ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
357821.04.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 595 кв.м (петстотин деветдесет и пет кв. м), с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих ( съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).Обл. Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, местност "Пандар бунар", поземлен имот с идентификатор 67338.433.46 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31-/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 884. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.46, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.64, 67338.433.47, 67338.433.602, 67338.433.45, 67338.433.43, 67338.433.52. На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на Община Сливен Булстат 000590654НеИзтегли файла Посети връзката
357520.04.2017 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ, чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 10 826 кв.м. (десет хиляди осемстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.25 (УПИ III, кв. 86 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.18, 67338.535.8, 67338.535.7, 67338.535.667338.535.18, 67338.535.8, 67338.535.5, 67338.535.4АОС № 1919/10.01.2006 г. НеИзтегли файла Посети връзката
357620.04.2017 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ, чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 4 727 кв.м. (четири хиляди седемстотин двадесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.26 (УПИ I, кв. 94 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.8, 67338.535.767338.535.8, 67338.535.18, 67338.535.27, 67338.535.9  НеИзтегли файла Посети връзката
357720.04.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 333 кв.м. (триста тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.27 (УПИ XI, кв. 94 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.767338.535.18, 67338.535.21, 67338.535.11, 67338.535.10, 67338.535.9, 67338.535.26  НеИзтегли файла Посети връзката
9818.04.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-024/29.03.2017 г. на ОУ- Сливен 180/1580 (сто и осемдесет върху хиляда петстотин и осемдесет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1580 кв.м.(хиляда петстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с.Чокоба, кв. 40, УПИ ХV-285 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1467 от 25.04.1990г.УПИ ХVІ-285, УПИ ХІV-284 и отдвете страни: улици  НеИзтегли файла
9918.04.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-027/07.04.2017г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м.(хиляда четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с.Чокоба, кв. 40, УПИ ХVІ-285 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1467/25.04.1990г.УПИ ХVІІ-286, УПИ ХІV-284, УПИ ХV-285 и улица  НеИзтегли файла
27606.04.2017 г.ЧастнаЧл.56,ал.1, чл.2, ал.1, т.1 и чл.59, ал.2 от ЗОС 1028/9871 (хиляда двадесет и осем върху деветхиляди осемстотин седемдесет и една ) ид.части от поземлен имот, целия с площ от 9,781 (девет дка осемстотин седемдесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: нива, осма категория на земята.с.Селминово,м."Долен караджаз", ПИ019019 по картата на възстановената собственост на с.Селиминово. Имотът е образуван от ПИ 019004.019010, 019009, 000067, 019005, 000158.АОС 25/02.12.1999год. НеИзтегли файла
37805.04.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 01.03.2017г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 36/2306 (тридесет и шест върху две хиляди триста и шест) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2306 кв.м.(две хиляди триста и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 30, УПИ Х-223 по действащия план, одобрен с Решение №858/30.04.2003г.УПИ ІV-223, улица, УХИ ХІ-232,233, УПИ ХІІ-234 и УПИ ІХ-235  НеИзтегли файла
357404.04.2017 г.Частначл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от ЗОС, чл. 90 от НРПУРОИ и решение № 541/26.01.2017г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ: 205 кв.м. (двеста и пет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул. "Трайчо Китанчев" №21, поземлен имот с идентификатор 67338.607.25 (УПИ VIII-25, кв.4 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със заповед №РД-15-617/20.05.1992 г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: VIII-9061. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.607.24, 67338.607.27, 67338.607.26, 67338.607.164, 67338.607.231635/05.05.2004г. НеИзтегли файла Посети връзката
37703.04.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 441/четиристотин четиридесет и един кв.м/, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: територии предназначени за селско стопанствоСотиря, местност "Юрта", №68117.11.6609 по плана на новообразуваните имоти на м."Юрта", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 03 от 26.04.2004 г. на Областния управител на Област Сливен.68117.11.6610, 68117.11.6608  НеИзтегли файла
37603.04.2017 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 и следващи от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 659 /шестстотин петдесет и девет кв.м/, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски култури, стар идентификатор: пл.№ 7697 В имота има 1 сграда: 68117.510.312.1 - 1 етаж, полумасивна, жилищна сграда - еднофамилна, 21 кв.м на името на Иван Енев Митев.Сотиря, местност "Дългата нива", №68117.510.312 по картата на новообразуваните имоти на местност "Дългата нива", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 06 от 21.06.2006 г. на Областен управител68117.510.430, 68117.510.311, 68117.510.401, 68117.510.313  НеИзтегли файла
