ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Данъчна оценка
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
7801.12.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ от 941 (деветстотин четиридесет и един) кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:ниско застрояване (до 10м).с.Ковачите, поземлен имот с идентификатор 37530.502.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/29.03.2006 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър, номер по предходен план: няма. Имотът е част от УПИ XII-44, кв.4 по действащия ПУП на с.Ковачите, одобрен с Решение № 124/28.02.2008г. на ОбС-Сливен.37530.502.46, 37530.502.45, 37530.90.3, 37530.502.40, 37530.502.41, 37530.502.42, 37530.502.43.1863,20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473501.12.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 473/973 ид.ч. (четиристотин седемдесет и три върху деветстотин седемдесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 973 кв.м. (десетстотин седемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.419.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2922513. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.292.2513.67338.419.68, 67338.419.84, 67338.419.92, 67338.419.91, 67338.419.90, 67338.419.89, 67338.419.88, 67338.419.86.4654,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473601.12.2023 г.Частначл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ от 164 кв.м. (сто шестдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда.СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.440.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: няма. За имота е отреден УПИ X-127, кв.20 по ПУП на м."Селището", одобрен със Заповед № РД 15-473/06.05.1994г.67338.441.33, 67338.440.126, 67338.440.149.1613,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
7701.12.2023 г.Частнаот ЗОС и ПР № 10-СЛ от 06.07.2009г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-33 от 03.08.2009 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 8556 (осем хиляди петстотин петдесет и шест) кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване:нива.с.Ковачите, местност "Гермята", поземлен имот с идентификатор 37530.90.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/29.03.2006 г. на изпълнителния директор на агенцията по кадастър, номер по предходен план: 090003.37530.502.45, 37530.502.6, 37530.63.162, 37530.63.1, 37530.90.7, 37530.502.39, 37530.502.40, 37530.502.44.1379,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473324.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1005 кв.м. (хиляда и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м."Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.10.2023 г., номер по предходен план: 2894054, кв. 506. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.4054 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.257, 67338.420.71, 67338.420.285, 67338.420.213, 67338.420.211, 67338.420.21118 448,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473424.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен 1130/2130 (хиляда сто и тридесет върху две хиляди сто и тридесет) ид.ч. от поземлен имот, целия с площ 2130 (две хиляди сто и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).гр. Сливен, м. "Каменка", поземлен имот с идентификатор 67338.422.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 6363, номер по плана на новообразуваните имоти 67338.422.320 на м. "Каменка", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-02/26.04.2004 г на Областен Управител на Област Сливен.67338.422.319, 67338.422.395, 67338.422.323, 67338.422.322, 67338.422.32114 084,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473223.11.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 61,28 кв.м. (шестдесет и едно цяло и двадесет и осем кв.м.), предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,34 (едно цяло и тридесет и четири пет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение №19 (деветнадесет) с площ от 3,51 кв.м. (три цяло ипетдесет и един кв.м.). Сградата е построена през 1980 г., конструкция ШПК.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.25, вх.Б, ет.7, ап.20, идентификатор 67338.524.125.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение, засягащо самостоятелния обект е от 17.11.2023г. Самостоятелният обект се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 67338.524.125.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.125.на същия етаж: 67338.524.125.2.20, 67338.524.125.2.21; под обекта: 67338.524.125.2.17; над обекта: 67338.524.125.2.23;27573,30 леваАОС № 260 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
473122.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен и Заповед № РД-11-11-079/10.11.2023 г. на Областен управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 1421 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Сухата чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.414.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.08.2023 г., номер по предходен план: 2833468. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.283.3468 на м. "Сухата чешма", одобрен със заповед № РД-01-0002/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.414.50, 67338.414.51, 67338.414.370, 67338.414.371, 67338.414.46, 67338.414.75, 67338.414.4917 711,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472921.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 76 кв.м. (седемдесет и пест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Преслав" № 65, поземлен имот с идентификатор 67338.506.79 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 620.67338.506.119, 67338.506.80, 67338.506.811 341,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
