ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
397018.03.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 30837 /тридесет хиляди осемстотин тридесет и седем/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кубашкото", ПИ 67338.180.6 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 180001, стар идентификатор 67338.180.167338.605.188, 67338.180.3, 67338.180.7, 67338.180.2, 67338.605.280АПОС № 3940/18.12.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
397118.03.2019 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 19832 /деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и два/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кубашкото", поземлен имот с идентификатор 67338.180.7 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 180001, стар идентификатор 67338.180.167338.180.4, 67338.180.5, 67338.180.2, 67338.180.6, 67338.180.3АПОС № 3940/18.12.2018г. НеИзтегли файла Посети връзката
11418.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 92.141 /деветдесет и два дка сто четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Остър камък", ПИ 037002 по КВС на с. Чокоба000613, 000181, 000616, 019051, 019042  НеИзтегли файла Посети връзката
11018.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 92.141 /деветдесет и два дка сто четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019095 по КВС на с. Чокоба000613, 000181, 000616, 019051, 019042  НеИзтегли файла Посети връзката
11118.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Казлача", ПИ 021045 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
10618.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г.  с.Чокоба, местност "Под бахчата", ПИ 018023 по КВС на с. Чокоба   НеИзтегли файла Посети връзката
10718.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 2.489 /два дка четиристотин осемдесет и девет кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта категория на земятас.Чокоба, местност "Под бахчата", ПИ 018032 по КВС на с. Чокоба000612, 018062, 018024  НеИзтегли файла Посети връзката
10818.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019048 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
10918.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "Азмака", ПИ 019087 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
11218.03.2019 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 211.447 /двеста и единадесет дка четиристотин четиридесет и седем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Крачола", ПИ 024001 по КВС на с. Чокоба000310, 000186, 024002, 024019, 024020, 024021, 024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024018.  НеИзтегли файла Посети връзката
10518.03.2019 г.Публичнаи чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.25, ал1 от ЗСПЗЗ, Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 15.972 /петнадесет дка деветстотин седемдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: овощна градина, четвърта / 15.859/ и трета /0.113/ категория на земятас.Чокоба, местност "До могилите", ПИ 000088 по КВС на с. Чокоба018060, 000612, 000178, 018076  НеИзтегли файла Посети връзката
11318.03.2019 г.Публичнаи чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 56 от 30.03.2000 г. на Общински съвет гр. Сливен и и Заповед № РД-14-81 от 29.05.2000 г. на министъра на МОН, публикувана в ДВ брой 47 от 09.06.2000 г. поземлен имот с площ от 211.447 /двеста и единадесет дка четиристотин четиридесет и седем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, трета категория на земятас.Чокоба, местност "Остър камък", ПИ 034002 по КВС на с. Чокоба000310, 000186, 024002, 024019, 024020, 024021, 024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024018.  НеИзтегли файла Посети връзката
396914.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1053 кв.м. ( хиляда петдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв."Ново село", поземлен имот с идентификатор 67338.401.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план 2809567.67338.404.206, 67338.404.207, 67338.404.205, 67338.404.103  НеИзтегли файла Посети връзката
396713.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,50 кв.м. (сто и четири цяло и петдесет кв.м.), с предназаначение: жилище, апартамент, ведно с 3,29 (три цяло и двадесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 4,28 кв.м. (четири цяло и двадесет и осем кв.м.). Сградата е подтроена през 1988г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.31, вх.В, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.524.153.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.153.на същия етаж: 67338.524.153.1.2; под обект: няма; над обекта: 67338.524.153.1.3АОС № 583 от 17.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
396813.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 61,28 кв.м. (шестдесет и едно цяло и двадесет и осем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,30 (едно цяло и тридисет)% ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 2 (две) с площ от 2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.).Сградата е построена през 1980 г., конструкция ШПК.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.25, вх.Б, ет., ап.2, идентификатор 67338.524.125.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-715/19.12.2012г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.125.на същия етаж: 67338.524.125.2.1, 67338.524.125.2.3; под обекта: няма; над обекта: 67338.524.125.2.5АОС № 251 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
