ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
Скица
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
394614.01.2019 г.Частна във връзка с чл. 25, ал. 1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ268/601 (двеста шестдесет и осем върху шестотин и една) ид.ч. от поземлен имот, целия с площ от 601 (шестотин и един) кв.м.,, трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.573 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. директор на АК, стар идентификатор: 67338.435.214, номер по предходен план: 435214. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.573 на м. "Гюнюза и Башчардак", одобрен със Заповед №РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.202, 67338.435.572, 67338.435.223, 67338.435.575.  НеИзтегли файла Посети връзката
394714.01.2019 г.Частна във връзка с чл. 25, ал. 1, изречение първо от ЗСПЗЗ във връзка с §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ216/484 (двеста и шестнадесет върху четиристотин осемдесет и четири) ид.ч. от позмелен имот, целия с площ от 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПП).м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.575 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на Изп. директор на АК, стар идентификатор: 67338.435.214. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.575 на м. "Гюнюза и Башчардак", одобрен със Заповед №РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.202, 67338.435.573, 67338.435.223, 67338.435.222.  НеИзтегли файла Посети връзката
394407.01.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 и чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 104,70 кв.м. (сто и четири цяло и седемдесет кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 2,30 (две цяло и тридесет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 7 (седем), с площ от 5,78 кв.м. (пет цяло и седемдесет и осем кв.м.) Сградата е построена през 1982 г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Дружба", бл.31, вх.А, ет.4, ап.7, идентификатор 67338.560.120.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.560.120.на същия етаж: 67338.560.120.1.8; под обекта: 67338.560.120.1.5; над обекта: 67338.560.120.1.9АОС №706 от 26.01.2000г. НеИзтегли файла Посети връзката
394507.01.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 50,28 кв.м. (петдесет цяло и двадесет и осем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,29 (едно цяло и двадесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС, Прилежащо складово помещение № 19 (деветнадесет) с площ от 3,97 кв.м. (три цяло и деветдесет и седем кв.м.).Сградата е построена през 1977г., конструкция ППП.гр.Сливен, кв.Даме Груев", бл.29, ет.5, ап.28, идентификатор 67338.564.48.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.564.48.на същия етаж: 67338.564.48.1.27, 67338.564.48.1.29; под обекта: 67338.564.48.1.22; над обекта: 67338.564.48.1.34АОС № 184 от 03.04.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
394220.12.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 62,57 кв.м. (шестдесет и две цяло и петдесет и седем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 14 (четиринадесет) с площ от 3,94 кв.м. (три цяло и деветдесет и четири кв.м.). Сградата е построена през 1984г., конструкция ЕПЖС.гр.Сливен, кв."Сини камъни" бл.12, вх.Б, ет.5, ап.14, идентификатор 67338.523.110.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г.на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-10066-23.11.2018г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.110.на същия етаж: 67338.523.110.2.13, 67338.523.110.2.15; под обекта: 67338.523.110.2.10, 67338.523.110.2.12, 67338.523.110.2.11; над обекта: 67338.523.110.2.17, 67338.523.110.2.18АОС № 455 от 22.12.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
394320.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-11-066/17.12.2018 г. на Областен Управител на Област Сливен Поземлен имот с площ 577 кв.м. (петстотин седемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр. Сливен, ул. "Йосиф Щросмайер", поземлен имот с идентификатор 67338.531.123 (част от кв. 158 - по ПУП на "ЦГЧ", одобрен със Заповед № РД 15-170/13.03.2001 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.531.125, 67338.531.112, 67338.531.118, 67338.531.117, 67338.531.119, 67338.531.120, 67338.531.121, 67338.531.124  НеИзтегли файла Посети връзката
800120.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.10, ал.1 от ЗЗТ и Протоколно решение № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен, Поземлен имот с площ от 60310/шетстдесет хиляди триста и десет/ кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.гр.Сливен, м."Дългия рът", ПИ 67338.303.34 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със заповед КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен, номер по предходен план 184.1.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
