ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
490618.07.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 10.07.2024 г., номер по предходен план: 2923970. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3970 на м. "Лозарски връх и Дюлева река-юг", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен, УПИ XIV-331, кв.504 на м. "Лозарски връх", одобрен със Заповед № 961/11.07.2012 г. на ОбС - Сливен.67338.419.332, 67338.419.333, 67338.419.334, 67338.419.134, 67338.419.330, 67338.419.282, 67338.419.28117 255,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
45718.07.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 625 кв.м. (шестстотин двадесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 40, УПИ І по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ ІІ-302 и УПИ VІІ-3042338,10 лева  НеИзтегли файла
490416.07.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 207/1207 (двеста и седем върху хиляда двеста и седем) ид.части от поземлен имот, целия с площ 1207 кв.м. (хиляда двеста и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.419.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2923815. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.3815 на м. "Лозарски връх и Дюлева река-юг", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.111, 67338.419.110, 67338.419.109, 67338.419.113, 67338.419.2.2227,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
490516.07.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 285/885 (двеста осемдесет и пет върху осемстотин осемдесет и пет) ид.части от поземлен имот, целия с площ 885 кв.м. (осемстотин осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922514. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2514 на м. "Лозарски връх и Дюлева река-юг", одобрен със Заповед № РД-11-09-04/27.02.2003г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.58, 67338.419.61, 67338.419.63, 67338.419.2.3066,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
490315.07.2024 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС и чл.20 от Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот -общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им 156/756 ид.ч. (сто петдесет и шест върху седемстотин петдесет и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 756 кв.м. (седемстотин петдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894152. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4152, УПИ II-188, кв.508 на м. "Барутни погреби", одобрен с Решение №1629/29.01.2015г. на ОбС - Сливен.67338.420.187, 67338.420.193, 67338.420.192, 67338.420.189, 67338.420.1512 159,30 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
13615.07.2024 г.Частначл.56, ал.1 и чл.25 от ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 350 /триста и петдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.село Бинкос, местност "Боаза", поземлен имот с идентификатор 04114.65.8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-133 / 05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК04114.65.6, 04114.65.20, 04114.65.4535.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
13715.07.2024 г.Частначл.56, ал.1 и чл.25 от ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.село Бинкос, местност "Боаза", поземлен имот с идентификатор 04114.65.6 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18-133 / 05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК04114.888.9901, 04114.65.8, 04114.65.20, 04114.65.4913.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
4610.07.2024 г.Публичнаот ЗОС, ПР № 6-СЛ от 23.07.2008г. на комисията по чл.19, ал2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 52 866 (петдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и шест) кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище.с.Изгрев, поземлен имот с идентификатор 32545.31.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-147/05.03.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност "Кушията", предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 031001.32545.31.299, 32545.31.300, 32545.29.14, 32545.31.434, 32545.30.313, 32545.31.635, 32545.31.301, 32545.31.432, 32545.29.1, 32545.31.435, 32545.29.428, 32545.31.436, 32545.35.7, 32545.31.294, 32545.31.379, 32545.31.293, 32545.31.296, 32545.31.401, 32545.31.295, 32545.31.438.486,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11310.07.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 462 265 (четиристотин шестдесет и две хиляди двеста шестдесет и пет) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)с.Камен, местност "Каменски лозя", поземлен имот с идентификатор 35660.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-149/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АГКК, предишен идентификатор: 35660.18.161, номер по предходен план:101001. Планът на новообразуваните имоти е одобрен със Заповед № РД-11-09-003/26.03.2020г. на Областен управител-Сливен.35660.33.159, 35660.18.120, 35660.18.159, 35660.101.2, 35660.101.3, 35660.18.48, 35660.18.162, 35660.18.4.18490,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
490128.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 498 кв.м. (четиристотин деветдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 101-Б, поземлен имот с идентификатор 67338.539.65 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение засягащо поземления имот е от 28.10.2022 г., номер по предходен план: няма.67338.539.55, 67338.539.66, 67338.539.69, 67338.539.7011 748,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
45628.06.2024 г.Частначл.56, ал.1 от ЗОС , във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 646 /шестстотин четиридесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия /§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, начин на трайно ползване: полски култури.с.Сотиря, местност "Дългата нива", поземлен имот с идентификатор 68117.510.485 по плана на новообразуваните имоти на м."Дългата нива", землище с.Сотиря, одобрен със Заповед №РД-11-09-06/21.06.2006г. на Областен управител. Стар идентификатор 51048568117.510.285, 68117.510.286, 68117.510.428, 68117.510.42766.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
