ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
426828.09.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 83,00 кв.м. осемдесет и трикв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,73 (едно цяло и седемдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №3 ( три), с площ от 2,42 кв.м. (две цяло и четиридесет и два кв.м.) Сградата е построена през 1988 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Българка", бл.32, вх.А, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.525.100.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.525.100.1, разположена в поземлен имот 67338.525.100.на същия етаж: 67338.525.100.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.525.100.1.227950,00 леваАОС № 569 от 29.04.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
426617.09.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 48 109 кв.м. (четиридесет и осем хиляди сто и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1144 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1131, УПИ IV, кв.8 по ПУП на индустриален парк "Бършен", за имота одобрен със Заповед № РД 15-2033/06.07.2020 г. на кмета на Община Сливен.67338.1.1143, 67338.1.1132, 67338.1.1133549 135,40 лв. - земя и 326 175,90 лв. - сградиАОС № 4088/12.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
426717.09.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ: 1 496 104 кв.м. (един милион четиристотин деветдесет и шест хиляди сто и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 67338.1.1143.1 със застроена площ 23 кв.м. (двадесет и три кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда със специално предназначение, масивна конструция, построена през 1980 г.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1143 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.1.1131, УПИ I, кв.8 по ПУП на индустриален парк "Бършен", за имота одобрен със Заповед № РД 15-2033/06.07.2020 г. на кмета на Община Сливен.67338.1.1144, 67338.1.1132, 67338.1.1133, 67338.1.1136, 67338.1.1140, 67338.1.112817 077 129,50 лв. - земя и 2 782,60 лв. - сградаАОС № 4088/12.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
426417.09.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1237 кв.м. (хиляда двеста тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За вилна сграда.гр. Сливен, СО "Селището", местност "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: УПИ XII-11, кв.1 по плана на местност "Селището", СО "Селището", гр. Сливен, ПУП одобрен със Заповед №РД-15-437/06.05.1994г.67338.441.495, 67338.441.33, 67338.441.496, 67338.303.35, 67338.303.32, 67338.441.1012 496,70 лв.АОС №4228/29.06.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
9617.09.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 267/867 (двеста шестдесет и седем върху осемстотин шестдесет и седем) ид.части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 867 кв.м. (осемстотин шестдесет и седем кв.м.) , отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.с.Гергевец, кв. 4, УПИ V по действащия план, одобрен със Заповед № РД-15-257/21.03.2005г. на кмета на Община Сливен.УПИ ІV, улица, УПИ VІ, УПИ ХІІ-24, УПИ ХІІІ-23 и УПИ ХІV-221098,70 лева  НеИзтегли файла
426517.09.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед №РД 11-11-023/11.09.2020г. на ОУ на Област Сливен Поземлен имот с площ от 341 кв.м. (триста четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, Централна градска част, ул. "Сливница" №18, поземлен имот с идентификатор 67338.532.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е със Заповед 18-1456/20.02.2014 на Началник на СГКК - Сливен, предишен идентификатор: 67338.532.195, номер по предходен план: 5128 по плана на ЦГЧ гр. Сливен от 1982г.67338.532.196, 67338.532.193, 67338.532.251, 67338.532.269, 67338.532.18914 901,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9615.09.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 28570 /двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоемГавраилово, местност "Елата", поземлен имот с идентификатор 14275.64.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-36/02.06.2006 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма81534.17.258, 81534.15.60, 81534.17.260, 81534.17.264, 81534.18.194, 81534.17.257, 81534.18.612, 81534.18.11180267.50 лв.АПОС № 8 от 18.12.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
426303.09.2020 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 2061 кв.м. (две хиляди шестдесет и един кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс.гр.Сливен, м.Селището, поземлен имот с идентификатор 67338.441.41 (УПИ XIX, кв. 2 - по ПУП на м. "Селището", одобрен със заповед: РД 15-1786/19.06.2020 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо имота е от 19.08.2020 г.67338.441.40; 67338.441.45; 67338.441.42; 67338.441.37; 67338.441.38.25 688,30 лв.АОС № 2725/17.05.2011 г. НеИзтегли файла Посети връзката
426003.09.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-018/24.06.2020 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 333 кв.м. (триста тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Патриарх Евтимий" № 26, поземлен имот с идентификатор 67338.545.117 (УПИ IV, кв. 216 - по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със Заповед № РД 15-267/04.03.2009 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.545.114, 67338.545.124, 67338.545.118, 67338.545.30611 084,20 лв.  НеИзтегли файла
426103.09.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 234 кв.м. (двеста тридесет и четири кв.м), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.541.37 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 21.04.2020г., УПИ XII, кв.220 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със Заповед№ РД 15-548/25.06.2003г. на Кмета на Община Сливен.67338.541.28, 67338.541.41, 67338.541.38, 67338.541.35, 67338.541.36, 67338.541.297 788,90 леваАОС №1352/06.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
426203.09.2020 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповеди №№ РД-11-11-045/24.08.2018 г. и РД-11-11-021/30.07.2020 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 545 кв.м. (петстотин четиридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, бул. "Христо Ботев", поземлен имот с идентификатор 67338.531.154 (УПИ I, кв. 164 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-3151/20.12.2019 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.531.94, 67338.531.155, 67338.531.147, 67338.531.12621 407,60 лв.АОС № 3903/18.10.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