396613.03.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,82 % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №6 (шест) с площ от 2,54 кв.м. (две цяло и петдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1982 г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.19, вх.Г, ет.2, ап.6, идентификатор 67338.560.60.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-402/08.10.2010г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.60. АОС № 375 от 15.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
9113.03.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 855 (осемстотин петдесет и пет) кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Гергевец, УПИ V в кв.3 по плана на с.Гергевец, общ.Сливен е одобрен с Реш. № 606/01.08.1984г.на ОбС-Сливен, изменен със заповед № РД-15-257/21.03.2005г. на кмета на Община Сливен. Със Заповед № РД-11-09-003/20.11.2018г. на ОУ на Област Сливен е одобрен план на новообразуваните имоти по пар.4 отПРЗ на ЗСПЗЗ.   НеИзтегли файла
19506.03.2019 г.Частнаи чл.25, ал.1 изр.първо от ЗСПЗЗ  с.Зайчари, ПИ 000602 по картата на въззстановената собственост на с. Зайчари   НеПосети връзката
39228.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот 68117.11.6608 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
11928.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1000 кв.м. (хиляда кв.м.), отреден за църква по действащия план на с.Струпец, общ.Сливен.с.Струпец, кв.38, УПИ І по действащия план, одобрен със заповед РД-15-2128 от 03.08.2018г.от всички страни: улици  НеИзтегли файла
39328.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.502.3 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
39428.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.090 /един дка и деветдесет , с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.502.16 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г.на Областен управител.на Област Сливен68117.502.45, 68117.502.2, 68117.502.46, 68117.502.4, 68117.502.51.  НеИзтегли файла Посети връзката
396328.02.2019 г.Публичначл.59, ал.1 и ал.2, чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.3 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 11 966 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, кв."Ново село - изток", поземлен имот с идентификатор 67338.522.327 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ VII, кв. 1 по ПУП на кв."Ново село - изток", одобрен със Заповед № РД 15-2556/05.10.2018 г. на кмета на община Сливен.67338.522.10, 67338.522.91, 67338.522.328, 67338.522.58, 67338.522.329, 67338.522.90, 67338.522.89, 67338.522.4АОС № 774/19.04.2000 г. НеИзтегли файла Посети връзката
396428.02.2019 г.Публичначл.59, ал.1 и ал.2, чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.3 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 1 718 кв.м. (хиляда седемстотин и осемнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Ново село - изток", поземлен имот с идентификатор 67338.522.328 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ IX, кв. 1 по ПУП на кв."Ново село - изток", одобрен със Заповед № РД 15-2556/05.10.2018 г. на кмета на община Сливен.67338.522.91, 67338.522.99, 67338.522.58, 67338.522.327АОС № 774/19.04.2000 г. НеИзтегли файла Посети връзката
396528.02.2019 г.Публичначл.59, ал.1 и ал.2, чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.3 и т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 1 616 кв.м. (хиляда шестстотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, кв."Ново село - изток", поземлен имот с идентификатор 67338.522.329 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, УПИ X, кв. 1 по ПУП на кв."Ново село - изток", одобрен със Заповед № РД 15-2556/05.10.2018 г. на кмета на община Сливен.67338.522.58, 67338.522.327АОС № 774/19.04.2000 г. НеИзтегли файла Посети връзката
396026.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 753/седемстотин петдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1815гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.28 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.31, 67338.435.61,67338.435.25, 67338.435.29  НеИзтегли файла Посети връзката
396126.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 310/триста и десет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1838гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.387 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.7, 67338.435.4, 67338.435.5, 67338.301.227  НеИзтегли файла Посети връзката
726.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 886 кв.м. (осемстотин осемдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)с.Въглен, идентификатор 12414.501.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-52/25.08.2009г. на ИД на АК. Кв. 2, УПИ ХХІV-20 по действащ ПУП, одобрен с Решение №812 от 28.01.2010г. на ОбС Сливен.12414.501.123, 12414.501.91, 12414.501.121  НеИзтегли файла
395926.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1892 /хиляда осемстотин деветдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1042гр. Сливен, местност "Батмиш", ПИ 67338.433.163 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.433.160, 67338.433.184, 67338.433.502, 67338.433.503, 67338.433.164, 67338.433.162, 67338.433.161.  НеИзтегли файла Посети връзката