12528.06.2024 г.Частнаи чл. 59, ал.1 от ЗОС поземлен имот с площ от 21004 /двадесет и една хиляди и четири/ кв.м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, ведно с построените в него сгради: 1- сграда 72816.58.300.1със застроена площ 583 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда 2. сграда 72816.58.300.2 със застроена площ 272 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сградаселаТополчане, поземлен имот с идентификатор 72816.58.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-166/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК72816.58.301, 72816.58.27, 72816.58.105, 72816.62.200, 72816.58.21, 72816.58.224, 72816.58.25, 72816.58.1043115.90 лв. за поземлен имот с идентификатор 72816.58.300, 5293.10 лв. за сграда 72816.58.300.1 и 2469.50 за сграда 72816.58.300.2АОС № 50 от 08.07.2008 г. НеИзтегли файла Посети връзката
490228.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 982 кв.м. (деветстотин осемдесет идва кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.06.2024 г., номер по предходен план: 2894011. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4011 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен, УПИ X-172, кв.504 на м. "Барутни погреби", одобрен със Заповед № 853/09.08.2011 г. на ОбС - Сливен.67338.420.173, 67338.420.174, 67338.420.151, 67338.420.170, 67338.420.26718 026,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
36628.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ХVІ-659 по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ХV, улица и УПИ ХVІІ1728,30 леваАОС № 353 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
489826.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 839 /осемстотин тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.437.709 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.437.382, номер по предходен план: 437382 .67338.437.290, 67338.437.708, 67338.437.383, 67338.437.381, 67338.437.246, 67338.437.26824.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
489926.06.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 759 /седемстотин петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: нямагр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.432.539 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.432.466, 67338.432.469, 67338.432.540, 67338.432.563, 67338.432.467, 67338.432.46281.80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
490026.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 806 (осемстотин и шест) кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градинагр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 739667338.427.44, 67338.427.60, 67338.427.59, 67338.427.58, 67338.427.46, 67338.427.37, 67338.427.16339.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
36525.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 509 кв.м. (петстотин и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 73, УПИ ХVІІ-660 по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.УПИ ХVІ-659, улица, УПИ І-661 и улица2094,60 леваАОС № 354 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
8125.06.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 165 кв.м. (чсто шестдесет и пет кв.м.) , трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Ковачите, ул."Тунджа" № 2, поземлен имот с идентификатор 37530.90.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-17 от 29.03.2006г. на ИД на АК. Имотът е част от УПИ ХІ-37 в кв.4 по действащия ПУП, одобрен с с Решение № 124/28.02.2008г. на ОбС Сливен.37530.90.4, 37530.90.7, 37530.502.735, 37530.502.37344,50 леваАОС № 60 от 12.08.2014г. НеИзтегли файла Посети връзката
489324.06.2024 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,50 кв.м. (шестдесет и две цяло ипетдесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,20 (две цяло и двадесет ) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №8 (осем) с площ от 3,75 кв.м. (три цяло и седемдесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1983 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.2, вх.Г, ет.3, ап.8, идентификатор 67338.558.50.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 10.06.2024г. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.558.50.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.50.на същия етаж: 67338.558.50.2.7, 67338.558.50.2.9 под обекта: 67338.558.50.2.5 над обекта: 67338.558.50.2.1120389,10 леваАОС № 469 от 28.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
489524.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. ,,Чудомир Кантарджиев" №75, поземлен имот с идентификатор 67338.501.36 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 78067338.501.17, 67338.501.19, 67338.501.24, 67338.501.37, 67338.501.35, 67338.501.334 263,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
489624.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. ,,Чудомир Кантарджиев" №73, поземлен имот с идентификатор 67338.501.17 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 77967338.501.15, 67338.501.18, 67338.501.19, 67338.501.36, 67338.501.33, 67338.501,1612 506,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
489424.06.2024 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 74,00 кв.м. (седеумдесет и четирикв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,34 две цяло и тридесет и четири ) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. 1/2 идеална част от прилежащо складово избено помещение №41 (четиридесет и едно), цялото с площ от 4,24 кв.м. (четири цяло и двадесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1965 г., скелетно-монолитна.гр. Сливен, ул."Д-р Константин Стоилов 1, ет.3, ап.9-А, идентификатор 67338.550.62.2.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 14.06.2024г. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 67338.550.62.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.550.62.на същия етаж: 67338.550.62.2.8, 67338.550.62.2.10 под обекта: 67338.550.62.2.4 над обекта: 67338.550.62.2.1453970,60 леваАОС № 1172 от 12.12.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
