ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
358519.05.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,10 (две цяло и десет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение с площ от 2,98 кв.м. (две цяло и деветдесет и осем кв.м.). Сградата е построена през 1987г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.10, вх.И, ет.5, ап.13 , идентификатор 67338.523.102.2.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.102.на същия етаж: 67338.523.102.2.14; под обекта: 67338.523.102.2.10; над обекта: 67338.523.102.2.16АОС № 436 от 18.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
358117.05.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 818 кв. м (осемстотин и осемнадесет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Чинтулово", поземлен имот с идентификатор 67338.431.95 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план: 95. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.431.95, на местности"Чинтулово", "Девичково" и "Дъбака", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 29.04.2009г. на Областен управител на Област Сливен.67338.431.96, 67338.431.393, 67338.431.338.  НеИзтегли файла Посети връзката
358217.05.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 566 кв. м (петстотин шесетдесет и шест кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Пандар бунар", поземлен имот с идентификатор 67338.433.70 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед:КД-14-20-396/16.06.2011г. на началник на СГКК. Номер по предходен план:891 . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.70, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.84, 67338.433.83, 67338.433.82, 67338.433.71, 67338.433.64, 67338.433.69.  НеИзтегли файла Посети връзката
358317.05.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 782 кв. м (седемстотин осемдесет и два кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Плоски рът", поземлен имот с идентификатор 67338.434.462 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед: КД -14-20-406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план:1692. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.434.462, на местност "Плоски рът", одобрен със заповед № РД-11-09-02 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.434.463, 67338.434.461, 67338.434.453, 67338.434.452, 67338.434.412.  НеИзтегли файла Посети връзката
358417.05.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 175/1175 ид.ч. (сто седемдесет и пет върху хиляда сто седемдесет и пет ид.ч.) от поземлен имот, целия с площ 1175 кв.м (хиляда сто седемдесет и пет кв.м), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе.гр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.84 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Номер по предходен план:7415 . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.427.84, на местност "Рамануша" , одобрен със заповед № РД-11-09-04 от 18.05.2005г. на Областен управител на Област Сливен.67338.427.170, 67338.427.94, 67338.427.93, 67338.427.92, 67338.427.85, 67338.427.71.  НеИзтегли файла Посети връзката
358016.05.2017 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед №РД-11-551/30.06.1997г. на Областен Управител на Област Бургас Самостоятелен обект в сграда с площ от 68,30 кв.м. (шестдесет и осем цяло и тридесет) кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,06 (две цяло нула шест) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 14 (четиринадесет) с площ от 3,61 кв.м. (три цяло шестдесет и един) кв.м. Сградата е построена през 1991г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.1, вх.Б, ет.5, ап.14, идентификатор 67338.558.58.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на изп. Директор на АК, изменена със заповед: 18-1848/09.03.2016г. на Началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.58.на същия етаж: 67338.558.58.1.13, 67338.558.58.1.15; под обекта: 67338.558.58.1.11, 67338.558.58.1.12; над обекта: 67338.558.58.1.17, 67338.558.58.1.18493/19.01.1999 г. НеИзтегли файла Посети връзката
357915.05.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 818 кв. м (осемстотин и осемнадесет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.33 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 689.67338.431.96, 67338.431.393, 67338.431.338.  НеИзтегли файла Посети връзката
357915.05.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 1023 кв.м, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 689гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.33 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 689.   НеИзтегли файла Посети връзката
37911.05.2017 г.Частнаи чл.60, ал.3 от ЗОС Поземлен имот с площ от 659 /шестстотин петдесет и девет кв.м/, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски култури, стар идентификатор: пл.№ 7697Сотиря, местност "Дългата нива", №68117.510.312 по картата на новообразуваните имоти на местност "Дългата нива", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 06 от 21.06.2006 г. на Областен управител68117.510.430, 68117.510.311, 68117.510.401, 68117.510.313  НеИзтегли файла
20811.05.2017 г.Публичнаи чл.60, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5, т.6 и чл.10, ал.1 от закона за защитените територии поземлен имот с площ от 157.447/сто петдесет и седем дка четиристотин четиридесет и седем кв.м/, начин на трайно ползване: ливада, десета/143.469/ трета/13.978/Блатец, местност "Дебелата кория", ПИ 038058 по КВС на с.Блатец038006, 038005, 038004, 038007, 038008, 038009, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038016, 038017, 038018, 038019, 000280, 000272, 000274, 000262  НеИзтегли файла
