ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
442718.01.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 820 кв.м. (осемстотин и двадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.405.163 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 29.07.2021 г., номер по предходен план: 2821675. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.282.1675 на м. "Андреева чешма", одобрен със заповед № РД-01-0003/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.405.119, 67338.405.162, 67338.405.161, 67338.405.172, 67338.405.164, 67338.405.166, 67338.405.2268 499,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
442818.01.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 281 (двеста осемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.Област Сливен, община Сливен, град Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1852. 8.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
42812.01.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 800 кв.м. (осемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 42, УПИ І-289 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, извън регулационния план и УПИ ІІ-2902992,80 лева  НеИзтегли файла
4512.01.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-064/23.12.2021 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1140 (хиляда сто и четиридесет кв.м.) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Изгрев, общ.Сливен.с.Изгрев, кв. 14, УПИ ІІ-101 по действащия план, одобрен с Решение № 754 от 26.11.2009г. на Обс Сливен.УПИ І-106, улица, УПИ ІІІ-1062380,30 лева  НеИзтегли файла
442510.01.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 43,37 кв.м. (четиридесет и три цяло и тридесет и седем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,75 (нула цяло и седемдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №11а (единадесет а), с площ от 2,79 кв.м.( две цяло и седемдесет и девет кв.м.). Сградата е построена през 1978 г., конструкция ШПК.гр. Сливен, ж.к. "Сини камъни", бл.9, вх.А, ет.4, ап.11, идентификатор 67338.523.84.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от19.11.2008г. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.523.84.1, разположена в поземлен имот6 7338.523.84.на същия етаж: 67338.523.84.1.12, 67338.523.84.1.10; под обекта: 67338.523.84.1.8; над обекта:67338.523.84.1.15, 67338.523.84.1.14, 67338.523.84.1.1320172,70 леваАОС № 230 от 16.06.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
442610.01.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение №41/29.02.2000г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ 895 кв.м. (осемстотин деветдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, местност "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 283290067338.415.118, 67338.415.106, 67338.415.105, 67338.415.122, 67338.415.121, 67338.415.1209 276,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
441815.12.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 322 (триста двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 14.12.2021г., номер по предходен план: 2920468. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.468 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.84, 67338.419.92, 67338.419.93, 67338.419.111, 67338.419.90, 67338.419.85.3 337,50 лв.АОС № 2480/16.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
442415.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-049/17.11.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 72 кв.м. (седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.560.18 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, част от УПИ IV, кв.615 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-523/27.04.2010 г. на Кмета на Община Сливен.67338.560.2142 188,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
442115.12.2021 г.ЧастнаЧл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 на ЗМСМА Поземлен имот с площ 61 кв.м.(шестдесет и един кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплексгр. Сливен, кв.Надежда, поземлен имот с идентификатор 67338.607.356, представляващ УПИ II, кв. 14 по ПУП на кв. Надежда, одобрен със заповед №РД-15-1293/12.07.2021г. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, предишен идентификатор 67338.607.199.67338.607.148, 67338.607.357, 67338.607.147, 67338.607.164.1 356,00 лв.АОС № 3346/29.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
442215.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-058/10.12.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 136 кв.м. (сто тридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Калитин" № 31, поземлен имот с идентификатор 67338.607.354 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2021 г., УПИ VI, кв.11 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със Заповед № РД 15-1350/30.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен.67338.607.113, 67338.607.355, 67338.607.214, 67338.607.1152 273,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
442315.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-058/10.12.2021 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 112 кв.м. (сто и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Калитин" № 31 А, поземлен имот с идентификатор 67338.607.355 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ VII, кв.11 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със Заповед № РД 15-1350/30.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен.67338.607.113, 67338.607.112, 67338.607.110, 67338.607.214, 67338.607.3541 374,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
441915.12.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 308 (триста и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 14.12.2021г., номер по предходен план: 2920448. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.448 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.83, 67338.419.82, 67338.419.94, 67338.419.111, 67338.419.93, 67338.419.91, 67338.419.85, 67338.419.84.3 192,40 лв.АОС № 2338/07.08.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
442015.12.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 390 (триста и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение от 14.12.2021г., номер по предходен план: 2920429. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.429 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.82, 67338.419.81, 67338.419.339, 67338.419.111, 67338.419.94.4 042,30 лв.АОС № 2327/23.07.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
