ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
462831.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 379(триста седемдесет и девет) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозегр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 426.068 16.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
462931.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 726 (седемстотин двадесет и шест) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градинагр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.161 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 427.034 35.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
462731.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 779 (седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозегр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 426.046 33.40лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
463031.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 461 /четиристотин шестдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2806 . 13.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
463131.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 973 /деветстотин седемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1075 . 104.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
463231.05.2023 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1954/хиляда деветстотин петдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 609гр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.432.395 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР 210.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
462630.05.2023 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2893993, кв.503. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.3993 на м. "Погребите", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.117, 67338.420.110, 67338.420.115, 67338.420.80, 67338.420.79, 67338.420.7716 099,10 лв.4287/17.12.2020 г. НеИзтегли файла Посети връзката
30529.05.2023 г.Частнаот ЗОС, Протоколно решение № 4-СЛ от 18.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № ОД - 51 от 03.10.2008 год. на Директора на ОД "Земеделие" Поземлен имот с площ от 21477 ( двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и седем) кв.м. с начин на трайно ползване: спортно игрище, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на възстановяване: съществуваща собственостОбл. Сливен, общ. Сливен, с.Селиминово, ПИ 66041.32.537 по Кадастралната карта на с.Селиминово, одобрена със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000537.66041.19.102, 66041.32.29, 66041.32.30, 66041.32.33, 66041.32.34, 66041.32.35, 66041.888.9901, 66041.32.109, 66041.32.32, 66041.32.104.41235,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
462525.05.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,56 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет и шест кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №17 ( седемнадесет) с площ от 3,72 кв.м. (три цяло и седемдесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1984 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.12, вх.Б, ет.6, ап.17, идентификатор 67338.523.110.2.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 15.05.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 67338.523.110.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.110.на същия етаж: 67338.523.110.2.16, 67338.523.110.2.18; под обекта: 67338.523.110.2.14; над обекта: няма20083,50 леваАОС № 886 от 03.01.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
462425.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 376 кв.м. (триста седемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.292 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 349.67338.565.254, 67338.565.2816 902,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
462223.05.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2839749. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.9749 на м. "Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.413.143, 67338.412.140, 67338.413.188, 67338.413.1424 771,20 лв.АОС № 2216/05.06.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
462323.05.2023 г.Частначл.59, ал. 2 от ЗОС Поземлен имот с площ 299 (двеста деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2890387. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.387 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.122, 67338.420.7, 67338.420.9, 67338.420.203 020,60 лв.2463/12.12.2008г. НеИзтегли файла Посети връзката
462122.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-038/16.05.2023 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 805 кв.м. (осемстотин и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Дивичково" № 20, поземлен имот с идентификатор 67338.702.236 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.10.2021 г., УПИ I-236, кв.39 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162 и 163/20.03.2000 г. на кмета на Община Сливен.67338.702.193, 67338.702.237, 67338.702.252, 67338.702.22514 316,10 ле.  НеИзтегли файла Посети връзката
462011.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 71 кв.м.(седемдесет и един кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплексгр. Сливен, кв.Клуцохор, поземлен имот с идентификатор 67338.546.223 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ Х, кв.209 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен със заповед №РД-15-319/20.07.2012 г. на ОбС-Сливен.67338.546.119, 67338.546.100, 67338.546.137, 67338.546.120.2 363,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
461911.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1149 кв.м. (хиляда сто четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.435.238, номер по предходен план: 1894.67338.435.584, 67338.435.233, 67338.435.580, 67338.435.585, 67338.435.45333,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
461709.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 97, поземлен имот с идентификатор 67338.539.70 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: няма.67338.539.64, 67338.539.55, 67338.539.65, 67338.539.69, 67338.539.68, 67338.539.75, 67338.539.6220 459,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
