ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
417101.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 7 933 кв.м. (седем хиляди деветстотин тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1083 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1096, 67338.1.1095, 67338.1.1094, 67338.1.1084, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417201.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 479 кв.м. (девет хиляди четиристотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1084 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ II, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1083, 67338.1.1095, 67338.1.1094, 67338.1.1093, 67338.1.1085, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417301.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 11 897 кв.м. (единадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1085 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1084, 67338.1.1094, 67338.1.1093, 67338.1.1092, 67338.1.1086, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417401.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 18 682 кв.м. (осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1086 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IV, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1085, 67338.1.1093, 67338.1.1092, 67338.1.1090, 67338.1.1089, 67338.1.1088, 67338.1.1087, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417501.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 5 086 кв.м. (пет хиляди осемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1087 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ V, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1086, 67338.1.1088АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417601.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 841 кв.м. (девет хиляди осемстотин четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1088 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VI, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1133, 67338.1.1086, 67338.1.1089, 67338.1.1087АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417701.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 10 589 кв.м. (десет хиляди петстотин осемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1089 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VII, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1092, 67338.1.1090, 67338.1.1088, 67338.1.1086, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417801.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 11 221 кв.м. (единадесет хиляди двеста двадесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1090 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VIII, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1092, 67338.1.1134, 67338.1.1091, 67338.1.1089, 67338.1.1086, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417901.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 41 кв.м. (четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1091 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ XIV, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1134, 67338.1.1090, 67338.1.1092АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
418001.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 7 900 кв.м. (седем хиляди и деветстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1092 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IX, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1093, 67338.1.1134, 67338.1.1091, 67338.1.1090, 67338.1.1089, 67338.1.1086, 67338.1.1085АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
418101.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 7 900 кв.м. (седем хиляди и деветстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1093 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ X, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1094, 67338.1.1134, 67338.1.1092, 67338.1.1086, 67338.1.1085, 67338.1.1084АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
418201.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 034 кв.м. (девет хиляди тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1094 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ XI, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1095, 67338.1.1134, 67338.1.1093, 67338.1.1085, 67338.1.1084, 67338.1.1083АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
418301.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 7 523 кв.м. (седем хиляди петстотин двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, ведно с построената в него: - сграда с идентификатор 67338.1.1095.1 със застроена площ 420 кв.м. (четиристотин и двадесет кв.м.), брой надземни етажи: 1 (един), с предназначение: сграда със специално предназначение, масивна конструкция, построена през 1980 г.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1095 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ XII, кв. 12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1134, 67338.1.1094, 67338.1.1084, 67338.1.1083, 67338.1.1096, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
418401.04.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 41 кв.м. (четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1096 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ XIII, кв.12 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1095, 67338.1.1083, 67338.1.1133АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416927.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 8728 кв.м. (осем хиляди седемстотин двадесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построената в него: - сграда с идентификатор 67338.1.1119.1 със застроена площ 256 кв.м. (двеста петдесет и шест кв.м.), брой надземни етажи: 1 (един), с предназначение: сграда със специално предназначение, масивна конструкция, построена през 1983 г. продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1119 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв. 15, номер по предходен план: 001001 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1135, 67338.1.1120, 67338.1.1134АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416727.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 713 кв.м. (девет хиляди седемстотин и тринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен , складов обект, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1120 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IІ, кв.15 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1135, 67338.1.1121, 67338.1.1134, 67338.1.1119АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
417027.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 9 180 кв.м. (девет хиляди сто и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1121 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.15 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1120, 67338.1.1135, 67338.1.1134АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