473021.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 1247 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.411.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2855921. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.285.5921 на м. "Руините", одобрен със Заповед № РД-01-00010/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.411.36, 67338.411.45, 67338.411.44, 67338.411.3914 233,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472820.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-080/20.11.2023 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 146 кв.м. (сто четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Дамян войвода" № 16-г, поземлен имот с идентификатор 67338.607.42 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 9045, част от УПИ III-42,45, кв. 5 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със Заповед № РД 15-617/20.05.1992 г. на кмета на община Сливен.67338.607.11, 67338.607.45, 67338.607.44, 67338.607.43, 67338.607.40, 67338.607.411 973,30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472720.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-080/20.11.2023 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ: 68 кв.м. (шестдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен,,ул. "Дамян войвода" № 18, поземлен имот с идентификатор 67338.607.45 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 9044, част от УПИ III-42,45, кв. 5 по ПУП на кв. "Надежда", одобрен със Заповед № РД 15-617/20.05.1992 г. на кмета на община Сливен.67338.607.11, 67338.607.46, 67338.607.47, 67338.607.48, 67338.607.44, 67338.607.421 136,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472415.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 652 кв.м. (шестстотин петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Дълбоки дол", поземлен имот с идентификатор 67338.412.257 (УПИ VIII, кв.342 по ПУП на м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-1580/10.08.2023 г. на Кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.10.2023 г.67338.412.46, 67338.412.258, 67338.412.533, 67338.412.256, 67338.412.255, 67338.412.254, 67338.412.5247 442,20 лв.АОС № 4597/14.03.2023 г. НеИзтегли файла
472615.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 108 кв.м. (сто и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Пирин" № 57, поземлен имот с идентификатор 67338.608.93 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК67338.608.90, 67338.608.91, 67338.608.92, 67338.608.31, 67338.608.941 709,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472515.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Андреева чешма", поземлен имот с идентификатор 67338.405.75 (УПИ I, кв.58 по ПУП на м. "Андреева чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен, одобрен с Решение № 808 от 22.12.2005 г. на ОбС - Сливен) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 03.11.2023 г.67338.405.76, 67338.405.74, 67338.415.1, 67338.416.1, 67338.405.509 073,80 лв.АОС № 4679/10.08.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
472214.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 361 кв.м. (триста шестдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Гюргюнлюка", поземлен имот с идентификатор 67338.421.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2903890, УПИ XVIII-290, кв.458 по ПУП на м."Гюргюнлюка", гр.Сливен, одобрен със Зап.№ РД 15-1918/05.10.2023г.67338.421.128, 67338.421.287, 67338.421.291.3552,20 лв.АОС № 4556/09.12.2022г. НеИзтегли файла Посети връзката
472314.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ от 472 (четиристотин седемдесет и два) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).Обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, СО "Изгрев'', м. "Руините", поземлен имот с идентификатор 67338.410.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 2859985, номер по плана на новообразуваните имоти 410.218 /9985/ на м. "Руините", одобрен със заповед № РД-01-00010/08.01.2002 г. на Областен управител на Област Сливен.67338.410.217, 67338.410.244, 67338.410.220, 67338.410.2194892.20 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
472010.11.2023 г.Публичначл.2, ал.1, т.7, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ и Договор № 27 за прекратяване на съсобственост, чрез замяна от 10.03.2023 г. Поземлен имот с площ 280 кв.м. (двеста и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.44 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", гр. Сливен, одобрен със заповед: РД 15-2062 от 15.11.2022 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.05.2023 г.67338.838.89, 67338.701.43, 67338.701.62, 67338.701.455 700,20 лв.АОС № 4498/18.07.2022 г. НеИзтегли файла Посети връзката
472110.11.2023 г.Публичначл.2, ал.1, т.7, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ЗУТ и Договор № 27 за прекратяване на съсобственост, чрез замяна от 10.03.2023 г. Поземлен имот с площ 393 кв.м. (триста деветдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.гр. Сливен, кв. "Речица", поземлен имот с идентификатор 67338.701.45 (част от УПИ XI, кв.10 - по ПУП на кв."Речица", гр. Сливен, одобрен със заповед: РД 15-2062 от 15.11.2022 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.05.2023 г.67338.701.439, 67338.838.78, 67338.838.89, 67338.701.44, 67338.701.62, 67338.701.467 265,00 лв.АОС № 4499/18.07.2022 г. НеИзтегли файла Посети връзката
