ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
13623.09.2022 г.ПубличнаЧл.56,ал.1 чл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка със Заповед № РД 49-279/01.08.2022г. на министъра на земеделието за промяна предназначението. Поземлен имот с площ от 5589 (пет хиляди петстотин осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: др.вид дървопроизводителна гора.с.Глушник, местност "Средната пътека", поземлен имот с идентификатор 15237.2.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение касаещо имота е от 09.08.2022 г., номер по предходен план 00214115237.2.212, 15237.2..214, 15237.201.8, 15237.2.140.369.70 лв.АОС № 132/26.05.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
7723.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-066/07.09.2022г. на ОУ Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Бозаджии, общ.Сливен.с.Бозаджии, кв. 6, УПИ ХІV по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-2040 от 09.08.1990г.улица, УПИ ХV, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІІ-1003132,00 лева  НеИзтегли файла
7823.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-066/07.09.2022г. на ОУ Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1250 кв.м. (хиляда двеста и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Бозаджии, общ.Сливен.с.Бозаджии, кв. 6, УПИ ХV по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-2040 от 09.08.1990г.улица, УПИ ХVІ, УПИ VІІІ и УПИ ХІV2610,00 лева  НеИзтегли файла
7923.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-066/07.09.2022г. на ОУ Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1250 кв.м. (хиляда двеста и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Бозаджии, общ.Сливен.с.Бозаджии, кв. 6, УПИ ХVІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-2040 от 09.08.1990г.улица, УПИ ХVІ, УПИ VІІ и УПИ ХV2923,20 лева  НеИзтегли файла
8023.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-066/07.09.2022г. на ОУ Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1400 кв.м. (хиляда и четиристотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Бозаджии, общ.Сливен.с.Бозаджии, кв. 6, УПИ ХVІІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-2040 от 09.08.1990г.улица, УПИ ХVІІІ, УПИ VІ и УПИ ХVІ2923,20 лева  НеИзтегли файла
11123.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Едноетажна масивна сграда - тоалетна със ЗП 14 кв.м. (четиринадесет кв.м.). Удостоверение на основание §16, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията с изх.№ 1000-834/11.08.2022г. на Главен архитект на Община Сливен.с.Гергевец, сградата е разположена в УПИ ІІІ, кв. 15 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1015/30.08.2010г.УПИ ІV-14 и от трите страни: улици482,70 лева  НеИзтегли файла
43415.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1827 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 47, УПИ VІІІ-478 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ VІІ-479, улици от двете страни и УПИ ІХ-4837518,30 лева  НеИзтегли файла
43515.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 780 кв.м. (седемстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 49, УПИ V-441 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ VІ-440, извън рег.план и УПИ ІV-4413209,80 лева  НеИзтегли файла
43615.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС Сливен Урегулиран поземлен имот, с площ от 1542 кв.м. (хиляда петстотин четиридесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 4, УПИ V-24,25 по действащия план, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г. на ОбС Сливен.извън рег.план, УПИ ІV-23 и улица6345,50 лева  НеИзтегли файла
11815.09.2022 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1345 кв.м. (хиляда триста четиридесет и пет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с. Чокоба, кв. 14, УПИ ХVІ-99 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1467 от 25.04.1990г.УПИ ХVІІ-98, УПИ ХVІІІ-97, УПИ ХV-100 и улица2808,40 лева  НеИзтегли файла
28815.09.2022 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 547 кв.м. (петстотин четиридесет и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 82, УПИ ХІІ по действащия план, одобрен с Решение № 566 от 25.03.2021г. на ОбС Сливен.УПИ ХІV, УПИ ХІ, улица и УПИ ХІІІ2251,00 леваАОС № 183 от 25.02.2013г. и АОС № 184 от 25.02.2013г. НеИзтегли файла
28915.09.2022 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.с.Самуилово, кв. 82, УПИ ХІІІ по действащия план, одобрен с Решение № 566 от 25.03.2021г. на ОбС Сливен.УПИ ХІV, УПИ ХІІ и от двете страни улици1975,20 леваАОС № 183 от 25.02.2013г. и АОС № 184 от 25.02.2013г. НеИзтегли файла
10015.09.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и заповед № РД-11-09-001/26.01.2021г. на Областен управител Сливен. Поземлен имот с площ от 818 кв.м. (осемстотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Мечкарево, 47980.501.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК /УПИ ІІІ-217 в кв.3 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 490 от 17.03.2009г. на ОбС Сливен/47980.501.225, 47980.501.224, 47980.501.223, 47980.501.218, 47980.501.1, 47980.501.2161878,80 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