37603.04.2017 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 и следващи от ПЗР на ЗСПЗЗ.  Сотиря, местност "Дългата нива", №68117.510.312 по картата на новообразуваните имоти на местност "Дългата нива", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 06 от 21.06.2006 г. на Областен управител   НеИзтегли файла
357331.03.2017 г.ЧастнаЧл.59 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 103,00 кв.м. (сто и три кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 3,41 (три цяло и четиридесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 7, 84 кв.м. (седем цяло и осемдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр. Сливен, ж.к. "Българка", бл.9, вх.А, ет.3, ап.7, идентификатор 67338.525.48.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-1365-28.02.2017г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.48.на същия етаж: 67338.525.48.1.8; под обекта: 67338.525.48.1.4, 67338.525.48.1.5; над обекта: 67338.525.48.1.10, 67338.525.48.1.11АОС № 576 от 10.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
357224.03.2017 г.Частначл.60, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.20 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им и Заповед № РД-11-11-016/16.03.2017г. на ОУ на Област Сливен. 373/522 ид.части (триста и седмдесет и три върху петстотин двадесет и две ид.части) от поземлен имот, целият с площ от 522 кв.м.(петстотин двадесет и пет кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, ул.П.Яворов №67, поземлен имот с идентификатор 67338.518.15 (УПИ VII-15, кв. 362 по ПУП на кв.Ново село, одобрен със Заповед №РД-15-735/14.08.1995г. на кмета на Община Сливен). Номер по предходен план 6366. Действащата кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.518.16, 67338.519.2, 67338.519.1, 67338.518.4, 67338.518.14.  НеИзтегли файла Посети връзката
357023.03.2017 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и заповед № РД-11-11-49/23.03.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ от 491 кв.м. (четиристотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 15, поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 (УПИ III-85, кв. 100 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед № РД-15-2001/14.09.2015г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: III-2096. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.508.64, 67338508.86, 67338.508.91, 67338.508.92, 67338.508.93, 67338.508.84, 67338.508.83АОС № 1863/21.09.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
357123.03.2017 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т. 2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и заповед № РД-11-093/12.04.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ от 332 кв.м. (триста тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 11, поземлен имот с идентификатор 67338.508.86 (УПИ IV-86, кв. 100 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед № РД-15-2001/14.09.2015г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: IV-2095. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.508.64, 67338.508.87, 67338.508.91, 67338.508.85АОС № 1408/10.01.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
5621.03.2017 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м. (хиляда четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 27, УПИ І-95 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.от двете страни: улица, УПИ ІІ и извън рег.план  НеИзтегли файла
356921.03.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ 633/2133 ид.ч. (шестстотин тридесет и три върху две хиляди сто тридесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2133 кв.м. (две хиляди сто тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.432.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 717. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.432.88 на м. "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.432.89, 67338.432.91, 67338.432.87, 67338.432.86, 67338.432.90.  НеИзтегли файла Посети връзката
37521.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 758 / седемстотин петдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство.с.Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9522 по плана на новообразуваните имоти на м."Юрта", землище с.Сотиря, одобрен със Заповед №РД-11-09-03/26.04.2004г. на Областен управител.68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655, 68117.11.9518, 68117.11.6656.  НеИзтегли файла Посети връзката
10513.03.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 192/982 (сто деветдесет и два върху деветстотин осемдесет и два) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 982 кв.м. (деветстотин осемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ ІV-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ІІІ-50, улица, УПИ V-51 и УПИ ХV-51  НеИзтегли файла
10613.03.2017 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 332/972 (триста тридесет и две върху деветстотин седемдесет и две) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 972 кв.м. ( деветстотин седемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ V-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ІV-51, улица, УПИ VІ-152 и УПИ ХІV-51  НеИзтегли файла