20810.05.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 24/1259 (двадесет и четири върху хиляда двеста петдесет и девет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1259 кв.м. (хиляда двеста петдесет и девет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Крушаре, общ.Сливен.с.Крушаре, кв. 6, УПИ ІІ-51 по действащия план, одобрен със заповед РД-15-1635/05.11.1993г.улица, УПИ ІІІ-50, УПИ ХІІІ-38,39, УПИ ХV-36 и УПИ І-36  НеИзтегли файла
600010.05.2017 г.Публичначл. 60, ал. 1 от ЗОС, чл. 90 от НРПУРОИ и решение № 615/30.03.2017г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ: 920 кв.м. (деветстотин и двадесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построените в него:гр. Сливен, ул. "Гаговец" №39, поземлен имот с идентификатор 67338.519.51 (УПИ XII-51, кв. 367 по ПУП на кв. "Ново село", одобрен със заповед №РД-15-1103/03.10.2011 г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: XII-6728. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-642/30.12.2013г. на Началника на СГКК-Сливен.67338.519.46, 67338.519.47, 67338.519.49, 67338.519.50, 67338.519.75, 67338.519.522593/29.12.2009г. и 3248/02.02.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
600210.05.2017 г.Публичначл. 60, ал. 1 от ЗОС, чл. 90 от НРПУРОИ и решение № 615/30.03.2017г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ: 1179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построените в него:гр. Сливен, ул. "Сини камъни" №65, поземлен имот с идентификатор 67338.523.138 (УПИ I, кв. 581 по ПУП на кв. "Сини камъни", одобрен със заповед №РД-15-1104/03.10.2011 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-640/27.12.2013г. на Началника на СГКК-Сливен.67338.523.7, 67338.523.74, 67338.523.1081718/12.01.2005г., 2700/09.03.2011г., 3063/13.08.2013г., 3250/02.02.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
600110.05.2017 г.Публичначл. 60, ал. 1 от ЗОС, чл. 90 от НРПУРОИ и решение № 615/30.03.2017г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ: 2067 кв.м (две хиляди шестдесет и седем кв.м) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в него:гр. Сливен, кв. "Дружба" №65, поземлен имот с идентификатор 67338.560.131 (УПИ III, кв. 626 по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със заповед №РД-15-757/15.07.2002 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-641/27.12.2013г. на Началника на СГКК-Сливен.67338.560.97, 67338.560.100, 67338.560.133, 67338.560.132929/09.04.2001г., 1512/20.08.2003г., 2698/25.02.2011г., 3249/02.02.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
8202.05.2017 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС поземлен имот с площ от 5.162 /пет дка сто шестдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: полска култура, четвърта категорияГергевец, местност "Парцелите", поземлен имот 104072 Имотът е образуван от разделяне на ПИ 104013ПИ 104074, ПИ104012, ПИ000110, ПИ000117, ПИ000116АОС 20 от 07.02.2001 год. НеИзтегли файла
8302.05.2017 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС поземлен имот с площ от 5.162 /пет дка сто шестдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: полска култура, четвърта категорияГергевец, местност "Парцелите", поземлен имот 104073 Имотът е образуван от разделяне на ПИ 104013ПИ 104074, ПИ104012, ПИ000110, ПИ000117, ПИ000116АОС 20 от 07.02.2001 год. НеИзтегли файла
8502.05.2017 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС поземлен имот с площ от 5.162 /пет дка сто шестдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване: полска култура, четвърта категорияГергевец, местност "Парцелите", поземлен имот 104075 Имотът е образуван от разделяне на ПИ 104013ПИ 104074, ПИ104012, ПИ000110, ПИ000117, ПИ000116АОС 20 от 07.02.2001 год. НеИзтегли файла
8502.05.2017 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС  Гергевец, местност "Парцелите", поземлен имот 104075 Имотът е образуван от разделяне на ПИ 104013 АОС 20 от 07.02.2001 год. НеИзтегли файла
9327.04.2017 г.ПубличнаЧл.59, ал.1 и ал.2 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 37364 кв.м. (тридесет и седем хиляди триста шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: спортно игрище.с.Мечкарево, идентификатор 47980.501.192, номер по предходен план: квартал:21, парцел: І /кв. 29, УПИ ІІ по ПУП, одобрен с Решение №490/17.03.2009г. на ОбС Сливен/ по кадастралната карта на, одобрена със заповед РД-18-57/18.09.2007г. на ИД на АК.47980.501.289, 47980.27.3, 47980.27.4, 47980.501.291, 47980.501.284, 47980.501.285, 47980.501.433АОС № 45 от 10.06.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
357821.04.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 595 кв.м (петстотин деветдесет и пет кв. м), с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих ( съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).Обл. Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен, местност "Пандар бунар", поземлен имот с идентификатор 67338.433.46 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31-/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 884. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.433.46, на местност "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.433.64, 67338.433.47, 67338.433.602, 67338.433.45, 67338.433.43, 67338.433.52. На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на Община Сливен Булстат 000590654НеИзтегли файла Посети връзката