451508.09.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,07 (две цяло и нула седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №15 ( петнадесет) с площ от 3,75 кв.м. (три цяло и седемдесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1983 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.2, вх.Г, ет.5, ап.15, идентификатор 67338.558.50.2.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-2650-04.04.2016г. на Началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 67338.558.50.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.50.на същия етаж: 67338.558.50.2.14; под обекта: 67338.558.50.2.12, 67338.558.50.2.11; над обекта: 67338.558.50.2.17, 67338.558.50.2.1822985,80 леваАОС № 474/28.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
451608.09.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 86,97 кв.м. (осемдесет и шест цяло и деветдесет и седем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,53 (едно цяло и петдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №2 ( две) с площ от 5,76 кв.м. (пет цяло и седемдесет и шест кв.м.). Сградата е построена през 1977 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.3, идентификатор 67338.560.72.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 02.09.2022. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 67338.560.72.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.72.на същия етаж: 67338.560.72.2.4; под обекта: 67338.560.72.2.1; над обекта: 67338.560.72.2.7, 67338.560.72.2.629240,70 леваАОС № 482 от 15.01.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
451708.09.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 83,00 кв.м. (осемдесет и три кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,26 (едно цяло и двадесет и шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №16 (шестнадесет) с площ от 2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1985 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.39, вх.Б, ет.6, ап.16, идентификатор 67338.558.86.2.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 02.09.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 67338.558.86.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.86.на същия етаж: 67338.558.86.2.16; под обекта: 67338.558.86.2.14, 67338.558.86.2.13; над обекта: 67338.558.86.2.1926859,20 леваАОС № 759 от 22.03.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
451130.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Договор за делба № 19 от 18.03.2022г. Поземелн имот с площ от 523 (петстотин двадесет и три) кв.м. от поземлен имот с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.426.76, номер по предходен план: 426.76.67338.426.75, 67338.426.262, 67338.426.66.13,20 лв.АОС №4403/11.11.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
451230.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 746седемстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.435.510, номер по предходен план: 2181 .67338.4435.233, 67338.435.249, 67338.435.552, 67338.435.667, 67338.435.23421,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
451330.08.2022 г.Частначл.56, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.25, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м с трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване: друг вид ниваград Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.172 по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-13 / 19.042006 год. на изпълнителния директор на агенция по кадастър, придишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 427.12867338.427.129, 67338.427.147, 67338.427.148, 67338.128, 67338.427.12512.70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
451430.08.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 669/шестстотин шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 14гр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.13 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.431.13, 67338.431.16, 67338.431.19, 67338.431.339, 67338.431.1819.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
7930.08.2022 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 554/петстотин петдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 13село Николаево, местност "Николаевски кладенец", поземлен имот с идентификатор 51634.94.41 по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД - 11 -09 - 004 от 20.11.2018 г. на Областен управител на Област Сливен. 26.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
451026.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземелн имот с площ от 327 (триста двадесет и седем) кв.м. от поземлен имот с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе.гр. Сливен, м. "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.426.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 426.061, 426.062. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.426.223 на м."Рамануша", одобрен със заповед № РД-11-09-04/18.05.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.426.62, 67338.426.61, 67338.426.124.14,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