7624.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-042/06.06.2024 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 16, УПИ VІІ-26 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.01984г.УПИ VІ-26, от двете страни улици и УПИ VІІІ2067,10 лева  НеИзтегли файла
7724.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-042/06.06.2024 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. (деветстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 16, УПИ VІ-26 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.01984г.УПИ V, улица, УПИ VІІ-26 и УПИ VІІІ2067,10 лева  НеИзтегли файла
489724.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 368/968 (триста шестдесет и осем върху деветстотин шестдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Дюлева река", поземлен имот с идентификатор 67338.417.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2882062.67338.417.22, 67338.417.23, 67338.417.24, 67338.417.25, 67338.417.20, 67338.417.35511049.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
15619.06.2024 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с Решение № 171 от 28.03.2024 год. на ОбС-Сливен и Протокол № РД-10-297/10.06.2024г. на ОС "Земеделие" Поземлен имот с площ от 4032 (четири хиляди тридесет и два) кв.м. с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, трайно предназначение на територията: земеделска.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, м.Парцелите, ПИ 14800.103.45 по Кадастралната карта на с.Гергевец, одобрена със Заповед № РД-18-138/05.03.2020г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР от 14.06.2024г., номер по предходен план: 103045.65303.103.113, 14800.103.129, 14800.103.126, 14800.103.70, 14800.103.128.141,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
489218.06.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 171 кв.м. (сто седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, кв."Клюцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.545.324 (кв.216, кв."Клуцохор"). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.545.305.67338.545.325, 67338.545.99, 67338.545.100, 67338.545.96, 67338.545.97.5180,30 лв.АОС № 2576/22.10.2009г. НеИзтегли файла Посети връзката
2018.06.2024 г.Частначл.60, ал.3 от ЗОС 385/1700 (триста осемдесет и пет върху хиляда и седемстотин) идеални части от урегулиран поземлен имот с неуредени регулационни отношения, целият с площ от 1700 кв.м. (хиляда и седемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Градско, общ.Сливен.с.Градско, кв. 7, УПИ ІІІ-55 по действащия план, одобрен със заповед № РД 15-1727/04.10.1991 г.улица, УПИ ІV-56, УПИ ІХ-60, улица, УПИ І-54 и УПИ ІІ-54877,80 лева  НеИзтегли файла
6917.06.2024 г.Частнаи чл. 59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 1286 (хиляда двеста осемдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.село Старо село, местност "Чаирите", поземлен имот с идентификатор 69081.33.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-164/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър., предишен идентификатор: няма, номер по предходен план 033057.69081.33.27, 69081.55.30, 69081.55.173, 69081.33.56, 69081.33.276, 69081.33.67, 69081.33.29, 69081.33.28.1878,60 лв.АОС № 64 от 03.08.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
489114.06.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 914 кв.м. (деветстотин и четиринадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.06.2024 г., номер по предходен план: 2893989. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.3989 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.121, 67338.420.110, 67338.420.119, 67338.420.75, 67338.420.28813 422,60 лв.АОС № 4865/16.04.2024 г. НеИзтегли файла Посети връзката
489013.06.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 350 кв.м. (триста и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.06.2024 г., номер по предходен план: 2834825. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.4825 на м. "Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.413.235, 67338.413.233, 67338.413.4983 995,00 лв.АОС № 4882/16.05.2024 г. НеИзтегли файла Посети връзката
488811.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 10 кв.м. (десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Комлука" , поземлен имот с идентификатор 67338.511.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: няма.67338.302,98, 67338.511.2, 67338.511.3325,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
488711.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 446/1046 ид.ч. (четиристотин четиридесет и шест върху хиляда четиридесет и шест ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1046 кв.м. (хиляда четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2894025. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4025.67338.420.130, 67338.420.164, 67338.420.163, 67338.420.162, 67338.420.132, 67338.420.1106 549,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
488911.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 601 /шестстотин и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.435.237, номер по предходен план: 435237.67338.435.453, 67338.435.584, 67338.435.236.20.00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
488606.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 6 773 кв.м. (шест хиляди седемстотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Клуцохор", поземлен имот с идентификатор 67338.539.75 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.539.14, 67338.539.15, 67338.539.16, 67338.539.71, 67338.539.62, 67338.539.70, 67338.539.68179 132,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