461809.05.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 248 кв.м. (двеста четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 78, поземлен имот с идентификатор 67338.539.19 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1864, УПИ I-19, кв.270 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с Решение № 163/29.03.2012 г. на ОбС-Сливен.67338.539.43, 67338.539.21, 67338.539.186 031,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11804.05.2023 г.Частнаот ЗОС, Протоколно решение № 5-СЛ от 21.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД - 51 от 03.10.2008 год. на Директора на ОД "Земеделие" Поземлен имот с площ от 345 (триста четиридесет и пет)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория на земята, начин на възстановяване: възстановими стари реални граници.с.Тополчане, ПИ 72816.45.39 по Кадастралната карта и кад. регистри на с.Тополчане, одобрени със Заповед № РД-18-166/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 045039.72816.888.9901, 72816.45.44, 72816.45.53, 72816.45.40, 72816.45.180.60,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
30004.05.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 2034 (две хиляди тридесет и четири) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, ПИ 66041.16.2177 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000027, предишен идентификатор: 66041.16.4966041.13.173, 66041.16.2178, 66041.16.179, 66041.16.38, 66041.16.87, 66041.17.364, 66041.16.171, 66041.16.39.35,60 лв.АОС № 297/11.07.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
30104.05.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1808 (хиляда осемстотин и осем) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, ПИ 66041.16.2179 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000027, предишен идентификатор: 66041.16.4966041.16.2178, 66041.13.173, 66041.16.2180, 66041.16.242, 66041.16.253, 66041.16.257, 66041.16.230.31,60 лв.АОС № 297/11.07.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
30204.05.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 2226 (две хиляди двеста двадесет и шест) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, ПИ 66041.16.2181 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000027, предишен идентификатор: 66041.16.4966041.16.2180, 66041.13.173, 66041.16.2182, 66041.16.241, 66041.16.37, 66041.16.242.39,00 лв.АОС № 297/11.07.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
30304.05.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 2049 (две хиляди четиридесет и девет) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, ПИ 66041.16.2183 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000027, предишен идентификатор: 66041.16.4966041.16.2182, 66041.13.173, 66041.16.2184, 66041.16.46, 66041.16.241.35,90 лв.АОС № 297/11.07.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
30404.05.2023 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 858 (осемстотин петдесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, осма категория на земята,с.Селиминово, ПИ 66041.16.2185 по Кадастралната карта и кад,регистри на с.Селиминово, одобрени със Заповед № РД-18-159/05.03.2020г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000027, предишен идентификатор: 66041.16.4966041.13.173, 66041.16.2184, 66041.888.9901, 66041.16.44, 66041.16.46, 66041.16.18, 66041.16.146.16,20 лв.АОС № 297/11.07.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
461628.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 162/762 ид.ч. (сто шестдесет и две върху седемстотин шестдесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 762кв.м. (хиляда сто и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.град Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2600. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.293 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.33.11, 67338.437.448, 67338.437.426, 67338.437.770.4.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
461528.04.2023 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 1231( хиляда тридесет и седем) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градина.гр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.40 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 7466, предишен идентификатор: няма.67338.428.96, 67338.428.2, 67338.428.1, 67338.429.3.52.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
461428.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 2818 /две хиляди осемстотин и осемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ/.Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.432.346 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 544 303.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
600025.04.2023 г.Публичначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Сграда със застроена площ 959 кв.м. (деветстотин петдесет и девет кв.м.), брой етажи: 2 (два), сутерен със застроена площ 120 кв.м. (сто и двадесет кв.м.) и обща разгъната застроена площ на сградата 1509 кв.м. (хиляда петстоин и дееткв.м.), предназначение: сграда за култура и изкуство, масивна конструкция, представляваща търпим строеж, съгласно Удостоверение изх.№ ОРД04-646/22.04.2023г., издадено на основание § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ от гл.архитект на Община Сливен.гр. Сливен, адрес на сградата: бул. "Цар Симеон" №1-а, сграда с идентификатор № 67338.534.60.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.534.60, номер по предходен план: 67338.534.60.1; 67338.534.60.2; 67338.534.60.3. Действащата кадастрална карта на гр. Сливен е одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК. 1 083 217,90 лв.АПОС № 731/11.02.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
461325.04.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 424 кв.м. (четиристотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Моллова гора", поземлен имот с идентификатор 67338.409.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.04.2023 г., номер по предходен план: 2870294. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.287.294 на м. "Моллова гора", одобрен със заповед № РД-01-0008/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.409.127, 67338.409.257, 67338.409.2554 839,70 лв.АОС № 2315/02.07.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
461121.04.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 773 кв.м. (седемстотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.403.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2801309. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1309 на м. "Градището", одобрен със Заповед № РД-01-0006/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.403.350, 67338.403.339, 67338.403.3418 823,30 лв.АОС № 4568/23.12.2022 г. НеИзтегли файла Посети връзката