13523.08.2022 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 50 (петдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище.с.Глушник, местност "Средната пътека", поземлен имот с идентификатор 15237.2.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на ИД на АК,предишен идентификатор:15237.2.158, номер по предходен план: 002158.15237.2.210, 15237.2.214, 15237.2.141, 15237.2.140, 15237.2.201.3,10 лв.АОС № 131/26.05.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
450819.08.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 65,00 кв.м. (шестдесет и пет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,67 (едно цяло ишестдесет и седем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово таванско помещение №46 ( четиридесет и шест) с площ от 5,32 кв.м. (пет цяло и тридесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Българка", бл.10, ет.12, ап.46, идентификатор 67338.525.43.1.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 02.08.2022г. Самостоятелният обект се намира на етаж 12 в сграда с идентификатор 67338.525.43,1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.43.на същия етаж: 67338.525.43.1.47, 67338.525.43.1.45; под обекта: 67338.525.43.1.42; над обекта: няма27382,00 леваАОС № 983 от 23.05.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
450919.08.2022 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,49 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и девет кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,91 (едно цяло и деветдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №11 ( единадесет) с площ от 2,83 кв.м. (две цяло и осемдесет и три кв.м.). Сградата е построена през 1981 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх.Д, ет.4, ап.11, идентификатор 67338.560.47.2.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е със заповед 18-5563-01.06.2022г. на Началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.560.47.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.47.на същия етаж: 67338.560.47.2.12, 67338.560.47.2.10; под обекта: 67338.560.47.2.9, 67338.560.47.2.8; над обекта: 67338.560.47.2.15, 67338.560.47.2.1420297,40 леваАОС № 361 от 12.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
450310.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 976 кв.м. (деветстотин седемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.06.2022 г., номер по предходен план: 2894035. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4035 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.207, 67338.420.208, 67338.405.205, 67338.420.178, 67338.420.177, 67338.420.176, 67338.420.17517 916,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
450610.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 858 кв.м. (хосемстотин петдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.404 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.07.2022 г., номер по предходен план: 2844951. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.4951 на м. "Дълбоки дол", одобрен със заповед № РД-01-0004/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.412.405, 67338.412.359, 67338.412.521, 67338.412.413, 67338.412.4079 793,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
450410.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1053 кв.м. (хиляда петдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.06.2022 г., номер по предходен план: 2894069. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4069 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.209, 67338.420.259, 67338.420.258, 67338.420.257, 67338.420.256, 67338.420.211, 67338.420.20819 329,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
450510.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 987 кв.м. (деветстотин осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 28.06.2022 г., номер по предходен план: 2894070. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4070 на м. "Погребите", одобрен със заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.420.114, 67338.420.110, 67338.420.112, 67338.420.84, 67338.420.82, 67338.420.8114 494,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
450710.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 757 кв.м. (седемстотин петдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.07.2022 г., номер по предходен план: 2844955. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.284.4955 на м. "Дълбоки дол", одобрен със заповед № РД-01-0004/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.412.359, 67338.412.404, 67338.412.407, 67338.412.4068 640,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
43302.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 1379/1979 ид.ч. от поземлен имот целия с площ 1979 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощни насаждения.с. Сотиря, местност "Мандрата", поземлен имот с идентификатор 68117.503.52 по плана на новообразуваните имоти на м. "Рамануша", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006г. на Областен Управител на Област Сливен. Стар идентификатор: пл. №868468117.503.55, 68117.503.54, 68117.503.53, 68117.503.51, 68117.503.123195,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10301.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1800 кв.м. (хиляда и осемстотин кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.младово, общ.Сливен.с.Младово, кв. 5, УПИ ІІ-9 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1361/21.09.1989г.улица, УПИ ІІІ-9, УПИ VІ-11, УПИ ІХ-8, УПИ Х-8 и УПИ І-83785,40 лева  НеИзтегли файла