394119.12.2018 г.Частначл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-11-1497/20.12.1997 г. на ОУ- Бургас Самостоятелен обект в сграда с площ от 183 кв.м. (сто осемдесет и три кв.м. ), брой нива: 1 (едно), с предназначение: за търговска дейност, ведно с отстъпеното право на строеж върху държавна земя. Сградата е построена през 1967 г., конструкция - масивна.гр. Сливен, кв. "Комлука", с идентификатор 67338.508.154.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-787/03.12.2007 г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.508.154 .Ниво: 1 на същия етаж: 67338.508.154.1.3 под обекта: няма над обекта: нямаАОС № 141/13.01.1998 г. НеИзтегли файла Посети връзката
8618.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 и чл.21, ал,9 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Заповед № РД 15-419/20.03.2017г. на кмета на Община Сливен и Договор за замяна № 713/16.04.2018г. Поземлен имот с площ 2,096 (два дка деветдесет и шест кв.м.) дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, ПИ с идентификатор № 040026 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван от имот 040018.040028, 040027, 040017, 000232  НеИзтегли файла
8718.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 и чл.21, ал,9 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Договор за замяна № 713/16.04.2018г. Поземлен имот с площ 1,916 (един дка деветстотин и шестнадесет кв.м.) дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, ПИ с идентификатор № 040028 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван от имот 040019.040026, 040029, 040030, 040002, 040020, 000232  НеИзтегли файла
8818.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 и чл.21, ал,9 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Заповед № РД 15-420/20.03.2017г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 3,007 (три дка и седем кв.м.) дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, поземлен имот с идентификатор № 040030 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван от имот 040021.040002, 040028, 040031, 040032, 000232, 040020  НеИзтегли файла
8918.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 и чл.21, ал,9 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Заповед № РД 15-2455/25.10.2017г. на кмета на Община Сливен Поземлен имот с площ 268 (двеста шестдесет и осем кв.м.) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, поземлен имот с идентификатор № 040032 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван от имот 040022.040033, 040030, 000232  НеИзтегли файла
9018.12.2018 г.Публичначл.3, ал.2, т.1 от ЗОС във връзка с чл.61, ал.3 и ал.4 от ЗУТ Поземлен имот с площ 617 (шестстотин и седемнадесет кв.м.) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробище.с.Гергевец, поземлен имот с идентификатор № 040020 по КВС на с.Гергевец, местност "Клисе кору". Имотът е образуван от имот 040001.000232, 040030, 040002, 040028  НеИзтегли файла
393918.12.2018 г.Публичнаот ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 13398 /тринадесет хиляди триста деветдесет и осем/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кютюклюка", ПИ 67338.233.1 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 233001.67338.1.1, 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.78.1  НеИзтегли файла Посети връзката
394018.12.2018 г.Публичнаот ЗОС, ПР № 11-СЛ от 07.10.2010г. на комисията по чл. 19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Зап.№ ОД-141/29.10.2010г.на Директора на ОДЗ-Сливен и чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 50670 /петдесет хиляди шестстотин и седемдесет/ кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: пасище.гр.Сливен, м."Кубашкото", ПИ 67338.180.1 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, номер по предходен план 180001.67338.180.3, 67338.180.4, 67338.180.5, 67338.180.2, 67338.605.280, 67338.605.188  НеИзтегли файла Посети връзката
393717.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 46 кв.м. (четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.401 (УПИ LXXXVII, кв. 22 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със Заповед № РД 15-617/11.04.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.603.409, 67338.603.411  НеИзтегли файла Посети връзката
393817.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с площ 2252 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и два кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване.гр. Сливен, кв. "Промишлена зона", поземлен имот с идентификатор 67338.603.411 (УПИ LXXXIX, кв. 22 - по ПУП на кв. "Промишлена зона", одобрен със Заповед № РД 15-617 от 11.04.2018 г. на кмета на Община Сливен). Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.67338.603.409, 67338.603.401, 67338.603.16, 67338.603.386, 67338.603.387  НеИзтегли файла Посети връзката