461221.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 559 /петстотин петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1829 . 16.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
14621.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 1938,40/1948 (хиляда деветстотин тридесет и осем цяло и четиридесет върху хиляда деветстотин четиридесет и осем) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1948 кв.м. (хиляда деветстотин четиридесет и осем кв.м.), отреден за благоустрояване и трафопост по действащия план на с. Стара река, общ. Сливен.с. Стара река, кв. 1, УПИ V по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-89 от 19.01.2022 г.на кмета на Община Сливен.УПИ ХVI, УПИ VI, улица, УПИ IV и извън рег. план4 280,00 лева  НеИзтегли файла
460813.04.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 364 кв.м. (триста шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 10.04.2023 г., номер по предходен план: 2890389. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.389 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.78, 67338.420.77, 67338.420.117, 67338.420.116, 67338.420.115, 67338.420.80, 67338.419.1346 681,90 лв.АОС № 2462/12.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
461013.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 7124 кв.м. (седем хиляди сто двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за др.вид застрояване .гр. Сливен, м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.35.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение 13.04.2023г., номер по предходен план: 35067.67338.8.15, 67338.8.14, 67338.8.13, 67338.35.72, 67338.35.63, 67338.35.1, 67338.35.64, 67338.422.323, 67338.422.341, 67338.422.320, 67338.422.326, 67338.422.324, 67338.422.327 67338.422.363, 67338.422.364, 67338.422.328, 67338.422.319, 67338.8.1670100,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
460913.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1070 кв.м. (хиляда и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894114. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4114 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.95, 67338.420.101, 67338.420.98, 67338.420.97, 67338.420.13419 642,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
460707.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен и Заповед № РД-11-11-023/27.03.2023 г. на Областен управител на Област Сливен 554/1860 ид.ч. (петстотин петдесет и четири върху хиляда осемстотин и шестдесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ: 1860 кв.м. (хиляда осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Хисарлъка", поземлен имот с идентификатор 67338.401.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.06.2021 г., номер по предходен план: 2801066. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.1066 на м. "Хисарлъка", СО "Изгрев" одобрен със заповед № РД-01-0007/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.401.79, 67338.401.80, 67338.401.61, 67338.401.157, 67338.401.1085 742,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
23803.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 25/1040 (двадесет и пет върху хиляда четиридесет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1040 кв.м. (хиляда и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре кв. 26, УПИ ХІ-289, по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1635/05.11.1993г. и № РД-15-462/31.05.1996г.улица, УПИ ХХVІІ-289, УПИ фХV-273, УПИ ХVІ-274 и УПИ ХVІІ-288102,10 лева  НеИзтегли файла
43903.04.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-027/28.03.2023 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 980 кв.м. (деветстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 20, УПИ ІХ-254 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ХІ253, УПИ ХVІІ-255 и УПИ VІІІ-2552932,90 лева  НеИзтегли файла
460631.03.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 16/172 ид.ч. (шестнадесет върху сто седемдесет и две ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 172 кв.м. (сто седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. ,,Патриарх Евтимий'' № 51, поземлен имот с идентификатор 67338.540.13 (част от УПИ XIX-8, 13, кв. 245 - по ПУП на кв,,Клуцохор'', одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на Кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.07.2022 г., номер по предходен план: 1301.67338.540.8, 67338.540.9, 67338.540.11, 67338.540.12, 67338.540.14, 67338.540.7, 67338.540.1486,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
460530.03.2023 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС Самостоятелен обект в сграда с площ от 65,00 кв.м. (шестдесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,72 (едно цяло и седемдесет и два) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №41 четиридесет и едно), с площ от 5,01 кв.м. (пет цяло и нула един кв.м.) Сградата е построена през 1983 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.10, ет.11, ап.42, идентификатор 67338.525.43.1.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 15.04.2020г. Самостоятелният обект се намира на етаж 11 в сграда с идентификатор 67338.525.43.1, разположена в поземлен имот 67338.525.43.на същия етаж: 67338.525.43.1.43, 67338.525.43.1.41; под обекта: 67338.525.43.1.38; над обекта: 67338.525.43.1.4627197,70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
460430.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 54,78 кв.м. (петдесет и четири цяло и седемдесет и осем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,08 (две цяло нула осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №40 (четиридесет) с площ от 3,62 кв.м. (три цяло и шестдесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1967 г., конструкция скелетномонолитна.гр. Сливен, кв."Република", бл.40, ет.3, ап.13, идентификатор 67338.516.329.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 28.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.516.329.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.516.329.на същия етаж: 67338.516.329.1.14, 67338.516.329.1.12; под обекта: 67338.516.329.1.8; над обекта: 67338.516.329.1.1828996,10 леваАОС № 1335 от 01.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