357520.04.2017 г.Публичначл.59, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ, чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 10 826 кв.м. (десет хиляди осемстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.25 (УПИ III, кв. 86 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.18, 67338.535.8, 67338.535.7, 67338.535.667338.535.18, 67338.535.8, 67338.535.5, 67338.535.4АОС № 1919/10.01.2006 г. НеИзтегли файла Посети връзката
357620.04.2017 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ЗУТ, чл.2 от ,,Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен" Поземлен имот с площ 4 727 кв.м. (четири хиляди седемстотин двадесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.26 (УПИ I, кв. 94 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.8, 67338.535.767338.535.8, 67338.535.18, 67338.535.27, 67338.535.9  НеИзтегли файла Посети връзката
357720.04.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 333 кв.м. (триста тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Комлука", поземлен имот с идентификатор 67338.535.27 (УПИ XI, кв. 94 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед: РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: 67338.535.767338.535.18, 67338.535.21, 67338.535.11, 67338.535.10, 67338.535.9, 67338.535.26  НеИзтегли файла Посети връзката
9818.04.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-024/29.03.2017 г. на ОУ- Сливен 180/1580 (сто и осемдесет върху хиляда петстотин и осемдесет) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1580 кв.м.(хиляда петстотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с.Чокоба, кв. 40, УПИ ХV-285 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1467 от 25.04.1990г.УПИ ХVІ-285, УПИ ХІV-284 и отдвете страни: улици  НеИзтегли файла
9918.04.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-027/07.04.2017г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м.(хиляда четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.с.Чокоба, кв. 40, УПИ ХVІ-285 по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1467/25.04.1990г.УПИ ХVІІ-286, УПИ ХІV-284, УПИ ХV-285 и улица  НеИзтегли файла
27606.04.2017 г.ЧастнаЧл.56,ал.1, чл.2, ал.1, т.1 и чл.59, ал.2 от ЗОС 1028/9871 (хиляда двадесет и осем върху деветхиляди осемстотин седемдесет и една ) ид.части от поземлен имот, целия с площ от 9,781 (девет дка осемстотин седемдесет и един кв.м/, начин на трайно ползване: нива, осма категория на земята.с.Селминово,м."Долен караджаз", ПИ019019 по картата на възстановената собственост на с.Селиминово. Имотът е образуван от ПИ 019004.019010, 019009, 000067, 019005, 000158.АОС 25/02.12.1999год. НеИзтегли файла
37805.04.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и договор от 01.03.2017г. за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост 36/2306 (тридесет и шест върху две хиляди триста и шест) идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2306 кв.м.(две хиляди триста и шест кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 30, УПИ Х-223 по действащия план, одобрен с Решение №858/30.04.2003г.УПИ ІV-223, улица, УХИ ХІ-232,233, УПИ ХІІ-234 и УПИ ІХ-235  НеИзтегли файла
357404.04.2017 г.Частначл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от ЗОС, чл. 90 от НРПУРОИ и решение № 541/26.01.2017г. на ОбС-Сливен Поземлен имот с площ: 205 кв.м. (двеста и пет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построените в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул. "Трайчо Китанчев" №21, поземлен имот с идентификатор 67338.607.25 (УПИ VIII-25, кв.4 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със заповед №РД-15-617/20.05.1992 г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: VIII-9061. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.607.24, 67338.607.27, 67338.607.26, 67338.607.164, 67338.607.231635/05.05.2004г. НеИзтегли файла Посети връзката
37703.04.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 441/четиристотин четиридесет и един кв.м/, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: територии предназначени за селско стопанствоСотиря, местност "Юрта", №68117.11.6609 по плана на новообразуваните имоти на м."Юрта", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 03 от 26.04.2004 г. на Областния управител на Област Сливен.68117.11.6610, 68117.11.6608  НеИзтегли файла
37603.04.2017 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 и следващи от ПЗР на ЗСПЗЗ. Поземлен имот с площ от 659 /шестстотин петдесет и девет кв.м/, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски култури, стар идентификатор: пл.№ 7697Сотиря, местност "Дългата нива", №68117.510.312 по картата на новообразуваните имоти на местност "Дългата нива", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 06 от 21.06.2006 г. на Областен управител68117.510.430, 68117.510.311, 68117.510.401, 68117.510.313  НеИзтегли файла
37603.04.2017 г.Частнавъв връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 и следващи от ПЗР на ЗСПЗЗ.  Сотиря, местност "Дългата нива", №68117.510.312 по картата на новообразуваните имоти на местност "Дългата нива", одобрен със Заповед № РД - 11 - 09 - 06 от 21.06.2006 г. на Областен управител   НеИзтегли файла