471810.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 150 кв.м. (сто и петдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.401.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 67338.401.321.67338.401.221, 67338.401.381,67338.522.891 712,20 лв.АОС № 4680/10.08.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
471910.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ 204 кв.м. (двеста и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.401.321 (УПИ V, кв.22 по ПУП на м. "Градището", СО "Изгрев", гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15-1668/29.08.2023 г. на Кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 15.09.2023 г.67338.401.320, 67338.401.380, 67338.401.381, 67338.401.2212 328,50 лв.АОС № 4680/10.08.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
13909.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1376 кв.м. (хиляда триста седемдесет и шест кв.м.), отреден за жилищни, търговски и безвредни дейности по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.с.Глушник, кв. 13, УПИ ІV по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1462/30.071991г. и заповед № РД-15-1849/26.09.2023г.УПИ ІХ, УПИ ІІІ и от двете страни: улици2873,10 леваАОС № 137 от 06.12.2022г. НеИзтегли файла
14009.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС Урегулиран поземлен имот с площ от 1168 кв.м. (хиляда сто шестдесет и осем кв.м.), отреден за озеленяване и техническа инфраструктура по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.с.Глушник, кв. 13, УПИ ІХ по действащия план, одобрен със заповед № РД-15-1462/30.071991г. и заповед № РД-15-1849/26.09.2023г.УПИ ІІІ, УПИ ІV, улица и дере2438,80 леваАОС № 137 от 06.12.2022г. НеИзтегли файла
471708.11.2023 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС 44/184 ид.ч. (четиридесет и четири върху сто осемдесет и четири ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 184 кв.м. (сто осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Софроний Врачанкси" № 10-а, поземлен имот с идентификатор 67338.532.65 (УПИ I-65, кв. 119 по ПУП на ЦГЧ, одобрен със Заповед № РД 15-860/27.11.2001 г. на Кмета на Община Сливен) по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.01.2023 г., номер по предходен план: 4985.67338.532.16, 67338.532.66, 67338.532.75, 67338.532.881 244,40 лв.АОС № 1424/03.02.2003 г. АОС № 4774/20.07.2023 г. НеИзтегли файла Посети връзката
44506.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 870 кв.м. (осемстотин и седемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 1, УПИ V-13 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ І-12, УПИ ІV-13 и от двете страни-улици3580,10 лева  НеИзтегли файла
471202.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС Сграда със застроена площ: 208 кв.м. (двеста и осем кв.м.), брой етажи: 3 (три) и частичен сутерен, с общо разгъната застроена площ 786 кв.м., с предназначение: друг вид обществена сграда, масивна конструкция, въведена в експлоатация с Удостоверение № 124/04.09.2023 г. на гл. арх. на Община Сливен.гр. Сливен, ул. "Любен Каравелов" № 18, сграда с идентификатор 67338.508.77.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.77, УПИ XIII, кв.96 по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-2337/20.09.2019 г. на кмета на Община Сливен.67338.508.69, 67338.508.70, 67338.508.71, 67338.508.76, 67338.508.98, 67338.508.78693 637,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
471402.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ от 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).град Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.406.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2862853. 5950.30 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
471302.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС Сграда със застроена площ: 204 кв.м. (двеста и четири кв.м.), брой етажи: 3 (три) и частичен сутерен, с общо разгъната застроена площ 626 кв.м. (шестстотин двадесет и шест кв.м.), с предназначение: друг вид обществена сграда, масивна конструкция, въведена в експлоатация с Удостоверение № 124/04.09.2023 г. на гл. арх. на Община Сливен.гр. Сливен, ул. "Любен Каравелов" № 18, сграда с идентификатор 67338.508.77.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.77, УПИ XIII, кв.96 по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-2337/20.09.2019 г. на кмета на Община Сливен.67338.508.69, 67338.508.70, 67338.508.71, 67338.508.76, 67338.508.98, 67338.508.78567 590,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
471602.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1196 /хиляда сто деветдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1765. 34.40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
471502.11.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 изречение първо от ЗСПЗЗ и §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ 1308 /хиляда триста и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Област Сливен, Община Сливен, град Сливен, местност "Баш чардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1765.67338.435.599, 67338.435.453, 67338.435.600, 67338.435.409, 67338.435.407.37.60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
471131.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 640 кв.м. (шестстотин и четиридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Харкан" № 113, поземлен имот с идентификатор 67338.539.14 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1865, УПИ XV-14, кв.242 по ПУП на кв. "Клуцохор", одобрен с Решение № 163/29.03.2012 г. на ОбС-Сливен.67338.539.18, 67338.539.15, 67338.539.75, 67338.539.1, 67338.539.2, 67338.539.1315 564,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