396226.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1892 /хиляда осемстотин деветдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1042гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.552 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.433.160, 67338.433.184, 67338.433.502, 67338.433.503, 67338.433.164, 67338.433.162, 67338.433.161.  НеИзтегли файла Посети връзката
826.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен пимот с площ от 982 кв.м. (деветстотин осемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застроявани (до 10 м).с.Въглен, идентификатор 12414.501.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-52/25.08.2009г. на ИД на АК. Кв. 2, УПИ ХХVІІІ-20 по действащ ПУП, одобрен с Решение №812 от 28.01.2010г. на ОбС Сливен.12414.501.126, 12414.501.124, 12414.501.91, 12414.501.122, 12414.501.121  НеИзтегли файла Посети връзката
926.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 670 кв.м. (шестстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Въглен, идентификатор 12414.501.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-52/25.08.2009г. на ИД на АК. Кв. 2, УПИ ХХІХ-20 по действащ ПУП, одобрен с Решение №812 от 28.01.2010г. на ОбС Сливен.12414.501.126, 12414.501.125, 12414.501.92, 12414.501.91, 12414.501.123  НеИзтегли файла Посети връзката
1026.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 669 кв.м. (шестстотин шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Въглен, идентификатор 12414.501.125по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-52/25.08.2009г. на ИД на АК. Кв. 2, УПИ ХХХ-20 по действащ ПУП, одобрен с Решение №812 от 28.01.2010г. на ОбС Сливен.12414.501.95, 12414.501.92, 12414.501.124, 12414.501.126  НеИзтегли файла Посети връзката
1126.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 826 кв.м. (осемстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).с.Въглен, идентификатор 12414.501.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-18-52/25.08.2009г. на ИД на АК. Кв. 2, УПИ ХХІV-20 по действащ ПУП, одобрен с Решение №812 от 28.01.2010г. на ОбС Сливен.12414.501.95, 12414.501.125, 12414.501.123, 12414.501.121  НеИзтегли файла Посети връзката
395722.02.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 15 742 кв.м. (петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: спортно игрище.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.557.159 (УПИ II, кв. 717 по ПУП на парк "Юнак", одобрен със Заповед № РД 15-2116/01.08.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.557.158, 67338.557.56, 67338.557.144, 67338.557.139, 67338.557.57АОС № 3405/10.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
395822.02.2019 г.Частначл.59, ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 3 910 кв.м. (три хиляди деветстотин и десет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.557.158 (УПИ I - "За благоустрояване", кв. 717 по ПУП на парк "Юнак", одобрен със Заповед № РД 15-2116/01.08.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.557.56, 67338.557.159, 67338.557.57АОС № 3405/10.02.2016 г. НеИзтегли файла Посети връзката
395320.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 625 кв.м. (шестстотин двадесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Среди дол", поземлен имот с идентификатор 67338.404.449 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.404.323, 67338.404.324, 67338.404.453, 67338.404.341, 67338.404.342, 67338.404.287  НеИзтегли файла Посети връзката
395420.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.413.500 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.290.3432 на м. "Гюргюнлюка", одобрен със заповед № РД-11-09-02/27.02.2003 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.413.502, 67338.413.504, 67338.413.511, 67338.413.498, 67338.413.499, 67338.413.501  НеИзтегли файла Посети връзката
395520.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,20 кв.м. (шестдесет и четири цяло и двадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,31 (едно цяло и тридесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №22 (двадесет и две) с площ от 3,06 кв.м. (трицяло нула шест кв.м.). Сградата е построена през 1985г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.3, вх.Б, ет.8, ап.22, идентификатор 67338.523.32.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-971-25.01.2019г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.32.на същия етаж: 67338.523.32.1.23; под обекта: 67338.523.32.1.19; над обекта: нямаАОС № 885 от 03.01.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
395620.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ 34,13 кв.м. (тридесет и четири цяло и тринадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,53 (нула цяло и петдесет и три) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №27 (двадесет и седем) с площ от 1,94 кв.м. (едно цяло и деветдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.24, вх.А, ет.5, ап.18, идентификатор 67338.524.82.2.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-964-25.01.2019г. на началника на СГКК- Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот 67338.524.82.на същия етаж: 67338.524.82.2.17, 67338.524.82.2.19; под обекта: 67338.524.82.2.14, 67338.524.82.2.15; над обекта: 67338.524.82.2.22, 67338.524.82.2.23АОС № 279 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
