС № 4267/17.09.2020 г. АОС № 4088/12.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
485404.04.2024 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 3 864 кв.м. (три хиляди осемстотин шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Стоян Заимов", поземлен имот с идентификатор 67338.562.9 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, част от УПИ I, кв.708 по ПУП на кв. "Стоян Заимов", одобрен с Решение № 1268/25.01.2007 г. на ОбС - Сливен.67338.562.1, 67338.562.59, 67338.562.6, 67338.562.2, 67338.562.7, 67338.562.8, 67338.562.10117 465,60 лв.АОС № 1747/16.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
485304.04.2024 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Поземлен имот с площ: 4 777 кв.м. (четири хиляди седемстотин седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект за детско заведение, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв. "Република", поземлен имот с идентификатор 67338.516.312 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.01.2024 г., УПИ II, кв.333 по ПУП на кв. "Република", одобрен с Решение № 309/30.09.2004 г. на Общински съвет Сливен.67338.516.294, 67338.516.311, 67338.516.319, 67338.516.341Земя - 142 927,80 лв. и Сгради - 317 316,50 лв.АОС № 1495/18.06.2003 г. НеИзтегли файла Посети връзката
24104.04.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 960 кв.м.(деветстотин и шестдесет кв.м.), отреден за търговия по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 65, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1635 от 05.11.1993г.от двете страни: улици, УПИ ІІ-462 и УПИ ХІХ-4644313,80 лева  НеИзтегли файла
484303.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1071 /хиляда седемдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 318гр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.318 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.367, 67338.431.323, 67338.431.319, 67338.431.408115,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484403.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 321гр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.321 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.409, 67338.431.323, 67338.431.322, 67338.301.224, 67338.431.304, 67338.431.30568.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484503.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 784 /седемстотин осемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 322гр. Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.655 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК предишен идентификатор: 67338.435.59, номер по предходен план: 453655. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 12.01.2024 г.67338.431.323, 67338.431.332, 67338.301.224, 67338.431.32111.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484603.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 275 /двеста седемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 324град Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.324 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.323, 67338.431.358, 67338.431.359, 67338.431.32529.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484703.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 2488 /две хиляди четиристотин осемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 281град Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.281 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.354, 67338.431.282, 67338.431.284, 67338.431.355, 67338.431.415268.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484803.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 951 /деветстотин петдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3274град Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.359 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.358, 67338.431.367, 67338.431.325, 67338.431.324102.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484903.04.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 617 /шестстотин и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 332град Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.332 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.323, 67338.431.325, 67338.431.327, 67338.431.331, 67338.301.224, 67338.431.32266.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
485003.04.2024 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и договор от 21.02.2024г. за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот-частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС, вписан с акт №76, том V, дв.вх.№1360, вх. рег.№1370/07.03.2024г. на СВ-Сливен Поземлен имот с площ: 34 916 кв.м. (тридесет и четири хиляди деветстотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Цар Симеон" №61, поземлен имот с идентификатор 67338.605.173, номер по предходен план: 2281 по кадастрална карта и продължава в раздел "Забележки"67338.605.463, 67338.605.174, 67338.605.188, 67338.605.172земя - 588 264,80 лв. и сгради - 3 166 738,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
484202.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 1007 кв.м. (хиляда и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.03.2023 г., номер по предходен план: 2893992. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.3992 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.118, 67338.420.110, 67338.420.116, 67338.420.79, 67338.420.77, 67338.420.7618 485,50 лв.АОС № 4759/03.01.2024 г. НеИзтегли файла Посети връзката
35802.04.2024 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 404 кв.м. (четиристотин и четири кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 71, УПИ Х-643 по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.УПИ ІХ, улица, УПИ ІІ-643,644, УПИ І-6421662,50 лева  НеИзтегли файла
11501.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.458 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ VIІ-458 в кв.4 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г./47980.501.1, 47980.501.459, 47980.501.460, 47980.501.4571 545,70 лв.АОС № 112/22.01.2024 г. НеИзтегли файла Посети връзката
484101.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 124 кв.м. (сто двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. ,,Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.539.56 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: няма.67338.539.55, 67338.539.57, 67338.539.743 354,90 лв.АОС №4771/22.01.2024 г. НеИзтегли файла Посети връзката
484001.04.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 368 кв.м. (триста шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 105, поземлен имот с идентификатор 67338.539.57 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 187567338.539.55, 67338.539.58, 67338.539.73, 67338.539.74, 67338.539.568 502,30 лв.АОС № 4672/19.07.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
12201.04.2024 г.Публичначл.2, ал.1, т.1, чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО Разширение на съществуваща училищна сграда, представляващо: 1. Учебен корпус "С" на два етажа със застроена площ 489,50 кв.м. (четиристотин осемдесет и две цяло и петдесет кв.м.) и разгъната застроена площ 976 кв.м. (деветстотин седемдесет и шест кв.м.); 2. Корпус "D" на един етаж - физкултурен салон със застроена площ от 372 кв.м. (триста седемдесет и два кв.м.). Сградите са масивни, въведени в експлоатация през 2023г. с Разрешение за ползване № ДК-07-Сл-165/23.11.2023г.с.Тополчане, кв. 43, УПИ VІІ по подоробен устройствен план на с.Тополчане е одобрен със запавед № 156/27.02.1984г.улици, УПИ ХІ-361, УПИ Х-362, УПИ V-363 и УПИ ІV-368корпус "С" - 76 910,60 лева; корпус "D" - 29 314,30 леваАОС № 5/15.12.1999г. и АОС № 51/24.11.2008г. НеИзтегли файла
15529.03.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-020/22.03.2024г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1050 кв.м.(хиляда и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.с.Гергевец, кв. 25, УПИ VІ-152 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.08.1984г.УПИ V-153, от двете страни: улици и УПИ VІІ4718,20 лева  НеИзтегли файла
3429.03.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-021/22.03.2024г. на ОУ- гр. Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Новачево, общ.Сливен.с.Новачево, кв. 7, УПИ ХV-72 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-723 от 09.08.1994г. и заповед № РД-15-292 от 13.02.2023г.УПИ ХVІ-72, улица, УПИ ХVІІ-72 и извън рег.план2067,10 лева  НеИзтегли файла
3529.03.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-021/22.03.2024г. на ОУ- гр. Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1394 кв.м. (хиляда триста деветдесет и чметири кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Новачево, общ.Сливен.с.Новачево, кв. 7, УПИ ХVІ-72 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-723 от 09.08.1994г. и заповед № РД-15-292 от 13.02.2023г.извън.рег.план, улица и УПИ ХV-723178,30 лева  НеИзтегли файла
483726.03.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градинагр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 426.04267338.426.43, 67338.426.42, 67338.426.66, 67338.426.45, 67338.426.4124.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
483826.03.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно § 4/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1442гр. Сливен, местност "Плоски рът", ПИ 67338.434.146 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.434.145, 67338.434.147, 67338.434.220, 67338.434.13211.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 229 (11447 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
227
228
229
Следваща
[Условие]Създаване на филтър