450201.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 579 кв.м. (петстотин седемдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, местност "Суха чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.413.416 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2834732, квартал: 355. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.4732 на местност "Сухата чешма", одобрен със заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.413.417, 67338.413.415, 67338.413.4246 608,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10401.08.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1615 кв.м. (хиляда шестстотин и петнадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Младово, общ.Сливен.с.Младово, кв. 5, УПИ ІІІ-9 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1361/21.09.1989г.улица, УПИ ХІІ, УПИ V-11, УПИ ІІ-93372,10 лева  НеИзтегли файла
450129.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 578/1178 ид.ч. (петстотин седемдесет и осем върху хиляда сто седемдесет и осем ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1178 кв.м. (хиляда сто седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.432.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 699. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.432.466.67338.432.469, 67338.432.540, 67338.432.539, 67338.432.462, 67338.432.537, 67338.432.463, 67338.432.458.62,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
13427.07.2022 г.ПубличнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТи Удостоверение № РД 42-14/13.05.2022г. на МЗ гр.София Поземлен имот с площ от 5496 /пет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк.с.Глушник, поземлен имот с идентификатор 15237.2.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-140/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 15237.2.213, 15237.2.211, 15237.2.209, 15237.2.159, номер по предходен план: 002158, 002159, 002165.15237.2.212, 15237.2.210, 15237.2.66, 15237.201.8, 15237.2.141, 15237.2.140.7641.60 лв.АОС№ 131/26.05.2020г. и АОС № 133/26.05.2020г. НеИзтегли файла Посети връзката
9827.07.2022 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот с площ от 6037 кв.м. (шест хиляди и тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построените в него сгради за детско заведение: Сграда с идентификатор 14275.610.207.1 с площ 337 кв.м. (триста тридесет и седем кв.м.) , брой етажи: 1 (един) ; Сграда с идентификатор 14275.610.207.4 с площ 22 кв.м. (двадесет и два кв.м.) , брой етажи: 1 (един); Сграда с идентификатор 14275.610.207.5 с площ 25 кв.м. (двадесет и пет кв.м.) , брой етажи: 1 (един) . Сградите са построени през 1981г., конструкция: монолитна. Удостоверение изх.№ 0РД04-988 от 21.07.2022г. на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ на гл.архитект на Община Сливен.с.Гавраилово, ул."Георги Кирков" идентификатор 14275.610.207 по кадастралната карта на с.Гавраилово, общ.Сливен е одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.14275.610.353, 14275.610.605, 14275.610.202, 14275.610.632, 14275.610.478земя-14682,00 лева; сграда 1-8646,40 лева; сграда 4- 564,50 лева; сграда; сграда 5 -641,40 леваАОС № 24 от 11.03.2003г. и АОС № 31 от 06.04.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
43227.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС Сливен 707/1307 (тседемстотин и седем върху хиляда триста и седем) ид.части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1307 кв.м. (хиляда триста и седем кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 48, УПИ ІV-477 по действащия план, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г. на Общински съвет Сливен.УПИ ІІ-476, УПИ ІІІ-475 и улици3176,90 леваЗлатко Йорданов Стоименов - 600/1307 ид.части от УПИ ІV-477. НеИзтегли файла
3227.07.2022 г.Частна§ 42 от ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-049/20.06.2022г. на ОУ- Сливен 540/1020 (петстотин и четиридесет върху хиляда и двадесет) идеални части от урегулиран поземлен имот, с неуредени регулационни отношения, целият с площ от 1020 кв.м. (хиляда и двадесет кв.м.), от реден за жилищно строителство по действащия план на с.Новачево, общ.Сливен.с.Новачево, кв. 20, УПИ ІІ-259 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-723/09.08.1994г.УПИ ІІІ-260, УПИ ІV-260, УПИ І-259 и улица1231,20 лева  НеИзтегли файла
450027.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 160/1160 ид.ч. (сто и шестдесет върху хиляда сто и шестдесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1160 кв.м. (хиляда сто и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.413.273 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2904979. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.4979.67338.413.274, 67338.421.46, 67338.413.272, 67338.413.271, 67338.413.269.1 994,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