357331.03.2017 г.ЧастнаЧл.59 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 103,00 кв.м. (сто и три кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 3,41 (три цяло и четиридесет и един) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 1 (едно) с площ от 7, 84 кв.м. (седем цяло и осемдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр. Сливен, ж.к. "Българка", бл.9, вх.А, ет.3, ап.7, идентификатор 67338.525.48.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-1365-28.02.2017г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.525.48.на същия етаж: 67338.525.48.1.8; под обекта: 67338.525.48.1.4, 67338.525.48.1.5; над обекта: 67338.525.48.1.10, 67338.525.48.1.11АОС № 576 от 10.05.1999г. НеИзтегли файла Посети връзката
357224.03.2017 г.Частначл.60, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.20 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им и Заповед № РД-11-11-016/16.03.2017г. на ОУ на Област Сливен. Поземлен имот с площ от 522 кв.м. (петстотин двадесет и два кв.м.) с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м).гр. Сливен, ул.П.Яворов №67, поземлен имот с идентификатор 67338.518.15 (УПИ VII-15, кв. 362 по ПУП на кв.Ново село, одобрен със Заповед №РД-15-735/14.08.1995г. на кмета на Община Сливен). Номер по предходен план 6366. Действащата кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.518.16, 67338.519.2, 67338.519.1, 67338.518.4, 67338.518.14.  НеИзтегли файла Посети връзката
357023.03.2017 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и заповед № РД-11-11-49/23.03.2005 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ от 491 кв.м. (четиристотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 15, поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 (УПИ III-85, кв. 100 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед № РД-15-2001/14.09.2015г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: III-2096. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.508.64, 67338508.86, 67338.508.91, 67338.508.92, 67338.508.93, 67338.508.84, 67338.508.83АОС № 1863/21.09.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
357123.03.2017 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т. 2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и заповед № РД-11-093/12.04.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ от 332 кв.м. (триста тридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 11, поземлен имот с идентификатор 67338.508.86 (УПИ IV-86, кв. 100 - по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със заповед № РД-15-2001/14.09.2015г. на кмета на Община Сливен), номер по предходен план: IV-2095. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК.67338.508.64, 67338.508.87, 67338.508.91, 67338.508.85АОС № 1408/10.01.2003г. НеИзтегли файла Посети връзката
5621.03.2017 г.Частнаи § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м. (хиляда четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.с.Малко Чочовени, кв. 27, УПИ І-95 по действащия план, одобрен със заповед № 1318 от 19.12.1983г.от двете страни: улица, УПИ ІІ и извън рег.план  НеИзтегли файла
356921.03.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ 633/2133 ид.ч. (шестстотин тридесет и три върху две хиляди сто тридесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 2133 кв.м. (две хиляди сто тридесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, м. "Батмиш", поземлен имот с идентификатор 67338.432.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 717. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.432.88 на м. "Пандар бунар", одобрен със заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.432.89, 67338.432.91, 67338.432.87, 67338.432.86, 67338.432.90.  НеИзтегли файла Посети връзката
37521.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 758 / седемстотин петдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство.с.Сотиря, местност "Юрта", поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9522 по плана на новообразуваните имоти на м."Юрта", землище с.Сотиря, одобрен със Заповед №РД-11-09-03/26.04.2004г. на Областен управител.68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655, 68117.11.9518, 68117.11.6656.  НеИзтегли файла Посети връзката
10513.03.2017 г.Частна§ 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 192/982 (сто деветдесет и два върху деветстотин осемдесет и два) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 982 кв.м. (деветстотин осемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ ІV-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ІІІ-50, улица, УПИ V-51 и УПИ ХV-51  НеИзтегли файла
10613.03.2017 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 332/972 (триста тридесет и две върху деветстотин седемдесет и две) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 972 кв.м. ( деветстотин седемдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ V-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ІV-51, улица, УПИ VІ-152 и УПИ ХІV-51  НеИзтегли файла
10713.03.2017 г.Частнаот ЗОС и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС 172/1052 (сто седемдесет и две върху хиляда петдесет и две) ид.ч. от урегулиран поземлен имот, целият с площ от 1052 кв.м. ( хиляда петдесет и два кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глуфишево, общ.Сливен.с.Глуфишево, кв. 10, УПИ ХІV-51 по действащия план на с.Глуфишево, одобрен със заповед № 1052 от 15.11.1985г.УПИ ХV-51, УПИ V-51, УПИ VІ-52 и улица  НеИзтегли файла