460129.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 51,30 кв.м. (петдесет и едно цяло и тридесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,22 (едно цяло и двадесет и два) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №43 (четиридесет и три) с площ от 3,96 кв.м. (три цяло и деветдесет и шест кв.м.). Сградата е построена през 1977 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.29, ет.10, ап.58, идентификатор 67338.564.48.1.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 28.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 10 в сграда с идентификатор 67338.564.48.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.564.48.на същия етаж: 67338.564.48.1.57, 67338.564.48.1.59; под обекта: 67338.564.48.1.57.52; над обекта: 67338.564.48.1.6423218,30 леваАОС № 1366 от 14.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
460229.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 39,45 кв.м. (тридесет и девет цяло и четиридесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,23 (едно цяло и двадесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №6 (шест) с площ от 5 кв.м. (пет кв.м.). Сградата е построена през 1972 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.10, вх.Г, ет.3, ап.11, идентификатор 67338.563.203.4.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 28.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.563.203.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.563.203.на същия етаж: 67338.563.203.4.12, 67338.563.203.4.10; под обекта: 67338.563.203.4.8, 67338.563.203.4.7; над обекта: 67338.563.203.4.1518686,50 леваАОС № 1391 от 21.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
460029.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,71 (едно цяло и седемдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №3 (три) с площ от 2,39 кв.м. (две цяло и тридесет и девет кв.м.). Сградата е построена през 1982 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.19, вх.Г, ет.1, ап.3, идентификатор 67338.560.60.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 28.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.560.60.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.60.на същия етаж: 67338.560.60.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.560.60.1.619102,00 леваАОС № 372 от 15.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
460329.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 25,08 кв.м. (двадесет и пет цяло и нула осем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,38 (нула цяло тридесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №35 (тридесет и пет) с площ от 1,72 кв.м. (едно цяло и седемдесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1974 г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Младост", бл.1, ет.5, ап.35, идентификатор 67338.561.12.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 28.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.561.12.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.561.12.на същия етаж: 67338.561.12.1.36; под обекта: 67338.561.12.1.26; над обекта: 67338.561.12.1.4411680,10 леваАОС № 555 от 17.03.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
29228.03.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 430 кв.м. (четиристотин и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ХІII-25 по действащия план, одобрен с Решение № 564/26.05.2005г. на ОбС Сливен.УПИ ХІІ-24, УПИ XIV-26 и от двете страни улици1 769,50 лв.АОС № 109/22.02.2002 г. АОС № 110/22.02.2002 г. НеИзтегли файла
459921.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,48 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и осем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,16 (две цяло и шестнадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №11 (единадесет) с площ от 3,07 кв.м. (три цяло и нула седем кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.37, вх.Б, ет.4, ап.11, идентификатор 67338.559.40.2.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 21.03.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.559.40.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.559.40.на същия етаж: 67338.559.40.2.12, 67338.559.40.2.10; под обекта: 67338.559.40.2.8, 67338.559.40.2.1420783,80 леваАОС № 722 от 31.01.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
459614.03.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-174/12.10.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 643 кв.м. (шестстотин четиридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Матей Преображенски" № 26, поземлен имот с идентификатор 67338.702.56 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.11.2022 г., УПИ XIV, кв.6 по ПУП на кв. "Речица", одобрен със Заповеди № РД 15-162 и 163/20.03.2000 г. на Кмета на Община Сливен.67338.702.58, 67338.702.57, 67338.702.46, 67338.702.47, 67338.702.48, 67338.702.55, 67338.702.5913 090,20 лв.АОС № 1890/24.11.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
459714.03.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 779 кв.м. (седемстотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2023 г., номер по предходен план: 2845840. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.5840 на м. "Дълбоки дол", одобрен със заповед № РД-01-0004/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.412.46, 67338.412.258, 67338.412.533, 67338.412.256, 67338.412.255, 67338.412.254, 67338.412.5248 891,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
459814.03.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1111 кв.м. (хиляда сто и единадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.409.449 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.12.2022 г., номер по предходен план: 2856892. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.6892 на м. "Руините", одобрен със заповед № РД-01-0010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.409.404, 67338.409.447, 67338.409.448, 67338.409.450, 67338.409.40712 681,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
459510.03.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1 288 кв.м. (хиляда двеста осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Изгрев-Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.421.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2905264. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.5264 на м. ,,Гюргюнлюка'', СО ,,Изгрев'', одобрен със Заповед № РД-11-09-02/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.421.146, 67338.421.147, 67338.421.149, 67338.421.144, 67338.421.140, 67338.421.13914 701,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 222 (11052 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
220
221
222
Следваща
[Условие]Създаване на филтър