10713.03.2017 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 172/1052 (сто седемдесет и две върху хиляда петдесет и две) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1052 кв.м. ( хиляда петдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ ХІV-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ХV-51, УПИ V-51, УПИ VІ-52 и улица  НеИзтегли файла
12909.03.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-012/02.03.2017 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. (деветстотин и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.с.Глушник, кв. 17, УПИ VІ-172 по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен, одобрен със заповед РД-15-1462 от 30.07.1991г.УПИ V-171, улица, улица и УПИ VІІ-173  НеИзтегли файла
356606.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 1339 кв.м (хиляда триста тридесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.11 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 667. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.11, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.10, 67338.438.35, 67338.19.4, 67338.438.12  НеИзтегли файла Посети връзката
356706.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 655 кв.м (шестстотин петдесет и пет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.12 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 668. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.12, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.35, 67338.19,4, 67338.438.13, 67338.438.11.  НеИзтегли файла Посети връзката
356806.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 1296 кв.м (хиляда двеста деветдесет и шест кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.13 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 669. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.13, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.35, 67338.19.4, 67338.438.36, 67338.438.12.  НеИзтегли файла Посети връзката
356527.02.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповеди: №№ РД-11-11-100/14.06.2004 г. и РД-11-11-164/16.09.2004 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ 4 212 кв.м. (четири хиляди двеста и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, парк "Юнак", поземлен имот с идентификатор 67338.557.71 (УПИ II, кв. 674 - по ПУП на спортен парк "Юнак", одобрен с решение № 230/05.06.2008г. на ОбС-Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009г. на началника на СГКК-Сливен.67338.557.64, 67338.557.65, 67338.557.68, 67338.557.56  НеИзтегли файла Посети връзката
356421.02.2017 г.Частначл. 60, ал. 3 от ЗОС и чл. 20 от "Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот-общинска ....." Поземлен имот с площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.гр. Сливен, кв. Дружба, поземлен имот с идентификатор 67338.558.137, номер по предходен план: 5580105, УПИ II, кв. 611 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-926/04.07.2016г. на кмета на Община Сливен, стар идентификатор: 67338.558.105. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.558.67, 67338.558.106  НеИзтегли файла Посети връзката
9617.02.2017 г.Частначл. 56, ал.1и чл.59 от ЗОС и Решение №191/29.11.1999 г. на Общинска служба по земеделие гр. Сливен поземлен имот с площ от 26.380/двадесет и шест дка триста и осемдесет кв.м/, начин на трайно ползване: нива, девета категория на земята и начин на възстановяване: съгласно плана за земеразделяне в землището на с. ЧокобаЧокоба, местност "Шахларя", ПИ 040035 по КВС на с. Чокоба Имотът е образуван от разделянето на ПИ 040003040008, 040011, 000153, 027139, 000142, 000654АОС 11 от 01.12.1999 год. Не
9717.02.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 59 от ЗОС и Решение №1912/29.11.1999 г.на Общинска служба по земеделие гр. Сливен поземлен имот с площ от 4.538 /четири дка петстотин тридесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, девета категория на земята и начин на възстановяване: съгласно плана за земеразделяне в землището на с. ЧокобаЧокоба, местност "Шахларя", ПИ 040037 по КВС на с. Чокоба Имотът е образуван от разделянето на ПИ 040003027139, 000147АОС 11 от 01.12.1999 год. Не
356310.02.2017 г.Частначл.58, ал.5, чл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 1005/7339 ид.ч. (хиляда и пет върху седем хиляди триста тридесает и девет ид.ч.) от поземлен имот, целия с площ от 7339 кв.м. (седем хиляди триста тридесет и девет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, кв. Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.703.429 (УПИ I, кв. 19 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-858/26.04.2003г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.703.469, 67338.835.52, 67338.835.55, 67338.835.26, 67338.835.72, 67338.703.313, 67338.703.430, 67338.703.141039/20.06.2001г., 1040/20.06.2001г., 1041/20.06.2001г., 1042/20.06.2001г., 1153/19.11.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
17910.02.2017 г.Частначл. 58, ал.5 от ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 1326 (хиляда триста двадесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, ул.Осми март № 19, идентификатор 81387.501.128 /по предходен план: 128, кв. 19, парцел VІ/ по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД 18-34/22.06.2007г. на ИД на АК.81387.501.127, 81387.501.500, 81387.501.346, 81387.501.345, 81387.501.344  НеИзтегли файла Посети връзката