425801.09.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решения № 1723 от 29.08.2019 г. и №269 от 30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 519 /петстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояванегр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1141 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.233.1 и 67338.180.3, номер по предходен план: квартал: 9, парцел: I.67338.1.1128, 67338.1.1076, 67338.180.23, 67338.78.134791.10 лв.АОС 3939/18.12.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
425901.09.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решения № 1723 от 29.08.2019 г. и №269 от 30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 3048 /три хиляди четиридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояванегр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1142 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.233.1 и 67338.88.9, номер по предходен план: квартал: 10, парцел: I.67338.1.1077, 67338.1.1136, 67338.1.1137, 67338.180.2334209.00 лв.АОС 3939/18.12.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
11531.08.2020 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 996 кв.м. (деветстотин деветдесет и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 19, УПИ VІІІ-100 по действащия план, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ІХ, УПИ VІІ-100 и от двете страни: улици1816,70 лева  НеИзтегли файла
23131.08.2020 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м. (петстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 77в, УПИ V-783 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-857 от 27.11.2001г.улица, УПИ VІ-784, улица и УПИ І.-7822606,20 лева  НеИзтегли файла
27331.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 310 кв.м. (триста и десет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 72, УПИ ІV-658 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ V-656, УПИ VІ-654 и УПИ ІІІ-6571393,00 лева  НеИзтегли файла
426929.08.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 321/25.02.1998 г. на ПК - Сливен Поземлен имот с площ: 8040 кв.м. (осем хиляди и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.560.134 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е със Заповед 18-12769-09.10.2014 г. на Началника на СГКК - Сливен, УПИ I, кв.627 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-140/23.02.2001 г. на кмета на Община Сливен.67338.560.133, 67338.560.137, 67338.560.135, 67338.560.204, 67338.606.8, 67338.561.42166 202,90 лв.АОС № 500/28.01.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
425726.08.2020 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решения № 1723 от 29.08.2019 г. и №269 от 30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Сливен поземлен имот с площ от 5538 /пет хиляди петстотин тридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояванегр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.1.1139 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.233.1, номер по предходен план: квартал: 7, парцел: II.67338.1.1131, 67338.1.1136, 67338.180.23, 67338.1.11285924.10 лв.АОС 3939/18.12.2018 г. НеИзтегли файла Посети връзката
425625.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 711/1111 ид.ч. (седемстотин и единадесет върху хиляда сто и единадесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1111 кв.м. (хиляда сто и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.427 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2801. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.437.427 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.33.11, 67338.437.448, 67338.437.426, 67338.437.770.20,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425517.08.2020 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,50 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет кв.м.), с предназаначение: жилище, апартамент, ведно с 3,29 (три цяло и двадесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 4,28 кв.м. (четири цяло и двадесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1988г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, ж.к. кв."Сини камъни", бл.31, вх.В, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.524.153.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.153.на същия етаж: 67338.524.153.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.524.153.1.335319,60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
12513.08.2020 г.Публичначл.59 ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 4 077 кв.м. ( четири хиляди седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробищен парк.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Струпец, м. "Ченгене шили", поземлен имот с идентификатор 69986.66.169 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Струпец, одобрени със Заповед № РД-18-165/05.03.2020г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 000169.69986.66..267, 69986.66.266м 69986.82.202, 69986.66.188, 69986.66.25, 69986.66.245955,70лв.АОС №116/11.06.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
12613.08.2020 г.Публичначл.59 ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 122 кв.м. ( сто двадесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробищен парк.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Струпец, м. "Ченгене шили", поземлен имот с идентификатор 69986.66.266 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Струпец, одобрени със Заповед № РД-18-165/05.03.2020г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 000266.69986.62..202, 69986.66.169, 69986.66.267, 69986.66.24, 69986.66.23178,20 лв.АОС №117/11.06.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
12713.08.2020 г.Публичначл.59 ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ 612 кв.м. ( шестстотин и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гробищен парк.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Струпец, м. "Ченгене шили", поземлен имот с идентификатор 69986.66.267 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Струпец, одобрени със Заповед № РД-18-165/05.03.2020г. на ИД на АК. Номер по предходен план: 000267.69986.62.266, 69986.66.169, 69986.66.25, 69986.66.24, 69986.66.23894,00 лв.АОС №118/11.06.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