12909.03.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-012/02.03.2017 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 950 кв.м. (деветстотин и петдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.с.Глушник, кв. 17, УПИ VІ-172 по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен, одобрен със заповед РД-15-1462 от 30.07.1991г.УПИ V-171, улица, улица и УПИ VІІ-173  НеИзтегли файла
356606.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 1339 кв.м (хиляда триста тридесет и девет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.11 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 667. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.11, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.10, 67338.438.35, 67338.19.4, 67338.438.12  НеИзтегли файла Посети връзката
356706.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. Поземлен имот, с площ от 655 кв.м (шестстотин петдесет и пет кв.м) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.12 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 668. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.12, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.438.35, 67338.19,4, 67338.438.13, 67338.438.11.  НеИзтегли файла Посети връзката
356806.03.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР по ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 818 кв. м (осемстотин и осемнадесет кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, местност "Бадемлика", поземлен имот с идентификатор 67338.438.13 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед:КД-14-396/16.06.2011 на Началник на СГКК-Сливен. Номер по предходен план: 669. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.438.13, на местност"Кантона", одобрен със заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011г. на Областен управител на Област Сливен.67338.431.96, 67338.431.393, 67338.431.338.  НеИзтегли файла Посети връзката
356527.02.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповеди: №№ РД-11-11-100/14.06.2004 г. и РД-11-11-164/16.09.2004 г. на ОУ- Сливен Поземлен имот с площ 4 212 кв.м. (четири хиляди двеста и дванадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг.гр. Сливен, парк "Юнак", поземлен имот с идентификатор 67338.557.71 (УПИ II, кв. 674 - по ПУП на спортен парк "Юнак", одобрен с решение № 230/05.06.2008г. на ОбС-Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-397/14.10.2009г. на началника на СГКК-Сливен.67338.557.64, 67338.557.65, 67338.557.68, 67338.557.56  НеИзтегли файла Посети връзката
356421.02.2017 г.Частначл. 60, ал. 3 от ЗОС и чл. 20 от "Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот-общинска ....." Поземлен имот с площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.гр. Сливен, кв. Дружба, поземлен имот с идентификатор 67338.558.137, номер по предходен план: 5580105, УПИ II, кв. 611 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-926/04.07.2016г. на кмета на Община Сливен, стар идентификатор: 67338.558.105. Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.558.67, 67338.558.106  НеИзтегли файла Посети връзката
9617.02.2017 г.Частначл. 56, ал.1и чл.59 от ЗОС и Решение №191/29.11.1999 г. на Общинска служба по земеделие гр. Сливен поземлен имот с площ от 26.380/двадесет и шест дка триста и осемдесет кв.м/, начин на трайно ползване: нива, девета категория на земята и начин на възстановяване: съгласно плана за земеразделяне в землището на с. ЧокобаЧокоба, местност "Шахларя", ПИ 040035 по КВС на с. Чокоба Имотът е образуван от разделянето на ПИ 040003040008, 040011, 000153, 027139, 000142, 000654АОС 11 от 01.12.1999 год. Не
9717.02.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1 и чл. 59 от ЗОС и Решение №1912/29.11.1999 г.на Общинска служба по земеделие гр. Сливен поземлен имот с площ от 4.538 /четири дка петстотин тридесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване: нива, девета категория на земята и начин на възстановяване: съгласно плана за земеразделяне в землището на с. ЧокобаЧокоба, местност "Шахларя", ПИ 040037 по КВС на с. Чокоба Имотът е образуван от разделянето на ПИ 040003027139, 000147АОС 11 от 01.12.1999 год. Не
356310.02.2017 г.Частначл.58, ал.5, чл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 1005/7339 ид.ч. (хиляда и пет върху седем хиляди триста тридесает и девет ид.ч.) от поземлен имот, целия с площ от 7339 кв.м. (седем хиляди триста тридесет и девет кв.м.) с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.гр. Сливен, кв. Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.703.429 (УПИ I, кв. 19 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-15-858/26.04.2003г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен са одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.67338.703.469, 67338.835.52, 67338.835.55, 67338.835.26, 67338.835.72, 67338.703.313, 67338.703.430, 67338.703.141039/20.06.2001г., 1040/20.06.2001г., 1041/20.06.2001г., 1042/20.06.2001г., 1153/19.11.2001г. НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 189 (9441 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
187
188
189
Следваща
[Условие]Създаване на филтър