ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
448527.06.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 72,47 кв.м. (седемдесет и две цяло и четиридесет и седем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,13 (две цяло и тринадесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №4 ( четири) с площ от 5,10 кв.м. (пет цяло и десет кв.м.). Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.9, вх.Б, ет.5, ап.15, идентификатор 67338.525.48.5.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 22.06.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.525.48.5, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.48.на същия етаж: 67338.525.48.2.14; под обекта: 67338.525.48.2.12; над обекта: няма31440,50 леваАОС № 577/10.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
448627.06.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 41,15 кв.м. (четиридесет и едно цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,36 (едно цяло и тридесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №2 ( две) с площ от 3,44 кв.м. (три цяло и четиридесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1987 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.10, вх.З, ет.1, ап.2, идентификатор 67338.523.102.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 20.06.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 67338.523.102.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.102.на същия етаж: 67338.523.102.1.1, 67338.523.102.1.3; подобекта: няма; над обекта: 67338.523.102.1.513779,00 леваАОС № 429 от 18.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
448323.06.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 526/петстотин двадесет и шест// кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.248 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 978.67338.433.158, 67338.433.156, 67338.433.157, 67338.433.32.56.70 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
448423.06.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 843 /осемстотин четиридесет и три/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/град Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.50 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 978. 82.60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
448223.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1014 (хиляда и четиринадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.668 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.435.551, номер по предходен план: 1896 . 29.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
448122.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 371 кв.м. (триста седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 58, поземлен имот с идентификатор 67338.539.24 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1798, част от УПИ V, кв.270 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с Решение № 163/29.03.2012 г. на ОбС-Сливен.67338.539.43, 67338.539.25, 67338.539.55, 67338.539.239 022,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
29620.06.2022 г.Частнаот ЗОС и чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 5751 / пет хиляди седемстотин петдесет и един /, начин на трайно ползване: Овощна градина, четвърта категория на земята, начин на възстановяване: в нови границисело Селиминово, местност "Коджа ада", поземлен имот с идентификатор 66041.65.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-159/05.03.2020 г. на изп. директор на АГКК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 065034 1345.70 лв.АОС № 51 от 02.12.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
447920.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-044/08.06.2022г. на ОУ на Област Сливен Поземлен имот с площ 222 (двеста двадесет и два) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване.гр. Сливен, кв."Комлука", ул.Кутелка № 11, поземлен имот с идентификатор 67338.511.100 по действащата кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК, част от УПИ I-100,103, кв.16 по ПУП на кв.Комлука, гр.Сливен, одобрен със Заповед № РД-15-1686/23.112007г. на кмета на Община Сливен.67338.511.88, 67338.511.102, 67338.511.103, 67338.511.104, 67338.511.998302,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
448020.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-044/08.06.2022г. на ОУ на Област Сливен Поземлен имот с площ 399 (триста деветдесет и девет) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за ниско застрояване.гр. Сливен, кв."Комлука", ул.Кутелка № 7, поземлен имот с идентификатор 67338.511.99 по действащата кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК, част от УПИ I-99, кв.695 по ПУП на кв.Комлука, гр.Сливен, одобрен със Заповед № РД-15-1686/23.112007г. на кмета на Община Сливен.67338.511.100, 67338.511.88, 67338.511.104, 67338.511.105, 67338.511.98, 67338.511.89.11938,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
447514.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 oт ЗОС Поземлен имот с площ 600 (шестстотин) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.420.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2890385, квартал: 283. 7804.70 лв.АОС № 2419/01.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
447614.06.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв.от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1363/хиляда шестсдтотин шестдесет и три/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдихград Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.433.49 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 856.67338.433.48, 67338.433.498, 67338.433.50, 67338.433.32.133.60 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
447714.06.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3225град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.436.291 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР 28.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
447814.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 oт ЗОС Поземлен имот с площ 158159 /сто петдесет и осем хиляди сто петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Хасанова могила", поземлен имот с идентификатор 67338.853.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 053047л 57649.00 лв.АОС № 1893/24.11.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
