ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
372008.01.2018 г.Частначл.59, ал.1, чл. 2, ал.1, т.3 от ЗОС и Решение № 697/17.05.2003 г.на Общинска служба по Земеделие и гори - гр. Сливен Поземлен имот с площ 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, кв. "Дружба", поземлен имот с идентификатор 67338.559.75 (УПИ V, кв. 634 - по ПУП на кв. "Дружба", одобрен със Заповед № РД 15-800/17.06.2005 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.559.74, 67338.559.76, 67338.606.8, 67338.559.57АОС № 1583/02.02.2004 г. и АОС № 1808/04.08.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
372208.01.2018 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № РД-11-11-186/27.10.2004 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 3648 кв.м. (три хиляди шестстотин четиридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Българка", поземлен имот с идентификатор 67338.525.188 (част от УПИ III, кв. 572 - по ПУП на кв. "Българка", одобрен със Заповед № РД 15-1238/19.05.2015 г. на Кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-151/15.03.2013 г. на началника на СГКК-Сливен.67338.525.132, 67338.557.1, 67338.525.139, 67338.525.135, 67338.525.134, 67338.525.133, 67338.525.136, 67338.525.197АОС № 1700/01.11.2004 г. НеИзтегли файла Посети връзката
372108.01.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,50 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,59 (едно цяло и петдесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 20 (двадесет), с площ от 3,63 кв.м. (три цяло и шестдесет и три кв.м.). Сградата е построена през 1983г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл.1, вх.Б, ет.7, ап.20, идентификатор 67338.523.12.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед: РД 18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменениесъс заповед: 18-9711-15.12.2017г. на началника на СГКК-Сливен.на същия етаж: 67338.523.12.1.19, 67338.523.12.1.21 ; под обекта: 67338.523.12.1.17, 67338.523.12.1.16, 67338.523.12.1.18; над обекта: нямаАОС № 98 от 28.10.1997г. НеИзтегли файла Посети връзката
372408.01.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Решение № 446 от 30.01.2009г. на Обшински съвет - Сливен за одобрен ОУП за гр. Сливен Поземлен имот с площ 1724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).гр. Сливен, кв. "Асеновец", поземлен имот с идентификатор 67338.565.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1098.67338.565.386, 67338.565.127, 67338.565.128, 67338.565.125  НеИзтегли файла Посети връзката
372308.01.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС Поземлен имот с площ 587 кв.м. (петстотин осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване.гр. Сливен, кв. "Младост", поземлен имот с идентификатор 67338.561.17 (част от УПИ I, кв. 658 - по ПУП на кв. "Младост", одобрен с Решение № 667/30.07.2002 г. на ОбС - Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.561.7, 67338.561.18, 67338.561.27, 67338.561.15, 67338.561.16  НеИзтегли файла Посети връзката
371904.01.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 64,19 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветнадесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,94 (едно цяло и деветдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово помещение № 1 (едно), с площ от 2,52 кв.м. (две цяло и петдесет и два кв.м.). Сградата е построена през 1985г., конструкция ЕПЖС.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.37, вх.А, ет.1, ап.1, идентификатор 67338.559.40.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-31/19.04.2006г., последно изменение със заповед: 18-8345-06.11.2017г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.559.40.на същия етаж: 67338.559.40.1.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.559.40.1.4АОС № 718 от 31.01.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
371820.12.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 781/седемстотин осемдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1832гр. Сливен, местност "Батмиш", ПИ 67338.435.23 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.24, 67338.435.41,67338.435.17,67338.435.9  НеИзтегли файла Посети връзката
371618.12.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 91,00 кв.м. (деветдесет и един кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,98 (едно цяло и деветдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 4 (четири) с площ от 4,19 кв.м. (четирицяло и деветнадесет кв.м.). Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.29, ет.12, ап.67, идентификатор 67338.564.48.1.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.564.48.на същия етаж: 67338.564.48.1.68; под обекта: 67338.564.48.1.61; над обекта: нямаАОС № 1368 от 14.11.2002г. НеИзтегли файла Посети връзката
371718.12.2017 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 39,10 кв.м. тридесет и девет цяло и десет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 0,68 нула цяло ишестдесет и осем) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 6 (шест) с площ от 5,7 кв.м. (пет цяло и седемдесет кв.м.). Сградата е построена през 1986г., конструкция ЕК.гр. Сливен, кв."Дружба", бл.27, вх.А, ет.2, ап.6, идентификатор 67338.560.98.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.98.на същия етаж: 67338.560.98.1.7; под обекта: 67338.560.98.1.1; над обекта: 67338.560.98.1.11АОС № 320 от 01.09.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
