ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
41021.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 640 кв.м. (шестстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с. Сотиря, кв. 52, УПИ ІІ-424 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ І-423, извън рег. план, УПИ ІІІ-433  НеИзтегли файла
41121.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м. (седемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 41, УПИ ХІV-341 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ ХV-325, УПИ ХІ-339, УПИ ХІІІ-340 и улица  НеИзтегли файла
26121.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 8, УПИ VІІІ-6 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ ІХ-682, УПИ VІІ-680, от двете страни: улици  НеИзтегли файла
22421.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.3 и чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 3011 (три хиляди и единадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Кун тарла", ПИ 81387.57.116 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-34/22.06,2007г. на ИД на АК. номер по предходен план 017047.81387.17.48; 81387.17.46; 81387.17.51.АОС № 92/01.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
22521.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.3 и чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 1181 (хиляда сто осемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Кун тарла", ПИ 81387.57.114 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-34/22.06,2007г. на ИД на АК. номер по предходен план 017047.81387.57.152.81387.57.115; 81387.57.153, 81387.57.117.АОС № 91/01.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
22621.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.3 и чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 1181 (хиляда сто осемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градинас.Чинтулово, местност "Кун тарла", ПИ 81387.57.85 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-34/22.06,2007г. на ИД на АК. номер по предходен план 017047.81387.57.152.81387.57.115; 81387.57.153, 81387.57.117.АОС № 89/01.03.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
406221.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, СО "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК., Предходен идентификатор 67338.441.383.67338.441.454, 67338.441.382, 67338.441.467, 67338.441.315.АОС № 4013/20.08.2019г. НеИзтегли файла Посети връзката
406321.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 90 кв.м. (деветдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, СО "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК., Предходен идентификатор 67338.441.383.67338.441.456, 67338.441.455, 67338.441.454, 67338.441.315.АОС № 4013/20.08.2019г. НеИзтегли файла Посети връзката
406421.01.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1196/хиляда сто деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1914гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.74 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.165, 67338.435.167, 67338.435.168, 67338.435.163, 67338.435.159, 67338.435.158, 67338.435.157  НеИзтегли файла Посети връзката
406521.01.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 876 /осемстотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 147гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.431.133 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.345, 67338.431.146, 67338.431.145, 67338.431.144  НеИзтегли файла Посети връзката
406621.01.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 922 /деветстотин двадесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 133гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.431.144 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.132, 67338.431.131, 67338.431.148, 67338.431.141,67338.431.134  НеИзтегли файла Посети връзката
406721.01.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 922 /деветстотин двадесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 133гр. Сливен, местност "Чинтулово", ПИ 67338.431.145 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.132, 67338.431.131, 67338.431.148, 67338.431.141,67338.431.134  НеИзтегли файла Посети връзката
406821.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 344/1344 ид.ч. (триста четиридесет и четири върху хиляда триста четиридесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1344 кв.м. (хиляда триста четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Орта синур", поземлен имот с идентификатор 67338.406.537 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2864300. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.286.4300 на м. "Орта синур", одобрен със заповед № РД-01-0009/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.406.538, 67338.406.536, 67338.406.402.  НеИзтегли файла Посети връзката
406120.01.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 929 /деветстотин двадесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, предходен идентификатор: 67338.435.30, номер по предходен план: 1818гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.74 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.41, 67338.435.656, 67338.435.37, 67338.435.31, 67338.435.29,  НеИзтегли файла Посети връзката