415823.03.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 5420 /пет хиляди четиристотин и двадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1054 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1097, 67338.88.6, 67338.1.1135, 67338.1.1095, 67338.1.1134АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416823.03.2020 г.Частначл.59,ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 315 (триста и петнадесет и два) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, местност "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.405.245 (част от УПИ VI, кв.52 по ПУП на м."Андреева чешма", СО "Изгрев"), предходен идентификатор 67338.405.239, номер по предходен план 4050003. Действащата кадастрална карта на гр.Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК.67338.404.357, 67338.405.103, 67338.405.244, 67338.405.238АОС № 3353/10.08.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
415923.03.2020 г.Частначл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 10440 /десет хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1055 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ II, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1062, 67338.1.1129, 67338.1.1128, 6, 67338.1.1061, 67338.1.1060, , 67338.1.1055АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416023.03.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 10951/десет хиляди деветстотин петдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1056 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1054, 67338.1.1129, 67338.1.1061, 6, 67338.1.1060, 67338.1.1059, , 67338.1.1056АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416123.03.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 11516/единадесет хиляди петстотин и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1057 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IV, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1055, 67338.1.1129, 67338.1.1059, 6, 67338.1.1058, 67338.1.1057АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416223.03.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 8748 /осем хиляди седемстотин четиридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1058 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ V, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1129, 67338.1.1058, 67338.1.1056АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416323.03.2020 г.Частнаи чл 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 12473 /дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1059 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VI, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1130, 67338.1.1057, 67338.1.1056, 67338.1.1059, 67338.1.1129АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416423.03.2020 г.Частнаи чл 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 11496 /единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1060 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VII, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1060, 67338.1.1130, 67338.1.1058, 67338.1.1056, 67338.1.1055АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416523.03.2020 г.Частнаи чл 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 8488 /осем хиляди четиристотин осемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1061по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VIII, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1061, 67338.1.1130, 67338.1.1059, 67338.1.1055, 67338.1.1054АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
416623.03.2020 г.Частнаи чл 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 11174 /единадесет хиляди сто седемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1062 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IX, кв.4 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.11128, 67338.1.1130, 67338.1.1060, 67338.1.1055, 67338.1.1054, 67338.1.1062АОС 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
415319.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 11 885 кв.м. (единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1039 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ IV, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1038, 67338.1.1128, 67338.1.1040, 67338.1.1037АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
20719.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и договор № 9 от 28.02.2020г. за прекратяване на съсобственост чрез делба Урегулиран поземлен имот с площ от 520 кв.м. (петстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 46, УПИ ХVІ-общ. по действащия план, одобрен със заповед РД-15-2057/07.08.2019г.УПИ ІV-25, УПИ V-251, улица и УПИ VІ-252АОС № 206 от 27.09.2019г. НеИзтегли файла
415419.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 11 824 кв.м. (единадесет хиляди осемстотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1040 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ V, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1037, 67338.1.1038, 67338.1.1039, 67338.1.1128, 67338.1.1041, 67338.1.1036АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
12019.03.2020 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 36, УПИ VІІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822 от 15.10.1992г.,УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, улица и УПИ VІІІ  НеИзтегли файла
415519.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 4 976 кв.м. (четири хиляди деветстотин седемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1041 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VI, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1036, 67338.1.1037, 67338.1.1040, 67338.1.1128, 67338.1.1042АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
415619.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 41 кв.м. (четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1042 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ VII, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1128, 67338.1.1036, 67338.1.1041АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
12119.03.2020 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м. (шестстотин и деветдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 29, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822 от 15.10.1992г.дере, УПИ ІІ, улица  НеИзтегли файла
415719.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 2 030 кв.м. (две хиляди и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1043 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.3 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1129, 67338.1.1044, 67338.1.1052, 67338.1.1053, 67338.1.1128АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