441710.12.2021 г.ЧастнаЧл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 на ЗМСМА Поземлен имот с площ 3302 кв.м.(три хиляди триста и два кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплексгр. Сливен, кв.Надежда, поземлен имот с идентификатор 67338.607.357, представляващ част от УПИ I, кв. 14 по ПУП на кв. Надежда, одобрен със заповед №РД-15-1293/12.07.2021г. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, предишен идентификатор 67338.607.199.67338.607.148, 67338.607.339, 67338.607.144, 67338.607.146, 67338.607.147, 67338.607.356.67 222,10 лв.АОС № 1692/14.10.2004г., № 2694/23.02.2011г., № 3021/28.03.2013г., № 3346/29.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
441609.12.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,20 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,31 (едно цяло тридесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №24 (двадесет и четири), с площ от 3,06 кв.м.( три цяло и нула шест кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.3, вх.Б, ет.8, ап.24, идентификатор 67338.523.32.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект със заповед 18-6027-10.06.2019г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.523.32.1, разположена в поземлен имот 67338.523.110.32.на същия етаж: 67338.523.32.1.23; под обекта: 67338.523.32.1.21; над обекта: няма19897,40 леваАОС № 213 от 04.06.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
441507.12.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №15 (петнадесет), с площ от 3,66 кв.м.( три цяло и шестдесет и шест кв.м.). Сградата е построена през 1984 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.12, вх.А, ет.5, ап.15, идентификатор 67338.523.110.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 17.11.2021г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 7338.523.110.1, разположена в поземлен имот 7338.523.110.на същия етаж: 67338.523.110.1.14; под обекта: 67338.523.110.1.11, 67338.523.110.1.12; над обекта: 67338.523.110.1.18, 67338.523.110.1.1723322,70 леваАОС № 447 от 22.12.1998г- НеИзтегли файла Посети връзката
21507.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-051/22.11.2021г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м. (хиляда четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 91, УПИ І-1112 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-483/10.05.1994г.УПИ ХV, улица, УПИ ІІ-707 и УПИ ХVІІ4836,60 лева  НеИзтегли файла
441306.12.2021 г.Частначл.59, ал.2 oт ЗОС Поземлен имот с площ 406 (четиристотин и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2920445, квартал: 502 по плана на местност "Лозарски връх" гр. Сливен, ПУП одобрен с Решение № 976 от 12.08.2010 г. 4634.20 лв.АОС № 2341/07.08.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
441406.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 1629/29.01.2015 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 935 (деветстотин тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894104, кв.510, парцел: XII. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота е от 25.11.2021 г. 362.04 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
441106.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.674 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3231. 27.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
441206.12.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 368/20.11.2008 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 961(деветстотин шестдесет и един, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.09.2021 г., номер по предходен план: 2876799, кв.329. 9960.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
441003.12.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 394 кв.м. (триста деветдесет четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.295 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2823207. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.282.3207 на м. "Андреева чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0003/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.415.294, 67338.415.293, 67338.415.657, 67338.415.224, 67338.415.296.4 497,30 лв.АОС № 4404/16.11.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
11530.11.2021 г.Частначл. 2, ал. 1, т.7 от ЗОС и договор от 16.11.2021г., вписан в АВ вх.рег. № 7697/19.11.2021г., акт №25, том ХХVІІ, дв.вх.рег.7692/2021г. Урегулиран поземлен имот с площ от 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен, ведно с изградените в него: едноетажна жилищна сграда със ЗП 60 кв.м. (шестдесет кв.м.); лятна кухня със ЗП 40 кв.м. (четиридесет кв.м.); стопанска постройка със ЗП 105 кв.м. (сто и пет кв.м.)с.Тополчане, кв. 39, УПИ ІІІ-504 по плана на с.Тополчане, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г.улица, УПИ ІV-504, УПИ ХІ-503 и УПИ ХІV-501земя-4183,00 лева; сгради-3289 лева  НеИзтегли файла
11630.11.2021 г.Частначл. 2, ал. 1, т.7 от ЗОС и договор от 16.11.2021г., вписан в АВ вх.рег. № 7697/19.11.2021г., акт №25, том ХХVІІ, дв.вх.рег.7692/2021г. Урегулиран поземлен имот с площ от 1360 кв.м. (хиляда триста и шестдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.с.Тополчане, кв. 39, УПИ ІV-504 по плана на с.Тополчане, одобрен със заповед № 156/27.02.1984г.улица, УПИ V-505, УПИ Х-503 и УПИ ІІІ-5045555,60 лева  НеИзтегли файла
440929.11.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и Решение № 928/30.03.2006 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ 90 (деветдесет) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на електропроводгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.416.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, предишен идентификатор: 67338.416.131, номер по предходен план: квартал 202, парцел I. Имотът е идентичен с УПИ I - "за трафопост" кв.202 по плана на м. "Дюлева река" СО "Изгрев" гр. Сливен, ПУП одобрен с Решение № 928/30.03.2006 г. на ОбС Сливен. 10,92 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440825.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 526 кв.м. (петстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.405.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2829732. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.282.9732 на м. "Андреева чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0003/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.405.165, 67338.405.172, 67338.405.163, 67338.405.166, 67338.405.167.5 451,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440723.11.2021 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 185 кв.м. (сто осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Гаговец" № 3-а, поземлен имот с идентификатор 67338.518.55 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 26.07.2021 г., част от УПИ XXI-55,56, кв.369 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-653/13.04.2021 г. на кмета на Община Сливен.67338.518.35, 67338.518.248, 67338.518.81, 67338.518.565 535,20 лв.АОС № 4302/01.03.2021 г. НеИзтегли файла Посети връзката