800012.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1, изречение първо от ЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 669/1669 ид.ч. (шестстотин шестдесет и девет върху хиляда шестстотин шестдесет и девет ид. ч.) от поземлен имот, целия с площ 1669 кв.м. (хиляда шестстотин шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда.гр. Сливен, м. "Башчардак", поземлен имот с идентификатор 67338.435.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 1787. Номер по плана на новообразуваните имоти 67338.435.63 на м. "Башчардак", одобрен със заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен Управител на Област Сливен.67338.435.62, 67338.435.74, 67338.435.662, 67338.435.94, 67338.435.64, 67338.435.548.  НеИзтегли файла Посети връзката
38407.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед РД-11-11-063 от 28.11.2018г. на ОУ Сливен. Урегулиран поземлен имот с площ от 463 кв.м. (четиристотин шестдесет и три кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.44, УПИ І-342 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ ІІ-344, УПИ ХІ-343  НеИзтегли файла
38507.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и заповед РД-11-11-063 от 28.11.2018г. на ОУ Сливен. Урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м. (триста кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.44, УПИ ХІ-343 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ І342, УПИ ІІ-344, УПИ Х-366 и улица  НеИзтегли файла
38607.12.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.43, УПИ ХVІ-335 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.улица, УПИ І-327, УПИ ІІ-328, УПИ ІІІ-334 и УПИ ХV-336  НеИзтегли файла
38707.12.2018 г.ЧастнаЧл.59, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Урегулиран поземлен имот с площ от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.), отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.с.Сотиря, кв.52, УПИ ІІІ-433 по действащия план, одобрен с Решение № 858/30.04.2003г. на ОбС Сливен.УПИ ІІ-424, УПИ ІV-436, УПИ V-434,435 и улица  НеИзтегли файла
800207.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 431/четиристотин тридесет и един/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1969г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.1 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със заповед КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800307.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 183 /сто осемдесет и три/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1970г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.2 по кадастралната карта одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със заповед КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800407.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 37 /тридесет и седем/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1970г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.3 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800507.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 339 /триста тридесет и девет/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1969г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.4 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800607.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 161 /сто шестдесет и един/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1969г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.5 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800707.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 335 /триста тридесет и пет/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1972г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.6 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800807.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 73 /седемдесет и три/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1972г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.7 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
800907.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 1 252 /хиляда двеста петдесет и два/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.8 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
801007.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 608 /шестстотин и осем/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.9 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
801107.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 388 /триста осемдесет и осем/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.10 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