25209.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 748 кв.м. (седемстотин четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ І, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.34, 81387.3.47, 81387.2.262412,30 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25309.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ ІІ, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.35, 81387.3.47, 81387.3.43, 81387.3.42, 81387.3.41, 81387.3.37, 81387.3.262657,40 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25409.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 749 кв.м. (седемстотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с. Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ ІІІ, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.36, 81387.3.42, 81387.2.41, 81387.3.40, 81387.3.39, 81387.2.38, 81387.2.262415,50 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25509.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 777 кв.м. (седемстотин седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ ІV, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.26, 81387.3.39, 81387.2.482505,80 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25609.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 794 кв.м. (седемстотин деветдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ V, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.37, 81387.3.41, 81387.2.48, 81387.2.382560,70 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25709.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 654 кв.м. (шестстотин петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ VІ, кв.41 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.41, 81387.3.48, 81387.2.39, 81387.2.372109,20 леваАОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23808.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 978 кв.м. (деветстотин седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XIX, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.49, 81387.3.18, 81387.3.23, 81387.3.22, 81387.3.21, 81387.3.20.3154,10 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23508.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-040/31.05.2022 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. (деветстотин и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 16, УПИ ХІІІ-152 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1635/05.11.1993г.улица, УПИ ХІV-150, УПИ VІІ-151, УПИ VІІІ-153, УПИ ХІІ-1543909,30 лева  НеИзтегли файла
23908.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 806 кв.м. (осемстотин и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XX, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.49, 81387.3.19, 81387.3.22, 81387.3.21, 81387.3.48.2599,40 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24008.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 798 кв.м. (седемстотин деветдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XXI, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.22, 81387.3.26, 81387.3.48, 81387.3.20, 81387.3.19.2573,60 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24108.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XXII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.23, 81387.3.26, 81387.3.21, 81387.3.20, 81387.3.19, 81387.3.18.3031,50 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24208.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XXIII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.24, 81387.3.26, 81387.3.22, 81387.3.19, 81387.3.18, 81387.3.17.2705,80 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24308.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XXIV, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.25, 81387.3.26, 81387.3.23, 81387.3.18, 81387.3.17, 81387.3.16.2315,60 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24408.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 723 кв.м. (седемстотин двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XXV, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.15, 81387.3.26, 81387.3.24, 81387.3.17, 81387.3.16.2331,70 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24508.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 896 кв.м. (осемстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.9, 81387.3.5. Имотът е идентичен с УПИ XII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.501.326, 81387.501.329, 81387.3.30, 81387.3.29, 81387.3.26, 81387.3.28, 81387.501.324, 81387.501.325.2889,60 лв.АОС № 231/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24608.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 862 kв.м. (осемстотин шестдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XIV, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.27, 81387.3.29, 81387.3.34, 81387.3.26.2780,00 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24708.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 825 кв.м. (осемстотин двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XIII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.27, 81387.3.30, 81387.3.34, 81387.3.26, 81387.3.28.2660,60 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
24808.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 912 кв.м. (деветстотин дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11, 81387.3.9, 81387.3.5. Имотът е идентичен с УПИ XI, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.501.329, 81387.3.31, 81387.3.34, 81387.3.29, 81387.3.27.2941,20 лв.АОС № 231/14.02.2022г., АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
21608.06.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв.м. (шестстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.с.Желю войвода, кв. 4, УПИ VІ по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1975/27.12.1988г.УПИ V, УПИ VІІ-71, УПИ ІV2222,20 лева  НеИзтегли файла
24908.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 751 кв.м. (седемстотин петдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11, 81387.3.9, 81387.3.5. Имотът е идентичен с УПИ X, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.501.329, 81387.3.32, 81387.3.33, 81387.3.34, 81387.3.30.2422,00 лв.АОС № 231/14.02.2022г., АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25008.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 422 кв.м. (четиритотин двадесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.5. Имотът е идентичен с УПИ VIII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.501.452, 81387.3.33, 81387.3.31, 81387.501.329.1361,00 лв.АОС № 231/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
25108.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 229 кв.м. (двеста двадесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за съоръжение за електропровод.с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11, 81387.3.9, 81387.3.5. Имотът е идентичен с УПИ IX, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.32, 81387.501.452, 81387.3.34, 81387.3.31.738,50 лв.АОС № 231/14.02.2022г., АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23406.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 848 кв.м. (осемстотин четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XV, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.501.323, 81387.501.280, 81387.3.26, 81387.3.25, 81387.3.16, 81387.3.49.2734,80 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23506.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 844 кв.м. (осемстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XVI, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.15, 81387.3.25, 81387.3.24, 81387.3.17, 81387.3.49.2721,90 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23606.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 813 кв.м. (осемстотин тринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XVII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.16, 81387.3.25, 81387.3.24, 81387.3.23, 81387.3.18, 81387.3.49.2621,90 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