24131.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-072/12.10.2023 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 760 кв.м.(седемстотин и шестдесет кв.м.), отреден за жилищна строителства по действащия план на с.Бяла, общ.Сливен.с.Бяла, кв. 8, УПИ І-99 по действащия план, одобрен със заповед №РД-15-1536/16.10.1989г.улица, УПИ ІІ-96, УПИ ХІ-98, УПИ ХІІ-107, УПИ ХVІ-106, ХVІІ-1052483,70 лева  НеИзтегли файла
471030.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС 42/323 ид.ч. (четиридесет и две върху триста двадесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 323 кв.м. (триста двадесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. ,,Хан Крум № 50, поземлен имот с идентификатор 67338.543.110 по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 23.09.2020 г., номер по предходен план: 93.67338.543.108, 67338.543.106, 67338.544.1, 67338.543.111, 67338.543.112, 67338.543.1091 118,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470926.10.2023 г.Частнаи Решение № 52 от 27.06.2000 г. на Общинска служба по земеделие гр. Сливен поземлен имот с площ от 7996 /седем хиляди деветстотин деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска и начин на трайно ползване: друг вид нивагр. Сливен, местност "Аркара коруч", поземлен имот с идентификатор 67338.106.2 по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 год. на изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 106.2, предишен идентификатор: няма 1392.50 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470823.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 672 кв.м. (шестстотин седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Градището", поземлен имот с идентификатор 67338.401.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2800880. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.280.880 на м. "Градището", одобрен със заповед № РД-01-0006/08.01.2002 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.401.56, 67338.401.14, 67338.401.407,67338.303.10067 229,60 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470613.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-062/28.07.2023г. на Областен Управител Поземлен имот с площ 19 388 кв.м. ( деветнадесет хиляди триста осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за др.вид озеленени площи.гр. Сливен, кв."Даме Груев", поземлен имот с идентификатор 67338.605.2 (за който се отрежда: УПИ I, кв. 505 - по действащия ПУП на кв."Д.Груев", одобрен със Заповед № РД 15-136/05.03.1998 г. на Кмета на Община Сливен, отереден за Гаров парк и КОО). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 2530.67338.603.233, 67338.605.455, 67338.605.7, 67338.605.5, 67338.605.14.524 561,70 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470713.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-073/13.10.2023 г. на Областен управител на Област Сливен 174/460 ид.ч. (сто седемдесет и четири върху четиристотин и шестдесет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Кутелка" № 5, поземлен имот с идентификатор 67338.511.89 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 309, УПИ II-89, кв.695 по ПУП на кв. "Комлука", одобрен със Заповед № РД 15-1686/23.01.2007 г. на кмета на Община Сливен.67338.511.88, 67338.511.90, 67338.511.96, 67338.511.97, 67338.511.98, 67338.511.995 206,10 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470511.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ 955 кв.м. (деветстотин петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, м. "Барутни погреби", поземлен имот с идентификатор 67338.420.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.09.2022г., номер по предходен план: 2893840, кв. 282. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.289.3840 на м. "Погребите", СО "Изгрев", одобрен със Заповед № РД-11-09-03/27.02.2003г. на Областен управител на Област Сливен.67338.420.122, 67338.420.58, 67338.420.59, 67338.420.56, 67338.420.5410 274,30  НеИзтегли файла Посети връзката
29711.10.2023 г.Публичначл.2, ал.1, т.3, чл.59, ал.2 от ЗОС и Решение № 1330/15.12.2022г. на ОбС Сливен Поземлен имот с площ 23 897 кв.м. (двадесет и три хиляди осемстотин деветдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.с.Самуилово, м. "Драката", поземлен имот с идентификатор 65303.34.354 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 65303.34.21, номер по предходен план: 34.21.65303.34.356, 65303.34.19, 65303.34.18, 65303.34.17, 65303.34.16, 65303.15, 65303.37.14, 65303.34.10, 65303.33.47, 65303.34.24.1493,60 лв.АОС № 282/19.07.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
29610.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение № 1330/15.12.2022г. на ОбС Сливен и Решение № КЗЗ-15/14.08.2023г. на Комисията за зем. земи, при МЗХ Поземлен имот с площ 12 961 кв.м. (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди.с.Самуилово, м. "Драката", поземлен имот с идентификатор 65303.34.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 65303.34.21, номер по предходен план: 34.21.65303.888.9901, 65303.34.353, 65303.34.356.45 979,10 лв.АОС № 282/19.07.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
29510.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС, Решение № 1330/15.12.2022г. на ОбС Сливен и Решение № КЗЗ-15/14.08.2023г. на Комисията за зем. земи, при МЗХ Поземлен имот с площ 33 844 кв.м. (тридесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди.с.Самуилово, м. "Драката", поземлен имот с идентификатор 65303.34.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/05.03.2020г. на Изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: 65303.34.21, номер по предходен план: 34.21.65303.888.9901, 65303.34.357, 65303.34.353, 65303.34.20, 65303.34.19, 65303.33.47, 65303.34.354.120 061,60 лв.АОС № 282/19.07.2021г. НеИзтегли файла Посети връзката