356230.01.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 419/2419 ид.ч. (четиристотин и деветнадесет върху две хиляди четиристотин и деветнадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2419 кв.м. (две хиляди четиристотин и деветнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2811756. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.281.1756 на м. "Среди дол", СО "Изгрев", одобрен със заповед № РД-01-0011/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.404.352, 67338.404.353, 67338.404.358, 67338.404.383, 67338.404.382, 67338.404.381, 67338.404.362  НеИзтегли файла Посети връзката
356026.01.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 143/318 ид.ч. (сто четиридесет и три върху триста и осемнадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 318 кв.м. (триста и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Мургаш" № 31, поземлен имот с идентификатор 67338.538.117 (УПИ I-117, кв. 242 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с решение №163/29.03.2012г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-9047/19.11.2015г. на началника на СГКК - Сливен.67338.538.26, 67338.538.118, 67338.539.5, 67338.539.1  НеИзтегли файла Посети връзката
356126.01.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 158/333 ид.ч. (сто петдесет и осем върху триста тридесет три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 333 кв.м. (триста тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Мургаш" № 29, поземлен имот с идентификатор 67338.538.118 (УПИ II-118, кв. 242 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с решение №163/29.03.2012г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-9047/19.11.2015г. на началника на СГКК - Сливен.67338.538.26, 67338.538.94, 67338.538.119, 67338.539.5, 67338.538.117  НеИзтегли файла Посети връзката
355826.01.2017 г.Частначл.58, ал.5, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 1646 кв.м. (хиляда шестстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, ул. "Г.С.Раковски № 2", поземлен имот с идентификатор 67338.534.23 (част от УПИ I, кв. 144 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със заповед: РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-9433/24.11.2016г. на началника на СГКК-Сливен.67338.534.53, 67338.534.24, 67338.534.25, 67338.534.26, 67338.534.27, 67338.534.22, 67338.534.21, 67338.534.20  НеИзтегли файла Посети връзката
355926.01.2017 г.Публичначл.59, ал.2, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ, чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" и заповед № РД-11-11-049/28.11.2013 г. на ОУ - гр. Сливен Поземлен имот с площ 5030 кв.м. (пет хиляди и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.406 (УПИ VII, кв. 23 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със заповеди: РД-15-806/20.03.2015г. и РД-15-1169/30.08.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.603.220; 67338.603.21967338.603.222, 67338.603.221, 67338.603.405, 67338.605.172, 67338.603.218, 67338.603.217, 67338.603.211АОС № 3088/08.10.2013 г. НеИзтегли файла Посети връзката
355724.01.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 на ЗМСМА и Заповед №РД-11-11-022/16.03.2016г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.гр. Сливен, кв. Дружба, поземлен имот с идентификатор 67338.558.137 (УПИ II, кв. 611 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-926/04.07.2016г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.558.67, 67338.558.106АЧОС № 1472/08.04.2003г., 3420/19.02.2016г. НеИзтегли файла Посети връзката
355519.01.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 595 кв.м (петстотин деветдесет и пет кв. м), с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих ( съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).Обл. Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, местност "Плоски рът", поземлен имот с идентификатор 67338.434.272 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31-/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-406/27.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 1505. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.434.272, на местност "Плоски рът", одобрен със заповед № РД-11-09-02 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.64, 67338.433.47, 67338.433.602, 67338.433.45, 67338.433.43, 67338.433.52. На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на Община Сливен Булстат 000590654НеИзтегли файла Посети връзката
355619.01.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 706/2706 ид.ч. (седемстотин и шест върху две хиляди седемстотин и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2706 кв.м. (две хиляди седемстотин и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.417.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2882200. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.2200 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.417.128, 67338.417.129, 67338.417.135, 67338.417.163, 67338.417.162, 67338.417.161, 67338.417.137, 67338.417.306, 67338.417.305  НеИзтегли файла Посети връзката