40920.01.2020 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 736 /седемстотин и тридесет и шест/ кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:овощни насаждения /нетерасирани/Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.502.5 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.502.9, 68117.502.46  НеИзтегли файла Посети връзката
9520.01.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 1. 1/ 3 (една трета) идеална част от промишлена сграда с идентификатор 14275.501.255.1: застроена площ 232 кв.м. (двеста тридесет и два кв.м.), брой етажи 1; 2. 1/ 3 (една трета) идеална част от промишлена сграда с идентификатор 14275.501.255.2 застроена площ 15 кв.м. (петнадесет кв.м.), брой етажи 1; 3. 1/ 3 (една трета) идеална част от промишлена сграда с идентификатор 14275.501.255.3: застроена площ 9 кв.м. (девет кв.м.), брой етажи 1; 4. 1/ 3 (една трета) идеална част от промишлена сграда с идентификатор 14275.501.255.4: застроена площ 8 кв.м. (осем кв.м.), брой етажи 1; 5. 1/ 3 (една трета) идеална част от промишлена сграда с идентификатор 14275.501.255.5: застроена площ 33 кв.м. (тридесет и три кв.м.), брой етажи 1. Сградите са построени през 1965г., конструкция: монолитна. Удостоверение изх.№ 0820-311 (1) от 11.12.2019г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ на гл.архитект на Община Сливен.с.Гавраилово, ул."Каменица" № 17, сградите попадат в поземлен имот с идентификатор 14275.501.255 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.14275.501.256, 14275.501.615, 14275.501.624, 14275.501.254АОС № 2 от 20.02.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
6720.01.2020 г.Публичнаот ЗОС и чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 510/петстотин и десет/кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасищес.Ковачите, местност "Гермята", поземлен имот с идентификатор 37530.117.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-17/29.03.2006 год. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър стар идентификатор: няма номер по предходен план: 11700237530.44.262, 37530.44.192, 37530.44.292,  НеИзтегли файла Посети връзката
406013.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 214/814 ид.ч. ( двеста и четиринадесет върху осемстотин и четиринадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 814 кв.м. (осемстотин и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922538. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2538 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.16, 67338.419.58, 67338.419.30, 67338.419.25  НеИзтегли файла Посети връзката
405910.01.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 611кв.м./шестстотин и единадесет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/.гр. Сливен, местност "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.367 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен , одобрени със Заповед № РД - 18 - 31 от 19.04.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, номер по предходен план: 2849820.№67338.412.369, №67338.412.368, №67338.412.370, №67338.412.371, №67338.412.366АОС № 2494 от 17.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
405809.01.2020 г.Публичначл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО и Решение № 848 от 28.09.2017 г. на Общински съвет-Сливен Едноетажна масивна сграда с идентификатор 67338.563.41.5, с площ от 710 (седемстотин и десет) кв.м., находяща се в УПИ I - "За училище", кв. 480 по плана на кв. "Даме Груев", гр. Сливен нтп: сграда за образование и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 242/07.10.2019 г.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", ОУ "Братя Миладинови", поземлен имот с идентификатор 67338.563.41 (УПИ I, кв.480 по ПУП на кв. "Даме Груев", гр. Сливен) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 8482.67338.563.40, 67338.563.42, 67338.563.47, 67338.564.33  НеИзтегли файла Посети връзката
405607.01.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 66,37 кв.м. (шестдесет и шест цяло и тридесет и седем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 5 (пет), с площ от 2,81 кв.м. (две цяло и осемдесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ШПК.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.25, вх.В, ет.2, ап.6, идентификатор 67338.524.125.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 67338.524.125.3, разположена в поземлен имот 67338.524.125.на същия етаж: 67338.524.125.3.5; под обекта: 67338.524.125.3.3, 67338.524.125.3.2; над обекта: 67338.524.125.3.9АОС № 265 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
405707.01.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,56 (нула цяло и петдесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 22 (осем), с площ от 2,49 кв.м. (две цяло и четиридесет и девет кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.5, ап.19, идентификатор 67338.524.82.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Сградата е построена през 1980г., конструкция ЕПЖС.на същия етаж: 67338.524.82.2.18, 67338.524.82.2.20; под обекта: 67338.524.82.2.14, 67338.524.82.2.16, 67338.524.82.2.15; над обекта: 67338.524.82.2.22, 67338.524.82.2.24, 67338.524.82.2.23АОС № 280 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