10712.08.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 1249 /хиляда двесдта четиридесет и девет кв.м/, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирЧокоба, местност "До село", поземлен имот с идентификатор 81534.17.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-168/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00003081534.33.65, 15206.46.31437712.40 лв.АПОС № 16 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
9212.08.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 28570 /двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоемСкобелево, местност "Чалъ баир", поземлен имот с идентификатор 66812.128.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-160/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00068181534.17.258, 81534.15.60, 81534.17.260, 81534.17.264, 81534.18.194, 81534.17.257, 81534.18.612, 81534.18.111140123.30 лв.АПОС № 25 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
7712.08.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 28570 /двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоемНиколаево, поземлен имот с идентификатор 51634.42.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-154/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:00035781534.17.258, 81534.15.60, 81534.17.260, 81534.17.264, 81534.18.194, 81534.17.257, 81534.18.612, 81534.18.11114554.30 лв.АПОС № 48 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
6712.08.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 11026 /единадесет хиляди двадесет и шест/ кв.м, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирс. Старо село, поземлен имот с идентификатор 69081.43.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-164/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:20951634.42.124, 51634.888.990165349.20 лв.АПОС № 14 от 03.09.2001 год. НеИзтегли файла Посети връзката
6612.08.2020 г.Публичнаи Решение № 570 от 06.03.2001 г. на Поземлена комисия гр. Сливен поземлен имот с площ от 22398 /двадесет и две хиляди триста деветдесет и осем/ кв.м, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовирс. Старо село, поземлен имот с идентификатор 69081.43.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със заповед РД-18-164/05.03.2020 г.на изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00018238436.15.8, 38426.156.9, 69081.43.291, 69081.43.287, 69081.43.285, 69081.43.283, 69081.55.3429565. 40лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425011.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 4754 кв.м. (четири хиляди седемстотин петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1782.67338.437.454, 67338.437.450, 67338.437.447, 67338.437.452, 67338.437.251.27.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425111.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 953 (деветстотин петдесет и три), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1783.67338.435.94, 67338.435.669, 67338.435.674, 67338.435.64.23,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425211.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 953 (деветстотин петдесет и три), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.715 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.437.467, номер по предходен план: 437467.67338.435.94, 67338.435.669, 67338.435.674, 67338.435.64.29.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425311.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1033 (иляда тридесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2873.67338.437.351, 67338.437.714, 67338.437.466, 67338.437.771, 67338.437.461, 67338.437.459.15.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
425411.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.462 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 287467338.437.715, 67338.437.771, 67338.437.463, 67338.437.462, 67338.437.459.19.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
42207.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС Сливен Урегулиран поземлен имот, с площ от 944 кв.м. (деветстотин четиридесет и четири кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 17, УПИ ІІІ-7961 по действащия план, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ ІІ-7958, улица и УПИ ІV-79623531,50 лева  НеИзтегли файла
27207.08.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 345 кв.м. (триста четиридесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 74, УПИ ІV-29 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ІІ-28, УПИ ІІІ-671, улица и УПИ V-301290,60 лева  НеИзтегли файла
9304.08.2020 г.Публичначл.3 ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Удостоверение № РД 46-520/08.12.2019г. на МЗХГ и Заповед № РД 15-1198/05.05.2020г. на кмета на Общ.Сливен Поземлен имот с площ 11 523 кв.м. ( единадесет хиляди петстотин двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк.с.Драгоданово, м. "Кестямбол", поземлен имот с идентификатор 23337.74.428 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Драгоданово, одобрени със Заповед № РД-18-144/05.03.2020г. на ИД на АК. Предишен идентификатор: 23337.74.246, 23337.55.324 и 23337.55.50.23337.74.419, 23337.56.323, 23337.56.424, 23337.55.51, 23337.55.32515 210,40лв.АОС № 61/10.11.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
424904.08.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 854 /осемстотин петдесет и четири/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.433.611 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 158.67338.433.12, 67338.433.13, 67338.433.32, 67338.433.7, 67338.433.8.57.70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
424703.08.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,81 (едно цяло и осемдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №24 ( двадесет и четири), с площ от 3,17 кв.м. (три цяло и седемнадесет кв.м.) Сградата е построена през 1991 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.1, вх.А, ет.8, ап.24 , идентификатор 67338.558.57.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед 18-7019-02.09.2016г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 67338.558.57.1, разположена в поземлен имот 67338.558.57.на същия етаж: 67338.558.57.1.23; под обекта: 67338.558.57.1.21; над обекта: няма22640,10 леваАОС № 492 от 19.01.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