801207.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег. 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 412 /четиристотин и дванадесет/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.11 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
801307.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег.№ 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 10 /десет/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.12 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
801407.12.2018 г.Частнаи чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията-Сливен с рег.№ 6154 от 09.11.2011г., №72, т.ХХІ, дв.вх. рег.№6118/ 09.11.2011г., Заповед №РД-11-11-002 от 04.01.2012г. на Областен управител Сливен и приемателно-предавателен протокол от 21.12.2011г. Едноетажна сграда със застроена площ от 342 /триста четиридесет и два/ кв.м. с предназначение: сграда със специално предназначение, година на построяване 1982г., масивна конструкция. Сградата представлява търпим строеж по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение, издадено от Гл.архитект на Община Сливен с изх.№ 0820-164(1)/25.07.2018г.гр.Сливен, м."Дългия рът" с идентификатор 67338.303.34.13 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, изменена със Заповед № КД-14-20-52/21.01.2011г. на Началника на СГКК- Сливен. Сградата принадлежи към ПИ 67338.303.34.67338.303.32  НеИзтегли файла Посети връзката
393605.12.2018 г.Частначл.59, ал.1 и ал.2, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-11-11-195/10.11.2005 г. на ОУ- Сливен и договор за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл.54 от ЗДС от 05.08.2005 г. Поземлен имот с площ: 1885 кв.м. (хиляда осемстотин осемдесет и пет кв.м.), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него: продължава в раздел "Забележки"гр. Сливен, ул."Йосиф Щросмайер" № 58, поземлен имот с идентификатор 67338.530.209 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план: 8052, стари идентификатори: 67338.530.148, 67338.530.146, 67338.530.145, УПИ II, кв. 438 по ПУП на кв."Ново село", одобрен със Заповед № РД 15-596/04.04.2018 г. на кмета на община Сливен.67338.530.208, 67338.530.147, 67338.530.210, 67338.530.143АОС № 1889/23.11.2005 г.; АОС № 1949/10.03.2006 г. НеИзтегли файла Посети връзката
11604.12.2018 г.Публичнаи чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1, т.4 от закона за водитеи, Протокол №3 - СЛ от 17.07.2008 г. и заповед № ОД-51 от 03.10.2008 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен. поземлен имот с площ от 65.133 /шестдесет и пет дка сто тридесет и три кв.м/, начин на трайно ползване: рибарник с начин на възстановяване: съществеваща собственост.с. Струпец, поземлен имот 000069 по КВС на с. Струпец000140, 000102, 012010, 000440, 000062, 000067.  НеИзтегли файла
28103.12.2018 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 39,536 / тридесет и девет дка петстотин тридесет и шест кв.м. / дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082007 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082004.082008, земл.граница, 082013АОС № 85/15.12.2004 г. НеИзтегли файла
28203.12.2018 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 5,741 / пет дка седемстотин четиридесет и един кв.м. / дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082008 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082004.082007, земл.граница, 082018, 082011, 082009.АОС № 85/15.12.2004 г. НеИзтегли файла
28303.12.2018 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 0,100 / сто кв.м. / дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082009 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082004.082008АОС № 85/15.12.2004 г. НеИзтегли файла
28403.12.2018 г.Частнаи чл.59, ал.2 от ЗОС Поземлен имот с площ от 511,514 / петстотин и единадесет дка петстотин и четиринадесет кв.м. / дка, начин на трайно ползване: залесена територия.с.Селиминово, местност "Ярана", ПИ 082018 по КВС на с.Селиминово, имотът е образуван от ПИ 082004.082008, 082010, 082011, 082013, 082012, 082014, 000402, 015001, 015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007, 015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015013, 015014, 015015, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021, 015022, 015115, 015023, 015024, 015025, 015026, 015027, 000081, 000086, 015038, 015039, 015040, 015041, 015042, 015044, 000085, 016001, 000018, земл.гр., 000633.АОС № 85/15.12.2004 г. НеИзтегли файла
393330.11.2018 г.Частначл.56, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.25, изреч. първо от ЗСПЗЗ във връзка с & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 306 /триста и шест/ кв.м с трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване: лозегр. Сливен, местност "Рамануша", поземлен имот с идентификатор 67338.427.174 по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-13 / 19.042006 год. на изпълнителния директор на агенция по кадастър67338.251.5, 67338.427.141, 67338.427.140  НеИзтегли файла Посети връзката