405507.01.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,20 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,89 (нула цяло и осемдесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 8 (осем), с площ от 4,15 кв.м. (четири цяло и петнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.8, вх.З, ет.3, ап.8 , идентификатор 67338.558.95.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-2018-14.03.2016г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 67338.558.95.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.95.на същия етаж: 67338.558.95.2.7, 67338.558.95.2.9; под обекта: 67338.558.95.2.4, 67338.558.95.2.5; над обекта: 67338.558.95.2.11АОС № 1130 от 01.08.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
405407.01.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 764/1364 ид.ч. (седемстотин шестдесет и четири върху хиляда триста шестдесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1364 кв.м. (хиляда триста шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, СО"Изгрев", м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.288 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 5306. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.422.288 на м. "Каменка", одобрен със заповед № РД-11-09-02/26.04.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.422.287, 67338.422.289, 67338.422.265, 67338.422.266, 67338.422.267, 67338.422.269, 67338.422.270, 67338.422.272.  НеИзтегли файла Посети връзката
40816.12.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.51, УПИ ІV-430 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ ІІ-425, УПИ V-432, УПИ VІІ-430 и улица  НеИзтегли файла
22316.12.2019 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1040 кв.м. (хиляда и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване до (10м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.501.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК. ( кв.33, УПИ І по действащ ПУП, одобрен с Решение №287 от 31.07.2008г. на ОбС Сливен).81387.501.499, 81387.501.469, 81387.501.434, 81387.501.432АОС № 24 от 12.02.1997г. НеИзтегли файла Посети връзката
405306.12.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1174 (хиляда сто седемдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.22, по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1812.67338.435.19, 67338.435.12, 67338.435.11, 67338.435.10, 67338.435.542, 67338.435.21, 67338.435.61  НеИзтегли файла
28802.12.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Удостоверение № РД 46-469/13.11.2018г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 9,735 дка (девет дка седемстотин тридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Селиминово, м. "Чаир алан", поземлен имот с идентификатор 030021 по КВС. Имотът е образуван от имот № 030004.030009, 000090, 000091, 000094, 030003, 000102АОС 277/16.11.2017г. и АОС 36/02.12.1999г. НеИзтегли файла
405228.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 73 кв.м. (седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ул."Баба Тонка" №60-а, поземлен имот с идентификатор 67338.540.368 ( УПИ I - "За обществено обслужване", кв. 266 - по ПУП на кв."Клуцохор", одобрен със заповед: РД-15-2302/17.09.2019г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.540.212, 67338.540.308, 67338.540.214  НеИзтегли файла Посети връзката
20927.11.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Заповед № РД 15-2434/04.10.2019г. на кмета на Община Сливен, Удостоверение № РД 46-10/16.01.2019г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 1,422 дка (един дка четиристотин двадесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Блатец, м. "Пелениката", поземлен имот с идентификатор 040087 по КВС. Имотът е образуван от имот № 040081.040088, 040089, 040083, 000232, 000494, 000495  НеИзтегли файла
21027.11.2019 г.Публичначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Заповед № РД 15-2437/04.10.2019г. на кмета на Община Сливен, Удостоверение № РД 46-10/16.01.2019г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 1,178 дка (един дка сто седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Блатец, м. "Пелениката", поземлен имот с идентификатор 040089 по КВС. Имотът е образуван от имот № 040082.040090, 040083, 040087  НеИзтегли файла
21127.11.2019 г.Публичначл.3 ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Удостоверение № РД 46-10/16.01.2019г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 0,299 дка (двеста деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищес.Блатец, м. "Пелениката", поземлен имот с идентификатор 000494 по КВС. Имотът е образуван от имот № 000428.000495, 000232, 040087  НеИзтегли файла
405125.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 697 от 17.05.2003 г. на ОСЗГ - гр. Сливен 1207/11733ид.ч. (хиляда двеста и седем върху единадесет хиляди седемстотин тридесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 11 733 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.601.270 (част от кв. 4 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със Заповед № РД 15-621 от 05.08.1996 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-8304/19.10.2016 г., номер по предходен план: 209 .67338.301.268, 67338.301.113, 67338.301.269,  НеИзтегли файла Посети връзката
404719.11.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-011/11.02.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 369 кв.м. (триста шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв.Българка, поземлен имот с идентификатор 67338.525.210 ( УПИ IV-56, кв. 559- по ПУП на кв.Българка, одобрен със Заповед № РД 15-2111/14.08.2019 г. на кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.525.209, 67338.525.74, 67338.525.68, 67338.525.58АОС № 1104/18.07.2001г., АОС № 3973/01.04.2019г. НеИзтегли файла Посети връзката