23706.06.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 935 кв.м. (деветстотин тридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).с.Чинтулово, поземлен имот с идентификатор 81387.3.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор 81387.3.11. Имотът е идентичен с УПИ XVIII, кв.5 по ПУП на с.Чинтулово, одобрен с Решение № 717/29.07.2021г. на ОбС-Сливен.81387.3.16, 81387.3.25, 81387.3.24, 81387.3.23, 81387.3.18, 81387.3.49.3015,40 лв.АОС № 232/14.02.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
9001.06.2022 г.Публичначл.59, ал.1, чл.2,ал.1, т.2, чл.3, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от ЗВ Поземлен имот с площ 99 827 (деветдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: езеро.с.Панаретовци, м."Ставрева върба", поземлен имот с идентификатор 55333.10.3 по действащата кадастрална карта нас.Панаретовци, одобрена със Заповед № РД-18-156/05.03.2020г.на ИД на АГКК, номер по предходен план: 010003.55333.1034, 55333.10.32.131 771,60 лв.АПОС № 41/06.06.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
447331.05.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-035/17.05.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 254 кв.м. (двеста петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Байкал" № 26, поземлен имот с идентификатор 67338.521.85 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 6111, част от УПИ X-85,86, кв.358 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен.67338.521.82, 67338.521.83, 67338.521.84, 67338.521.87, 67338.521.86, 67338.521.715 744,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
447431.05.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-035/17.05.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 269 кв.м. (двеста шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Байкал" № 24, поземлен имот с идентификатор 67338.521.86 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 6112, част от УПИ X-85,86, кв.358 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-735/14.08.1995 г. на кмета на Община Сливен.67338.521.85, 67338.521.84, 67338.521.87, 67338.521.88, 67338.521.89, 67338.521.716 149,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
446930.05.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен и Заповед № РД-11-11-037/19.05.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 686 кв.м. (шестстотин осемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Изгрев-Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.413.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.05.2016 г., номер по предходен план: 2903656. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.3656 на м. "Гюргюнлюка", одобрен със заповед № РД-01-09-02/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.413.498, 67338.413.513, 67338.413.514, 67338.413.494, 67338.413.495, 67338.413.4968 550,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
447030.05.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 409 кв.м. (четиристотин и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.05.2022 г., номер по предходен план: 2920447. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.447 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.87, 67338.419.88, 67338.419.85, 67338.419.684 668,50 лв.АОС № 2339/07.08.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
447230.05.2022 г.Частначл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-036/17.05.2022г. на ОУ на Област Сливен Поземлен имот с площ 976 (деветстотин седемдесет и шест) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, кв."Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.134 по действащата кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г.на Изп. директор на АК, идентичен с УПИ II, кв.572 по ПУП на кв.Българка, гр.Сливен.67338.525.135, 67338.525.188, 67338.525.132.26 406,70 лв.АОС № 1057/25.06.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
447130.05.2022 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 555 кв.м. (петстотин петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.417.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.05.2022 г., номер по предходен план: 2880230. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.288.230 на м. "Дюлева река", одобрен със заповед № РД-01-0005/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.416.263, 67338.417.80, 67338.417.78, 67338.417.77, 67338.417.685 752,50 лв.АОС № 2512/17.12.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
446825.05.2022 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-033/13.05.2022 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 3 571 кв.м. (три хиляди петстотин седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.563.239 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.04.2022 г., част от УПИ II, кв.485 по ПУП на кв. "Даме Груев", одобрен със Заповед № РД 15-1575/16.05.2019 г. на кмета на Община Сливен.67338.563.190, 67338.563.237, 67338.563.238, 67338.563.92, 67338.563.94, 67338.563.95, 67338.563.96, 67338.563.97, 67338.563.98108 558,40 лв.АОС №1671/10.08.2004 г. НеИзтегли файла Посети връзката
14425.05.2022 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 3024 кв.м. (три хиляди и двадесет и четири кв.м.), отреден за обществено обслужване и търговия по действащия план на с.Стара река, общ.Сливен.с.Стара река, кв. 1, УПИ ІV по действащия план, одобрен със заповед №РД-15-89 от 19.01.2022г.на кмета на Община Сливен.УПИ V, улица, УПИ І и извън рег.план6314,10 лева  НеИзтегли файла
14525.05.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1840 кв.м. (хиляда осемстотин и четиридесет кв.м.), отреден за обществено обслужване и търговия по действащия план на с.Стара река, общ.Сливен.с.Стара река, кв. 1, УПИ VІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-89 от 19.01.2022г.на кмета на Община Сливен.УПИ ХV, улица, УПИ V3841,90 лева  НеИзтегли файла
11225.05.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и заповед № РД-11-11-032 от 13.05.2022г. на ОУ Сливен. Урегулиран поземлен имот с площ от 835 кв.м. (осемстотин тридесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Камен, общ.Сливен.с.Камен, кв. 18, УПИ ІV по действащия план, одобрен със заповед РД-15-2529/06.11.2017г.улица, УПИ VІ227, УПИ VІІ-225, УПИ VІІІ и УПИ ІІІ-2341917,80 лева  НеИзтегли файла
              
Страница 1 от 216 (10791 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
214
215
216
Следваща
[Условие]Създаване на филтър