395119.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-001/02.01.2019 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1177 кв.м. (хиляда сто седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 67338.532.177 (част от УПИ I, кв. 147 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-2065/24.07.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-94/09.02.2011 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.532.175, 67338.532.189, 67338.532.180, 67338.532.181, 67338.533.75, 67338.532.176, 67338.532.179  НеИзтегли файла Посети връзката
395219.02.2019 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-198/29.11.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 229 кв.м. (двеста двадесет и девет кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул. "Петко Каравелов" №5, поземлен имот с идентификатор 67338.532.170 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-8059/27.09.2018 г. на началника на СГКК-Сливен, номер по предходен план: 5094, УПИ XXIII, кв. 1124 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на община Сливен.67338.532.149, 67338.532.150, 67338.532.169, 67338.532.175, 67338.532.171АОС № 1714/22.12.2004 г. НеИзтегли файла Посети връзката
10418.02.2019 г.ЧастнаЧл.2,ал.1,т.7 от ЗОС и Договор за прекратяване на съсобственост, чрез делба №7 от 08.01.2019 г. Урегулиран поземлен имот с площ от 1060 кв.м.(хиляда и шестдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с.Чокоба, общ.Сливен, кв.15, УПИ ІV-82 по действащия ПУП, одобрен със заповед РД-15-923 от 06.03.2015г.УПИ ІІІ-83, от двете страни: улици и УПИ V-82АОС № 102 от 06.08.2018г. АОС № 103 от 22.08.2018г. НеИзтегли файла
395014.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 600(шестстотин ) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.639 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.435.507, номер по предходен план: 435507 .67338.435.509, 67338.435.513, 67338.435.506, 67338.435.638.  НеИзтегли файла Посети връзката
38912.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 520 кв.м. (петстотин и двадесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, общ.Сливен, кв.51, УПИ ІІ-425 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ І-422, УПИ ІІІ-422 и УПИ ІV-430  НеИзтегли файла
39012.02.2019 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000г. на ОбС Сливен Урегулиран поземлен имот, с площ от 2280 кв.м. (две хиляди двеста и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.18, УПИ ІV-7996 по действащия план, одобрен с Решение № 858 от 30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, дере, УПИ VІІ-7995, УПИ VІ-7983, УПИ V-7982  НеИзтегли файла
39112.02.2019 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1.518 /един дка петстотин и осемнадесет кв.м//, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на ползване:параграф 4Сотиря, местност "Сметището", поземлен имот 68117.122.4 по плана на новообразуваните имоти, землище с.Сотиря, одобрен със Заповед № РД-11-09-001/15.10.2018г.на Областен управител.на Област Сливен68117.122.3, 68117.122.901, 68117.122.173, 68117.122.5, 68117.122.900,  НеИзтегли файла Посети връзката
21711.02.2019 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 591 кв.м. (петстотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, общ.Сливен, поземлен имот с идентификатор 81387.501.528 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /УПИ І-392,498 в кв.31 по ЗРП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г. на ОбС-Сливен./81387.501.494, 81387.501.393, 81387.501.495  НеИзтегли файла Посети връзката
394901.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,75 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и пет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,05 (едно цяло нула пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 24 (двадесет и четири) с площ от 2,36 кв.м. (две цяло тридесет и шест кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Сини камъни" бл.24, вх.В, ет.4, ап.13, идентификатор 67338.524.83.2.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-276-08.01.2019г. на началника на СГКК Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.83.2.13.на същия етаж: 67338.524.83.2.14; под обекта: 67338.524.83.2.19, 67338.524.83.2.10; над обекта: 67338.524.83.2.17, 67338.524.83.2.18АОС № 295 от 28.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
394824.01.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,49 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и девет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,91 (едно цяло деветдесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 8 (осем) с площ от 2,70 кв.м. (две цяло и седемдесет кв.м.). Сградата е построена през 1981г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Дружба", бл.18, вх.Г, ет.3, ап.8, идентификатор 67338.560.47.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед:18-11150-20.12.2018г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.47.на същия етаж: 67338.560.47.1.9, 67338.560.47.1.7; под обекта: 67338.560.47.1.6, 67338.560.47.1.5, 67338.560.47.1.4; над обекта: 67338.560.47.1.11, 67338.560.47.1.10АОС № 347 от 12.10.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 200 (9989 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
198
199
200
Следваща
[Условие]Създаване на филтър