404819.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 697 от 17.05.2003 г. на ОСЗГ - гр. Сливен Поземлен имот с площ 5 157 кв.м. (пет хиляди сто петдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.601.268 (част от УПИ IV, кв. 4 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със Заповед № РД 15-621 от 05.08.1996 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-8304/19.10.2016 г.67338.601.114, 67338.601.113, 67338.601.270, 67338.601.269, 67338.601.282  НеИзтегли файла Посети връзката
405019.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 697 от 17.05.2003 г. на ОСЗГ - гр. Сливен Поземлен имот с площ 4 655 кв.м. (четири хиляди шестстотин петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.601.269 (част от УПИ II, кв. 4 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със Заповед № РД 15-621 от 05.08.1996 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-8304/19.10.2016 г.67338.601.268, 67338.601.270, 67338.601.113, 67338.601.284, 67338.601.282  НеИзтегли файла Посети връзката
404919.11.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ 213/713 ид.ч от поземлен имот с площ от 713 /седемстотин и тринадесетт/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих ъгласно § 4, предходен идентификатор: 67338. няма, номер по предходен план: 5857гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.423 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.431, 67338.437.429, 67338.437.428, 67338.437.424, 67338.437.422, 67338.437.421,  НеИзтегли файла
21719.11.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 630 кв.м. (шестстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 77а, УПИ І-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.от двете страни: улици, УПИ ІІІ-общ. и УПИ ІІ-общ.  НеИзтегли файла
21819.11.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 630 кв.м. (шестстотин и тридисит кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 77а, УПИ ІІІ-общ по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ ІV-общ., улица, УПИ ІІ-общ.и УПИ І-общ.АОС № 55 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
21919.11.2019 г.Частнаал.1, чл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 77а, УПИ ІV-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ І-общ., улица, УПИ ІІІ-общ. и улицаАОС № 55 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22019.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 750 кв.м. (седемстотин и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78в, УПИ V-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ ІV-общ., улица, УПИ VІ-общ.АОС № 82 от 26.01.1998г. и АОС № 83 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22119.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м. (седемстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78в, УПИ ІV-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ V-общ., улица и УПИ ІІІ-общ.АОС № 82 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22219.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м. (седемстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78в, УПИ VІ-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ VІІ-общ., улица и УПИ V-общ.АОС № 83 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22319.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1010 кв.м. (хиляда и сто кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78г, УПИ І-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, извън рег.план и УПИ ІІ-общ.АОС № 89 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22919.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 710 кв.м. (седемстотин и десет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78г, УПИ ІІ-общ по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ ІІ-общ., извън рег.план, УПИ ІV-общ. и УПИ ІІІ-общ.АОС № 90 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22419.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 870 кв.м. (осемстотин и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 77б, Х-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.от трите страни: улици и УПИ ІХ-общ.АОС № 71 от 26.01.1998г. и АОС № 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22519.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78г, УПИ ІІІ-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.от двете страни: улици, УПИ ІІ-общ. и УПИ ІV-общ.АОС № 91 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22619.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м. (седемстотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78в, УПИ Х-общ.по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ ХІ-общ., улица, УПИ ІХ-общ.АОС № 86 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22719.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 540 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78в, УПИ ХІ-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ ХІІ-общ., улица и УПИ Х-общ.АОС № 87 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
22819.11.2019 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 78б, УПИ ІV-общ. по действащия план на с.Крушаре, одобрен със заповед № РД-15-857/27.11.2001г.улица, УПИ V-общ., улица, УПИ ІІІ-общ.АОС № 77 от 26.01.1998г. НеИзтегли файла
             
Страница 1 от 204 (10174 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
202
203
204
Следваща
[Условие]Създаване на филтър