371315.12.2017 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.2 ал.1, т.1 и т.3 от ЗОС и Решение № 971 от 14.06.2005г. на ОСЗ гр.Сливен Поземлен имот с площ от 6430 (шест хиляди четиристотин и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: изоставена орна земя, девета категория на земята.гр. Сливен, кв.Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.801.114 по кадастралната карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор: 67338.801.17.67338.852.115, 67338.801.115, 67338.801.116, 67338.801.18АОС 1796/06.07.2005г. и АОС 2677/16.12.20010г. НеИзтегли файла Посети връзката
371415.12.2017 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.2 ал.1, т.1 и т.3 от ЗОС и Решение № 971 от 14.06.2005г. на ОСЗ гр.Сливен Поземлен имот с площ от 263 (двеста шестдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: изоставена орна земя, девета категория на земята.гр. Сливен, кв.Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.801.117 по кадастралната карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор: 67338.801.17.67338.801.116, 67338.801.18АОС 1796/06.07.2005г. и АОС 2677/16.12.20010г. НеИзтегли файла Посети връзката
371515.12.2017 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.2 ал.1, т.1 и т.3 от ЗОС и Решение № 971 от 14.06.2005г. на ОСЗ гр.Сливен Поземлен имот с площ от 16 160 (шестнадесет хиляди сто и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: изоставена орна земя, девета категория на земята.гр. Сливен, кв.Речица, поземлен имот с идентификатор 67338.801.118 по кадастралната карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор: 67338.801.17.67338.801.119, 67338.801.18, 67338.801.116, 67338.801.23, 67338.852.114, 67338.834.67, 67338.801.28АОС 1796/06.07.2005г. и АОС 2677/16.12.20010г. НеИзтегли файла Посети връзката
370714.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 25745 / двадесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет кв.м. /, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земятагр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.3, 67338.89.7, 67338.89.5АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
370814.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 34 429 / тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и девет кв.м. /, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земятагр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.3, 67338.89.8, 67338.89.9, 67338.89.5, 67338.89.6АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
370914.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 16 249 / шестнадесет хиляди двеста четиридесет и девет кв.м. /, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земятагр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.3, 67338.89.10, 67338.89.9, 67338.89.7АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
371014.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 1729 / хиляда седемстотин двадесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земятагр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.11, 67338.89.9, 67338.89.8, 67338.89.3АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
371114.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 231 622 / двеста тридесет и една хиляда шестстотин двадесет и два кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земятагр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.7, 67338.89.6, 67338.89.12, 67338.1.1, 67338.89.9, 67338.89.10, 67338.89.3АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
371214.12.2017 г.Публичначл.59, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-141 от 29.10.2010 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 13 057 / тринадесет хиляди петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване: пасище, десета категория на земята.гр. Сливен, местност "Бършен", ПИ 67338.89.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, стар идентификатор 67338.89.4.67338.89.7, 67338.179.3, 67338.457.2, 67338.239.2, 67338.1.1, 67338.89.11АПОС № 2771/24.06.2011г. НеИзтегли файла Посети връзката
370613.12.2017 г.Публичначл.59, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.4 от ЗУТ поземлен имот с площ от 20588 /двадесет хиляди петстотин осемдесет и осем/ кв.м ., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: гробищен паркгр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Св. Иван Рилски" №1, поземлен имот с идентификатор 67338.844.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрена със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 84401267338.844.3, 67338.844.9АОС 1882/12.10.2005 г. НеИзтегли файла Посети връзката
370507.12.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС и заповед № РД-15-1978/13.12.2012г. на кмета на община Сливен Сграда със застроена площ: 51 кв.м. (петдесет и един кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция: полумасивна. Удостоверение по § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ с изх. №0820-142(1)/06.12.2017 г., издадено от гл. архитект на Община Сливен.гр. Сливен, ул. "Аргира Жечкова" №17, сграда с идентификатор 67338.520.164.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-8341/06.11.2017г. на Началника на СГКК- Сливен, стар идентификатор: 67338.520.14.2. Сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 67338.520.29, 67338.520.164 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 67338.520.164.67338.520.16, 67338.520.15, 67338.520.29, 67338.401.426  НеИзтегли файла Посети връзката