355418.01.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 56,20 кв.м.(петдесет и шест цяло и двадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,77 (нула цяло и седемдесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 13 (тринадесет) с площ от 4,30 кв.м. (четири цяло и тридесет кв.м.) и прилежащо таванско помещение № 3 (три) с площ от 4,85 кв.м. (четири цяло и осемдесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1974 г., конструкция ППП.гр. Сливен, бул."Панайот Хитов" бл.22, вх.Е, ет.2, ап.5, идентификатор 67338.526.8.6.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.8.на същия етаж: 67338.526.8.6.6, 67338.526.8.6.4; под обекта: 67338.526.8.6.2; над обекта: 67338.526.8.6.8АОС № 1320 от 20.08.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
355217.01.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 1339 кв.м (хиляда триста тридесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.264 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 993. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.264, на местност"Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.10, 67338.438.35, 67338.19.4, 67338.438.12  НеИзтегли файла Посети връзката
17817.01.2017 г.Частначл.59, ал.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 612 кв.м. (шестстотин и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди.обл.Сливен, общ.Сливен, с.Чинтулово, ул.Гинчо Славов №13, идентификатор 81387.501.196 /№ по предходен план: 196, квартал: 25, парцел: VІІ/ по кадастралната карта одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК.81387.501.195, 81387.501.497, 81387.501.461АОС № 60 от 16.01.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
355317.01.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 559 кв.м (петстотин петдесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.265 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 994. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.265, на местност"Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.496, 67338.433.266, 67338.433.247, 67338.433.248, 67338.433.249, 67338.433.264.  НеИзтегли файла Посети връзката
355113.01.2017 г.Частна59, ал.1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-220/17.10.2002 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ: 329 кв.м. (триста двадесет и девет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Йордан Кювлиев" №2, поземлен имот с идентификатор 67338.550.25 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра и номер по предходен план: 5482, УПИ VI общ., кв. 281 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД-15-170/13.03.2001г. на кмета на община Сливен.67338.550.23, 67338.550.24, 67338.550.37, 67338.550.26, 67338.550.221427/11.02.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
12906.01.2017 г.ЧастнаЧл.59, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 380 кв.м. (триста и осемдесет кв.м.), отреден за църква по действащия план на с.Бинкос, общ.Сливен.с.Бинкос, кв. 3, УПИ ХІV по действащия план на с.Бинкос, одобрен със заповед № РД-15-1483 от 15.10.2009г. на кмета на Община Сливен.УПИ ХV, УПИ І-37 и улицаАОС № 4 от 06.07.2000г. НеИзтегли файла
355023.12.2016 г.Публичначл.58, ал.5, чл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед: РД 11-661/03.06.1998 г. на ОУ-Бургас Поземлен имот с площ 4 011 кв.м. (четири хиляди и единадесет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно със: /продължава на гърба/гр. Сливен, кв."Клуцохор", поземлен имот 67338.543.5, (УПИ I, кв. 170 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със заповеди: РД 15-170/13.03.2001г. и РД 15-891/10.12.2001г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.67338.543.1, 67338.543.6, 67338.543.7, 67338.543.4АОС № 581/14.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
37422.12.2016 г.Частначл. 58, ал.5, чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 7, ал. 1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1575 кв.м. (хиляда петстотин седемдесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 49, УПИ ІІ-449 по плана на с.Сотиря, общ.Сливен, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г.УПИ І-450, УПИ ІІІ-449, улица и дере  НеИзтегли файла
28820.12.2016 г.Публичначл.3, ал.2, т.3 от ЗОС във връзка с чл.2, ал.1 и ал.2, т.5 от правилник за устройството, дейността и управлението на гробищните паркове и обредни зали на територията на гр. Сливен и общината, актуализиран в съответствие с Наредба №2 на МЗ/21.04.2011 г., чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка със Заповед No РД-15-876/27.06.2016г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ от 0,915 дка ( деветстотин и петнадесет кв.м.) с начин на трайно ползване: гробище.с.Божевци, местност "Дядо Савова градина", ПИ No 043547 по картата на възстановената собственост на с.Божевци039476, 039329, 039311, 000475, 043474, 043471  НеИзтегли файла
20719.12.2016 г.Частна§ 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 100/1100 (сто върху хиляда и сто) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1100 кв.м. (хиляда и сто кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 50, УПИ ІV-436 по ПУП на с.Крушаре, одобрен със заповед РД 15-1635 от 05.11.1993г.УПИ ІІ-839, УПИ ІІІ-839, УПИ ХV-839, улица, УПИ V-436, УПИ ХІІІ-436 и УПИ ХІV-436  НеИзтегли файла
             
Страница 1 от 189 (9422 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
187
188
189
Следваща
[Условие]Създаване на филтър