488505.06.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 86 кв.м. (осемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Чудомир Кантарджиев" № 39, поземлен имот с идентификатор 67338.510.70 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 536.67338.510.67, 67338.510.71, 67338.510.82, 67338.510.69, 67338.510.682 444,50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10430.05.2024 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС 1410/1469 (хиляда четиристотин и десет върху хиляда четиристотин шестдесет и девет) ид.части от поземлен имот, целият с площ от 1469 кв.м. (хиляда четиристотин шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гавраилово, ул."Каменица" № 8, идентификатор 14275.501.117 по кадастралната карта на с.Гавраилово, общ.Сливен е одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.( кв. 11, УПИ VІІ по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-175 от 14.03.2001г.)14275.501.616, 14275.501.663, 14275.501.119, 14275.501.1164607,90 леваАОС № 103 от 19.04.2024г. НеИзтегли файла Посети връзката
10530.05.2024 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Сграда с идентификатор 14275.501.117.1 с площ 226 кв.м. (двеста двадесет и шест кв.м.) , брой етажи: 1 (един), предназначение: здравно заведение ; Сграда с идентификатор 14275..501.117.2 с площ 132 кв.м. (сто тридесет и два кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда за детско заведение. Сградите са построени през 1961г., конструкция: монолитна. Удостоверение изх.№ 0РД04-638 от 18.04.2024г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ на гл.архитект на Община Сливен.с.Гавраилово, ул."Каменица" № 8, идентификатор 14275.501.117 по кадастралната карта на с.Гавраилово, общ.Сливен е одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК. (кв. 11, УПИ VІІ по действащ ПУП, одобрен със заповед № РД-15-175 от 14.03.2001г.)14275.501.616, 14275.501.663, 14275.501.119, 14275.501.116сграда 1-13647,20 лева; сграда 2-7970,90 леваАОС № 103 от 19.04.2024г. НеИзтегли файла Посети връзката
36229.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 496 кв.м. (четиристотин деветдесет и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 71, УПИ VІІІ-641 по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ ІХ и УПИ І-6422041,10 леваАОС № 355 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
36329.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 82, УПИ І по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.от двете страни: улици, УПИ ІІ и УПИ ХІVІ1999,90 леваАОС № 336 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
36429.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 482 кв.м. (четиристотин осемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 82, УПИ ХІV по действащия план, одобрен с Решение № 1330 от 15.12.2022г. на ОбС Сливен.УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІІ и улица1983,50 леваАОС № 337 от 29.01.2024г. НеИзтегли файла
24729.05.2024 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.4 от ЗУТ Урегулиран поземлен имот с площ от 8727 кв.м.(осем хиляди седемстотин двадесет и седем кв.м.), отреден за озеленяване по действащия план на с.Бяла, общ.Сливен.с.Бяла, кв. 1, УПИ І-1по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-456/11.06.2002г.извън рег.план, УПИ ІІ-2, УПИ ІІІ-4, УПИ ІV-5, УПИ V-5, УПИ VІ-6, УПИ VІІ, УПИ ІХ, УПИ Х-7 и улица35916,60 лева  НеИзтегли файла
1927.05.2024 г.Частнаи § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 385/1700 (триста осемдесет и пет върху хиляда и седемстотин) идеални части от урегулиран поземлен имот с неуредени регулационни отношения, целият с площ от 1700 кв.м. (хиляда и седемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Градско, общ.Сливен.с.Градско, кв. 7, УПИ ІІ-55 по действащия план, одобрен със заповед № РД 15-1727/04.10.1991 г.улица, УПИ ІV-56, УПИ ІХ-60, улица, УПИ І-54 и УПИ ІІ-54877,80 лева  НеИзтегли файла
24627.05.2024 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 4720 кв.м.(четири хиляди седемстотин и двадесет кв.м.), отреден за складове строителни и горивни материали по действащия план на с.Бяла, общ.Сливен.с.Бяла, кв. 4, УПИ ХV по действащия план, одобрен със заповед №РД-15-1536/16.10.1989г. и заповед № РД-15-989/13.06.2022г.извън рег.план, река, улица и УПИ ХІV-7019423,30 лева  НеИзтегли файла
36122.05.2024 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 821 кв.м. (осемстотин двадесет и един кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 1, УПИ Х-634,635 по действащия план, одобрен с Решение № 350 от 28.07.2016г. на ОбС Сливен.от четирите страни: улици3378,50 леваАОС № 188 от 25.02.2013г. НеИзтегли файла
45522.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 820 кв.м. (осемстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 52, УПИ І-423 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, извън рег-план и УПИ ІІ-4243374,40 лева  НеИзтегли файла
488421.05.2024 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ Поземлен имот, с площ от 129 кв.м.(сто двадесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Батмиш", поземлен имот № 67338.433.234 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 3272. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.234, на м."Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.233, 67338.433.299, 67338.433.32, 67338.433.235.13,90 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
488320.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 896 (осемстотин деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, СО "Изгрев", м. "Лозарски връх", поземлен имот с идентификатор 67338.419.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922524. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2524 на м. "Лозарски връх", одобрен със заповед № РД-11-09-04/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.419.58, 67338.419.60, 67338.419.65, 67338.419.64, 67338.419.63, 67338.419.629286,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
488216.05.2024 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 424 кв.м. (четиристотин двадесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2834825. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.4825 на м. "Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.413.235, 67338.413.233, 67338.413.4084 839,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 231 (11507 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
229
230
231
Следваща
[Условие]Създаване на филтър