20807.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 563 кв.м. (петстотин шестдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ І по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.35, 81387.5.34, 81387.5.19, 81387.5.2АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20907.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 534 кв.м. (петстотин тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ ІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.35, 81387.5.40, 81387.5.19, 81387.5.33АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
21007.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 783 кв.м. (седемстотин осемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ ІІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.36, 81387.5.40, 81387.5.34, 81387.5.2, 81387.5.33АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
21107.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 607 кв.м. шестстотин и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ ІV по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.37, 81387.5.40, 81387.5.35, 81387.5.2АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
21207.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 630 кв.м. (шестстотин и тридесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ V по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.38, 81387.5.40, 81387.5.36, 81387.5.2АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
21307.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ VІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.39, 81387.5.40, 81387.5.37, 81387.5.2АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
21407.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 608 кв.м. шестстотин и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 38, УПИ VІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.11.11, 81387.5.40, 81387.5.38, 81387.5.2АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
370306.12.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 484 кв. м (четиристотин осемдесет и четири кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.570 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Стар идентификатор: 67338.435.215. Номер по предходен план: няма . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435..570, на местност "Гюнюза и Башчардак" , одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017г. на Областен управител на Област Сливен.67338.435.222, 67338.435.223, 67338.435.573, 67338.435.202.  НеИзтегли файла Посети връзката
370406.12.2017 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал.1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. поземлен имот с площ от 484 кв. м (четиристотин осемдесет и четири кв.м) с трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, местност "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.575 по действащата кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Стар идентификатор: 67338.435.214. Номер по предходен план: няма . Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435..575, на местност "Гюнюза и Башчардак" , одобрен със заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017г. на Областен управител на Област Сливен.67338.435.222, 67338.435.223, 67338.435.573, 67338.435.202.  НеИзтегли файла Посети връзката
19506.12.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ІІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.23, 81387.5.40, 81387.501.450, 81387.501.348, 81387.5.21, 81387.5.24АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
19606.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ІV по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.26, 81387.5.40, 81387.5.22, 81387.5.21, 81387.5.24, 81387.5.25АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
19706.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ V по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.27, 81387.5.40, 81387.5.23, 81387.5.24, 81387.5.25, 81387.5.28АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
19806.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ VІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.30, 81387.5.40, 81387.5.26, 81387.5.25, 81387.5.28, 81387.5.29АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