449618.07.2022 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ 64/117 идеални части (шестдесет и четири върху сто и седемнадесет ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 117 кв.м. (сто и седемнадесет кв.м. ), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.41 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", одобрен със заповеди: РД-15-162 и РД-15-163 от 20.03.2000г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 08.11.2021 г.67338.838.90, 67338.838.73, 67338.701.39, 67338.701.40, 67338.701.42, 67338.701.431 302,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
449718.07.2022 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ 224/284 идеални части (двеста двадесет и четири върху двеста осемдесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 284 кв.м. (двеста осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.42 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", одобрен със заповеди: РД-15-162 и РД-15-163 от 20.03.2000г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.07.2022 г.67338.701.41, 67338.701.39, 67338.701.40, 67338.701.62, 67338.701.434 140,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
449818.07.2022 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ 136/280 идеални части (сто тридесет и шест върху двеста и осемдесет ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 280 кв.м. (двеста и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.44 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", одобрен със заповеди: РД-15-162 и РД-15-163 от 20.03.2000г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.07.2022 г.67338.838.89, 67338.701.43, 67338.701.62, 67338.701.452 768,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
449918.07.2022 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ 329/393 идеални части (триста двадесет и девет върху триста деветдесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целият с площ 393 кв.м. (триста деветдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.45 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", одобрен със заповеди: РД-15-162 и РД-15-163 от 20.03.2000г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.07.2022 г.67338.838.89, 67338.701.44, 67338.701.62, 67338.701.46, 67338.701.439, 67338.838.786 081,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11718.07.2022 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 3150 кв.м. (трпи хиляди сто и петдесет кв.м.), отреден за детска градина по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен, ведно с изградените в него: едноетажна жилищна сграда със ЗП 60 кв.м. (шестдесет кв.м.); лятна кухня със ЗП 40 кв.м. (четиридесет кв.м.); стопанска постройка със ЗП 105 кв.м. (сто и пет кв.м.)с.Тополчане, кв. 39, УПИ ІІІ по плана на с.Тополчане, одобрен със заповед № РД-15-835/20.05.2022г.улица, УПИ V-505, УПИ ІХ-505, УПИ Х-503, УПИ ХІ-503 и УПИ ХІV-501земя-11323,60 лева; сгради-2498,60 леваАОС № 115 от 30.11.2021г. и АОС № 116 от 30.11.2021г. НеИзтегли файла
12813.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв. 34, УПИ V-185 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822 от 15.10.1992г.УПИ ІV-184, УПИ VІ, УПИ VІІІ-187, УПИ ІХ-188, тупик, УПИ Х-189, и УПИ ІІІ-1831960,80 лева  НеИзтегли файла
12913.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 870 кв.м. (осемстотин и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.Струпец, кв. 34, УПИ VІ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1822 от 15.10.1992г.улици от двете страни, УПИ VІІ-186, УПИ V-185 и УПИ ІV-1841816,60 лева  НеИзтегли файла
10813.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1000 (хиляда ) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, с. Гергевец, местност "Гючмя", поземлен имот с идентификатор 14800.88.599 по плана на новообразуваните имоти на местност "Гючмя", одобрен със заповед № РД - 11-09-003 от 20.11.2018 г. на Областен управител на Област Сливен. 141.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
10913.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1000 (хиляда) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗОбласт Сливен, Община Сливен, с. Гергевец, местност "Гючмя", поземлен имот с идентификатор 14800.88.613 по плана на новообразуваните имоти на местност "Гючмя", одобрен със заповед № РД - 11-09-003 от 20.11.2018 г. на Областен управител на Област Сливен.14800.88.614, 14800.88.544, 14800.88.614, 14800.88.599141.90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
11013.07.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1000 (хиляда) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗОбласт Сливен, Община Сливен, с. Гергевец, местност "Гючмя", поземлен имот с идентификатор 14800.88.614 по плана на новообразуваните имоти на местност "Гючмя", одобрен със заповед № РД - 11-09-003 от 20.11.2018 г. на Областен управител на Област Сливен, стар идентификатор: 61314800.88.544, 14800.88.613, 14800.88.614, 14800.88.612, 14800.88.611, 14800.88.598116.10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 218 (10859 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
216
217
218
Следваща
[Условие]Създаване на филтър