470410.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение № 41/29.02.2000 г. на ОбС - Сливен Поземлен имот с площ от 600 кв.м. (шестстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за вилна сграда.СО "Селището", м. "Селището", поземлен имот с идентификатор 67338.441.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, предходен идентификатор: 67338.441.284. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.441.491 на м."Селището", одобрен със Заповед № РД-11-09-02/15.10.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.441.490, 67338.441.492, 67338.441.283, 67338.303.129, 67338.441.282.6533,80 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470205.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 201/283 ид.ч. (двеста и еднa върху двеста осемдесет и три ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 283 кв.м. (двеста осемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Чаталджа" № 104, поземлен имот с идентификатор 67338.501.43 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 793.67338.501.24, 67338.501.44, 67338.501.77, 67338.501.424 751,00 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
470305.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА 270/381 ид.ч. (двеста и седемдесет върху триста осемдесет и една ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 381 кв.м. (триста осемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Чаталджа" № 102, поземлен имот с идентификатор 67338.501.44 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 30967338.501.15, 67338.501.45, 67338.501.77, 67338.501.437 512,90 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
9902.10.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и заповед № РД-11-09-005 от 26.03.2020г. на ОУ на Област Сливен Поземлен имот с площ от 926 кв.м. (деветстотин двадесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгл.§4 ПЗРЗСПЗЗ).с.Гавраилово, идентификатор 14275.616.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.14275.501.141, 14275.501.143, 14275.65.10, 14275.501.3702252,00 лева  НеИзтегли файла Посети връзката
7429.09.2023 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.1и ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 742 кв.м. (седемстотин четиридесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.с.Ковачите, идентификатор 37530.501.475 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на ИД на АК. Адрес на поземления имот: с.Ковачите, ул."Сини камъни" № 42. Кв. 25, УПИ VІІ-309 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 124/28.02.2008г. на Общ. съвет Сливен и заповед № РД-15-1497/28.07.2023г. на кмета на Община Сливен.37530.501.476, 37530.502.3, 37530.501.28, 37530.501.4741488,70 леваАОС № 43 от 15.02.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
7529.09.2023 г.Частначл.59, ал.1 и ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 821 кв.м. (осемстотин двадесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.с.Ковачите, идентификатор 37530.501.476 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на ИД на АК. Адрес на поземления имот: с.Ковачите, ул."Сини камъни" № 42. Кв. 25, УПИ ХІ-309 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 124/28.02.2008г. на Общ. съвет Сливен и заповед № РД-15-1497/28.07.2023г. на кмета на Община Сливен.37530.501.308, 37530.501.477, 37530.502.3, 37530.501.475, 37530.501.4741647,30 леваАОС № 43 от 15.02.2005г. АОС № 44 от 15.02.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
7629.09.2023 г.Частначл.59, ал.1 и ал.2, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 848 кв.м. (осемстотин четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.с.Ковачите, идентификатор 37530.501.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на ИД на АК. Адрес на поземления имот: с.Ковачите, ул."Сини камъни" № 42. Кв. 25, УПИ ХІІ-309 по действащ ПУП, одобрен с Решение № 124/28.02.2008г. на Общ. съвет Сливен и заповед № РД-15-1497/28.07.2023г. на кмета на Община Сливен.37530.501.307, 37530.502.4, 37530.501.306, 37530.502.3, 37530.501.476, 37530.501.3081701,40 леваАОС № 45 от 15.02.2005г. НеИзтегли файла Посети връзката
470125.09.2023 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,63 кв.м.(сто и четири цяло и шестдесет и три кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,56 (едно цяло и петдесет и шест ) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 3 (три) с площ от 3,59 кв.м. (три цяло и петдесет и девет кв.м.). Сградата е построена през 1985г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.39, вх.В, ет.2, ап.3, идентификатор 67338.558.87.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение от 21.09.2023г.. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 сграда с идентификатор 67338.558.87.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.87.на същия етаж: 67338.558.87.1.3; под обекта: 67338.558.87.1.1; над обекта: 67338.558.87.1.534652,30 леваАОС № 762/22.03.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
470020.09.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ: 83 кв.м. (осемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, ул. "Аспарух" № 33, поземлен имот с идентификатор 67338.506.233 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1054.67338.506.229, 67338.506.234, 67338.506.217, 67338.506.2321 589,40 лв.  НеИзтегли файла Посети връзката
              
Страница 1 от 224 (11195 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
222
223
224
Следваща
[Условие]Създаване на филтър