12219.03.2020 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 620 кв.м. (шестстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 29, УПИ ІІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822 от 15.10.1992г.дере, УПИ ІІІ-168, улица и УПИ І  НеИзтегли файла
415118.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 10 752 кв.м. (десет хиляди седемстотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1037 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ II, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1129, 67338.1.1038, 67338.1.1039, 67338.1.1040, 67338.1.1041, 67338.1.1036АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
415218.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 10 944 кв.м. (десет хиляди деветстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1038 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ III, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1129, 67338.1.1028, 67338.1.1039, 67338.1.1040, 67338.1.1037АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
414118.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 7 192 кв.м. (седем хиляди сто деветдесет и два кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, предходен идент. 67338.553.13. Имотът е идентичен с УПИ I, кв.722 по ПУП на кв. "Ст.Заимов", одобрен със Заповед № РД 15-3125/18.12.2019г. на кмета на Община Сливен.67338.553.33, 67338.553.35, 67338.553.4, 67338.553.1, 67338.553.6, 67338.553.12АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414218.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 1 716 кв.м. (хиляда седмстотин и шестнадесет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, предходен идент. 67338.553.13. Имотът е идентичен с УПИ II, кв.722 по ПУП на кв. "Ст.Заимов", одобрен със Заповед № РД 15-3125/18.12.2019г. на кмета на Община Сливен.67338.553.18, 67338.553.35, 67338.553.12, 67338.553.9АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414318.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 9 629 кв.м. (девет хиляди шестстотин двадесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, предходен идент. 67338.553.13. Имотът е идентичен с УПИ III, кв.722 по ПУП на кв. "Ст.Заимов", одобрен със Заповед № РД 15-3125/18.12.2019г. на кмета на Община Сливен.67338.553.35, 67338.553.32, 67338.553.12АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414418.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 94 596 кв.м. (деветдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и шест кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.553.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, предходен идент. 67338.553.13.67338.553.18, 67338.553.19, 67338.562.61, 67338.562.60, 67338.562.72, 67338.562.42, 67338.562.29, 67338.562.4, 67338.562.1, 67338.562.71, 67338.553.4, 67338.553.1, 67338.553.35АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414518.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Сграда със застроена площ 6 кв.м. (шест кв.м.), с предназначение: сграда със специално предназначение, брой етажи: 1 (един), построена през 1978 г., масивна конструкция.гр. Сливен, сграда с идентификатор 67338.553.35.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.535.35 (нтп: за второстепенна улица).67338.553.34, 67338.553.18, 67338.553.36, 67338.553.4, 67338.553.32, 67338.553.33, 67338.553.12.АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414618.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Сграда със застроена площ 201 кв.м. (двеста и един кв.м.), с предназначение: сграда със специално предназначение, брой етажи: 1 (един), построена през 1958 г., масивна конструкция.гр. Сливен, сграда с идентификатор 67338.553.35.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.535.35 (нтп: за второстепенна улица).67338.553.34, 67338.553.18, 67338.553.36, 67338.553.4, 67338.553.32, 67338.553.33, 67338.553.12.АЧОС 3185/04.07.2014г. (за ПИ 67338.553.13) НеИзтегли файла Посети връзката
414018.03.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 17.03.2020 г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 21/305 ид.ч. (двадесет и един върху тристa и пет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 305 кв.м. (триста и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул.Нино Господинов-Брадата № 14, поземлен имот с идентификатор 67338.563.154 (УПИ III-154, кв. 487 по ПУП на кв.Даме Груев, одобрен със Заповед № РД 15-136/05.03.1998 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.563.153, 67338.563.228, 67338.563.156, 67338.563.155, 67338.563.97.  НеИзтегли файла Посети връзката
414718.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 11 378 кв.м. (единадесет хиляди триста седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1035 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ II, кв.1 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1034, 67338.1.1128АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
414818.03.2020 г.Публичначл.21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.64, т.2, чл.205, т.2 от ЗУТ и Заповед № РД 15-2416/02.10.2019г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 56 (петдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за съоръжение за водопровод.гр. Сливен, м."Кироолу", поземлен имот с идентификатор 67338.439.105 (УПИ II-92, кв. 102 по ПУП на м. "Кироолу", СО "Кироолу", одобрен с Реш. № 1514/21.03.2019г. Общински съвет Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.439.106, 67338.439.89, 67338.439.91  НеИзтегли файла Посети връзката
414918.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 12 337 кв.м. (дванадесет хиляди триста тридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1034 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.1 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.94.6, 67338.94.7, 67338.1.1128, 67338.1.1035АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
415018.03.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение № 1723 от 29.08.2019 г. на Общински съвет гр. Сливен Поземлен имот с площ: 4 427 кв.м. (четири хиляди четиристотин двадесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1036 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1, УПИ I, кв.2 по ПУП на индустриален парк "Бършен", одобрен с Решение № 1723/29.08.2019 г. на ОбС гр. Сливен.67338.1.1129, 67338.1.1037, 67338.1.1040, 67338.1.1041, 67338.1.1042, 67338.1.1128АОС № 2956/04.10.2012 г. НеИзтегли файла Посети връзката
41516.03.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.гр. Сливен, кв. 51, УПИ ІV-436 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ V-434, 435, УПИ ІІІ-433, извън рег.план и улица  НеИзтегли файла
             
Страница 1 от 207 (10309 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
205
206
207
Следваща
[Условие]Създаване на филтър