424803.08.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,24 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет и четири кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,88 (едно цяло и осемдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №22 ( двадесет и две), с площ от2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.) Сградата е построена през 1981 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх.Г, ет.8, ап.22, идентификатор 67338.560.47.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед КД-14-20-282/29.05.2013г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор р 67338.560.47.1, разположена в поземлен имот р 67338.560.47на същия етаж: 67338.560.47.1.23; под обекта: 67338.560.47.1.19; над обекта: 67338.560.47.1.2520543,40 леваАОС № 355 от 12.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
424530.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 1199 кв.м.(хиляда сто деветдесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.13 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 833.67338.433.498, 67338.433.262, 67338.433.251, 67338.433.252, 67338.433.253, 67338.433.261.323.70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
424630.07.2020 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 3003 (три хиляди и три) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.433.620 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 12.67338.433.32, 67338.301.162, 67338.433.16, 67338.433.7, 67338.433.620, 67338.433.12.92.10 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
424422.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.410.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2856225. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.6225 на м."Руините", СО "Изгрев", одобрен със заповед № РД-01-0010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.383, 67338.409.382, 67338.409.387, 67338.409.386, 67338.409.3857305,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9421.07.2020 г.Публичначл.3 ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Удостоверение № РД 46-8/09.01.2019г. на МЗХГ Поземлен имот с площ 10 409 кв.м. ( десет хиляди четиристотин и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк, ведно с построените в имота сгради, както следва: Продължава на гърба:с.Мечкарево, м. "Мешата", поземлен имот с идентификатор 47980.501.490 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Мечкарево, одобрени със Заповед № РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК. Предишен идентификатор: 47980.501.451 и 47980.28.11.47980.28.43, 47980.28.5, 47980.28.7, 47980.28.8, 47980.501.293, 47980.28.10, 47980.501.29413 739,90лв. - земя; 473,40 лв. - сградиАОС № 66/15.11.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
42020.07.2020 г.Публичнаи чл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 27,248 /двадесет и седем дка двеста четиридесет и осем кв.м/ с начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория на земята с начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Сотиря, поземлен имот с идентификатор 68117.108.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-161/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00007468117.888.9901, 68117.106.166, 68117.108.46, 68117.108.19, 68117.108.171, 68117.108.42, 68117.108.45, 68117.108.20272,40 лв.АПОС № 412 от 25.02.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
42120.07.2020 г.Частнаот ЗОС, ПР № 7-СЛ/24.07.2008г. на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-62 от 27.11.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 27,248 /двадесет и седем дка двеста четиридесет и осем кв.м/ с начин на трайно ползване: пасище, мера, девета категория на земята с начин на възстановяване: съществуваща собственостс.Сотиря, поземлен имот с идентификатор 68117.108.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-161/05.03.2020 г., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000171108045, 108042, 108046, 000171, 108046, 000007, 108045, 108020568.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424316.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1022 (хиляда деветдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922583. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2583 на м. "Барутни погреби", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.184, 67338.419.177, 67338.419.176, 67338.419.172, 67338.419.170, 67338.419.168, 67338.419.987, 67338.419.186.18 760,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424216.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 479 кв.м. (четиристотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, местност "Миллова гора", СО "Изгрев", поземлен имот с идентификатор 67338.409.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот от 13.07.2020г. Номер по предходен план: 2875706, номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.5706, кв. 322 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № 01-0008/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.172, 67338.409.171, 67338.409.170, 67338.409.25, 67338.409.174, 67338.409.1755 467,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424114.07.2020 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 790 (седемстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922535. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2535 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.21, 67338.419.58, 67338.419.19, 67338.419.375, 67338.419.22.8188,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
424009.07.2020 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесеткв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,55 (нула цяло и петдесет и пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №8 осем), с площ от 2,53 кв.м. (две цяло и петдесет и трикв.м.) Сградата е построена през 1980 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.В, ет.3, ап.10, идентификатор 67338.524.83.2.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед 18-2840-16.03.2020г. на началника на СГКК -Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.524.83.2, разположена в поземлен имот 67338.524.83.11на същия етаж: 67338.524.83.2.9, 67338.524.83.2.11; под обекта: 67338.524.83.2.6, 67338.524.83.2.5, 67338.524.83.2.7; над обекта: 67338.524.83.2.1411955,70 леваАОС № 294 от 28.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
41809.07.2020 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 429 кв.м. (четиристотин двадесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 52, УПИ ІV-436 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен, изменен със заровед № РД-15-1145 от 22.04.2020г. на кмета на Община Сливен.УПИ V-434, 435, УПИ VІ-433,435, 436, извън рег.план и улица1765,40 леваАОС № 415 от 16.03.2020г. НеИзтегли файла
              
Страница 1 от 210 (10452 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
208
209
210
Следваща
[Условие]Създаване на филтър