28030.11.2018 г.ЧастнаПротоколно решение № 4-СЛ от 18.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № ОД - 51 от 03.10.2008 год. на Директора на ОД "Земеделие" Поземлен имот с площ от 127,016 / сто двадесет и седем дка и шестнадесет кв.м. / дка, начин на трайно ползване: пясък, начин на възстановяване: съществуваща собственостОбл. Сливен, общ. Сливен, с.Селиминово, ПИ 000018 по КВС на с.Селиминово082018, 000060, 000600, 000031, 016011, 000162, 000019, 000454, 016009, 016008, 016007, 016006, 016005, 016004, 016003, 016002, 000454, 016001  НеИзтегли файла
393430.11.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 1931/хиляда деветстотин тридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2гр. Сливен, местност "Кироолу", поземлен имот с идентификатор 67338.439.3 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.439.2, 67338.439.7, 67338.439.9, 67338.439.6, 67338.439.92, 67338.439.91, 67338.439.1  НеИзтегли файла Посети връзката
393530.11.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 859 /осемстотин петдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стар идентификатор: 67338.437.502, номер по предходен план: 437502гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.437.719 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР67338.437.718, 67338.437.511 ,67338.437.485, 67338.437.486  НеИзтегли файла Посети връзката
393228.11.2018 г.Частначл.59, ал.2 от ЗОС и Решение № 230/05.06.2008г. на Общински съвет Сливен Поземлен имот с площ 9583 кв.м. (девет хиляди петстотин осемдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.гр. Сливен, Парк "Юнак", поземлен имот с идентификатор 67338.557.63 (УПИ II, кв. 673 - по ПУП на Спортен парк "Юнак" одобрен с Решение № 230/05.06.2008 г. на ОбС Сливен). по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сливен одобрени със Заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК. Номер по предходен план кв.673.67338.557.1, 67338.557.62, 67338.557.56, 67338.557.127.АОС № 2541/04.02.2009г. НеИзтегли файла Посети връзката
393127.11.2018 г.Частначл.2, ал.1, т.7 от ЗОС Сграда със застроена площ: 26 кв.м. (двадесет и шест кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда за битови услуги, масивна конструкция. Разрешение за ползване № СТ-05-1219/18.10.2018 г. на ДНСК.гр. Сливен, кв. "Комлука", сграда с идентификатор 67338.535.26.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.535.26.67338.535.8, 67338.535.18, 67338.535.27, 67338.535.9  НеИзтегли файла Посети връзката
392921.11.2018 г.Частнаот ЗОС във връзка с чл.25, ал. 1, изреч.първо от ЗСПЗЗ във връзка с § 4 и следв. от ПЗР по ЗСПЗЗ поземлен имот с площ от 819/осемстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих , стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1940гр. Сливен, местност "Баш чардак", ПИ 67338.435.193 по действащата кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение на КККР67338.435.195, 67338.435.194, 67338.435.192, 67338.435.189,  НеИзтегли файла Посети връзката
393021.11.2018 г.Частначл.56, ал.1 и чл.25 от ЗСПЗЗ Поземлен имот с площ от 1023/хиляда двадесет и три/ кв.м с начин на трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване: лозегр. Сливен, местност "Рамануша", ПИ №67338.427.149 по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-13 / 19.042006 год. на ИД на АК67338.427.148,67338.427.150,67338.427.126,67338.427.124,67338.427.127, 67338.427.172  НеИзтегли файла Посети връзката
392815.11.2018 г.ЧастнаЧл.59, ал.1, чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и §7, ал.1, т.6 от ПЗР на ЗМСМА Самостоятелен обект в сграда с площ от 66,37 кв.м. (шестдесет и шест цяло и тридесет и седем кв.м.), с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1,49 (едно цяло и четиридесет и девет) % ид.ч. от общите части на сградата и ОПС. Прилежащо складово избено помещение № 5 (пет), с полезна площ от 3,25 кв.м. (три цяло и двадесет и пет кв.м.). Сградата е построена през 1980г., конструкция ШПК.гр.Сливен, кв."Сини камъни", бл.25, вх.Б, ет.3, ап.7, идентификатор 67338.524.125.2.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-15-31/19.04.2006г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: 18-8012-26.09.2018г. на началника на СГКК-Сливен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.524.125.на същия етаж: 67338.524.125.2.8; под обекта: 67338.524.125.2.4, 67338.524.125.2.5; над обекта: 67338.524.125.2.11, 67338.524.125.2.10АОС № 254 от 27.07.1998г. НеИзтегли файла Посети връзката
             
Страница 1 от 199 (9937 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
197
198
199
Следваща
[Условие]Създаване на филтър