19906.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).Обл. Сливен, общ. Сливен, с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ VІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.31, 81387.5.40, 81387.5.27, 81387.5.28, 81387.5.29, 81387.5.32АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20106.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ІХ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.31, 81387.5.30, 81387.5.29, 81387.5.19АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20206.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ Х по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.32, 81387.5.31, 81387.5.30, 81387.5.27, 81387.5.28, 81387.5.19АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20006.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ VІІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.40, 81387.5.30, 81387.5.19, 81387.5.29, 81387.5.32АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20306.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ХІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.29, 81387.5.30, 81387.5.27, 81387.5.26, 81387.5.25, 81387.5.19АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20406.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ХІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.19, 81387.5.28, 81387.5.27, 81387.5.26, 81387.5.23, 81387.5.24АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20506.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ІІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.19, 81387.5.25, 81387.5.26, 81387.5.23, 81387.5.22, 81387.5.21АОС № 174 от 01.07.2015г. АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20606.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 500 кв.м. (петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ХІV по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.19, 81387.5.24, 81387.5.23, 81387.5.22, 81387.501.348, 81387.5.20АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
20706.12.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 187 кв.м. (сто осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за друг обществен обект, комплекс.с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 36, УПИ ХV по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.19, 81387.5.21, 81387.501.348, 81387.501.500АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
38101.12.2017 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 2500 кв.м. (две хиляди и петстотин кв.м.), отреден за училище по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв. 26, УПИ V по действащия план на с.Сотиря, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен, изменен със заповед № РД 15-2347 от 13.10.2017г. на кмета на Община Сливен.УПИ ІІІ, улици: от двете страни и УПИ ІV  НеИзтегли файла
10901.12.2017 г.ПубличнаЧл.59 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1400 кв.м. (хиляда и четиристотин кв.м.), отреден за административно и обществено обслужване по действащия план на с.Камен, общ.Сливен, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда- кметство със застроена площ от 108 кв.м. (сто и осем кв.м.). Сградата е построена през 1951г.с.Камен, кв. 18, УПИ VІІІ по плана на с.Камен, одобрен със заповед № РД 15-1918/19.12.1988г., изменена със заповед № РД 15-2529/06.11.2017г. на кмета на Община Сливен.УПИ ІХ-229, УПИ ІІІ-234, УПИ ІV, УПИ VІІ-225, УПИ ХІІІ и улицаАОС № 29 от 16.02.2000г. НеИзтегли файла
6927.11.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-062/16.11.2017 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1240 кв.м. (хиляда двеста и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 4, УПИ VІ-14 по действащия план, одобрен със заповед № 606 от 01.08.1984г.УПИ ІV, УПИ V, улици, УПИ VІІ-14  НеИзтегли файла
7027.11.2017 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед № РД-11-11-062/16.11.2017 г. на ОУ- Сливен Урегулиран поземлен имот с площ от 1240 кв.м. (хиляда двеста и четиридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен.с.Калояново, кв. 4, УПИ VІІ-14 по действащия план, одобрен съз заповед № 606 от 01.01984г.УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ VІ-14, улица, УПИ VІІІ и УПИ ІІ  НеИзтегли файла
11127.11.2017 г.ЧастнаПР № 2-СЛ/16.07.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Сливен Поземлен имот с площ от 0,027 дка ( двaдесет и седем кв.м) с начин на трайно ползване: др.селсскостопанска територия, с начин на възстановяване: съществуваща собственост.Глуфишево, ЕКАТТЕ 15206, ПИ 001381 по КВС на с.Глуфишево.000138, 000150  НеИзтегли файла
18824.11.2017 г.Частначл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 744 кв.м.(седемстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с ъс заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 39, УПИ ІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.2, 81387.5.13, 81387.501.482, 81387.5.11АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
18924.11.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 781 кв.м. (седемстотин осемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 39, УПИ ІІІ по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.2, 81387.5.14, 81387.5.12, 81387.501.482АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
19024.11.2017 г.ЧастнаЧл. 56, ал.1, чл.59, ал.2, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение № 842/28.09.2017г. на ОбС Сливен и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ от 944 кв.м. (деветстотин четиридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м).с.Чинтулово, идентификатор 81387.5.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-34/22.06.2007г. на ИД на АК /кв. 39, УПИ ІV по действащ ПУП, одобрен с Решение № 287/31.07.2008г./81387.5.15, 81387.5.2, 81387.5.19, 81387.501.482, 81387.5.13АОС № 174 от 01.07.2015г. НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 193 (9642 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
191
192
193
Следваща
[Условие]Създаване на филтър