440623.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 472/972 ид.ч. ( четиристотин седемдесет и две върху деветстотин седемдесет и две ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 972 кв.м. (деветстотин седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 4007. Номер по плана на новообразуваните имоти ПИ 420.46, кв.503 на м. "Барутни погреби", одобрен с Решение № 976/12.08.2010 г. на ОбС - Сливен.67338.420.75, 67338.420.119, 67338.420.118, 67338.420.117, 67338.420.77 и 67338.420.134.7 569,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
14323.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 240/720 (двеста и четиридесет върху седемстотин и двадесет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 720 кв.м. ( седемстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Стара река, общ. Сливен.с. Стара река, кв. 22, УПИ X-250 по действащия план, одобрен със заповед № 1070 от 28.11.1986 г.УПИ ІХ-250, улица, УПИ XІ-250 и извън регулационния план547,20 лева  НеИзтегли файла
440522.11.2021 г.Частначл.59, ал.1 и ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 558 кв.м. (петстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, ул. "Асен Златаров"№ 40, поземлен имот с идентификатор 67338.514.123 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.01.2021 г., УПИ I, кв.465 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-2994/12.12.2018 г. на Кмета на Община Сливен.67338.514.1, 67338.514.124, 67338.514.302, 67338.514.126, 67338.514.122, 67338.514.10425 753,90 лв.АОС №848/01.11.2000 г. НеИзтегли файла Посети връзката
440416.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 407 кв.м. (четиристотин и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.415.295 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2823207. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.282.3207 на м. "Андреева чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0003/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.415.294, 67338.415.293, 67338.415.657, 67338.415.224, 67338.415.296.4 645,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440311.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 523/1123 ид.ч. (петстотин двадесет и три върху хиляда сто двадесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1123 кв.м. (хиляда сто двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градина.гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 7512. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.426.76 на м."Рамануша", одобрен със заповед № РД-11-09-04/18.05.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.426.75, 67338.426.74, 67338.426.77, 67338.426.66.18,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440209.11.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 242/842 ид.ч. (двеста четиридесет и две върху осемстотин четиридесет и две ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 842 кв.м. (осемстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градина.гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 7409. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.427.59 на м."Рамануша", одобрен със заповед № РД-11-09-04/18.05.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.427.60, 67338.427.71, 67338.427.58, 67338.427.46, 67338.427.45.12,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440029.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 368/968 ид.ч. ( триста шестдесет и осем върху деветстотин шестдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 968 кв.м. (деветстотин шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894029. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4029, УПИ V-127, кв.504 на м. "Барутни погреби", одобрен с Решение № 976/12.08.2010 г. на ОбС - Сливен.67338.420.128, 67338.420.110, 67338.420.129, 67338.420.167, 67338.420.168 и 67338.420.126.6 775,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
440129.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 76/846 ид.ч. (седемдесет и шест върху осемстотин четиридесет и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 846 кв.м. (осемстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Хисарлъка", поземлен имот с идентификатор 67338.401.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2800779. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.779.67338.401.343, 67338.401.302, 67338.401.300, 67338.401.251.767,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
439928.10.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 70,84 кв.м. (седемдесет цяло и осемдесет и четири кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,94 (едно цяло и деветдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №24 (двадесет и четири), с площ от 3,04 кв.м. (три цяло нула четири кв.м.). Сградата е построена през 1991 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.1, вх.Б, ет.8, ап.24, идентификатор 67338.558.58.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект със заповед 18-9419-24.08.2021г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.558.58.1, разположена в поземлен имот 67338.558.58.на същия етаж: 67338.558.58.1.23; под обекта: 67338.558.58.1.21; над обекта: няма24763,00 леваАОС № 495 от 19.01.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
28427.10.2021 г.Публичначл.2, ал.1, т.2 и чл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, от ЗСПЗЗ и Решение № 409/26.02.1999г. на ПК гр.Сливен Поземлен имот с площ 10 145 (десет хиляди сто четиридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, четвърта категория на земятас.Самуилово, местност "Горна ада", поземлен имот с идентификатор 65303.48.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-158/05.03.2020 г. на ИД на АГКК, номер по предходен план 048053.65303.48.357, 65303.55.266, 65303.48.260, 65303.55.279, 65303.888.9901.684.80 лв.АОС № 51/ 31.03.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
439425.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 23/736 ид.ч. (двадесет и три върху седемстотин тридесет и шест ид.части) от поземлен имот, целия с площ 736 кв.м. (седемстотин тридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.414.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.04.2021 г., номер по предходен план: 2833444. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.3444 на м. "Сухата чешма", одобрен със заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.414.58, 67338.414.59, 67338.414.367, 67338.414.63, 67338.414.61262,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
439825.10.2021 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 65,92 кв.м. (шестдесет и пет цяло идеветдесет и два кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с1,61 (едно цяло и шестдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №10 (десет), с площ от 2,94 кв.м. (две цяло и деветдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1978 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.22, ет.3, ап.10 , идентификатор 67338.525.133.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.525.133.1, разположена в поземлен имот 67338.525.133.на същия етаж: 67338.525.133.1.9; под обекта: 67338.525.133.1.5; над обекта: 67338.525.133.1.1528182,70 леваАОС № 1068 от 09.07.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
439525.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 917 кв.м. (деветстотин и седемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.486 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.08.2021 г., номер по предходен план: 2844945. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.4945 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.412.481, 67338.412.485, 67338.412.49811 068,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
439625.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 3 410 кв.м. (три хиляди четиристотин и десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.412 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.06.2021 г., УПИ I, кв.96 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162/20.03.2000 г. и № РД 15-163/20.03.2000 г.на Кмета на Община Сливен.67338.701.411, 67338.701.415, 67338.701.413, 67338.701.41669 420,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
439725.10.2021 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 3 870 кв.м. (три хиляди осемстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.414 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.06.2021 г., УПИ I, кв.107 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162/20.03.2000 г. и № РД 15-163/20.03.2000 г.на Кмета на Община Сливен.67338.701.413, 67338.701.415, 67338.701.394, 67338.701.41678 785,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
17920.10.2021 г.Частнаот ЗОС, ПР № 3-СЛ от 17.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД - 51 от 03.10.2008 год. на Директора на ОД "Земеделие" Поземлен имот с площ от 993 (деветстотин деветдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, трета категория на земята.с.Горно Александрово, местност "Мараша", ПИ 16688.64.58 по кадастралната картата на с.Горно Александрово, одобрена със Заповед № РД-18-142/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000058.16688.64.44, 16688.130.22, 16688.64.57.241,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11119.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 2488 /две хиляди четиристотин осемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 4село Чокоба, местност "Азмака", поземлен имот с идентификатор 81534.19.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 01904881534.18.612, 81534.18.24, 81534.18.6222387.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10919.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзкас Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 15969 /петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 4с.Чокоба, местност "Под бахчата", поземлен имот с идентификатор 81534.18.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018032 3923.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11019.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзкас Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 15969 /петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 4с.Чокоба, местност "Под бахчата", поземлен имот с идентификатор 81534.18.23по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 01802381534.18.60, 81534.18.612, 81534.18.76, 81534.18.178524.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11219.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 92129 /деветдесет и две хиляди сто двадесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 3село Чокоба, местност "Азмака", поземлен имот с идентификатор 81534.19.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 01909581534.19.613, 81534.19.617, 81534.19.618, 81534.19.51, 81534.19.616, 81534.19.1811454.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11319.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 10997 /десет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3село Чокоба, местност "Казлача", поземлен имот с идентификатор 81534.21.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 02104581534.19.32, 81534.19.613, 81534.19.37, 81534.19.38, 81534.19.39, 81534.19.40, 81534.19.4128383.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11419.10.2021 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 100119 /десет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 3село Чокоба, местност "Казлача", поземлен имот с идентификатор 81534.24.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 02400181534.21., 81534.21.21, 81534.21.22, 81534.21.23, 81534.21.24, 81534.21.25, 81534.21.26, 81534.21.44, 81534.21.621, 81534.21.59, 81534.21.58, 81534.21.14, 81534.21.15, 81534.21.16, 81534.21.17, 81534.21.18, 81534.21.6627971.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11519.10.2021 г.Публичнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с Решение №56 от 30.03.200 г. на Общински съвет гр. Сливен и Заповед № РД-14-81 от29.05.2000 г.на министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.200 г. поземлен имот с площ от 211423 /двеста и единадесет хиляди четиристотин двадесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3село Чокоба, местност "Остър камък", поземлен имот с идентификатор 81534.34.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 03400281534.24.310, 81534.24.18, 81534.24.12, 81534.24.11, 81534.24.10, 81534.24.9, 81534.24.8, 81534.24.21, 81534.24.20, 81534.24.19, 81534.24.2, 81534.24.1861887.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 214 (10676 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
212
213
214
Следваща
[Условие]Създаване на филтър